Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKIN DEMOKRATİK PARTİSİ HDP. BELİRLENEN BAŞLIKLAR HAKKINDA HDP'NİN GÖRÜŞLERİ MAHMUT KARABULUT SAYGILAR SEVGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKIN DEMOKRATİK PARTİSİ HDP. BELİRLENEN BAŞLIKLAR HAKKINDA HDP'NİN GÖRÜŞLERİ MAHMUT KARABULUT SAYGILAR SEVGİLER."— Sunum transkripti:

1 HALKIN DEMOKRATİK PARTİSİ HDP

2

3 BELİRLENEN BAŞLIKLAR HAKKINDA HDP'NİN GÖRÜŞLERİ MAHMUT KARABULUT SAYGILAR SEVGİLER

4 1-SEÇİM SÜREÇLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER Ülkelerin seçme ve seçilme yöntemleri o ülkelerin demokrasiye bakış açısını ve yaklaşımlarını da belirler, bu noktada sıkıntı ve antidemokratik uygulamalar var ise, demokrasinin kendisi zan altındadır ve sorgulanır, temsilde adalet, seçme ve seçilmede demokrasinin olmazsa olmaz temel koşuludur, temsiliyeti engellemek için hiçbir ön koşul konulamaz. HDP bu tespitler ışığında seçmen iradesine yapılabilecek hiç bir müdahaleyi kabul etmez, iradenin sandığa tam anlamıyla yansıması için mücadele eder,bunun koşullarını oluşturur,partimiz başta seçim sistemimizdeki seçmen iradesini ortadan kaldıran %10 barajını ret eder,demokrasinin gelişimi önündeki en büyük engel olarak görür, buna bağlı olarak gelişen aday belirleme yöntemlerinin de demokratik olmadığını, tek merkezden belirlenen vesayetçi yöntemlerinde gerçek temsiliyeti sağlamadığına inanır.

5 Partimiz aday belirlemede halkın tercihlerini mutlaka dikkate alır, yaygın olarak ön seçim yöntemine baş vurur,cinsiyet temsiliyetine dikkat edilerek, kadın erkek eşitliğine önem verir,ülkemizde ve dünyada, yönetimlerinin her kademesinde, en üst düzeyde eş başkanlık sistemini uygulayan tek parti ve siyasi anlayıştır.Bunun yanında gençliğin temsiliyetin’e önem vererek ayrıca %20 gençlik kotası uygular, toplumun tüm kesitlerini gözeterek temsiliyet hakkı tanır. Gelir kaynakları; hazine yardımından yararlandırılmadığı için tamamen halka dayanır,bu anlamda ekonomik güç odaklarıyla ilişki kurmayı ret eder,siyaseti rant aracına dönüştürmez.

6 2- YEREL YÖNETİMLERDE KARAR ALMA SÜREÇLERİNDEKİ KONUM HDP’nin yerel yönetim anlayışı; demokratik özerk yerel yönetim anlayışıdır,merkezi devlet yapılanmasının yetkilerini yerele taşıması yönünde mücadele yürütür, yerinden yönetimi esas alır.AB yerel yönetimler şartının ülkemize özgü uyarlanarak uygulanmasını,başta anadilde eğitim olmak üzere, sağlık, ekonomi ve güvenlik alanlarında yerel yönetimlerin iradeleştirilmesini savunur. Bu anlayışla HDP yerel yönetimlerde karar alma süreçlerinin halkın katılımı ve ihtiyaçları temelinde gelişmesini ister,bunu sağlayabilmek için öncelikle yerel yöneticilerin belirlenmesinde halkın beğenisi ve katılımını esas alır, meclis üyeliklerini toplumsal kesimlerin tamamının temsiliyetini gözeterek ehil kişilerden oluşturmaya çalışır. Kaynakların yaratılmasında ve kullanımında halkın denetimini ve bilgilendirilmesini esas alır,buna yönelik tedbirleri alır ve uygular,bu yolla önemli bir sorun olan kaynak israfının önüne geçmeyi hedefler,bütün çalışmalarını ekolojik yaşamı gözeterek projelendirmeye özen gösterir,

7 3-HDP SİVİL TOPLUM İLİŞKİLERİ HDP toplumsal sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yaygınlaşmasının toplumsal gelişmişliğin temel ölçülerinden birisi olduğundan hareketle. devlet karşısındaki pozisyonunun güçlendirilmesi ve iradeleşmesi gerektiğini savunur, her alanda toplumsal muhalefetin gelişmesi ve dikkate alınmasını önemser, örgütlü topluma ulaşmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele eder. Dünyadaki ve Ülkemizdeki sorunların doğru teşhisi ve giderilmesi noktasında sivil toplumculuğun objektif kriterlere göre çözümler üretebilmesinin devletten bağımsız kendi dinamikleriyle çalışması ve kararlar almasını savunur, ilişkilerini bu temeller üzerine kurar.

8 HDP Politik Anlayışı Gereği, Bu topraklarda yaşayan tüm halkların toplumsal ve tarihsel dokusuna aykırı olan tekçi, inkârcı, asimilasy oncu egemenlik sistemine karşı, tüm halkların, kimliklerin, dillerin, kültürlerin eşit, özgür ve gönüllü birlikte yaşamını savunur ve bunun gerçekleşmesi için mücadele eder. Egemenlerin Ermeni, Rum, Süryani, Kürt, Laz, Çerkes, Arap, Roman, Çingene, Musevi, Pomak, Boşnak, Gürcü, Nusayri, Tatar, Ezidi, Hemşinli, Türkmen, Zaza, Mahallemi, Azeri, Arnavut ve tüm halklara yönelik soykırım, katliam, imha, inkâr, sürgün, aşağılama ve asimilasyon politikalarına karşı durur; geçmişte yaşanan katliamların ve karanlık tarihin aydınlatılması, yüzleşme ve hesaplaşmanın sağlanması için mücadele eder. Anadil hakkını temel bir hak olarak kabul eder. Partimiz aleviler, Hıristiyanlar, Museviler, Ezidiler gibi ezilen ve dışlanan tüm inanç ve kültürel grupların üzerindeki baskıların kaldırılması için mücadele eder. Devletin dini biçimlendirme aracı olarak işleyen Diyanet’in kaldırılmasını, inanç sembolleri üzerindeki her türlü baskıya son verilmesini, inanç ve ibadetin inananların vicdanına bırakılmasını savunur

9 Zorunlu din dersinin kaldırılması, Aleviler’in eşit yurttaşlık haklarının kabulü, Cemevleri’nin ve ayrımcılığa maruz kalan tüm inançların ibadet yerlerinin statüye kavuşturulması, yaşanan tüm kimlik sorunlarının eşit haklar temelinde çözülmesi hedefi ile hareket eden HDP, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, inananların ve inanmayanların, tüm kimliklerin kendilerini özgürce ifade etmesinin olanaklarının yaratılması için mücadele eder.partimiz, İslamiyet’in sermaye düzeninin payandası yapılmasına karşı çıkan Müslümanlar’ın diğer ezilenlerle birlikte ortak mücadele örgütü olduğunu vurgular. HDP sivil toplumculuğu,radikal demokratik anlayışı gereği özgür birey demokratik toplum yapılanmasının ana dinamiklerinden birisi olarak görür.

10 4-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK HDP,yaşam alanlarına sahip çıkan halkımızın mücadele gücü ve kararlılığından ilham alır. Kapitalizmin doğayı, doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine karşı,partimiz insanı doğanın efendisi değil, bir parçası olarak görür. Doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam haklarının garanti altına alınmasını savunur. partimiz, kırda ve kentte, doğa ve yaşam haklarını savunma ve yaşam ortamlarını koruma mücadelesi verenlerin dayanışmasını güçlendirmeyi, bu mücadeleleri ortaklaştırmayı ve taleplerini siyaset zeminine taşımayı görev edinir. HDP, suyun ve doğanın ticarileştirilmesine, piyasa temelli enerji politikalarına ve projelerine karşı mücadele eder. İnsan-doğa-enerji ilişkisini kullanım değeri üzerinden tarif eden partimiz, insani ihtiyaçlar için gereken ve geçimlik tarımda kullanılan suya parasız, temiz ve yeterli miktarda erişim hakkının güvence altına alınmasını hedefler. HDP. su kullanım hakkı anlaşmalarına, karbon ticaretine, yaşamı yok eden başta HES (Hidroelektrik Santralleri) projeleri ile termik, nükleer santral gibi enerji politikalarına ve ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahrip edilmesine, küresel iklim değişikliğinin nedenlerine ve sonuçlarına karşı mücadele eder. Kentlerin doğasızlaştırılmasına; kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projelerine; tarihi, kültürel varlıkların ve kamusal alanların gasp edilmesine; sermayenin tüm yıkıcı kır ve kent politikaları ile çevresel hizmetlerin özelleştirilmesine ve piyasalaştırılmasına karşı mücadele eder, herkes için insanca barınma ve ulaşım hakkını savunur. Partimiz, doğal, tarihi ve kültürel varlıklara ilişkin korumaları kaldırmayı amaçlayan mevzuat saldırılarının da karşısında durur. Deprem, sel ve toprak kayması gibi doğal felaketlere karşı gerekli tedbirlerin alınması için mücadele eder.


"HALKIN DEMOKRATİK PARTİSİ HDP. BELİRLENEN BAŞLIKLAR HAKKINDA HDP'NİN GÖRÜŞLERİ MAHMUT KARABULUT SAYGILAR SEVGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları