Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN UYUŞMAZLIKLAR  Kanuni temsilcilerin ödevi  Re’sen vergi tarhı  İhbarnamenin muhteviyatı, VTR tebliği 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN UYUŞMAZLIKLAR  Kanuni temsilcilerin ödevi  Re’sen vergi tarhı  İhbarnamenin muhteviyatı, VTR tebliği "— Sunum transkripti:

1 VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN UYUŞMAZLIKLAR  Kanuni temsilcilerin ödevi  Re’sen vergi tarhı  İhbarnamenin muhteviyatı, VTR tebliği  Tebliğ esasları  Düzeltme ve şikayet  Tekerrür  Özel usulsüzlük cezaları (353 ve mük. 355)  İhtirazi kayıtla beyan  Uzlaşma

2 KANUNİ TEMSİLCİLERİN ÖDEVİ (md 10) Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. (3505 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır. Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler. Tüzelkişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.

3 KANUNİ TEMSİLCİLERİN ÖDEVİ (md 10) Tescil ve ilan Tescilden önce VD nin ıttılaı VİR üzerine yapılan tarhiyatlar Uzlaşma Borçların yeniden yapılandırılması

4 RE’SEN VERGİ TARHI MD.30 "Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı re'sen takdir olunmuş sayılır." Aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir. 1. Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde verilmemişse, 2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa, 3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse, 4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tesbitine imkan vermiyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısiyle ihticaca salih bulunmazsa, 5. (4369 sayılı Kanunun 82/1-a maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır) 6. (2365 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle eklenen bent) Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa. 7. (4783 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır Yürürlük; 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 09.01.2003)(3) 8. (4008 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen bent) Bu Kanunun mükerrer 227'nci maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli malî müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmezse,

5 İHBARNAMENİN MUHTEVİYATI MD.35 İhbarname aşağıda yazılı malumatı ihtiva eder: 1. İhbarnamenin sıra numarası; 2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 3. Verginin nev'i; 4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzelkişilerde unvanı); 5. Mükellefin açık adresi; 6. Vergilendirme dönemi; 7. Verginin matrahı; 8. Verginin hesabı; 9. Verginin miktarı; 10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re'sen vergi tarhını icabettiren sebepler; 11. (2686 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle değişen bent) Vergi mahkemesinde dava açma süresi; 12. (2686 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle değişen bent) Vergi mahkemesinde dava açma şekli. Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re'sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir

6 İHBARNAMENİN MUHTEVİYATI MD.35 VİR nun ihbarnameye eklenmemesi VTR nin tebliğ edilmemesi

7 TEBLİĞ ESASLARI Bilinen Adresler Tebliğ Evrakının Teslimi Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller İlanın Şekli İlanın Neticeleri

8 TEBLİĞ ESASLARI Tebliğ yapılacak kimseler Tüzel kişilere yapılacak tebliğlerde KT nin ikametgah adresine gidilmesi Usulüne uygun düzenlenen adres tespit tutanağı varsa ayrıca adrese gidilmesi

9 DÜZELTME VE ŞİKAYET Vergi Hatası – Hesap Hataları – Vergilendirme Hataları Şikayet Yolu İle Müracaat Düzeltme talebi reddolunanlar- merciine tevdi 6183 sayılı Kanun uygulamaları

10 Tekerrür (Md. 339) 4369 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen madde) Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

11 Tekerrür (Md. 339) Cezanın kesinleşmesinden sonraki eylemlere Kesinleşmeyi takibeden yılın başından itibaren uygulanır. 5 yıllık süre geçtikten sonra uygulanmaz.

12 Özel usulsüzlük cezası (Md. 353) 1. Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 10.000.000 liradan (460 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2016'dan itibaren 210 -TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 5.000.000.000 lirayı (460 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2016'dan itibaren 110.000 -TL) geçemez.(**) 2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) 10.000.000 lira (460 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2016'dan itibaren 210 -TL) özel uzulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar) 500.000.000 lirayı (460 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2016'dan itibaren 11.000 -TL) bir takvim yılı içinde ise 5.000.000.000 lirayı (460 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2016'dan itibaren 110.000 -TL) aşamaz.

13 Özel usulsüzlük cezaları Hesap dönemi Somut tespit Ceza kesilen nezdinde tespit Her bir belge- tespit Sahte belge- banka ve finans kurumları üzerinden ödeme (mük.355)

14 İhtirazi kayıtla beyan Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır. Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur. ( VUK 378 md)

15 Dava konusu edilebilme TÖU vaki olmama tutanağı Süresinden sonra ihtirazi kayıt


"VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN UYUŞMAZLIKLAR  Kanuni temsilcilerin ödevi  Re’sen vergi tarhı  İhbarnamenin muhteviyatı, VTR tebliği " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları