Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu KONJONKTİVA HASTALIKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu KONJONKTİVA HASTALIKLARI."— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu KONJONKTİVA HASTALIKLARI

2 Konjonktiva Nonkeratinize, çok katlı, skuamöz epitel Stroma bir basal membranla epitelden ayrılmı ş zengin bir ba ğ dokusu Müsin sekresyonu yapan: *Goblet hücreleri *Henle kriptaları

3 Palpebral kısım: Kapakların arka yüzünü örter,tarsa sıkıca ba ğ lıdır Forniks kısmı: Gev ş ek ve bol miktarda olup kolayca ş i ş erek katlantılar olu ş turur Bulber kısım : Fornikslerde orbital septuma gev ş ek ba ğ lıdır, bu göz hareketlerini kolayla ş tırır

4 SEMiYOLOJi Hiperemi (Kanlanma) Yüzeyel Hiperemi Derin Hiperemi Hemoraji ( Kanama) Kemozis (Ödem) Sekresyon Foliküller ve papiller olu ş umlar Pseudomembran ve membranlar

5 Laboratuar İncelemeleri Kültür Kazıma A.Bak.Konj……….....Nötrofil Viral Konj…………….Mononükleer Klamidya……….......Nötrofil+Mononükleer Halberstaedter-Prowazek Allerjik Konj…………Eozinofil

6 ENFLAMASYON BULGULARI Yanma,batma,yabancı cisim hissi A ğ rı,ka ş ıntı Sekresyon Enjeksiyon Foliküler/papiller reaksiyon Subkonjonktival hemoraji Kemozis Skarla ş ma Membranlar

7 BAKTERİYAL KONJONKTİVİT STAF İ LOKOKS İ K STREPTOKOKS İ K HEMOF İ LUS İ NFLUENZA MORAXELLA KATARAL İ S

8 Semptomlar A ğ rı Sekresyon İ rritasyon Belirtileri *Yanma-Batma *Lakrimasyon *Fotofobi

9 Bulgular Ödem (kemozis) Hiperemi Kapakta papiller olu ş umlar Kapak aralı ğ ında daralma

10

11 Tedavi AM İ NOGL İ KOZ İ TLER Gentamisin Neomisin Polimiksin Tobramisin Damla + Pomad

12 ViRAL KONJONKTiViT ADENOViRÜSLER HERPES ViRÜSLERi Zoster ve Simpleks MOLLUSKUM

13 Klinik Genelde tek taraflı Ş iddetli irritasyon bulguları Yanma-Batma Lakrimasyon Fotofobi Seröz Sekresyon Kapakta foliküler yapılar Preauriküler lenfadenopati

14 Adenovirüsler Epidemiler tip 8 ve 19 Foliküller Korneada diffüz epitelyal–subepitelial infiltrasyonlar (epidemik keratokonjonktivitte) Subkonjonktival hemoraji Ciddi vakalarda psedomembran

15

16 Adenovirüs Faringokonjonktival Ate ş : tip 3 ve 7 tipik olarak çocuklarda ve üst solunum enfeksiyonuna neden olur

17

18 Tedavi Ş iddetli keratit ve görmede azalma varsa STEROiD!!! Genelde semptomatik ve destekleyici tedavi Adenovirüsler…….Antienflamatuar Herpes…………….Asiklovir (3saat arayla) Molluskum………..Krio-Eksizyon

19 Klamidya Klamidya Trachomatis D ve K Serotipleri ‒ > Adult İ nklizyonlu Konjonktivit A, B ve C Serotipleri ‒ > Trahom

20 Adult inklizyonlu konjonktivit Akut bilateral konjonktivit Seksüel aktif genç eri ş kin Enkübasyon süresi: 1 hafta Tabloya non spesifik üretrit/servisit eklenir

21 Klinik –Mukopürülan sekresyon –Foliküler olu ş umlar (Büyük, opak) Üst göz kapa ğ ından bulber ve limbal konjonktivaya –Preauriküler Lenfadenopati (a ğ rısız) –Keratit Üst korneaya lokalize

22

23 TRAHOM CHLAMYDiA TRACHOMATiS: serotip A, B, Ba ve C FOLiKÜLER KERATO-KONJONKTiViT Kötü hijyen ş artlarında ya ş ayan geri kalmı ş insanlarda görülen bir hastalık olup infeksiyon- reinfeksiyon siklusundaki esas vektör ev sine ğ idir

24 Klinik özellikler: Foliküler konjonktivit geli ş imiyle ortaya çıkar Hafif vakalarda ince lineer veya yıldız ş eklinde küçük skarlarla ya da daha a ğ ır vakalarda confluent skarlarla seyreden nedbelenme Konjonktiva tamamen tutulmu ş olsa bile üst tarsta nedbelenme daha belirgindir Keratit süperior epitelyal keratittten anterior stromal infiltratlar ve pannus formasyona dek uzanan bir seyir takip eder

25 Klinik özellikler İ lerleyici konjonktival nedbelenme a ğ ır oldu ğ u takdirde ba ş ta üst tars olmak üzere trikiyazis ve entropion olu ş turacak tarzda göz kapaklarında distorsiyona neden olur Konjonktivadaki goblet hücreleri tahrip edebilir. Ayrıca gözya ş ı kesesi ve duktuslarını da tutabilir Terminal trahom kornea ülserasyonu ve opasifikasyonuna ba ğ lı olarak görmenin a ğ ır biçimde zayıflaması veya körlükle karakterizedir

26

27 Komplikasyonlar –Körlük Keratit Pannus (Fibrovasküler doku) –Kuru Göz –Kapak Deformiteleri

28 Tedavi –Ki ş isel Hijyen –Tetrasiklin (4x250mgr+Pomad 5x1 Bir Ay) –Eritromisin (4x250mgr 3 Hafta) –Azitromisin (1gr/gün Tek Doz)

29 Oftalmia Neonatarum Yenido ğ an konjonktiviti Do ğ umu takiben ilk ayda

30 Enkübasyon Süreleri –Kimyasal (AgNO3)………Birkaç saat –Gonokok………………….2-4 gün –Bakterial………………….4-5 gün –Herpes simpleks………….5-7 gün –Klamidyal………………...5-14 gün

31 Kimyasal konjoktivit Profilaktik amaçlı olarak kullanılan gümü ş nitratın yenido ğ an gözünde olu ş turdu ğ u toksik etkiden kaynaklanır İ lk 24 saat içinde ba ş lar ve genellikle 48 saat içinde geriler Hafif seyirlidir, orta derecede konjonktival hiperemi ve kemozis vardır De ğ i ş ik karakterlerde sekresyon e ş lik edebilir

32 Gonokoksik Neisseria Gonorrhae'nın yol açtı ğ ı yenido ğ an konjonktiviti tipik olarak hiperakuttur ve bulgular do ğ um sonrası ilk 24-48 saat içinde ba ş lar Göz kapa ğ ında ş i ş me, eritem, yo ğ un pürülan akıntı var olup konjonktivada psödomembran ya da membran olu ş abilir Tedavi edilmedi ğ inde organizma kornea epiteline penetre olur ve keratite, korneal ülserasyona yol açabilir İ ridosiklit, ön sine ş i ve ender olarak panoftalmi geli ş ebilir Sa ğ lam dokulara da penetre olabildi ğ i için santral sinir sistemine yayılabilir ve yaygın sistemik enfeksiyon olu ş turabilir

33 Tedavi –Pensilin Sistemik+Topikal 1milyon kistalize+20cc Serum fizyolojik

34 Diğer Bakterilere Bağlı Yenidoğan Konjonktiviti Bu bakteriler arasında Staphylococcus aereus, S. epidermidis, Streptococcus pneumoniae, S. viridans, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli sayılabilir Bu tip konjonktivitler 5. günde ba ş lar ve yenido ğ an konjonktivitlerinin genel özelliklerini gösterirler Gonokokal konjonktivitten ayırt etmek güç olabilir

35 Viral Kaynaklı Yenidoğan Konjonktivitleri Genellikle Herpes simplex Tip II tarafından olu ş turulur Tip I enderdir Do ğ um sonrası 3-15 gün içinde ortaya çıkar Konjonktivit tek ba ş ına, genel oküler lezyonla ya da sistemik hastalı ğ ın bir parçası olarak olu ş abilir Veziküler kapak lezyonları, orta derecede inflame konjonktiva ve seröz-anjinöz akıntı vardır Eri ş kinde sık görülen herpetik dendritik lezyon sık gözlenmez Mikrodendritler ve jeografik ülserler daha sıktır Koryoretinitis ve katarakt geli ş ebilir

36 Clamydia Trachomatis'e Bağlı Yenidoğan Konjonktiviti İ nklüzyon konjoktiviti olarak da adlandırılır Do ğ umdan sonraki 5-14. günlerde ortaya çıkar Daha geç ba ş lıyor olması, gonokokal konjonktivitten ayırt edilmesinde yardımcıdır Klinik olarak pürülan ya da mükopürülan papiller konjonktivit biçiminde seyreder Yenido ğ anda follikül gözlenmez, ancak hastalık altı haftadan daha uzun sürerse folliküller görülebilir Kapak ve konjonktiva ödemi, korneada mikropannus biçiminde süperfisyal damarlanma, epitelyel keratit, stromal bulanıklık geli ş ebilir Tedavi edilmezse 3-4 haftada iyile ş ebilir, fakat bazen iyile ş me 5. aya dek uzar Genellikle sekel bırakmaksızın iyile ş ir, ancak kalıcı korneal opasifikasyonlara da yol açabilece ğ i bildirilmi ş tir

37 Tedavi Topikal tetrasiklin Eritromisin etil süksinat 25mg/kg oral 14 gün

38 Yenidoğan konjonktivitinde komplikasyonlar Gonokokal ve pseudomonal yenido ğ an konjonktiviti korneada ülserasyon, perforasyon ve endoftalmi gibi çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir Pseudomonans endoftalmisine ba ğ lı ölümler bildirilmi ş tir C. trochomatis'e ba ğ lı konjonktivit geçiren bebeklerin %20- 40'ında 3. ayda bu mikroorganizmanın yol açtı ğ ı pnömoni geli ş ebilmektedir Rinit, otit, vajinit ve i ş itme kaybı geli ş ebilmektedir. Herpes simplex Tip II ise %85 mortalitesi olan yaygın multisistemik bir enfeksiyon geli ş tirebilir ve santral sinir sistemini, deriyi, gözleri ve a ğ ız bo ş lu ğ unu etkileyebilir

39 ALLERJİK KONJONKTiViT Çocukluk ça ğ ı hast. Bahar’dan –Bahar’a Polen & Güne ş ı ş ınları Genel ş ikayetler : Kızarma Ka ş ıntı Sulanma Seröz / Serömükoz

40 ALLERJİK KONJONKTİVİT Tedavi topikal mast hücre stabilizatörleri topikal antihistaminikler

41 VERNAL KERATOKONJONKTİVİT Çocukları ve genç eri ş kinleri Tekrarlayıcı Bilateral eksternal oküler enflamasyon IgE ve hücre men ş eili immun mekanizmaların önemli rol oynadı ğ ı allerjik bozukluktur 3/4 de atopi, 2/3 de atopiye dair yakın aile hikayesi Akdeniz bölgesi gibi ılık ve kuru iklimlerde daha yaygın

42 VERNAL KERATOKONJONKTİVİT Ödem-----Konjonktiva ve kapak Hiperemi Kaldırım ta ş ı-----Dev papiller Keratit ( ş iddetli formlarda)

43

44

45 VKC’de TEDAVi –Güne ş ten korunma –So ğ uk uygulama –Antihistaminik –Mast hücre stabilizatörleri Na kromolin, Lodoksamin –Kortikosteroid ş iddetli olgularda

46 Semblarefon Kapak konjonktivasının bulber konjonktivaya yapı ş ması

47 KONJONKTiVAL DEJENERSASNLAR PiNGUEKULA PTERJiUM KONKRESYON

48 Tümörler Non-pigmente –Dermoid Kist –Papillomlar –Bowen Hastalı ğ ı (Karsinoma insitu) –Epitelioma

49 Tümörler Pigmente –Nevüs En sık rastlanan tümörü –Melanozis –Melanoma

50 Tümörler Vasküler –Hemanjiom –Anjiosarkom


"Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu KONJONKTİVA HASTALIKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları