Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANLATIM TÜRLERİNİ SINIFLANDIRMA. Edebî türler veya metin türleri olarak bilinen yazılarda farklı anlatım birlikleri bir araya gelir. Bir hikâyede betimleme,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANLATIM TÜRLERİNİ SINIFLANDIRMA. Edebî türler veya metin türleri olarak bilinen yazılarda farklı anlatım birlikleri bir araya gelir. Bir hikâyede betimleme,"— Sunum transkripti:

1 ANLATIM TÜRLERİNİ SINIFLANDIRMA

2 Edebî türler veya metin türleri olarak bilinen yazılarda farklı anlatım birlikleri bir araya gelir. Bir hikâyede betimleme, açıklama, tanıtma amacıyla yazılmı ş parçalar öyküleme (hikâye etme) çevresinde birle ş tirilir. Makale adlı türde; açıklama, tanımlama, tartı ş ma, ö ğ retme, anlatım biçimleri birlikte kullanılabilir. Metinlerde yazının türüne ve amacına göre farklı anlatım türleri kullanılır.

3 Metinler bu anlatım türlerinden birinin ya da birkaçının kullanılmasıyla yazılmı ş paragraflardan olu ş ur. Bir paragrafta kullanılacak anlatım türünün belirlenmesinde a ş a ğ ıdaki etkenler önemli rol oynar: İ leti ş ime katılan ö ğ eler Anlatımın amacı Anlatıcının alıcıda uyandırılmak istedi ğ i etki Anlatıcının anlatılan husus veya obje kar ş ısındaki tavrı

4 Bir paragrafta kullanılacak anlatım türü, o paragrafın da içinde yer alaca ğ ı metnin varlık sebebi ve özellikleriyle yakın ili ş kilidir. Söz gelimi niteli ğ i gere ğ i “olay” merkezinde geli ş en bir edebî tür olan hikâye, daha çok öyküleyici ve betimleyici yer yer de açıklayıcı anlatımla olu ş turulmak durumundadır. Bu hikâyenin bazı paragraflarında art arda geli ş en eylemler anlatılarak öyküleme: bazı paragraflarında bir do ğ a görünü ş ü ya da bir ki ş inin fiziksel özellikleri dile getirilerek betimleme; bazı paragraflarında da bilgi verme amacı güdülerek açıklama yapılabilir. Sonuçta bu hikâyenin genelinde kullanılan anlatım türü öyküleme olsa da metinde betimleme ve açıklama paragraflarına da yer verilebilecektir. Metin türünün olu ş masında anlatım türlerinin etkisini göstermek için bir de ö ğ retici metinlerden örnek verelim: Bilindi ğ i üzere makale, bir dü ş ünce yazısıdır. Böyle oldu ğ u için de bir makaleyi olu ş turan paragrafların bazısının açıklayıcı, bazısının kanıtlayıcı, bazısının tartı ş macı, bazısının da ö ğ retici anlatım türü esas alınarak olu ş turulması do ğ aldır.

5 Anlatım türlerinin en önemlileri ş unlardır: Öyküleyici Anlatım Betimleyici Anlatım Co ş ku ve Heyecana Ba ğ lı (Lirik) Anlatım Destansı (Epik) Anlatım Emredici Anlatım Ö ğ retici Anlatım Açıklayıcı Anlatım Tartı ş macı Anlatım Kanıtlayıcı Anlatım Dü ş sel (Fantastik) Anlatım Gelecekten Söz Eden Anlatım Söyle ş meye Ba ğ lı Anlatım Mizahi Anlatım

6


"ANLATIM TÜRLERİNİ SINIFLANDIRMA. Edebî türler veya metin türleri olarak bilinen yazılarda farklı anlatım birlikleri bir araya gelir. Bir hikâyede betimleme," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları