Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Herpesviruslar-1 Dr Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Herpesviruslar-1 Dr Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 Herpesviruslar-1 Dr Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD

2

3

4 Herpesvirus İkosahedral simetrili (162 kapsomer) Tümü yapısal olarak benzer (150-200 nm) Zarflı* (Nukleus zarından alınan tek zarf örneği) (Linda Stannard, University of Cape Town, S.A.)

5 Herpesvirus yapı

6 Herpesvirus • Lineer çift iplikçikli DNA • 125-240 kbp • Virionda 35 üzerinde protein var • Zarf (envelope) üzerinde viral glikoproteinler Fc reseptörleri • Virus spesifik enzimleri kodlar (DNA polimeraz, helikaz-primaz, timidin kinaz, protein kinaz, transkripsiyon faktör)

7 Herpesvirusların klasifikasyonu Alt aile (Subfamily) GenusHuman HV VirusLatent odağıSitopatik etkisi AlfaSimpleks1HSV-1NöronSitolitik AlfaSimpleks2HSV-2NöronSitolitik AlfaVaricello3VZVNöronSitolitik BetaCytomegalo5CMVSekretuar gland, böbrek Sitomegalik BetaRoseola6HHV-6Lenfoid dokuLenfoproliferatif BetaRoseola7HHV-7Lenfoid dokuLenfoproliferatif GammaLymphocrypto4EBVLenfoid dokuLenfoproliferatif GammaRhadino8HHV-8Lenfoid dokuLenfoproliferatif

8 Herpesvirus replikasyon

9 Replikasyon • Nukleusta replikasyon • 18-70 saat sürebiliyor • Sitopatik etki ve hücrede değişim farklı: * Yuvarlaklaşan hücreler * Multinükleer dev hücreler ve çekirdek içi inklüzyonlar (HSV,VZV) * Yavaş ilerleyen sitopatik etki * Çekirdek ve sitoplazmada oluşan inklüzyonlarla dev hücreler (CMV)

10 Replikasyon • Hücreye giriş için reseptör: glikozaminoglikan (özellikle heparan sülfat) • Viral zarf glikoproteinleri • Replikasyon sırasında çok sayıda virusa özgü enzim kodlanır !!! *DNA polimeraz * Timidin kinaz

11 Herpesviruslar latent viruslardır !

12 Prodüktif/Latent enfeksiyon

13 Herpesvirus Enfeksiyonları • Tümü latent enfeksiyon yaparlar • İmmunsupresiflerde ciddi enfeksiyon tablosu • Transplantasyon olgularında ve intrauterin enfeksiyonlarda en önemli sorun : CMV • Solunum yoluyla bulaşan, en bulaşıcı: VZV • Onkogenetik viruslar: EBV: Nazofarenks ca, Burkitt Lenfoma,… HHV-8: Kaposi sarkomu

14 Doğum öncesi ve doğumda bulaş Virusİntrauterin bulaş Doğum sürecinde bulaş Klinik Özellikler HSV-1, HSV-2++++Fetal ölüm, neonatal herpes VZV+++Konjenital VZV enfeksiyonu Neonatal VZV enfeksiyonu CMV+++ Sitomegalik inklüzyon hastalığı, zeka geriliği, sağırlık EBV+/- ? HHV-6, HHV-7++? HHV-8?+/-?, pediyatrik Kaposi sarkomu ?

15 Herpes Simpleks Virus (HSV) • 1919-1920 insan lezyonlarından alınan örnekler tavşan korneasına aktarılarak üretilmiş • Latent lezyonlarla ilişkisi 1940 lar • HSV-1 ve HSV-2 ayrımı 1961 Yaklaşık % 50-70 homoloji var. Antijenik benzerlikler var

16 Herpes Simpleks Virus (HSV) • Glikoprotein D…nötralizan antikor uyarıcısı • Glikoprotein C… kompleman reseptörü (c3b) • Glikoprotein E… Antikorların Fc kısmına bağlanır • Glikoprotein G…Tip spesifik (gG-1… HSV-1) (gG-2…HSV-2)

17 Herpes Simpleks Virus (HSV) • Sekresyonlarla temas ile bulaşır • HSV-2 sıklıkla cinsel temasla ya da genital yoldan doğum sürecinde bulaşabilir • Dış koşullara ve dezenfektanlara dayanıksızdır • Otoinokülasyon ile farklı bölgelere bulaşabilir

18 Herpes Simpleks Virus (HSV)

19 Herpes Simpleks Virus (HSV) Primer enfeksiyon • Asemptomatik • Gingivostomatit • Genital herpes • Herpetik dolama • Göz enfeksiyonları • …………………

20 gingivostomatit

21 Keratokonjunktivit • Tekrarlar ve körlük!! • Folliküler • Preauriküler LAP • Dendritik ülserasyonlar

22 HSV ansefalit • Akut sporadik başlangıç • Temporal lop tutulumu • BOS da eritrosit varlığı • Yüksek mortalite • BOS HSV-DNA (+) • Asiklovir mortaliteyi azaltıyor

23 Genital herpes • Çoğu HSV-2 • Asemptomatik • Tekrarlayan ağrılı vezikül/ülser • + aseptik menenjit !!! Neonatal Herpes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sezeryan endikasyonu

24 Neonatal herpes • En sık doğum sırasında bulaş • Her zaman semptomatik • Mortalite % 50 civarında • Lokalize cilt mukoza lezyonları • Ansefalit • Sistemik enfeksiyon

25 Mukokutanöz tutulum • Herpes labialis • Herpetik dolama • Ekzema herpeticum • Yanık yarası ??? • Latent ( HSV-1 trigeminal ganglion) (HSV-2 sakral ganglion)

26 HSV Tanı • Tanıda TZANCK testi ile multinükleer dev hücreler (füzyon) • İntranükleer inklüzyonlar ( Cowdry A) • Kültür, antijen, PCR

27 HSV tanı

28 HSV tedavi •Tedavide ASİKLOVİR etkilidir. Famsiklovir, valasiklovir yeni geliştirilen asiklovir türevleridir. • Asiklovir (nukleosid analogu) Viral timidin kinaz ile aktif forma dönüşür Viral DNA polimeraz inaktive olur •Vidarabin (alternatif) • Idoksiüridin, tromantadin, trifluridin topikal tedavide kullanılabilen toksik ajanlar.

29 Herpesvirus simiae (Herpes B virus)

30 VARİCELLA ZOSTER VİRUS • Suçiçeği / zona •Bulaşma solunum yoluyla olur !!! •(Solunum izolasyonu). •Derideki lezyonlar da bulaştırıcı. •Deri lezyonları kabuklanana kadar bulaştırıcı

31 Su çiçeği •Makül, papül, vezikül, püstül, kabuklanma •Tüm evrelerde lezyonlar, gövdede daha belirgin (çiçekten farkı !!!) •interstisyel pnömoni (dev hücreli pnömoni) •Serebellar tutulumlu ansefalit (ataksi), Reye sendromu (Aspirin) bakteriyel infeksiyon

32 VZV/Su çiçeği

33 •Zona; Dermatomla sınırlı bölgede ağrı........... Eritemli zeminde tipik lezyonlar •postherpetik nevralji •Trigeminus dalları(ganglion geniculi) tutulursa Ramsay-Hunt sendromu

34

35 Konjenital VZV •İlk trimesterde ise bebekte anomali (konjenital varisella sendromu: kortikal atrofi, korioretinit) •Bebekte neonatal varisella olabilir. Doğum öncesi 5 gün ve 48 saat sonrası annede suçiçeği gelişmişse bebekte çok ağır klinik tablo riski !!!

36 VZV tedavi •Tedavide asiklovir. • İmmünsuprese olgularda varicella zoster immunglobulini (VZIG) ve asiklovir •12 yaş üstü ve komplike olgularda asiklovir! • Canlı Aşı (VZV/Zoster aşısı) •Neonatal VZV...... VZIG/IVIG •Solunum izolasyonu

37 HHV-6 • HHV-6 / HHV-7 ***Ekzantema subitum, roseala infantum, 6.hastalık ***GVHD

38 Roseala infantum (6. hastalık) • Üç gün süren yüksek areş sonrası makülopapüler döküntü ile ateş düşer

39 HHV-8 • HHV-8 : Kaposi sarkom (HIV) Castleman sendromu MM?


"Herpesviruslar-1 Dr Gökhan Aygün Tıbbi Mikrobiyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları