Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONJONKTİVA HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONJONKTİVA HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 KONJONKTİVA HASTALIKLARI
Yrd.Doç.Dr. Esra Ayhan Tuzcu

2 Konjonktiva Nonkeratinize, çok katlı, skuamöz epitel
Stroma bir basal membranla epitelden ayrılmış zengin bir bağ dokusu Müsin sekresyonu yapan: *Goblet hücreleri *Henle kriptaları

3 Palpebral kısım: Kapakların arka yüzünü örter,tarsa sıkıca bağlıdır
Forniks kısmı: Gevşek ve bol miktarda olup kolayca şişerek katlantılar oluşturur Bulber kısım : Fornikslerde orbital septuma gevşek bağlıdır, bu göz hareketlerini kolaylaştırır

4 SEMiYOLOJi Hiperemi (Kanlanma) Yüzeyel Hiperemi Derin Hiperemi
Hemoraji ( Kanama) Kemozis (Ödem) Sekresyon Foliküller ve papiller oluşumlar Pseudomembran ve membranlar

5 Laboratuar İncelemeleri
Kültür Kazıma A.Bak.Konj……….....Nötrofil Viral Konj…………….Mononükleer Klamidya……… Nötrofil+Mononükleer Halberstaedter-Prowazek Allerjik Konj…………Eozinofil

6 ENFLAMASYON BULGULARI
Yanma,batma,yabancı cisim hissi Ağrı,kaşıntı Sekresyon Enjeksiyon Foliküler/papiller reaksiyon Subkonjonktival hemoraji Kemozis Skarlaşma Membranlar

7 BAKTERİYAL KONJONKTİVİT
STAFİLOKOKSİK STREPTOKOKSİK HEMOFİLUS İNFLUENZA MORAXELLA KATARALİS

8 Semptomlar Ağrı Sekresyon İrritasyon Belirtileri *Yanma-Batma
*Lakrimasyon *Fotofobi

9 Bulgular Ödem (kemozis) Hiperemi Kapakta papiller oluşumlar
Kapak aralığında daralma

10

11 Tedavi AMİNOGLİKOZİTLER Gentamisin Neomisin Polimiksin Tobramisin Damla + Pomad

12 ViRAL KONJONKTiViT ADENOViRÜSLER HERPES ViRÜSLERi Zoster ve Simpleks
MOLLUSKUM

13 Klinik Genelde tek taraflı Şiddetli irritasyon bulguları Yanma-Batma
Lakrimasyon Fotofobi Seröz Sekresyon Kapakta foliküler yapılar Preauriküler lenfadenopati

14 Adenovirüsler Epidemiler tip 8 ve 19 Foliküller
Korneada diffüz epitelyal–subepitelial infiltrasyonlar (epidemik keratokonjonktivitte) Subkonjonktival hemoraji Ciddi vakalarda psedomembran

15

16 Adenovirüs Faringokonjonktival Ateş: tip 3 ve 7
tipik olarak çocuklarda ve üst solunum enfeksiyonuna neden olur

17

18 Tedavi Şiddetli keratit ve görmede azalma varsa STEROiD!!!
Genelde semptomatik ve destekleyici tedavi Adenovirüsler…….Antienflamatuar Herpes…………….Asiklovir (3saat arayla) Molluskum………..Krio-Eksizyon

19 Klamidya Klamidya Trachomatis
D ve K Serotipleri ‒> Adult İnklizyonlu Konjonktivit A , B ve C Serotipleri ‒> Trahom

20 Adult inklizyonlu konjonktivit
Akut bilateral konjonktivit Seksüel aktif genç erişkin Enkübasyon süresi: 1 hafta Tabloya non spesifik üretrit/servisit eklenir

21 Klinik –Mukopürülan sekresyon –Foliküler oluşumlar (Büyük , opak) Üst göz kapağından bulber ve limbal konjonktivaya –Preauriküler Lenfadenopati (ağrısız) –Keratit Üst korneaya lokalize

22

23 TRAHOM CHLAMYDiA TRACHOMATiS: serotip A, B, Ba ve C
FOLiKÜLER KERATO-KONJONKTiViT Kötü hijyen şartlarında yaşayan geri kalmış insanlarda görülen bir hastalık olup infeksiyon- reinfeksiyon siklusundaki esas vektör ev sineğidir

24 Klinik özellikler: Foliküler konjonktivit gelişimiyle ortaya çıkar
Hafif vakalarda ince lineer veya yıldız şeklinde küçük skarlarla ya da daha ağır vakalarda confluent skarlarla seyreden nedbelenme Konjonktiva tamamen tutulmuş olsa bile üst tarsta nedbelenme daha belirgindir Keratit süperior epitelyal keratittten anterior stromal infiltratlar ve pannus formasyona dek uzanan bir seyir takip eder

25 Klinik özellikler İlerleyici konjonktival nedbelenme ağır olduğu takdirde başta üst tars olmak üzere trikiyazis ve entropion oluşturacak tarzda göz kapaklarında distorsiyona neden olur Konjonktivadaki goblet hücreleri tahrip edebilir. Ayrıca gözyaşı kesesi ve duktuslarını da tutabilir Terminal trahom kornea ülserasyonu ve opasifikasyonuna bağlı olarak görmenin ağır biçimde zayıflaması veya körlükle karakterizedir

26

27 Komplikasyonlar –Körlük Keratit Pannus (Fibrovasküler doku) –Kuru Göz
–Kapak Deformiteleri

28 Tedavi –Kişisel Hijyen –Tetrasiklin (4x250mgr+Pomad 5x1 Bir Ay)
–Eritromisin (4x250mgr 3 Hafta) –Azitromisin (1gr/gün Tek Doz)

29 Oftalmia Neonatarum Yenidoğan konjonktiviti Doğumu takiben ilk ayda

30 Enkübasyon Süreleri –Kimyasal (AgNO3)………Birkaç saat –Gonokok………………….2-4 gün –Bakterial………………….4-5 gün –Herpes simpleks………….5-7 gün –Klamidyal……………… gün

31 Kimyasal konjoktivit Profilaktik amaçlı  olarak kullanılan gümüş nitratın yenidoğan gözünde oluşturduğu toksik etkiden kaynaklanır İlk 24 saat içinde başlar ve genellikle 48 saat içinde geriler Hafif seyirlidir, orta derecede konjonktival hiperemi ve kemozis vardır Değişik karakterlerde sekresyon eşlik edebilir

32 Gonokoksik Neisseria Gonorrhae'nın yol açtığı yenidoğan konjonktiviti  tipik olarak hiperakuttur ve bulgular doğum sonrası ilk saat içinde başlar Göz kapağında şişme, eritem, yoğun pürülan akıntı var olup konjonktivada psödomembran ya da membran oluşabilir Tedavi edilmediğinde organizma kornea epiteline penetre olur ve keratite, korneal ülserasyona yol açabilir İridosiklit, ön sineşi ve ender olarak panoftalmi gelişebilir Sağlam dokulara da penetre olabildiği için santral sinir sistemine yayılabilir ve yaygın sistemik enfeksiyon oluşturabilir

33 Tedavi –Pensilin Sistemik+Topikal 1milyon kistalize+20cc Serum fizyolojik

34 Diğer Bakterilere Bağlı Yenidoğan Konjonktiviti
Bu bakteriler arasında Staphylococcus aereus, S. epidermidis, Streptococcus pneumoniae, S. viridans, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli sayılabilir Bu tip konjonktivitler 5. günde başlar ve yenidoğan konjonktivitlerinin  genel özelliklerini gösterirler Gonokokal konjonktivitten ayırt etmek güç olabilir

35 Viral Kaynaklı Yenidoğan Konjonktivitleri
Genellikle Herpes simplex Tip II tarafından oluşturulur Tip I enderdir Doğum sonrası 3-15 gün içinde ortaya çıkar Konjonktivit tek başına, genel oküler lezyonla ya da sistemik hastalığın bir parçası olarak oluşabilir Veziküler kapak lezyonları, orta derecede inflame konjonktiva ve seröz-anjinöz akıntı vardır Erişkinde sık görülen herpetik dendritik lezyon sık gözlenmez Mikrodendritler ve jeografik ülserler daha sıktır Koryoretinitis ve katarakt gelişebilir  

36 Clamydia Trachomatis'e Bağlı Yenidoğan Konjonktiviti
İnklüzyon konjoktiviti olarak da adlandırılır Doğumdan sonraki günlerde ortaya çıkar Daha geç başlıyor olması, gonokokal konjonktivitten ayırt edilmesinde yardımcıdır Klinik olarak pürülan ya da mükopürülan papiller konjonktivit biçiminde seyreder Yenidoğanda follikül gözlenmez, ancak hastalık altı haftadan daha uzun sürerse folliküller görülebilir Kapak ve konjonktiva ödemi, korneada mikropannus biçiminde süperfisyal damarlanma, epitelyel keratit, stromal bulanıklık gelişebilir Tedavi edilmezse 3-4 haftada iyileşebilir, fakat bazen iyileşme 5. aya dek uzar Genellikle sekel bırakmaksızın iyileşir, ancak kalıcı korneal opasifikasyonlara da yol açabileceği bildirilmiştir

37 Tedavi Topikal tetrasiklin
Eritromisin etil süksinat 25mg/kg oral 14 gün

38 Yenidoğan konjonktivitinde komplikasyonlar
Gonokokal ve pseudomonal yenidoğan konjonktiviti korneada ülserasyon, perforasyon ve endoftalmi gibi çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir Pseudomonans endoftalmisine bağlı ölümler bildirilmiştir C. trochomatis'e bağlı konjonktivit geçiren bebeklerin %20- 40'ında  3. ayda bu mikroorganizmanın yol açtığı pnömoni gelişebilmektedir Rinit, otit, vajinit ve işitme kaybı gelişebilmektedir.   Herpes simplex Tip II ise %85 mortalitesi olan yaygın multisistemik bir enfeksiyon geliştirebilir ve santral sinir sistemini, deriyi, gözleri ve ağız boşluğunu etkileyebilir

39 ALLERJİK KONJONKTiViT
Çocukluk çağı hast. Bahar’dan –Bahar’a Polen & Güneş ışınları Genel şikayetler : Kızarma Kaşıntı Sulanma Seröz / Serömükoz

40 ALLERJİK KONJONKTİVİT
Tedavi topikal mast hücre stabilizatörleri topikal antihistaminikler

41 VERNAL KERATOKONJONKTİVİT
Çocukları ve genç erişkinleri Tekrarlayıcı Bilateral eksternal oküler enflamasyon IgE ve hücre menşeili immun mekanizmaların önemli rol oynadığı allerjik bozukluktur 3/4 de atopi, 2/3 de atopiye dair yakın aile hikayesi Akdeniz bölgesi gibi ılık ve kuru iklimlerde daha yaygın

42 VERNAL KERATOKONJONKTİVİT
Ödem-----Konjonktiva ve kapak Hiperemi Kaldırım taşı-----Dev papiller Keratit (şiddetli formlarda)

43

44

45 VKC’de TEDAVi –Güneşten korunma –Soğuk uygulama –Antihistaminik –Mast hücre stabilizatörleri Na kromolin, Lodoksamin –Kortikosteroid şiddetli olgularda

46 Semblarefon Kapak konjonktivasının bulber konjonktivaya yapışması

47 KONJONKTiVAL DEJENERSASNLAR
PiNGUEKULA PTERJiUM KONKRESYON

48 Tümörler Non-pigmente –Dermoid Kist –Papillomlar
–Bowen Hastalığı (Karsinoma insitu) –Epitelioma

49 Tümörler Pigmente –Nevüs En sık rastlanan tümörü –Melanozis –Melanoma

50 Tümörler Vasküler –Hemanjiom –Anjiosarkom


"KONJONKTİVA HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları