Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ömer Faruk TOKGÖZ SMMM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ HAYATINDA YARATTIĞI KATMA DEĞER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ömer Faruk TOKGÖZ SMMM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ HAYATINDA YARATTIĞI KATMA DEĞER."— Sunum transkripti:

1 Ömer Faruk TOKGÖZ SMMM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ HAYATINDA YARATTIĞI KATMA DEĞER

2 Bilindiği gibi ülkemizde muhasebe mesleği 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı yasa ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” (SMMM) ve “Yeminli Mali Müşavirlik” (YMM) unvanları altında yapılandırılmıştır. Bu bildirinin hedefi SMMM’lerin iş hayatına kattığı katma değeri; kârlılık, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından irdelemektir. Bu amaçla önce SMMM faaliyetleri ve bu faaliyetlerin amacı irdelenecektir. Daha sonra bu faaliyetlerin yarattığı katma değer incelenecektir. GİRİŞ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 2

3 SMMM faaliyetleri, SMMM’lerin sunduğu hizmetlerden oluşmaktadır. SMMM hizmetlerinin amacı, bir mal veya hizmet üreten işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu; kamu yararını gözeterek işletmeden çıkar bekleyen paydaşların yararlanması için kamuoyuna tarafsız bir şekilde mesleki standartları uygulayarak sunmaktır. 1-SMMM FAALİYETLERİ VE AMAÇ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 3

4 SMMM’ler bu amacı gerçekleştirmek için yüksek eğitim sonrası, deneyim (staj) ve meslek sınavları sonucunda aldıkları meslek ruhsatları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelere mesleki hizmet sunma yetkinlik ve yeterliliğine sahip olurlar: 1-SMMM FAALİYETLERİ VE AMAÇ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 4

5  Muhasebe standartlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, muhasebe standartlarını uygulayarak muhasebe defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 5 1-SMMM FAALİYETLERİ VE AMAÇ

6  Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. 1-SMMM FAALİYETLERİ VE AMAÇ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 6

7  Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme ve denetim, analiz ve yorum yapmak, finansal tablolar ve başta vergi olmak üzere beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, aracılık, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 7 1-SMMM FAALİYETLERİ VE AMAÇ

8 Bu hizmetleri şu başlıklar altında gruplayabiliriz:  Muhasebeleştirme ile Finansal Raporların ve Beyannamelerin hazırlanması  Muhasebe sistemleri, bilgi ve kontrol sistemleri kurmak,  Yönetim danışmanlığı yapmak ve işletmelerde organizasyonel sistemler kurmak,  Finans kaynaklarını bulmak, finans faaliyetlerini yönetmek,  Mali ve diğer konulara ilişkin mevzuat danışmanlığı yapmak,  Mali analiz ve yorum yapmak,  Ara dönem veya tam olmak üzere inceleme ve denetim yapmak, finansal raporlar hakkında görüş vermek,  Faaliyet raporları denetimi yaparak gelecekte faaliyetler hakkında rapor vermek  Diğer güvence hizmetlerini vermek. 1-SMMM FAALİYETLERİ VE AMAÇ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 8

9 Yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin faaliyetler sonrasında makro düzeyde ülke ekonomisine mikro düzeyde ise hizmet sunulan işletmelerden çıkar bekleyen paydaşların yararlanacağı bir katma değer söz konusudur. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 9

10 A-Ülke ekonomisine yansıyan makro düzeydeki katma değer  SMMM faaliyetleri sonucunda yaratılan katma değerin makro düzeyde ülke ekonomisine etkileri şunlardır.  Kaynakların korunması, para piyasası ile sermaye piyasasının gelişmesi  Milli gelirin hesaplanması  Enflasyonunu izlenmesi (enflasyon muhasebesi)  Vergi kayıplarının önlenmesi ve azaltılması (vergi güvenlik önlemleri ile vergi beyannamelerinin imzalanması sürecinde yapılan ön denetim-sınırlı uygunluk denetimi)  Tüketicinin korunması (fiyatlandırma ve kalite maliyetleri) 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 10

11 B-İşletmelerden çıkar bekleyen paydaşlar için mikro düzeydeki katma değer 1.Mali müşavirlik mesleğinin temel amacı tam zamanlı belge akışına paralel olarak oluşturulan muhasebe kayıtları neticesinde, iç kontrol ve sınırlı uygunluk denetimi yaparak, işletmenin rotalarını, kurumsal bir altyapı ışığında günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlamaktır. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 11

12 2.Meslek mensupları, görevlerini kanunlar çerçevesinde ifa ederken, aynı zamanda firma yöneticilerine ve çalışanlarına, işletme kültürünün aşılanmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 12

13  İşletmeler özünde maksimum kar etme amacıyla kurulurken; meslek mensuplarının da işletmelerin sürekliliği açısından hayati önem arz eden, iş hacimlerinin genişletilerek öz kaynakların büyümesi anlamında, etkin bir biçimde çalışarak, işletme sahiplerine vergisel ve finansal anlamda hatırı sayılır bir farkındalık yaratmaktadırlar Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 13 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ

14 4.Günümüz iş dünyasında yaşanan gelişmeler ile işletmelerin tipik aile işletmesi anlayışından sıyrılarak sermaye işletmeleri haline dönüşümünde de yer alan mali müşavir meslek mensupları, işletmelerin gelecekleri ile ilgili stratejik kararlarını doğru alabilmelerini sağlayabilmek için iyi eğitimli deneyimli muhasebe kadrolarının istihdam edilerek, muhasebe departmanların da görev alan arkadaşlar ile sürekli iletişimle, onların da çözümün bir parçası olmalarını sağlamaktadırlar. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 14

15 5.İşletmelerde güncel bilgi akışı ile dinamik işleyen bir muhasebe sisteminin kurulması, sosyal ve teknolojik alt yapı ile sürdürülebilmesinde biz meslek mensuplarının tecrübeleri, iş dünyasında olumlu bir biçimde kabul görmekle beraber mesleğe düşen görev ve sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu görev ve sorumluluklar ise işletmelerin geleceklerinin de doğrudan etkilenmesine neden olabilecektir. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 15

16 6.Muhasebe bilgi sistemi işletmelerin mali durumları ve faaliyet sonuçları hakkında üçüncü kişi ve kurumlara bilgi veren bir sistemdir. Muhasebe standartlarına göre; doğru, güvenilir ve şeffaf temele dayalı hazırlanmış raporlar; işletmenin dili olarak işletme sahipleri tarafından yorumlanarak işletmelerde yarattıkları etkiler nedeniyle, alacakları kararları da doğrudan belirlemektedir. Etkin kurumsal modele sahip işletmeler de maliyetler düşürülerek, performans ve karlılıklarını artırarak, yatırımcılar açısından tercih edilebilir olacaklardır. İşletmelerin gelişimlere ayak uydurarak yönetilebilmeleri, ancak etkin bir muhasebe sistemine sahip olmaları ile gerçekleşebilecektir. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 16

17 7.Bu bağlamda sadece vergi kanunlarının değil yeni TTK’nun da muhasebe meslek mensuplarına yüklediği sorumluluklar da bulunmaktadır. Önceden işletmelerin mali durumları sadece ortaklarını ilgilendirirken, günümüzde üçüncü kişileri de doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Hesap verilebilirlik sadece işletme ortaklarıyla sınırlı kalmayıp diğer kesimlerin de sonuçları yorumlama ihtiyacına sebep olmuştur. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 17

18 8.Bu noktada biz meslek mensuplarının iş dünyasına katkıları hissedilir oranda artmıştır, Muhasebe bilgi sistemlerinden üretilen doğru anlaşılır sağlıklı bilgilerin, meslek mensupları ve çalışma arkadaşlarındaki eğitim ve iş tecrübesinin olumlu etkilerinden kaynaklanmaktadır. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 18

19 9.Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe standartlarının uygulamaya geçmesi ile birlikte işletmelerin daha gerçekçi hareket etmeleri ile muhasebe dışındaki departmanlarının da fonksiyonel biçimde gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 19

20 10.İşletmelerden çıkar bekleyen tüm gruplar ihtiyaç duydukları bilgileri SMMM’ler tarafından hazırlanan finansal raporlardan elde etmektedirler. Bu nedenle bu finansal raporların güvenilir, sağlıklı ve gerçeği göstermeleri gerekir. BU ihtiyaç SMMM’lerin denetim faaliyetleri ile karşılanmaktadır. 2-SMMM FAALİYETLERİNİN KATMA DEĞERİ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 20

21 Mali Müşavirlik mesleği; sürekli gelişen, değişen ve karmaşık bir bilgi yapısını barındıran, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde mesleki bilgi birikiminin ve tecrübenin kullanıldığı, ihtiyaç sahiplerinin yararına hizmet eden bir meslek grubu olarak işletmelere ve dolayısı ile ekonomiye önemli katkılar getirmek için sürekli kendilerini yenilemekte ve hayat boyu eğitim görmektedirler. Meslek mensupları muhasebenin temel kavramları ve ilkelerini temel alarak, meslek etiği çerçevesinde tarafsızlık, sır saklama ve kamu yararı gibi kavramlarla, gelişen ve değişen çağın gereklerine uygun çözümler üreterek iş dünyasına önemli katkılar sağlamaktadırlar SONUÇ Ömer Faruk TOKGÖZ - SMMM 21


"Ömer Faruk TOKGÖZ SMMM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ HAYATINDA YARATTIĞI KATMA DEĞER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları