Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZCÜKTE ANLAM. 1.Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Yazılı ş ları ve söyleyi ş leri aynı,anlamları farklı olan sözcüklere seste ş ya da e ş sesli sözcük;bu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZCÜKTE ANLAM. 1.Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Yazılı ş ları ve söyleyi ş leri aynı,anlamları farklı olan sözcüklere seste ş ya da e ş sesli sözcük;bu."— Sunum transkripti:

1 SÖZCÜKTE ANLAM

2 1.Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Yazılı ş ları ve söyleyi ş leri aynı,anlamları farklı olan sözcüklere seste ş ya da e ş sesli sözcük;bu ili ş kiye de seste ş lik diyoruz. Örnekler;”Yüz”sözcü ğ ünü de ğ i ş ik anlamlarda kullanalım. *Yüzümü yıkamadan kahvaltıya oturmam(Organ adı) *Karde ş im yüze kadar sayabiliyor(Sayı adı) *Nehirde zevkle yüzdüm(Yüzmek fiili)

3 2.Eş Anlamlı(Anlamdaş)Kelimeler E ş anlamlı sözcüklerin var olu ş unda,dilimize yabancı dillerden girmi ş sözcükler etkili olmu ş lardır.Bu sayede dilimiz daha da zenginle ş mi ş ve canlılık kazanmı ş tır.Yinede kar ş ılı ğ ı olan e ş anlamlı sözcüklerden Türkçe olanını kullanmamız yerinde olur. TÜRKÇE YABANCI yanılgı hata istek arzu ak beyaz öykü hikaye

4 3.Karşıt(Zıt)Anlamlı Kelimeler Anlamca birbirinin zıttı olan sözcüklerdir.Bu tür sözcüklere, Kar ş ıt anlamlı sözcükler adı verilir. Örnek; *”Deli dostun olaca ğ ına akıllı dü ş manın olsun.” ”akıllı”ve”deli” “dost”ve”dü ş man”sözcükleri zıt iki kavramlardır.

5 4.Mecaz Anlamlı Kelimeler Bu sözcük zamanla gerçek anlamından uzakla ş arak ba ş ka anlam kazanabilir.Böyle sözcüklere Mecaz Anlamlı Sözcükler denir. Örnek: *”O kadar çok test çözdüm ki annem artık pi ş ti ğ ime karar verdi.”cümlesindeki “pi ş mek”olgunla ş mak,o konuda yeterli bilgiye sahip olmak anlamında kullanılmı ş tır.

6 5.Deyim Anlamlı Kelimeler Belli bir kavram, olayı veya duyguyu dile getirmek için kurulmu ş, ilgi çekici bir anlatım özelli ğ i ta ş ıyan,kalıpla ş mı ş sözcük gruplarına Deyim denir. Örnekler; *”Uyuyan yılanın kuyru ğ una basmak.” (Kötülük yapmak durumunda oldu ğ u halde kimseye dokunmayan ki ş iyi incitip saldırmasına neden olmak.) *”Fırıldak çevirmek.”(Hile yapmak.)

7 6.Terim Anlamlı Kelimeler Sanat,bilim,meslek dallarından ve di ğ er olanlardan birinin konusu ile ilgili özel bir kavramı kar ş ılayan sözcüklere Terim denir. Örnek; *”9’un kare kökü 3’tür.”cümlesinde, “kök” sözcü ğ ü,matematik ile ilgili bir terim olarak kullanılmı ş tır.

8 7.Gerçek Anlamlı Kelimeler Bir sözcü ğ ün kazandı ğ ı ilk anlamıdır. Herkesçe bilinen en yaygın anlamıdır.Buna, sözcü ğ ün temel anlamı da denir. Örnek; *”A ğ acın kökü her geçen gün biraz daha derinlere iniyor.”cümlesinde “kök” kelimesi”a ğ acın toprak altında kalan kısmı”anlamında kullanılmı ş tır ki bu, sözcü ğ ün gerçek anlamıdır.

9 8.Yan Anlamlı Kelimeler *Karde ş imin ayakları çok küçük. *Izgaramızı üç ayaklı yaptırdık. *Aya ğ ına pantolon çek de gidelim. “Ayak”sözcü ğ ü; birinci cümlede, temel anlamıyla kullanılmı ş ; di ğ er cümlelerde ise temel anlamının dı ş ında yeni bir anlam kazanmı ş tır.”Ayak” sözcü ğ ünün temel anlamıyla ilgi ya da benzerlik kurarak, ba ş ka varlıkları, durumları,kar ş ılamasına Yan Anlam denir. Örnekler; * Gözüne toz kaçmı ş.(Temel anlam) *Dosyayı masanın gözüne koydu.(Yan anlam) *Son çalı ş maları ile gözüme girdi.(Mecaz anlam)s

10


"SÖZCÜKTE ANLAM. 1.Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Yazılı ş ları ve söyleyi ş leri aynı,anlamları farklı olan sözcüklere seste ş ya da e ş sesli sözcük;bu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları