Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür YILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür YILMAZ."— Sunum transkripti:

1 İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür YILMAZ

2 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 2 Şubemizde;ŞubeMüdürü Özgür YILMAZ, Harita Mühendisi Asım Ceyhan EMEKLİOĞLU, Şehir Plancısı Ayşe Yakut DEMİRBAŞ, Şehir Plancısı Elif ÖZKAN, Şehir Plancısı Nesibe PALAT, Jeoloji Mühendisi Özgür Sinem KABASAKAL, Jeoloji Mühendisi Tijen ÖNEL, Harita Teknikeri Ümit İSPİR ve İnşaat Teknikeri Sedat BOZKURT olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır. Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı:

3 Şube Müdürlüğümüzün Görevleri: Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 3 3194 sayılı İ mar Kanunu ve İ lgili yönetmelikler Kapsamında İ mar Planı Uygulamaları İ mar ve Planlama Ş ube Müdürlü ğ ü 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Uygulamaları Mücavir Alan Teklifleri Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporları

4 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 4 İlimiz dahilindeki Belediyeler ve İl Özel İdaresince onaylanan İmar Planlarını Bakanlığımızın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda inceleyip rapor yazmak (İlimizde 12 İlçe Belediyesi ve 11 Belde Belediyesi olmak üzere toplam 23 Belediye bulunmaktadır), Belediyelerden gelen görüş taleplerini, ilgili Kanun ve Yönetmelik kapsamında değerlendirip cevap yazmak, Kurum görüşü taleplerine cevap vermek. Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

5 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 5  1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı uygulamaları kapsamında belediyelerden ve Çanakkale İl Özel İdaresinden gelen görüş yazılarına cevap vermek İlimiz Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Bakanlığımızca 20.08.2014 tarihinde onaylanmış olup, ilk olarak 08.09.2014 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Plana askı süresi içerisinde 1126 adet itirazda bulunulmuştur. Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

6 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 6 Söz konusu itirazlar Bakanlığımızca değerlendirilerek 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 16.02.2015 tarihli ve 2699 sayılı Olur’u ile onaylanmış ve ikinci kez 26.02.2015 tarihi itibariyle 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır, askı süresi içerisinde yapılan 141 adet itiraz Bakanlığımızca değerlendirilerek söz konusu plan 05.06.2015 tarihinde yeniden onaylanmış ve üçüncü kez 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süreci içerisinde 43 adet itiraz yapılmış olup, söz konusu itirazlar Bakanlığımızca değerlendirilmiş ve Bakanlığımızın 22.11.2015 tarih ve 18861 sayılı yazısı ile kesinleşmiştir. Valiliğimizden gelen imar ile ilgili ön inceleme işlemlerini yapmak. Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

7 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 7 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında hazırlanan dolgu imar planı tekliflerini yerinde ve dosyasında inceleyip Bakanlığımıza iletmek, Bakanlığımızca onaylanan her türlü imar planlarının gerekli ilan ve askı işlemlerini yerine getirmek(01.01.2015-15.10.2015 tarihleri arasında 6 adet RES ve İmar Planı Bakanlığımızca onaylanmıştır. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında oluşturulan Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu üyeliği; kıyı kenar paftalarının dönüşüm, aktarma ve yeni tespit işlemlerinin yapılması, Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

8 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 8 İlimiz; Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Marmara Denizi ile çevrili olup, Merkez ilçe 60.2 km., Ayvacık İlçesi 83.2 km., Biga İlçesi 71.6 km., Bozcaada İlçesi 43.7 km., Eceabat İlçesi 103.1 km., Ezine İlçesi 38.6 km., Gelibolu İlçesi 126.6 km., Gökçeada İlçesi 92 km., Lapseki İlçesi 52.7 km. olmak üzere toplam 671,7 km.’lik kıyı uzunluğuna sahiptir. İlimiz sınırları içerisinde nehir tanımına giren ve kıyı kenar çizgisi tespiti gerektirecek bir akarsu bulunmamaktadır. Şube Müdürlüğümüzün Görevleri

9 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 9 İlimiz sınırları içerisinde bulunan 671,7 km.’lik sahil şeridinin yaklaşık 1/3’lük kısmına tekabül eden kıyı kenar çizgisi muhtelif zamanlarda, kalan kısımdaki tespitler ise Bakanlığımızca ihalesi yapılan, Çanakkale İli, Ege ve Marmara Denizi Kıyı Kesimine ait Kıyı Kenar Çizgisi Tespitlerinin Tamamlanması İşi kapsamında tamamlanmış ve 836 adet 1/1000 ölçekli ortofoto harita üzerine Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca yapılan aktarma ve yeni tespit işlemi Bakanlığımızca incelenerek, 799 adet Pafta 08.10.2013 tarih ve 15811 sayılı Makam Olur’una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca onaylanmıştır. 36 adet ortofoto harita paftası üzerinde yapılan kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarma işlemi ise yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze iade edilmiştir. (01.01.2015-15.10.2015 tarihleri arasında 38 adet 1/1000 ölçekli paftaya ait kıyı kenar çizgisi aktarım işi Şube Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır.) Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

10 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 10  19.01.2011 tarih ve 2011/1 sayılı, Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları Genelgesi doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek (01.01.2015-15.10.2015 tarihleri arasında 6 adet ahşap iskele müracaatı yapılmış olup, bunlardan üç tanesine protokol düzenlenmiş üç tanesinin ise işlemleri devam etmektedir),  6495 Sayılı kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen eğitim sonucu İmar Denetçiliği yapmak,  İmar Mevzuatı kapsamında şahıs ve resmi kurumlarca Müdürlüğümüze iletilen şikayet, görüş ve başvuruların cevaplanması. Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

11 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 11  Diğer Şube Müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda aplikasyon, plankote gibi işlerin yapılması veya kontrolü,  Belediyelerin personel eksikliği sebebiyle talepleri neticesinde söz konusu Belediyelerin halihazır harita kontrol işlerinin yapılması,  Valilik tarafından oluşturulan Köy Gelişme Alanı Komisyonu göreviyle Taleplerin değerlendirilmesi, taşınmaz değer tespitleri, kura çekimi ve dağıtım işleri. Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

12 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 12  İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ve İl İdare Kurulunun talepleri doğrultusunda köy ve belediye sınırlarının değiştirilmesi, ihtilaflı sınırların tespiti, raporlanması ve bunların toprak üstü uygulamalarının yapılması,  Şahıs ve resmi kurumların kıyı kenar çizgisi ile ilgili görüş ve bilgi taleplerinin değerlendirilmesi,  Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Ön Değerlendirme ekibi bünyesindeki görevler. Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

13 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 13 Uygun Alan ve/veya Önlemli Alan değerlendirilmesi yapılan sahalar için hazırlanacak İmar Planı Tadilatına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporları ile İlk Defa İmara Açılacak Alanların İmar Planına Esas Etüd raporlarından sadece Uygun Alan ve/veya Önlemli Alan değerlendirilmesi yapılan sahalar için hazırlanan raporları Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2011 tarih ve 102732 (2011/9) sayılı Genelgesine istinaden Valiliğimizce oluşturulan Komisyon tarafından onaylanması.( 01.01.2015-15.10.2015 tarihleri arasında 50 adet İmar Planına Esas Jeolojik Etüd Raporu Şube Müdürlüğümüzce onaylanmıştır.) Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

14 Çanakkale Çevre ve Ş ehircilik İ l Müdürlü ğ ü 14 İlimiz sınırları içerisinde Belediyelerin yapmış olduğu hatalı uygulamalar yüzünden gelen şikayetlerin fazla olması, ancak Şubemizde imar mevzuatına hakim mimar bulunmaması, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Komisyonunda Jeofizik Mühendisinin görev alması, ancak Müdürlüğümüzde Jeofizik Mühendisinin bulunmaması, Çanakkale ilinde kıyı uzunluğunun fazla olması ve buna istinaden kıyı kenar çizgisi aktarımı ve tespit işlemlerinin yoğun olması, bu nedenle 1 Harita Mühendisinin yeterli gelmemesi Şubemizin yaşadığı sıkıntılar arasında yer almaktadır. İşlemlerin daha sağlıklı ve hızlı yürüyebilmesi için 1 Mimar, 1 Harita Mühendisi, 1 Jeofizik Mühendisine daha ihtiyaç bulunmaktadır. Şubemizde ihtiyaç duyulan personel sayısı:


"İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür YILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları