Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK TEBLİGAT. E- TEBLİGAT  Son yıllarda hayatımızda artık “E” leri biraz fazla duyuyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte artık kağıt ortamından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK TEBLİGAT. E- TEBLİGAT  Son yıllarda hayatımızda artık “E” leri biraz fazla duyuyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte artık kağıt ortamından."— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK TEBLİGAT

2 E- TEBLİGAT  Son yıllarda hayatımızda artık “E” leri biraz fazla duyuyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte artık kağıt ortamından elektronik ve dijital ortama hızla geçmeye başladık.  Elektronik ortama geçerken, tüm mükelleflerin teknolojik alt yapı olarak ne kadar hazır oldukları aşikardır. Bu durum karşısında mükelleflerimizin yatırımlarının bir kısmını teknolojiye yönlendirmesi gerekmektedir. Örneğin küçük bir işletmenin dahi bünyesinde bir bilgisayarının,internet ve e-posta adresinin bulunması bunların yanı sıra işletme sahibinin bu sistemleri kullanabilmesi için öğrenmesi zorunludur. Fakat mükelleflerin bağlı bulundukları meslek odaları tarafından bu sistemleri öğretecek herhangi bir eğitim vermediği bilinmektedir. Bu durumda tüm sorumluluklar meslek mensubu olarak bizlere düşmektedir.  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2016’dan itibaren elektronik tebligat uygulamasına geçeceğini belirtmiştir. 27.08.2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin ayrıntılara kısaca bakalım;

3 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?  Elektronik tebligat; vergi kanunları uyarınca Vergilendirme ile ilgili olan, vergi ceza ihbarnameleri, takdir komisyon kararları, ödeme emirleri ve benzeri hüküm ifade eden her türlü evrak ve yazının Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

4 YASAL DAYANAK  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.  Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.  Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.  Bu bağlamda Maliye Bakanlığı yukarıdaki yetkisini 27/08/2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 456 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile kullanmıştır.

5 ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER:  Kurumlar vergisi mükellefleri  Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)  İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

6 ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR : A)-KURUMLAR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.  1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

7 ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR : B)- GELİR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Gelir vergisi mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” ni (EK:2) GİB WEB SAYFASINDAKİ internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.  Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

8 ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR : C)- İSTEĞE BAĞLI olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.  Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.  Motorlu taşıtlar vergisi işlemleri gibi süreksiz vergi türlerinden mükellefiyeti bulunan mükelleflerin isteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanmaları mümkündür. Örnek vermek gerekirse; herhangi bir sürekli vergi türünden mükellefiyeti bulunmayan memur Bay Ahmet isteğe bağlı Elektronik Tebliğ Başvurusu yaparak aracına ait MTV işlemlerinin elektronik imzalı evraklarını uygulama üzerinden tebliğ alabilecektir

9 İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRESİNE NASIL SAHİP OLUNACAK?  Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.  Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi olanlar;Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanların (kdv iade işlemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları ), EK1 formunda yer alan; “Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğu işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmaları mümkün olacaktır.

10 ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABINA İLETİLMESİ:  213 sayılı VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak, İdarece elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.  Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir.  Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır..  Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.  Örnek vermek gerekirse Elektronik Tebligat zorunluluğu bulunan bir mükellefin 3 gün içerisinde zamanaşımına uğrayacak bir evrakı elektronik ortam yerine kağıt ortamda klasik usulde tebliğ edilecektir. Elektronik ortamda tebliğin teslimi izleyen beşinci günün sonunda gerçekleşiyor olması beş gün içerisinde tebliği gereken evraklar için klasik tebliğ yöntemlerinin devamlılığını gerekli kılmaktadır.

11 ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNİN KAPATILMASI  Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.  Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla,  Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya işi terk etmesi durumunda terk veya ölüm tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi kapatılır.

12 MUHATABIN SORUMLULUĞU  Elektronik tebligat hizmetine başvuru sırasında muhatapların cep telefonu numaralarını bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Muhatabın elektronik tebligatının ön bildiriminin ücretsiz kısa mesaj ile önceden bildirilmesi ile sistemde elektronik tebligatı bulunduğu bilgisi kendisine ulaştırılacak ve sisteme giriş yapması için muhatap bilgilendirilmiş olacaktır.  Ayrıca Elektronik Tebligat Hizmetinin muhatapları;  Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmek,  Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmek,  Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmek,  Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamak,  Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermek, sorumluluğunu taşımaktadırlar.

13 CEZA HÜKÜMLERİ VE DİĞER KONULAR  Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.  Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.  Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilir.

14 KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ) SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA  Yukarıda açıklamasını yaptığımız Elektronik Tebligat sistemi VERGİ Kanunlarını uygulamalarına yöneliktir.  Vergi İdaresinin Mükelleflere yapacağı tebligatlar Bu sistemin yürürlüğe girmesi ile elektronik olarak yapılacaktır.  KEP Uygulaması ise; Tebligat kanunu ve başta TTK olmak üzere Vergi Hukuku dışındaki işlemler için kullanılır.  Bu durumda Kep olan Mükellefler ; Vergi ile ilgili Tebligatları alabilmeleri için mutlaka elektronik tebligat için ayrıca parola ve şifre edinmeleri gerekir.  Sonuç olarak KEP uygulaması ile bu sistemin ilişkisi yoktur.

15 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR  Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar 15/06/2013 Tarihli 28678 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

16 YENI NESIL ÖDEME KAYDEDICI CIHAZLARI KULLANMA MECBURIYETININ BAŞLAMA TARIHLERI  Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir. Buna göre: a) 3100 sayılı K.D.V Mükelleflerinin Ö.K.C. K. M.H. K.ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar (427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare)1/10/2013(*) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olduğu belirtilmiştir. b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler. c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu 01/01/2016 tarihinde başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.

17 YENI NESIL ÖDEME KAYDEDICI CIHAZLARI KULLANMA MECBURIYETININ BAŞLAMA TARIHLERI  Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları zorunludur.  3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 01/01/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür.

18  01.10.2013 EFT-POS özellikli - Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar - Yol kenarı otopark hizmeti verenler.  01.01.2014 Basit/Bilgisayar bağlantılı - Mali hafızaları dolan ÖKC kullanıcıları. veya EFT-POS özellikli  01.01.2016 Faaliyetlere Göre Özel İşlevli - Akaryakıt pompalarına bağlanan ÖKC kullananlar, Yeni Nesil ÖKC - İhtiyari olarak sinema giriş bileti düzenleyenler, - İhtiyari olarak yolcu taşıma bileti düzenleyenler.  01.01.2016 Basit/Bilgisayar bağlantılı - ÖKC kullanma zorunluluğu olan diğer mükellefler. veya EFT-POS özellikli YENI NESIL ÖDEME KAYDEDICI CIHAZLARI KULLANMA MECBURIYETININ BAŞLAMA TARIHLERI

19 YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI  VUK’un mükerrer 355. maddesinde yer alan özel usulsüzlük cezaları uygulanır.  Bu cezalar 1.1.2015 itibariyle birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 TL; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660 TL; bunlar dışında kalanlar için 330 TL olarak belirlenmiştir (VUK mük. 355).


"ELEKTRONİK TEBLİGAT. E- TEBLİGAT  Son yıllarda hayatımızda artık “E” leri biraz fazla duyuyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte artık kağıt ortamından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları