Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMAÇ Samulaş’ın faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm alanlarda geçerli olacak Çevre ve İSG uygulamaları için genel şartları tanımlamaktır. KAPSAM Çevre ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMAÇ Samulaş’ın faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm alanlarda geçerli olacak Çevre ve İSG uygulamaları için genel şartları tanımlamaktır. KAPSAM Çevre ve."— Sunum transkripti:

1

2 AMAÇ Samulaş’ın faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm alanlarda geçerli olacak Çevre ve İSG uygulamaları için genel şartları tanımlamaktır. KAPSAM Çevre ve İSG Prosedürü; Samulaş A.Ş’nin faaliyetlerini yürüttüğü tüm süreçlerle birlikte, taşeronları ve tedarikçileri kapsar. SORUMLULAR Çevre ve İSG Prosedürünün; uygulanmasından Çevre ve İSG kurulu, Çevre ve İSG Yönetim Temsilcisi, Süreç Sahipleri ve tüm personel sorumludur.

3 TANIMLAR İSG Tanımlar Kabul edilebilir Risk Kuruluşun; yasal zorunluluklara ve kendi İSG Politikasına göre tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risktir. Tetkik “Tetkik kriterinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik delillerinin” elde edilmesi ve objektif olarak değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses. Sürekli İyileştirme Kuruluşun; İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek üzere İSG yönetim sistemini geliştirmek için tekrarlanan proses. Düzeltici Faaliyet Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.

4 Doküman Bilgi ve onu destekleyen ortam (kağıt, manyetik, elektronik, veya optik bilgisayar diski fotoğraf ve bunların birleşimi)’dır. Tehlike İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem Tehlike Tanımlaması Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi. Sağlığın Bozulması Bir iş faaliyetinin veya iş ile ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği belirlenebilir olumsuz fiziksel veya ruhsal durum.

5 Olay Yaralanmaya veya (ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya olacak potansiyele sahip olan iş ile ilgili olaylar. Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır. Hasarsız Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara hasarsız olay tehlikeli oluşum gibi adlar verilir. Acil Durum: Olayın özel bir tipidir. İlgili Taraf İşyerinin içinde ve dışında olan ve kuruluşun İSG performansı ile ilgilenen bu performanstan etkilenen kişi ve grup. Uygunsuzluk Bir şartın yerine getirilmemesi

6 İş Sağlığı Güvenliği İşyerindeki çalışanların veya diğer işçilerin (geçici işçiler ve yüklenici personeli dahil), ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şart ve faktörler. İSG Yönetim Sistemi Kuruluşun İSG politikasını geliştirmek, uygulamak ve İSG risklerini yönetmek için kullanılan tüm işletmenin yönetim sisteminin bir parçası.

7 Önleyici Faaliyet Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem. Risk Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi. Risk Değerlendirmesi Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup/olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

8 4.1.26- İş Kazası Mevzuatımızda iş kazasını SGK tanımlamıştır. Buna göre işçinin işyerinde bulunduğu sırada veya işverence görev ile başka bir yere gönderilmesi ile esas işini yapmaksızın geçen zamanlarda veya işçinin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülmesi sırasında meydana gelen ve işçiyi hemen veya sonradan beden ya da ruhi olarak arızaya uğratan olaya denir.

9 ÇEVRE TANIMLAR Sürekli İyileştirme Kuruluşun; çevre politikasına uygun olarak, genel çevre performansının arttırılmasını sağlamak amacıyla, çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi. Düzeltici Faaliyet Tespit edilen (var olan) bir uygunsuzluğun sebebinin ortadan kaldırılması faaliyeti. Önleyici Faaliyet Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırma faaliyeti.

10 UYGULAMALAR Satın Alınan Mal ve Ekipmanın Kontrolü Samulaş’ın süreçlerinde kullanılan kimyasal maddelerin, KKD’ların, Çevre ve İSG kapsamına giren ekipman ve teçhizatların satın alınması ve tedarikçilerinin değerlendirilmesi “Satınalma Süreç Tanımı”na uygun olarak gerçekleştirilir. Satın alınan kimyasal maddelerin, KKD’ların, ekipman ve teçhizatlar ile ilgili gerekli bilgiler (depolanması ve taşınması, tehlikeleri, kullanımı ile ilgili yöntemler) Satın alma Sorumlusu tarafından tedarikçi firmalardan temin edilerek kullanıcılara bildirilir. Satın alınan kimyasal maddelerin, KKD’ların, ekipman ve teçhizatların yasal ve diğer şartların uygunluğunun kontrolü yapılır. Kontrol edilen ürünler gerekli şartlara uygun değil ise “Uygun Olmayan Ürün ve hizmet Prosedürü ”ne göre hareket edilir.

11 İşyerine Giren Ziyaretçilerin ve Taşeronların Bilgilendirilmesi Samulaş’a gelen ziyaretçi, tedarikçi veya taşeron çalışanlarının ana kapıda kimlikleri alınır, “ziyaretçi defterine” kaydedilir ve “ziyaretçi kartı” verilerek Samulaş emniyet tedbirleri ile ilgili kısa bilgi verilir. Nizamiye güvenlik görevlisi tarafından “Ziyaretçi Talimatı” nda belirtilen hususlara göre ziyaretçi ile ilgili işlemler yapılır ve gereken bilgi verilir. Bundan sonra Samulaş gelen ziyaretçinin emniyet sorumluluğu tamamen ziyarete gelinen Samulaş personeline aittir. Tramvay hattı üzerinde ve/veya yakınında Çalışma İzni Samulaş’a bağlı ekipler veya harici firmalara bağlı ekipler, tramvay hattı üzerinde ve/veya yakınında yapacakları tüm faaliyetlere başlamadan, “SHRTS Kurallar El Kitabı”, “ADEK” ve “Çalışma İzni ve Takibi Talimatına” uygun ilgili çalışma için izin alırlar.

12 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Faaliyetler gereği yapılan işler, risk değerlendirme sonuçları ve yasal şartlar göz önünde bulundurularak süreçlerde kullanılacak KKD’lar, Çevre ve İSG Yönetim Temsilcisi ve Süreç Sahipleri tarafından tespit edilir. KKD’lerin kullanımı ve özellikleri ile ilgili kurallar “KKD Kullanma Talimatı” nda anlatılmıştır. Çevre ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından onaylanan KKD’lar ilgili Satın alma Sorumlusuna bildirilir. KKD’ın satın alınması “Satın Alma Süreç Tanımı”na göre gerçekleştirilir. Süreç Sahipleri KKD’ın kullanımı ve bakımı hakkında ilgili çalışanlarını bilgilendirir. KKD’ların çalışanlara teslim edilmesi “Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Formu” ile ilgili Süreç Sahibi tarafından sağlanır ve bu form ilgili Süreç Sahibi tarafından saklanır. “Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Formları”, “Kişisel Koruyucu Donanım Dağıtım Listesine” ilgili Süreç Sahibi tarafından işlenir. İşlevini yerine getiremeyecek kadar yıpranmış KKD ilgili Süreç Sahibi uygun gördüğü takdirde geri alınır ve yerine yenileri verilir. Eskiler Süreç Sahibi tarafından, ilgili atık sahasına gönderilir.

13 Tesis ve Teçhizatların kontrolü ve bakımı Mevcut makine ve ekipmanlar da fiziksel koruma sistemleri, acil durdurma sistemleri Çevre ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından kontrol edilir ve gerekirse iyileştirmeler yapılır. Makinelerin tam fonksiyonel çalışır vaziyette tutulması sağlanır. KKD’ ların kullanımı sağlanır. Gerekli yerlere Uyarıcı talimatlar konulur. Eğitimler ile bilinçlendirme sağlanır. Yangın tespit ve söndürme sistemleri ile yangın tüplerinin kontrolü ve bakımı tedarikçi firma tarafından sözleşme kapsamında yapılır. Tedarikçi firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği Çevre ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından kontrol edilir. Kontrol ve izleme cihazlarının kalibrasyonu kalite el kitabının “Hizmetin sunumu” bölümde açıklanmıştır. Bacalar, kazanlar ve paratonerlerin bakım ve kontrolü yasal yükümlülüklere uygun olarak Çevre ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından yaptırılır.

14 Personelin Uyması Gereken Genel Kurallar Tüm SHRS personelinin aşağıda belirtilen dokümanlardaki kural ve prosedürlere uyması gerekir. Samulaş Kurallar El Kitabı, Çevre ve İSG El Kitabı, Çevre ve İSG Prosedürleri, ADEK, KEK, İlgili Talimatlar. SHRS bünyesinde çalışan kalifiye personel Samulaş ve çalıştığı birimle ilgili kural, prosedür ve talimatları öğrenmek ve bilmek ile yükümlüdür. Bilmediğini ifade etmek sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15 Kimyasallar ve Tehlikeli malzemeler Tehlikeli malzemeleri depolayan ve kullanan ilgili birimler, bu malzemelere ait “Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS)” tedarik etmek ve bu formlarda belirtilen emniyet ve çevre kurallarını uygulamak zorundadır. Tehlikeli malzemeleri depolayan ve kullanan ilgili Süreç Sahipleri, malzemeden kaynaklanabilen tehlikeler ve çevresel etkiler hakkında çalışanları bilinçlendirmek ve tehlike işaretlerini görünen yere asmaktan sorumludur. Tehlikeli malzemelerin daha güvenli depolanması ve çevresel etkilerinin azaltılması için gerekli şartlar “Kimyasal Maddelerle Çalışma ve Depolama Talimatı”nda verilmiştir.

16 Uygulamalar Sonucu Oluşan Atıklar Hakkında Genel Çevre Prosedürleri Kuruluşumuz; aşağıda ismi yazılmış olan ve diğer tüm evsel, endüstriyel, kimyasal ve tehlikeli atıkları toplayacak, yasal ve diğer şartlara uygun ağzı kapalı kaplara koyacak ve Samulaş A.Ş. Çalışma alanından uzaklaştırarak Çevre ve Orman Bakanlığının yetki verdiği firmalara geri dönüşümü için verecektir. Bahsedilen atıklar aşağıdaki gibidir: Tıbbi Atıklar Revirden kaynaklanan tıbbi atıklar, Çevre İSG temsilcisinin gözetiminde “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak toplanır, taşınır, tıbbi atık konteynerinde depolanır ve tıbbi atık toplama araçlarına teslim edilir. Tehlikeli Atıklar Tehlikeli atıklar ilgili birimlerde ayrıştırılır ve tehlikeli atık sahasına gönderilir. Tehlikeli atık sahasında toplanan tehlikeli atıklar Çevre ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda ilgili yasalara uygun olarak muhafaza edilir ve bertaraf edilir. Geri Dönüştürülebilir Katı Atıklar Geri dönüştürülebilir katı atıklar, ilgili birimlerde ayrıştırılır ve katı atık sahasına gönderilir. Geri dönüştürülebilir katı atıklar atık sahasında toplanır Çevre ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda ilgili yasalara uygun olarak geri dönüşümü sağlanır.

17 Sistem Emniyet ve İSG Kapsamında Alınacak Eğitimler Samulaş A.Ş. tanıtımı Çalışma izni ve önemi Çalışma alanına giriş / çıkış kuralları ve noktaları, yürüme yolları Kumanda merkezi ile olan iletişimin nasıl sağlanacağı Acil Durumlarda yapılması gerekenler Emniyetli noktaların neresi olduğu Uyarı sistemleri Çalışma alanı sınırları, alana has tehlikeler

18 Yapılacak işe ilişkin tehlikeler KKD kullanımı ve işe uygunluğu İş kazası ve Meslek Hastalıklarının Hukuki Boyutları Yasal Zorunluluğu bulunan uyarı levhaları ve kullanım alanları Sahaya ilişkin tehlikeler (750 VDC, Yükseklik vb.) Tüm çalışanların bu anlatılanları iyice anladığından emin olunacak ve Samsun Ulaşım A.Ş. Eğitim Biriminin hazırlamış olduğu eğitim/sunuş katılım listesi formu Sistem Emniyet birimi tarafından çalışma yapacak tüm personele imzalatılacaktır. Taşeron Firma Çalışanları gerekli KKD’lerini kullanacaklarına ve çalışma sırasında yazılı / sözlü tüm İSG Kurallarına uymayı, yapılan her türlü uyarıyı dikkate alacağına dair İSG Tutanağını imzalayacaktır. Tutanağın bir nüshası çalışanda kalacaktır.

19 Çevre Eğitimleri Çevre Eğitimlerini; Çevre ve İSG İşyeri temsilcisi organize ederek konu ile ilgili personelin taleplerini değerlendirecek iç/dış eğitim durumunu gözden geçirerek eğitim planını yapıp personele duyuracaktır. Alınacak Eğitimler aşağıda verilmiştir.

20 Çevre Kapsamında Alınacak Eğitimler Çevre Konusundaki Yasal Mevzuat İle İlgili Temel Hususlar Atıkların bertarafı Faaliyet esnasında ve faaliyet sonrasında oluşabilecek çevre boyutlarında hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Atıklar nasıl toplanmalıdır? Samsun Ulaşım A.Ş.'nin çevre kuralları nelerdir? Kimyasal Malzeme Yönetimi Kimyasal Malzemelerle çalışırken alınması gereken temel önlemler nelerdir? Kimyasal Malzemeler nasıl depolanmalıdır? Kimyasal Atıklar nasıl bertaraf edilmelidir? Kimyasal Malzemelerin dökülmemesi, çevreye karışmaması için alınması gereken önlemler nelerdir? Kaza ile dökülürse yapılması gerekenler nelerdir? Tüm çalışanların bu anlatılanları iyice anladığından emin olunacak ve Eğitime katılan tüm personelden eğitime katıldıklarına dair imza alınacaktır.


"AMAÇ Samulaş’ın faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm alanlarda geçerli olacak Çevre ve İSG uygulamaları için genel şartları tanımlamaktır. KAPSAM Çevre ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları