Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şubemiz; 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlü ğ e giren 648 sayılı “ Çevre ve Şehircilik Bakanlı ğ ının Teşkilat ve Görevleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şubemiz; 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlü ğ e giren 648 sayılı “ Çevre ve Şehircilik Bakanlı ğ ının Teşkilat ve Görevleri."— Sunum transkripti:

1

2 Şubemiz; 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlü ğ e giren 648 sayılı “ Çevre ve Şehircilik Bakanlı ğ ının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ğ işiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” gere ğ ince Tabiat Varlıkları Genel Müdürlü ğ ü’nün taşra teşkilatı olarak 28.12.2011 tarihinde kurulmuştur.

3 976,600 Ha lık alana sahip olan ilimizin yaklaşık 150.000 Ha lık alanı Do ğ al sit, Milli park, 72.726 Ha lık alanı da Özel Çevre Koruma Bölgesidir. İ limizde bulunan iki adet adadan Bozcaada’nın tamamı Gökçeada’nın ise yaklaşık %52 lik kısmı do ğ al sit alanıdır.

4

5 ÇANAKKALE S İ T ALANLAR İ LÇELER İ DAR İ ALANDO Ğ AL 1DO Ğ AL 2DO Ğ AL 3 TOPLAM m² Ha AYVACIK787331456.9318565145.34521957910695336.334480060.663448.01 BAYRAM İ Ç 1172221140.13 0.00 B İ GA 1326150133.683590311.71 359.03 BOZCAADA37727731.907630999.23 2998853337619532.24 3761.95 (4) ÇAN895910701.802015392 2015392.00201.54 ECEABAT421246973.58200250839.7 212047005412297844.46 41229.78 (2) EZ İ NE 744847306.9310977784.5 1302191.6312279976.131228.00 GEL İ BOLU 871470141.05281512980.4 229840990511353970.17 51135.40 (1) GÖKÇEADA282951547.3995246520.356382309.345395134.1147023963.73 14702.40 (3) LAPSEK İ 840609296.691558974.85 155.90 MERKEZ1024887255.394299893.62 341876.14641769.72464.18 YEN İ CE 1356339410.62252529.62 25.25 0.00 TOPLAM ALAN9761693096.09625901371.3116018885296110661167114325.29116711.43

6

7 SAROS KÖRFEZ İ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGES İ ALAN m²ALAN Ha ÖÇKB ALANI727263467.5372,726.35 DEN İ ZDEK İ ALANI 536631348.7353,663.13 KARADAK İ ALANI 190632118.8019,063.21 1. DERECE DO Ğ AL S İ T 85125905.838,512.59 3. DERECEDO Ğ AL S İ T 105506213.0010,550.62

8

9 BÖLGE İ Ç İ NDE KALAN BELED İ YELER GEL İ BOLU BELED İ YES İ MÜCAV İ R ALANI EVREŞE BELED İ YES İ MÜCAV İ R ALANI KAVAKKÖY BELED İ YES İ MESKUN ALANI VE MÜCAV İ R ALANI BÖLGE İ Ç İ NDE KALAN KÖYLER KORUKÖY GÜNEYL İ KÖYÜ OCAKLI KÖYÜ YEN İ KÖY BOLAYIR KÖYÜ BEŞYOL İ DAR İ SINIRLARININ B İ R BÖLÜMÜ TAYFUR KÖYÜ İ DAR İ SINIRLARININ B İ R BÖLÜMÜ FINDIKLI KÖYÜ İ DAR İ SINIRLARININ B İ R BÖLÜMÜ KOCAÇEŞME KÖYÜ İ DAR İ SINIRLARININ B İ R BÖLÜMÜ DE Ğİ RMENDÜZÜ KÖYÜ İ DAR İ SINIRLARININ B İ R BÖLÜMÜ

10 Do ğ al Sit Alanı Tescil ve De ğ işiklik Tekliflerinin de ğ erlendirilmesi İ mar Planı/ İ mar Planı de ğ işikili ğ i / itirazarın de ğ erlendirilmesi rapora ba ğ lanması Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları Belirleme Altyapı Uygulamaları / Yol Açılması / Kazı-Sondaj Talepleri ve izinleri Yenilenebilir Enerji Uygulamaları / Enerji Nakil Hattı / GSM Baz istasyonu izinleri Madencilik faliyetleri İ zinsiz Uygulamalar / kaçak yapı Anıt A ğ aç Tescili ve Bakımı Satış, Kiralama, Tahsis, Kamulaştırma Mimari Proje ve Uygulamaları / Peyzaj Proje ve Uygulamaları / Yapı Onarım, Tadilat, Yıkım Orman Uygulamaları ve A ğ açlandırma Kıyı Yapısı ve Kıyı Düzenlemeleri / Ahşap İ skele İ fraz, Tevhit ve imar uygulamaları / Cins De ğ işikli ğ i / Parselasyon Planı Tarımsal Faaliyetler / Mesire Yerleri ve Günübirlik Alanlar ile ilgili uydulamalar ÖÇKB Denetim ve Sekretarya görevi

11 İ limiz sınırları içinde bulunan Korunan alanlardaki iş ve işlemler hakkında karar almak üzere 26.12.2014 tarih ve 123346 sayılı bakan oluru 18 Ekim 2011 ve 28088 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlü ğ e giren «TAB İ AT VARLIKLARINI KORUMA KOM İ SYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DA İ R YÖNETMEL İ K» 5. maddesi gere ğ i Çanakkale 1 nolu ve Çanakkale 2 nolu Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları kurulmuştur. 1 Nolu T.V.K. Bölge Komisyonu; Bozcaada, Ayvacık, Ezine, Merkez, Lapseki Biga ve Yenice ilçelerine Bakmakta olup Komisyon Üyeleri: ADI SOYADIMesle ğ i ve Görev Yeri Hikmet HASPOLAT LIŞehir Plancısı / Ç.Ş. B. Kent. Dön. Hiz. Gen. Md. Yrd. İ smail AYDINZiraat Mühendisi / Tarım bakanlı ğ ı Yusuf KARAÇOBANÇevre Mühendisi / Ç.Ş. B. Çevre Yönetimi Gn. Md.. Kaan TONKASerbest Avukat / Çanakkale Hakan AKSOYPeyzaj Mimarı/ Ç.Ş. B. T.V.K. Genel Md.

12 2 Nolu T.V.K. Bölge Komisyonu; Gökçeada, Gelibolu, Eceabat, Bayramiç ve Çan ilçelerine Bakmakta olup Komisyon Üyeleri: ADI SOYADIMesle ğ i ve Görev Yeri Recep AkdenizHidro jeoloji Müh./Ç.Ş. B.Çev.Yön.Gen. Md. Yrd. Savaş ÇEK İ NŞehir Plancısı / Ç.Ş. B. Mekansal Plnl. Gn. Md. Şb. Mehmet KOŞARO Ğ LU Mimar / Ç.Ş. B. Yapı İ şleri Gn. Md. Ahmet Lütfi AKKUŞ Serbest Avukat / İ stanbul Nevin Kurt KARAKAYA Çevre Müh./ Ç.Ş. B. T.V.K. Genel Md. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları TAB İ AT VARLIKLARINI KORUMA KOM İ SYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DA İ R YÖNETMEL İ K’in 12. maddesi kapsamında ayda en az 1 kez toplanmak zorundadır. Komisyonlar Yönetmeli ğ in 12. maddesi gere ğ i; üye tam sayısının ¾ ile toplanır, katılan üyelerin salt ço ğ unlu ğ u ile karar alır. Ancak 2863 sayılı yasanın 57. maddesi gere ğ i karar yeter sayısı 4’ten az olamaz.

13 Şubemize havale olan evraklar işin niteli ğ ine göre incelenerek sınıflandırılmakta E ğ er konu komisyon kararı gerektiriyor ise öncelikle Büro ile beraber iki adet uzmana koordineli olarak havale edilmektedir. Konu ile ilgili öncelikle ilgili komisyon sorumlusu tarafından dosya numarası araştırılarak numara verilmekte ve dosya ilgili uzmana teslim edilmektedir. Uzman dosya incelemesini yaparak 2011/17 sayılı genelge ve bakanlık belge listesi kapsamında eksik evrak kontrolünün ardından dosyanın SAYS ( Sit Alanları Yönetim Sistemi) ne kaydı yapılmaktadır. ( Bakanlı ğ ımız tarafından başvurularda istenecek evraklar 25 konu başlı ğ ı altında sınıflandırılmıştır) SAYS sistemine dosyanın akışı ile ilgili bilgiler raportör tarafından tüm aşamalarda işlenmektedir. Raportör (Uzman) Arazi ve dosya incelemesini yaparak konu ile ilgili hazırladı ğ ı raporu Şube müdürüne teslim ederek SAYS’a da raporun hazır oldu ğ unu işlemektedir.

14 Konu şube müdürü tarafından gündeme alınmakta ve Gündem listesi hazırlanmaktadır. SAYS sisteminde de işli olan konular Bakanlık tarafından SAYS üzerinden gündeme alınması yönünde onaylanınca Komisyon üyelerine ve Kurum temsilcilerine davet yazıları çıkarılmaktadır. Komisyon toplantılarında Gündem sırasına göre Dosyaların Komisyonda görüşülerek karara ba ğ lanmasını müteakip kararlar ve raporlar taranarak sisteme atılmakta ve Raportör tarafından SAYS’a girişi yapılarak SAYS’ta dosya kapatılmaktadır. Kararlar ve dosya ekleri büro tarafından da konusuna göre ilgili yerlere ve bakanlı ğ a da ğ ıtımlı olarak gönderilmektedir.

15 Şubeye gelen Evrak (Talep) Dosya Açılması Gere ğ i Uzman Rapor Şb. Md. Gündem Komisyon/Karar Sekretarya /karar Da ğ ıtım Şb. Md. Komisyon/ Normal yazı SAYS

16 YILİŞ VE İŞLEMTOPLAM 2012 Müdürlüğümüze yapılan müracaat sayısı0 Yapılan Komisyon toplantısı sayısı15 Toplantılardan çıkan karar sayısı259 2013 Müdürlüğümüze yapılan müracaat sayısı835 Yapılan Komisyon toplantısı sayısı25 Toplantılardan çıkan karar sayısı311 2014 Müdürlüğümüze yapılan müracaat sayısı2311 Yapılan Komisyon toplantısı sayısı34 Toplantılardan çıkan karar sayısı464 2015 (Ocak-Ekim ayları arası) Müdürlüğümüze yapılan müracaat sayısı ( Ekim) 1119 Yapılan Komisyon toplantısı sayısı ( Ekim )TVK 1 : 21 TVK 2 :15 Toplantılardan çıkan karar sayısı ( Ekim )TVK 1 : 212 TVK 2 : 115

17 Komisyona sunulması gereken talepler dışında; şubemize gelen mahkeme, Sit alan durumu, Koruma Amaçlı İ mar Planı yapım ve tadilat talebi, her türlü görüş yazısı ve Sit alan de ğ işikli ğ i ve kaldırma talepleri tarafımızdan incelenerek sonuçlandırılmaktadır. Sit alan de ğ işikli ğ i ve kaldırılmasına yönelik talepler ile ilgili işleyiş detayları farklı bir yöntem ile yapılmaktadır.

18 Korunana Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İ lişkin Usul ve Esaslara dair Yönetmeli ğ in 16. Maddesi kapsamında Bakanlık Makamının 04.08.2014 tarih ve 7789 sayılı oluru ile ilimizde Ön De ğ erlendirme Ekibi oluşturulmuştur. Ön De ğ erlendirme Ekibi; müdürlü ğ ümüze gelen yeni Sit Alan tescili, Sit Alan derece De ğ işikli ğ i, Sit Alandan çıkarma gibi talepleri de ğ erlendirerek rapor hazırlamakta ve gere ğ i için komisyona sunulmaktadır. Ön De ğ erlendirme Ekibi: Ünsal ÖNDERBiyolog/Orman Ve Su İ şl. Bk. 3. Bölge Müdürlü ğ ü Hatice DO Ğ UKAN Orman Müh./ Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlü ğ ü A.Ceyhan EMEKL İ O Ğ LU Har. Müh./ Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlü ğ ü Hasan YORULMAZ Çev. Müh./ Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlü ğ ü Elif ÖZKAN Şehir Plancısı / Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlü ğ ü

19 Şubeye gelen talep Şb. Md./Evrak Kontrol Ön De ğ erlendirme Komisyonu/Ekibi Yerinde inceleme/Rapor Komisyon/ Karar Sekretarya /Bakanlık Dosya Açılması Şb. Md. Gündem Eksik Evrak / İ ade

20 Bakanlı ğ ımız tarafından yatırım programına alınarak ihalesi yapılan veya İ lgili kurumu ile yapılan protokolle ödenek aktarılan işlerin kontrollük ve kabul işlemleri şubemiz tarafından yürütülmektedir.

21 Saroz Körfezi Ö.Ç.K. Bölgesi Bolayır Köyü Koruma Amaçlı İ mar Planı (Onay Aşamasında) Saroz Körfezi Ö.Ç.K. Bölgesi Güneyli Köyü Koruma Amaçlı İ mar Planı. Saroz Körfezi Ö.Ç.K. Bölgesi Yeniköy, Ocaklı, Güneyli ve Koruköy Köyleri Köy meskun alanları İ mar Planı ve Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd ve araştırma raporları İ şi. Çanakkale İ li Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi. Gökçeada Belediyesi Koruma Amaçlı İ mar Planına esas Jeolojik – Jeoteknik Edüd ve Araştırma Raporu işi ( Protokollü) Süresi Bitti Kavak beldesi Koruma Amaçlı İ mar Planı ( Protokollü)Süresi Bitti. Saroz Körfezi Ö.Ç.K. Bölgesi Su Kirlili ğ i kontrolü deniz suyu numune alım işi. Gelibolu Belediyesi Do ğ usu Bo ğ az sahili Mücavir alanı Halihazır Harita Yapımı işi. (Ilgardere Gelibolu arası)

22 Teşekkürler… Ayhan DURMAZ 1 Nolu T.V.K. Şb. Md.V.


"Şubemiz; 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlü ğ e giren 648 sayılı “ Çevre ve Şehircilik Bakanlı ğ ının Teşkilat ve Görevleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları