Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Herpes virüs Enfeksiyonları Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Herpes virüs Enfeksiyonları Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 Herpes virüs Enfeksiyonları Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

2 Özellikleri Çift sarmallı DNA virüsü Zarf İç çekirdek zarından kaynaklanır En az 8 Gp içerir Membran(tegumen) Repl için enzim ve protein Kapsid Genome İkozahedral

3

4 Özellikleri Çift zincirli DNA virüsü 9 herpes virüsü insanlarda patojendir (9. Herpes B virüs, bir alfa virüs) Litik faz Latent faz (HSV dışında protein sentezi) VZV-IE63 IFN-alfa sentezini inh eder. EBV- EBNA-1

5 Alt aileVirü s HastalıkKısa adı İlk hedef LatensSeropre valans alfa- virüsler HV-1 HV-2 HV-3 Gingivostomatit Genital herpes Suçiçeği, zona HSV-1 VZV Muko- cutanöz hücre Ganglion%50-90 %20-60 %50-80 Beta- virüsler HV-4 HV-6 HV-7 Mononukleoz Ekzantem subitum CMV HHV-6 HHV-7 MNL, fibroblast T lenfosit MNL, CD34+ T lenf CD4+T lenf %40-80 %60-100 %40-100 Gama- virüsler HV-5 HV-8 Mononukleoz Kaposi sarkomu EBV HHV-8 Epitel fibroblast B lenfosit %90-100 %10-60 Beta ve gama virüsler lenfoproliferasyon yapar

6 Herpes Simplex Virüs enfeksiyonları (HSV)

7 Özellikleri Tek zincirli, zarflı DNA virüsü HSV için tek doğal konak insandır Visseral ve mukokutanöz hastalık HSV-1, ilk epizot gingivostomatit ve farenjit HSV-2

8 Epidemiyoloji (1) HSV tükrük ve diğer sekresyonlarla temas ile yayılır Primer enfeksiyon genelde asemptomatiktir 50 yaşına kadar toplumun %90’ı karşılaşmaktadır Cinsel aktivite sonrası HSV-2 görünmeye başlar

9 Epidemiyoloji (2) Türkiye’de ise HSV-2 seropozitivitesi kadınlarda %6 olarak bulunmuş. Herpes seropozitifliği erişkinde %90’ın üzerindedir.

10 Primer enfeksiyon (litik faz) 15 saat içinde replikasyon başlar HSV-1, ağız ve göz epitellerini tutar HSV-2, genital bölge

11 Latent faz “Latensi ilişkili transkript” bu dönem boyunca salınan bir mRNA’dır Reaktivasyon- Stres, ateş, ultraviyole, hormonal değişiklikler gibi nedenler virüsü aktive eder.

12

13 Patogenez Primer enfeksiyon sırasında mukozadan girer epitel içinde çoğalır, kısa süreli viremi yapar ve genelde lokaldir Kranial sinir veya dorsal kök ganglionlarına yerleşir ve latent kalır. Dermatomda lezyonlar yapar

14 Klinik 1. Akut gingivostomatit 2. Herpes Labialis 3. Oküler Herpes 4. Herpes Genitalis 5. Diğerleri 7. Menenjit 8. Ensefalit 9. Neonatal herpes

15 Akut Gingivostomatit Primer herpesin en sık formu Kuluçka 3-7 gün Dişeti kanaması ve ağrı Nekrotik tabanlı 1 - 8 mm ülserler Bölgesel LAP (+), 3-7 gün sonra ateş Kendini sınırlar ve 3-14 günde düzelir

16 Oral-fasyal Herpes Herpes labialis (Uçuk) –Oral HSV’nin tekrarlamasıyla oluşur. –Ağrı yanma kaşıntı sonrası –Yaklaşık 6-12 saat sonra, kırmızı papül ve sonra vezikül –7-10 günde iyileşir

17 Herpes simplex otikus, ganglion geniculate

18 Oküler Herpes Yüzeyel enfeksiyondan körlüğe giden tablo oluşturur –Primer HSV keratiti dendritik ülserler –Recurren HSV keratiti –HSV konjonktivit –İridosiklit, koryoretinit, katarakt

19 Genital Herpes Primer,non-primer, rekürren %90 HSV-2 etken Cinsel ilişki ile bulaşır Penis, vajina, serviks, anüs, vulva, (Sakral sinir yoluyla) Dizüri sık şikayettir Genital herpesli hastaların %60’ında rekürrens gelişir.

20 Herpes simplex ensefaliti HSV-1 %95 etkendir HSV’nin en ağır komplikasyonudur 1. Neonatal – Tüm beyin tutulur Genelde tip 2 Doğum sırasında bulaş sık 20. haftadan sonra erken doğum –Mortalite oranı %100. Diffüz beyin nekrozu

21 Herpes simplex ensefaliti 2. Fokal hastalık– Temporal lob en sık etkilenir Mortalite oranı tedavisiz %70

22 Neonatal herpes Bebeğe genellikle doğum sırasında bulaşır %90 perinatal %5-8 konjenital Genelde tip 2 etken Tedavisiz ölüm oranı %65 Mandell: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed. 2009 Churchill Livingstone, An Imprint of Elsevier2009 Churchill Livingstone, An Imprint of Elsevier

23 Aseptik menenjit HSV-2 daha sık neden olur Genital enfeksiyonlardan 3-12 gün sonra semptomlar başlar Kendiliğinden iyileşir

24 Diğer –HSV özefajiti –Pnömoni İmmünsüprese hastalarda –Hepatit –Dissemine hastalık

25 HSV özefajiti İnklüzyon İmmün süprese hastalarda sık görülür

26 Laboratuvar tanı Direk tanı –Vezikülden elektron mikroskobi –İmmünfloresan inceleme HSV ve VZV’yi ayırır –PCR – Ensefalit tanısında kullanılır Virüs izolasyonu –HSV-1 ve HSV-2 üretilemsi kolaydır Seroloji –Akut fazda yararlı

27 Hücre kültüründe HSV’nin sitopatik etkisi (Linda Stannard, University of Cape Town, S.A.) Epitelde İmmünfloresan (+) HSV antijeni. (Virology Laboratory, New- Yale Haven Hospital)

28 Tedavi Asiklovir krem/ tb/ flakon 1/2g Valasiklovir tb 1gün Pensiklovir krem 1gün Hayatı tehdit eden durumlarda İV önerilir. Oral (immünkompromize hastalarda profilaksi ve uçuğun baskılanmasında) Krem (Deri ve mukoza bulgularında) Göz kremi

29 Varicella- Zoster Virus 1. Suçiçeği 2. Zona

30 Epidemiyoloji Tek konağı insandır Primer enfeksiyonudur ve endemiktir Suçiçeği en sık 4 - 10 yaş arasında görülür Kolay bulaşır (sıkı temasla %90) Hücreden hücreye geçebilir Gençlerde duyarlılık oranı %10 civarındadır

31 Patogenez 13 yaşından küçüklerin %90’ı hastalıkla karşılaşmıştır. Kuluçka süresi 14 gün (10-20 gün) %10-20 primer enfeksiyon sonrası ganglionlara yerleşir. Vezikül dermisi tutar. Replikasyona bağlı sitopatik etki ortaya çıkar Dermatomlara yayılarak tekrar enfeksiyon oluşturur.

32 Varicella Primer enfeksiyondur Kuluçka süresi 14 gün (10-20 gün) Bulaştırıcılık veziküller oluşmada 48 saat önce ile lezyonlar kurutlanıncaya kadar (genelde 4-5 gün) devam eder. Ateş, veziküler döküntü Tanı: Klinik

33

34 Komplikasyon 1.Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar 2.Serebellar ataksi (En sık cilt dışı komplikasyon MSS tutulumudur) 3.Ensefalit (%0.1-0.2) 4.Pnömoni sıklığı1/400 vaka 5.Perinatal suçiçeği mort

35 Herpes Zoster (Zona) Latent enfeksiyonun reaktivasyonu ile oluşur Genelde tek dermatomu etkiler. Torakal ve lumber vertebralar sık tutulur Yüz ve gözü etkileyebilir Yaşlılarda daha sıktır (60 yaş üzerinde 5-10 vaka/1000 kişide) Lezyonlar başlamadan 48-72 saat önce ağrı belirgindir. Ensefalit, GBS, myelit, retinit görülebilir

36 Zona Herpes zoster oftalmikus Trigeminal ganglion etkilenir

37 4 gün sonra 49 yaşında bayan, Mide Ca nedeniyle KT almış Sağ femur lateralinde dermatoma uymayan ağrılı veziküller Atipik zona

38 tedavi Asiklovir 5x800mg 5 gün Valasiklovir3x1g, 5 gün Famsiklovir 3x500mg Aluminyum asetat veya Burrow’ solüsyonu ile kapama

39 Beta herpes virüsler Sitomegalovirüs (CMV)

40 Epidemiyoloji Gelişmiş ülkelerde %60-70, gelişmekte olan ülkelerde >%90 enfektedir Transplant alıcılarında ve HİV hastalarında ağır enfeksiyonlara neden olur. –Primer (seronegatiflerde), –Sekonder (seropozitiflerde) enfeksiyon –Reenfeksiyon gelişebilir

41 Bulaş İn utero Perinatal Enfekte sekresyonlar ve emzirme Konjenital enfeksiyondan 10 kat fazla Postnatal Tükrük Kan Cinsel ilişki Organ nakli

42 Klinik Konjenital enfeksiyon – CMV inklüzyon hastalığı Perinatal enfeksiyon - genelde asemptomatik Postnatal enfeksiyon - genelde asemptomatik –Mononükleoz benzeri tablo gelişebilir (ateş, LAP, SM) –Heterofil antikorlar (-) İmmünkompromize hastalarda –pnömoni, –retinit, –kolit –ensefalopati.

43 Konjenital CMV Doğumun ilk 3 haftası içinde idrar veya tükrükten CMV izolasyonu olarak tanımlanır Peteşi, sarılık, mikrosefali, gelişme geriliği

44 Hematoxylin-eosin–boyalı akciğer kesitinde tipik baykuş gözü inklüzyonlar (480X). Courtesy of Danny L Wiedbrauk, PhD, Scientific Director, Virology & Molecular Biology, Warde Medical Laboratory, Ann Arbor, Michigan.

45 CMV İnklüzyon hastalığı MSS anomalileri ön plandadır - mikrosefali, mental retardasyon, spastisite, epilepsi, periventriküler kalsifikasyon Göz – Koroidit ve optik atrofi Kulak- sensorinöral sağırlık Karaciğer - HSM ve sarılık Akciğer - pnömoni kalp - miyokardit Trombositopenik purpura, Hemolitik anemi

46 Tanı (1) Direk tanı –Biyopsi örneğinde CMV inklüzyon veya CMV antjen arama –Duyarlılığı düşük –pp65 CMV antijeni –PCR ---CMV-DNA

47 CMV pp65 antigeni (Virology Laboratory, New-Yale Haven Hospital)

48 Tanı (2) İzolasyon –Hücre kültürü (4 hafta) Seroloji –CMV IgG antikor varlığı indicates past infection. –IgM (+) ise primer enfeksiyon

49 Beta herpes virusler Roseolovirüsler

50 HHV-6 ve HHV-7 Ana hedef T lenfositlerdir HHV-6 ve HHV-7 sınırlı nükleotid benzerliğine ve antijenik çapraz reaksiyona sahiptir Kor proteini gB, konaktaki heparan sülfata bağlanır. gH, gL de bağlanmadan sorumlu Mocarski Jr. E. Betaherpes viral genes and their functions. In: Arvin A, Campadelli- Fiume G, Mocarski E, et al., editors. Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. Cambridge: Cambridge University Press; 2007. Chapter 15. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK47435/

51 Epidemiyoloji HHV-6 ve HHV-7 yaygındır. Sekresyonlarla yayılır HHV-6 ve HHV-7 enfeksiyonu 4 aydan sonra hızla kazanılır Erişkin döneme kadar toplumun %90-99’u infekte edilir Latent fazı vardır ve zaman zaman reaktivasyonlarla seyreder

52 Klinik(1) Primer HHV-6 enfeksiyonu Roseala infantum oluşturur İki gün ateş sonrası döküntü

53 Klinik (2) Primer enfeksiyon erişkin döneme kadar gecikirse mononükleoz benzeri hastalık oluşturur

54 Tanı ve tedavi Rosela infantum karakteristik klinik tablodur Virüs izolasyonu yapılabilir fakat pratik değildir Spesifik IgM ve IgG saptanabilir HHV-6 için özel tedavi yoktur

55 Gama herpesvirüsler Epstein-Barr Virus

56 Giriş Ana özelliği lenfotropik ve kanser uyarıcı

57 Epidemiyoloji İki epidemiyolojik patern görülür Gelişmiş ülkelerde 2 pik görülür –1-6 yaş –14-20 yaş ve %90 enfekte olur Gelişmekte olan ülkelerde –2 yaşına kadar %90 seropozitiftir Bulaş –Tükrükle

58 Patogenez Bir kez enfekte olunca hayat boyu taşınır Düşük düzey replikasyon devam eder. B lenfositleri ölümsüzleştirebilir

59 Clinical ParametersEBVCMV Toxo- plasmo sis Viral Hepatit SemptomlarHalsizlik+++++/-+ İştahsızlık+++-+ Hafif boğaz ağrısı+++/- Erken makulopapular döküntü±--+/- BulgularErken bilat palpebral ödem±--- Unilateral lokalize LAP--+- Bilateral posterior cervical LAP++-+/- HM+/- -+ SM++/- - LaboratuvarLökositN*/-N/-N¯ Atypical lymphocytes (≥ 10%)++-- Trombositopeni+/- - Artmış IgM toxoplasmosis titer--+- Artmış hepatit (eg, A, B, D) IgM---+

60 İlişkili hastalıklar 1. Enfeksiyöz Mononükleoz 2. Burkitt's lenfoma 3. Nazofarinks karsinomu 4. Lenfoproliferatif hastalık ve lenfoma 5. X-linked lenfoproliferatif sendrom 6. Kronik enfeksiyöz mononükleoz 7. Oral lökoplaki (AIDS) 8. Kronik interstisyel pnömoni (AIDS) 9. T hücreli lenfoma 10. Gastrik lenfoma

61 Enfeksiyöz Mononükleoz Kuluçka dönemi 1-2 aydır Primer EBV genelde subklinik Adelosan ve erişkinlerde %50 gelişebilir Kendini sınırlar Atipik lenfosit (+) Downey Tanı –heterofil antikor veya EBV IgM Özel tedavi yok

62 Downey hücreleri

63 Burkitt’s Lenfoma Burkitt's lenfoma Afrikada endemik olarak görülür EBV antijeni ile ilişkili bulunmuştur

64 Gama herpes virüsler Herpes Virus 8 Kaposi sarkomu hücrelerinden izole edilmiştir (KS) Castleman’s disease ve primer efüzyon lenfoma Castleman: Ateş, dalak infiltrasyonu ve LAP

65 Kaposi’s Sarcoma

66 2 yıldır tedavisiz HIV CD4: 38

67 CD4:136


"Herpes virüs Enfeksiyonları Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları