Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD

2 İzolasyon Enfekte ve kolonize hastalardan diğer hastalara hastane ziyaretçilerine sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir

3 İzolasyon Önlemleri Bula ş ıcı ve epidemiyolojik olarak önemli patojenlerden ku ş kulanılıyorsa ya da saptanmı ş sa; Standart önlemlere Standart önlemlere ek olarak Bula ş yoluna uygun önlemler almak

4

5

6 İzolasyon Gereken Hastaların Hepsinde Uyulması Gereken Kurallar ayrı Mutlaka ayrı odaya yerleştirilmeli Aynı mikroorganizma ile enfekte hastalar aynı odaya yerleştirilebilir Odaya girişler tedavi ve bakımından sorumlu kişiler dışında kısıtlanmalı Hastanın atıkları ve çamaşırları kırmızı tıbbi atık torbalarında taşınmalı

7 Bulaş yoluna yönelik önlemler Temas önlemleri Damlacık önlemleri Solunum yolu önlemleri

8

9 Temas İzolasyonu Cilt difterisi Herpes simplex Herpes zoster İ mpetigo, Pediculozis (bit), Scabies (uyuz), viral/hemorajik konjonktivit, kuduz, İ nfluenza enfeksiyonu Ha ş lanmı ş deri sendromu Bebek ve gençlerde akut solunum yolu enfeksiyonu RSV Adenovirus Coronavirus Viral/hemorajik enfeksiyonlar Lassa Ebola Kırım-Kongo

10 Clostridium difficile diyaresi Rotavirus Hepatit A Kolera Tifo Amipli dizanteri Basilli dizanteri Enterovirüs gastroenteritleri Pseudomonas aeruginosa, ESBL (+) E coli, Klebsiella spp, Acinetobacter spp MRSA (metisilin dirençli S aureus), VISA (vankomisin duyarlılığı azalmış S aureus), VRSA (vankomisin dirençli S aureus), VRE (vankomisin dirençli enterokoklar),

11 Temas Önlemleri Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize hastalardan ; direkt temas (eller) ya da indirekt temasla (steteskop, tansiyon aleti vs) bulaşmasını engellemek için kullanılır

12 Enfeksiyon Kontolü

13 Hasta ile veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven giyilmesi Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni Hasta odasına girerken önlük giyilmesi Önlüğün hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından ayrılırken çıkarılması Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferinin önlenmesi

14 8 7 6 5 4 3 1 2 En fazla temas Edilen yüzeyler Temizlik sonrası floresan görüntüleme ile kontrol

15

16 Damlacık İzolasyonu İ nvazif Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonları Mycoplasma pneumonia Meningokok enfeksiyonu Çoklu dirençli pnömokok enfeksiyonları Farenks difterisi Bo ğ maca Akci ğ er vebası Yeni do ğ an A grubu streptokok enfeksiyonları Kızıl Adenovirus*, İ nfluenza*, Kabakulak, Kızamıkçık Parvovirus B19 * temas izolasyonu da uygulanmalıdır

17 Damlacık Önlemleri Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıklarla bulaşır Partiküller büyük olduğu için yere çöker Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir

18 Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşır Enfekte hastaların Konuşması Öksürmesi Burun silmesi Aspirasyon Entubasyon Bronkoskopi gibi işlemler sırasında bulaşır

19 en az 1 metre Ayrı odaya alınamıyorsa yataklar arası mesafe en az 1 metre olmalı Hasta odasına girerken ve hastaya 1 metreden fazla yakla ş ırken mutlaka CERRAH İ MASKE kullanılmalı ba ğ ı ş ık ki ş iler Mümkünse ba ğ ı ş ık ki ş iler hasta bakımında yer almalı Önlük ve eldiven giymeye gerek yoktur Standart önlem gereken durumlar hariç

20 Özel havalandırma gerekmez Oda kapısı açık olabilir Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır

21

22 Solunum Yolu Önlemleri Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesi amaçlanır Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler

23 Solunum Yolu Önlemleri Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir (negatif basınç)  Hava akımı koridordan odaya olmalı (negatif basınç)  Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı  Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli Oda kapısı kapalı tutulmalıdır hasta oda dışına çıkarılmaz Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmaz cerrahi maske Çıkması gerekiyorsa cerrahi maske takılır

24 Solunum Yolu Önlemleri Pulmoner tüberküloz/larenks tüberkülozu Pulmoner tüberküloz/larenks tüberkülozu tanısı veya şüphesinde N95 solunum Odasına girerken N95 solunum maskesi takılmalıdır Kızamık, suçiçeği Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta Odasına duyarlı kişiler girmemelidir Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi ile girmelidirler Bağışık iseler maske takmalarına gerek yoktur Temas izolasyonu da gerekir

25

26

27

28 SORUNLAR İzolasyon süresi ?? Maliyet İş yükünün artması

29 Personel e ğ itimi ve e ğ itimin süreklili ğ i sa ğ lanmalı bilgi aktarımı Mesai dı ş ında çalı ş an arkada ş lara bilgi aktarımı bilgi aktarımı Yeni gelen personele bilgi aktarımı

30 Hastanın ve yakınlarının e ğ itimi İş in ciddiyeti anlatılmalı Hastanın anlayaca ğ ı dilde açıklama yapılmalı Düşme riski Dekübit ülseri Memnuniyetsizlik Tıbbi hata FAZLA

31 İzolasyon Süresi ? lezyonlar kurutlanıncaya Suçiçeği ; lezyonlar kurutlanıncaya kadar 4 gün Kızamık; döküntü başlangıcından 4 gün sonrasına kadar 2 hafta sonrasına TBC; uygun tedaviden 2 hafta sonrasına kadar 7-10 gün Cl difficile; diyare düzeldikten 7-10 gün sonrasına kadar

32 8-42 ay Acinetobacter spp; 8-42 ay sonrasına kadar VRE; 1 hafta ara ile 3 kez dışkıda negatiflik aylar, yıllar MRSA; kolonizasyon aylar, yıllar sürer 1 yıl sonrasına ESBL; en az 1 yıl sonrasına kadar

33 Hastaların Nakli Bula ş ihtimali olan hastalar mümkünse odadan dı ş arı çıkarılmamalı Çıkarılması zorunlu ise bula ş yoluna göre maske takmalı, önlük giymeli yer uyarılmalı Gidece ğ i yer uyarılmalı

34 İŞ YÜKÜ

35 Önemsememek!

36 Maliyet

37 Maliyet ve iş yükü VRE VRE VRE VRE VRE VRE VRE x 1 x n x 2x 4x 6 VREVRE

38 Kasım-Aralık 2009 ve Ocak-Nisan 2010 UÜ-SK’da izolasyon gözlemi 281 izolasyon gerektiren hasta gözlendi YB 57 hasta Klinik 224 hasta Temas183(% 65) Temas+damlacık89(% 31,7) Solunum izolasyonu8(%2.8) Damlacık1(% 0,5)

39 şüphesi İzolasyon Talimatı ‘’ izolasyon şüphesi olan hastalar HEK’e bildirilir’’ (Örn: TBC, suçiçeği, kızamık vs) 8 hastanın 2’si Solunum izolasyonu 8 hastanın 2’si bildirilmiş

40 İzolasyon Talimatı ‘’ Odaya giriş çıkışlarda sorumlu hemşireye danışılır’’ Odaya giren 52 kişinin 21’i (%40,3) uyarıldı 31’i (%59,7) uyarılmadı (odaya rahat girildi) Uyaran kliniklerin 8’i çocuk kliniği (8/9)

41 ‘’ Odaya giriş çıkış kısıtlı olmalı’’ Vizit: gözlemlerin 24’ünde toplu vizit vardı Refakatçi: 30 gözlem yapıldı 22’si (%73,3) 22’si (%73,3) içerde ve dışarda önlük giymedi 8’i önlüklerini çıkararak dışarı çıktı

42

43 hasta dosyasına izlem çizelgesi İzolasyon Talimatı ‘’ İzole edilen hastalar daha sonraki yatışlarında da sonuç çıkıncaya kadar izole edilsinler diye hasta dosyasına izlem çizelgesi konulmalı’’ 281 izole edilen hastanın 55’inde izolasyon çizelgesi var (% 80,4 ) 226’sında (% 80,4 ) yok Akreditasyon denetiminde HEK kaydı ile hasta dosyasındaki tutarlılığa bakıldı !!!

44 El yıkama İzole edilen hastanın odasına girerken, çıkarken el yıkama 47 gözlem yapıldı Girmeden önce % 4,1 (2/47) Çıktıktan sonra % 29,8 (14/47) Girmeden önce ve çıktıktan sonra % 4,1 (2/47) % 62 (29/47) Eller yıkanmadı % 62 (29/47)

45 En büyük sorun malzeme yok!! Yapılan 63 gözlemde ise %85, 7 (54/ 63)’sinde malzeme var kullanılmıyor

46 İzole edilen hastaları bilmiyoruz! n/toplamdoktorhemşirepersonel Hastanın izole edilmesi gerektiğini bilmiyor 2/619/831/47 Önemsememe24/6122/8310/47 Tam olarak her şeyi yerine getiren 003/47

47 Laboratuardan sonuç gelinceye kadar ne olacak? El yıkama Standart önlemler (Her hastaya uygulanması gereken) sorunu çözer

48 Standart Önlemler Yatak çarşafları Çevreyi kontamine etmeden uygun şekilde çamaşırhaneye gönderilmelidir Doğrudan ağızdan ağıza resüsitasyon yaptırılmamalıdır

49

50 Enfeksiyon Hastalıkları ile Savaşta Yeniliyor muyuz? Önce Korun Ve Koru!

51 Enfeksiyon Kontrolü ≈Takım İşi


"Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları