Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AZ İ Z COMET Grubu B İ DEB-2229 Biyoloji Ö ğ retmenlerine Proje Danışmanlı ğ ı E ğ itimi Çalıştayı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AZ İ Z COMET Grubu B İ DEB-2229 Biyoloji Ö ğ retmenlerine Proje Danışmanlı ğ ı E ğ itimi Çalıştayı."— Sunum transkripti:

1 AZ İ Z COMET Grubu B İ DEB-2229 Biyoloji Ö ğ retmenlerine Proje Danışmanlı ğ ı E ğ itimi Çalıştayı

2 PROJEN İ N ADI S İ L İ SYUM D İ OKS İ T NANOPART İ KÜLLER İ N İ N İ NSAN LENFOS İ T HÜCRELER İ NDEK İ GENOTOKS İ K ETK İ S İ

3 PROJE EK İ B İ Selim AYDAŞ – Pursaklar Fen Lisesi / ANKARA Abdullah Baki BAKAR – Şırnak Lisesi/ ŞIRNAK Emel HALLAÇ – Adıyaman Anadolu Lisesi / ADIYAMAN

4 PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Aziz ASLAN

5 PROJEN İ N AMACI Yiyecek ve içeceklerde gıda katkısı olarak, elektronik cihazlarda, cam eşyalarda ve farmasötik olarak ilaç tabletlerinde yaygın olarak kullanılan Silisyum dioksit (SiO 2 )’in, insan periferal lenfosit kan hücrelerinde DNA hasarına neden olup olmadı ğ ını belirlemektir.

6 H İ POTEZ S İ L İ SYUM D İ OKS İ T NANOPART İ KÜLLER İ N İ N İ NSAN LENFOS İ T HÜCRELER İ NDE GENOTOKS İ K ETK İ S İ VARDIR.

7 NANOPART İ KÜLLER NANOPART İ KÜLLER Nanopartiküller (NP) 100 nm den küçük boyutlarda, elektron tutucu özellikteki bileşikler olarak tanımlanmaktadır (Oberdörster ve ark., 2005). Bu partiküllerin farklı büyüklüklerdeki eşşiz özelliklerinden dolayı gerçekleşen teknolojik hızlı ilerlemeler nanoteknoloji alanlarının oluşmasını sa ğ lamıştır.

8 NANOTEKNOLOJ İ ; Günümüzde güneş kremleri, kozmetik, kompozitler, killer, tekstil, yüzey kaplamaları gibi endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. http://www.zaman.com.tr/ekonomi_leke-tutmayan-gomlek-urettik-deterjancilar- biraz-uzulecek_837844.html

9 Boyalar, do ğ ada düzenleyici olarak, yakıt hücrelerinde, ekranlar, bataryalar, katalizörler, ya ğ layıcılar, manyetik malzemeler vb. alanlarda araştırmalar devam etmektedir (Kayır ve Baççıl, 2010). http://nanoteknolojinedir.com/?p=1693

10 Her yeni buluşun kendi içinde barındırdı ğ ı olumsuz etkilerde olabilmektedir. NP’lerin insanın yaşam kalitesini artırmasının yanında olumsuz bazı etkilere neden oldu ğ u yapılan bazı araştırmalarla ortaya konulmuştur (Dreher, 2004).

11 Bu araştırmalar bu tip maddelerin özellikle kalıtsal madde üzerinde hasarlara neden oldu ğ unu göstermektedir. Bu nedenle NP’lerin genetik materyal üzerinde nasıl bir etkiye sahip oldu ğ u önemli bir araştırma konusudur.

12 Silisyum dioksit Nanopartikülü yiyecek ve içeceklerde gıda katkısı olarak, elektronik cihazlarda, cam eşyalarda ve farmasötik olarak ilaç tabletlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

13 SiO 2 NP’lerinin akci ğ er toksisitesine neden oldu ğ u belirtilmiş olmasına ra ğ men mekanizması henüz anlaşılmamıştır.

14 Bazı son araştırmalarda da yine benzer şekilde NP’lerin hücresel birikim gösterdi ğ i ve/veya sitotoksik oldu ğ u söylenmektedir (Hauck ve ark., 2008; Milena ve ark., 2009).

15 Bu çalışmada Silika olarak da bilinen Silisyum dioksit (SiO 2 ) NP’ünün insan periferal lenfosit kan hücrelerine etkisi araştırılmıştır.

16 MATERYAL ve METOT Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genetik Laboratuarında yapılmıştır.

17 Etik Kurul raporu alınarak İ nsan kan örne ğ i temin edilmiştir.

18

19 SiO 2 gibi bileşiklerin neden oldu ğ u DNA hasarının tespit edilmesinde güvenilir ve hassas bir teknik olan COMET testi kullanılmıştır.

20 Comet yönteminin temel prensibi kimyasal ve fiziksel nedenlerle oluşan genotoksik ve sitotoksik ajanların canlı hücreleri üzerindeki etkilerini, hücrelerin DNA’larını tek tek inceleyerek tespit etmektir (Dikilitaş ve Koçyi ğ it, 2010).

21 İ nsan periferal lenfositlerinde meydana gelen DNA hasarı kuyruklu yıldız görünümünde oldu ğ u için bu yönteme “COMET” adı verilmiştir.

22 Konsantrasyon (µg/mL) KONTROL GRUBU DENEY GRUBU Saf SuNegatif (5 mM EMS)Pozitif SiO 2 Nanopartikülü - 6 nm 1Deney 1 10Deney 2 100Deney 3 SiO 2 Nanopartikülü - 30 nm 1Deney 4 10Deney 5 100Deney 6

23 Deney loş ışıkta gerçekleştirildi.

24 Kan ve PBS’nin buzun içerisinde bekletilmesi.

25 Lenfositlerin Kandan Ayrılması İ çin Ayıraç İ lavesi

26 Santrifüj Aşaması

27 Lenfositlerin Santrifüj Sonrası Üste Çıkması (pembe katman)

28 Alınan lenfositlerin Kimyasallar ile karıştırılması ve İ nkübasyon Aşaması

29 Santrifüj Aşaması

30 2 tabakalı NMA’ lı Lam Üzerine LMA - lenfosit Tabakası Oluşturulması ve Son Katman (sandvich)

31 Lising Solüsyonu ve Şale Aşaması

32 Elektroforez Tankı Alışma Aşaması

33 Elektroforez Tankı Yürüme Aşaması

34

35 Nötralizasyon solüsyonu ve şale 3 Kez

36 Etidyum bromür ile boyanıp Floresans mikroskopta sayım (100 Hücre DNA’ sı)

37

38 Bilgisayar Comet programı ile lenfosit hücrelerinin DNA yapılarının bilgileri tespiti Lenfositlerin DNA bilgilerinden kuyruk yo ğ unlu ğ u ve kuyruk momenti verileri alınarak student’s t testi ile karşılaştırılarak p<0.05 anlamlılık düzeyinde karşılaştırıldı.

39 Sonuçlar ve Tartışma Silisyum dioksit konsantrasyonları (6 ve 30 nm) uygulanan insan periferal lenfosit hücrelerinin DNA’larında meydana gelen kuyruk yo ğ unlu ğ u ve momenti Tablo I’de verilmiştir.

40 Tablo 1. KOMET Testinde İ ki Farklı Nanoboyuttaki (6 ve 30 nm) Silisyum Dioksit (SiO 2 ) Nanopartikülünün İ nsan Periferal Lenfosit Hücrelerindeki Genotoksik Etkileri. Konsantrasyon (µg/mL) Kuyruk Yoğunluğu (%) a Kuyruk Momenti (µm) a Negatif Kontrol Saf Su 3.54 ± 1.031.37 ± 0.67 Pozitif Kontrol (5 mM EMS) 12.20 ± 2.173.91 ± 1.02 SiO 2 Nanopartikülü - 6 nm 15.23 ± 1.241.82 ± 0.69 105.31 ± 0.841.47 ± 0.24 1002.27 ± 0.670.57 ± 0.18 SiO 2 Nanopartikülü - 30 nm 16.57 ± 1.212.28 ± 0.57 104.59 ± 0.681.08 ± 0.17 1003.67 ± 0.570.94 ± 0.15

41 Negatif Kontrol grupları ile di ğ er grupların DNA’larında meydana gelen kuyruk yo ğ unlukları ile momentleri arasında uygulana paired samples t-testi sonuçları Tablo II’ de verilmiştir.

42 Paired-samples t-testi sonuçları Karşılaştırılan Gruplar Kuyruk Yoğunluğu Anlamlılık Düzeyi (p< 0.05) Kuyruk Momenti Anlamlılık Düzeyi (p< 0.05) Saf Su- EMS 0.0010.044 Saf Su- Deney 10.2110.615 Saf Su- Deney 20.1960.897 Saf Su- Deney 30.3100.255 Saf Su- Deney 40.0600.303 Saf Su- Deney 50.4080.681 Saf Su- Deney 60.9170.532

43 Çıkan sonuçların saf suya göre anlamlılık düzeyleri, 0.05’in altında çıkmıştır.

44 Comet yöntemi sonucunda oluşan hasarlı ve hasarsız DNA foto ğ rafları

45 Tek hücre jel elektroforez yöntemi ile farklı seviyelerde hasara u ğ ramış DNA’ların görüntüleri. a-b: Hasarsız, c-d-e: Hasarlı DNA Tek hücre jel elektroforez yöntemi ile farklı seviyelerde hasara u ğ ramış DNA’ların görüntüleri. a-b: Hasarsız, c-d-e: Hasarlı DNA e c d b a b

46 e c d

47 Yapılan bilimsel çalışmalar farklı boyutlardaki Nanopartiküllerin farklı sonuçların ortaya çıkmasına sebep oldu ğ unu göstermiştir. Bu çalışmada kullanılan 6 ve 30 nm boyutundaki SiO 2 nanopartiküllerinin insan lenfosit hücrelerinde hasara neden olmamıştır.

48 benzer bir çalışmada normal boyuttaki alüminyum oksit (Al 2 O 3 ) nanopartiküllerinin tek başına sıçanların periferal kan hücrelerinde in vivo koşullarda COMET ve mikronükleus (MN) testlerinde herhangi bir genotoksik etkiye neden olmadı ğ ı halde alüminyum oksit NP’lerin iki farklı partikül boyutunun (Al 2 O 3 -30 nm ve Al 2 O 3 -40 nm), DNA’daki tek iplik kırıklıklarını ve MN oluşum frekansını indükleyebildikleri gösterilmiştir (Balasubramanyam ve ark., 2009).

49 Son yıllarda COMET testi ile yapılan çalışmalarda SiO 2 NP’nün 20-400 nm arasındaki partikül boyutlarında herhangi bir genotoksik aktiviteye rastlanmamıştır (Jin ve ark., 2007; Wang ve ark., 2007a, b; Barnes ve ark., 2008; Lee ve ark., 2009).

50 Son Söz Malzemelerinde 6 ve 30 nm boyutundakji SiO 2 Nanopartükülü bulunduran firmaların ürünleri insan sa ğ lı ğ ını olumsuz etkilememektedir..

51 KAYNAKLAR BALASUBRAMANYAM A., Sailaja N., Mahboob M., Rahman M.F., Hussain S.M., Grover P., In vivo genotoxicity assessment of aluminium oxide nanomaterials in rat peripheral blood cells using the comet assay and micronucleus test, Mutagenesis, 24, 245-51, (2009). BARNES C.A., Elsaesser A., Arkusz J., Smok A., Palus J., Lesniak A., Salvati A, Hanrahan JP, Jong WH, Dziubałtowska E, Stepnik M, Rydzyński K, McKerr G, Lynch I, Dawson KA, Howard CV., Reproducible comet assay of amorphous silica nanoparticles detects no genotoxicity, Nano Lett., 8, 3069-74, (2008).Salvati AHanrahan JPJong WHDziubałtowska EStepnik MRydzyński KMcKerr GLynch IDawson KAHoward CV D İ K İ L İ TAŞ, M., Koçyi ğ it, A., Canlılarda “Tek Hücre Jel Elektroforez” Yöntemi İ le Dna Hasar Analizi (Teknik Not): Comet Analiz Yöntemi, HR.Ü.Z.F. Dergsi, 14(2), 77-89 (2010) DREHER, K.L., Health and Environmental Impact of Nanotechnology: Toxicological Assessment of Manufactured Nanoparticles, Toxicology Sciences, 77, 3-5 (2004). GAZZANO E., Turci F., Foresti E., Putzu M.G., Aldieri E., Silvagno F., Lesci I.G., Tomatis M., Riganti C., Romano C., Fubini B., Roveri N., Ghigo D., Iron-Loaded Synthetic Chrysotile: A New Model Solid for Studying the Role of Iron in Asbestos Toxicity, Chem. Res. Toxicol., 20, 380-7, (2007). HAUCK T.S., Ghazani A.A., Chan W.C., Assessing the effect of surface chemistry on gold nanorod uptake, toxicity, and gene expression in mammalian cells, Small, 4, 153-9, (2008). JIN Y., Kannan S., Wu M., Zhao J.X., Toxicity of luminescent silica nanoparticles to living cells, Chem. Res. Toxicol., 20, 1126-33, (2007).

52 KAYIR Y.Z., Baççıl, E.G., 15. “Nanoteknoloji Nedir?”, Uluslar arası Metalurji ve Malzeme Kongresi, http://www.metalurjist.gen.tr/docs/makale4.pdf, 03.02.2013.http://www.metalurjist.gen.tr/docs/makale4.pdf LEE S.W., Kim S.M., Choi J., Genotoxicity and ecotoxicity assays using the freshwater crustacean Daphnia magna and the larva of the aquatic midge Chironomus riparius to screen the ecological risks of nanoparticle exposure, Environ. Toxicol. Pharmacol., 28, 86- 91, (2009). MILENA R.V., Luisa D.C., Han Z., Efficient Energy Transfer between Silicon Nanoparticles and a Ru-Polypyridine Complex, J. Phys. Chem. C., 113, 2235-3340, (2009). OBERDORSTER G., Oberdoerster E., Oberdoerster J., Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles, Environ. Health Perspect., 113, 823- 39, (2005). SINGH N.P., McCoy M.T., Tice R.R., Schneider E.L., A simple technique for quantitation of low levels of DNA damage in individual cells, Exp. Cell Res., 175, 184-91, (1988). WANG J.J., Sanderson B.J.S., Wang H., Cytotoxicity and genotoxicity of ultrafine crystalline SiO2 particulate in cultured human lymphoblastoid cells, Environ. Mol. Mutagen., 48, 151-7, (2007a). WANG J.J., Wang H., Sanderson B.J.S., Ultrafine quartz-induced damage in human lymphoblastoid cells in vitro using three genetic damage end-points, Toxicol. Mech. Methods., 17, 223-32, (2007b).

53 TEŞEKKÜR Bize bu projede destek olan Akdeniz Üniversitesine, fon sa ğ layan TÜB İ TAK’a, projeyi yürüten Prof. Dr. Semra M İ R İ C İ ve ekibine, çalışmalarımızda bize danışmanlık yapan Doç. Dr. Aziz ASLAN’a, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genetik Laboratuarını bizim kullanımımıza açan Prof. Dr. Bülent KAYA’ya, Laboratuarda bizden yardımlarını esirgemeyen Araş.Gör. Dr. Eşref DEM İ R’ e ve Araş.Gör. Fatma TURNA’ ya,

54 Bu stresli proje yolunda bizi çocuklu ğ umuza döndürerek dinlendiren Tülin TÜMTÜRK YILMAZ hocamıza Bizi otel ve üniversite arasında taşıyan Gülnaz ALKAN’ a Bizi Dinledi ğ iniz İ çin Tüm De ğ erli Ö ğ retmen Arkadaşlarımıza da TEŞEKKÜR EDER İ Z….


"AZ İ Z COMET Grubu B İ DEB-2229 Biyoloji Ö ğ retmenlerine Proje Danışmanlı ğ ı E ğ itimi Çalıştayı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları