Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN ADAYLARININ FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

2 SUNU AKIŞI NEDEN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ? TÜRKİYE’DE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMANIN AMACI YÖNTEM BULGULAR SONUÇ ve TARTIŞMA

3 NEDEN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ?

4 Donanımlı insan ihtiyacı Eğitim Teknoloji Bilişim Çağı Döngüsü

5 “ Zamanın gereklerine göre, bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.” Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK

6 Teknoloji vasıtasıyla bilgiye ulaşabilen ve bu bilgiyi etkili bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmek...

7 TÜRKİYE’DE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI

8 1985-86 101 orta dereceli okula, toplam 1111 adet bilgisayar alınmış, her okuldan 2 öğretmene 5 hafta süre ile Hizmet İçi Eğitim verilmiştir. Ticaret, Turizm ve Otelcilik okullarına toplam 130 bilgisayar dağıtılmıştır. Her okula 3 saatlik Bilgisayar dersi konmuştur.

9 1988-90 Dünya Bankası kredisiyle başlatılan “Endüstriyel Okullar Projesi” kapsamında, orta dereceli okulların Ticaret ve Teknik Eğitim bölümlerinde 805 bilgisayar kullanılmaya başlamıştır. - 18 okul için 378 bilgisayar alınmıştır. - Daha önce alınan 800 bilgisayarın, geliştirilen ders yazılımları ile etkinliği artırılmıştır. - 37 ders için 2000 saatlik içerik hazırlanmıştır. - 750 öğretmenin eğitimi tamamlanmıştır.

10 1995 “Eğitimde Çağı Yakalamak 2000” adı verilen proje ile, 1998 yılında 6200 ilköğretim okulunun bilgisayar destekli eğitime başlaması öngörülmüştür.

11 1998 1368 okula 24.311 bilgisayar alınmış, 800.000 öğrencinin bu bilgisayarlardan yararlanması sağlanmıştır. 100.000 öğretmene bilgisayar okur yazarlığı, ağ sistemleri ve uzaktan eğitim teknikleri kursları açılmıştır.

12 2000 2802 ilkokulda 3188 bilgi teknolojisi sınıfı kurulmuş, bu kapsamda 3041 televizyon, 4740 tepegöz alınmış ve tüm bu teknolojileri videolarla desteklenmeye çalışılmıştır. Öğretmenler, müdür ve müdür yardımcıları ile müfettişlere yönelik Eğitimde Bilgi Teknolojisi Kullanımı seminerleri düzenlenmiştir.

13 2009 M.E.B. Bilişim Teknolojileri Vizyonu: “Eğitim sistemini ileri teknolojilerle kaynaştırmak, yeniliklerle desteklemek, ölçüp değerlendirerek sürekli geliştirmek, bilişim teknolojilerini kullanarak öğrenci merkezli ve proje tabanlı eğitim sağlamak”.

14 Devlet Planlama Teşkilatı (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi: “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır.”

15 15 milyon öğrenci-700.00 öğretmen-620 sınıf o Fırsat eşitliğini sağlamak, o Okullardaki teknolojiyi iyileştirmek, o Tüm okullara etkileşimli tahta ve internet ağ altyapısı sağlamak, o Öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar vermek, o Öğretmenleri hizmetiçi eğitimlerle desteklemek, o E-içerikler oluşturmak.

16

17 “FATİH kısaltmasının açılımı hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır?” a)Farkı Anlayın Teknolojiyi İlerletin Haydi b)Fatihin Aklındaki Teknolojik İlerleme Hareketi c)Fırsatı Alın Teknolojiyi İlerletin Hareketi d)Fatihin Aslanları Teknolojiyi İlerletin Hareketi e)Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

18 Son sınıf öğretmen adaylarının; 1.FATİH projesini daha önce duymuş olup olmamaları, 2.FATİH projesini duyduğu araç/kanal, 3.FATİH kısaltmasının açılımını biliyor olmaları, 4.FATİH projesinin gerektirdiği öğretmen yeterliklerine sahip olup olmadığını düşünme durumu, 5. Fakültede okutulan Bilgisayar dersinin kendilerini FATİH projesine hazırlayacak nitelikte olduğunu düşünme durumu, 6. FATİH projesinin eğitim sistemimize katkısı olacağını düşünme durumu, öğrenim gördükleri bölüme göre farklılık göstermekte midir? ARAŞTIRMANIN AMACI

19 YÖNTEM Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Bölümler f % Okul Öncesi Öğretmenliği4115,71 Fen Bilgisi Öğretmenliği3613,79 BÖTE3212,26 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği269,962 İngilizce Öğretmenliği228,429 Almanca Öğretmenliği218,046 Müzik Öğretmenliği207,663 Türkçe Öğretmenliği197,28 Resim-İş Öğretmenliği186,897 Sınıf Öğretmenliği145,364 Zihin Engelliler Öğretmenliği124,598 TOPLAM 261100

20 Verilerin Toplanması ve Analizi Öğretmen adaylarının FATİH projesiyle ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 7 soruluk anket formu kullanılmıştır. Sorular için 3 alan uzmanının görüşleri alınarak ankete son şekli verilmiştir. Elde edilen veriler yüzde ve frekans değerleriyle sunularak değerlendirilmiştir.

21 BULGULAR “Daha önce FATİH projesini duydunuz mu?” Evet Hayır Bölümler f % f % BÖTE3210000 Almanca Öğretmenliği2110000 Türkçe Öğretmenliği1910000 İngilizce Öğretmenliği2195,414,545 Sınıf Öğretmenliği1392,817,143 Okul Öncesi Öğr.3482,9717,07 Resim-İş Öğretmenliği1477,7422,22 Sosyal Bilgiler Öğr.1869,2830,77 Fen Bilgisi Öğretmenliği2466,61233,333 Müzik Öğretmenliği1365735 Zihin Engelliler Öğr.6506 TOPLAM21582,374617,63

22 “FATİH projesini nereden duydunuz?” Projenin duyulduğu kaynaklar f % Televizyon12222,85 İnternet10419,48 Gazete7213,48 Arkadaş7113,3 Fakültedeki öğretim elemanları5710,67 Yakın çevredeki eğitimciler5710,67 Seminer466,742 Diğer152,809

23 “FATİH kısaltmasının anlamını biliyor musunuz?” Evet Hayır Bölümler f % f % İngilizce Öğr.1672,73627,27 Almanca Öğr.1571,429628,571 BÖTE2268,751031,25 Resim-İş Öğretmenliği9509 Sınıf Öğretmenliği642,86857,14 Okul Öncesi Öğr.1434,152765,85 Sosyal Bilgiler Öğr.726,921973,08 Türkçe Öğretmenliği526,321473,68 Fen Bilgisi Öğr.38,333391,67 Zihin E. Öğr.18,331191,67 Müzik Öğretmenliği151995 TOPLAM9937,9316262,07

24 “FATİH projesinin gerektirdiği öğretmen yeterliklerine sahip misiniz?” Evet Hayır Fikrim Yok Bölümler f % f % f % BÖTE2165,62526,25928,125 İngilizce Öğr.836,36418,181045,45 Sınıf Öğr.535,71417,143857,143 Almanca Öğr733,333523,81942,857 Okul Ö. Öğr.1126,831024,392048,78 Sosyal B Öğr623,0776 1453,846 Resim-İş Öğr422,22211,111266,67 Fen B. Öğr.719,44438,3332672,222 Türkçe Öğr.315,79947,37736,84 Zihin E. Öğr.18,33325866,67 Müzik Öğr.156301365 TOPLAM7428,355119,5413652,11

25 “Fakültede okutulan Bilgisayar dersi sizi FATİH projesine hazırlayacak nitelikte midir?” Evet Hayır Bölüm/Anabilim Dalları f % f % BÖTE1237,52062,5 Fen Bilgisi Öğretmenliği9302170 İngilizce Öğretmenliği628,571571,43 Müzik Öğretmenliği422,221477,78 Resim-İş Öğretmenliği317,651482,35 Türkçe Öğretmenliği210,531789,47 Okul Öncesi Öğr.4103690 Sosyal Bilgiler Öğr.29,5241990,476 Almanca Öğretmenliği14,7622095,238 Sınıf Öğretmenliği0013100 Zihin Engelliler Öğr.0010100 TOPLAM 4317,7719982,23

26 “FATİH projesinin eğitim sistemimize olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?” Evet Hayır Bölümler f % f % İngilizce Öğretmenliği1990,47629,524 Türkçe Öğretmenliği1487,5212,5 Resim-İş Öğretmenliği1386,67213,33 Almanca Öğretmenliği1885,714314,286 Sosyal Bilgiler Öğr.1785315 BÖTE2681,25618,75 Okul Öncesi Öğretmenliği3179,49820,51 Müzik Öğretmenliği1477,78422,22 Fen Bilgisi Öğretmenliği2376,67723,33 Sınıf Öğretmenliği1071,43428,57 Zihin Engelliler Öğr.3503 TOPLAM18881,034418,97

27 SONUÇ VE TARTIŞMA 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin tamamının projeyi duymuş olması, proje kapsamının bölümle doğrudan ilintili olmasına bağlanabilir. Ayrıca, 2010-2012 yılları arasında bölüm öğrencilerine FATİH Projesi’nin işleyişine yönelik 2 seminer verilmiş, Edirne’de 1 pilot okul ziyaret edilmiştir. Diğer bölüm öğrencilerinde oranların yüksek çıkması da sevindiricidir. Bu durum, öğrencilerin mesleklerine ilişkin akademik gelişmeleri takip ettiklerinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

28 2. “FATİH projesini nereden duydunuz?” sorusuna öğrencilerin verdiği en yüksek oranlı yanıtlar tv ve internettir. Gazete ve arkadaş ise, yüzdesi yüksek olan diğer iki yanıttır. Bu sonuç, alan yazındaki bir çok araştırma sonucu ile (Toruk, 2008, Demirer ve diğerleri, 2011 ve Tosun, 2012) örtüşmektedir.

29 3. “ FATİH’in açılımını biliyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin %62’si Hayır yanıtını vermiştir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin %31 gibi ciddi bir oranı da bu soruya Hayır yanıtını vermiştir. Projeden haberdar olup, görsel medyadan takip ettiğini belirten öğrencilerin projenin açılımını bilmemesi manidardır. Bu bulgu, görsel ve basılı medyada projenin sürekli olarak kısaltma adıyla lanse edilmesinden kaynaklı olabilir.

30 4. “FATİH projesinin gerektirdiği öğretmen yeterliklerine sahip misiniz?” sorusuna, öğrencilerin yalnızca %28,35’i Evet yanıtını vermiştir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, bu soruya en yüksek oranda olumlu yanıt verenlerdir. Bu bulgu, BÖTE Bölümü öğrencilerinin sadece teknolojik yeterliği ön plana aldıklarının bir göstergesi olabilir. Çünkü, BÖTE Bölümü öğrencileri diğer bölüm öğrencilerine göre daha yoğun teknoloji dersi almaktadır.

31 Tüm alan öğretmenlerinin FATİH projesinin gerektirdiği pedagojik ve teknolojik yeterliklere sahip olması, projeye ivme kazandıracaktır. Teknolojinin eğitime entegrasyonu sürecinde ortaya çıkan problemlerin çoğunun nedeni; mevcut teknolojilerin yanlış kullanımından ya da bu teknolojileri kullanacak insanların yeterli düzeyde bilgi, beceri ve tutuma sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır.

32 5. “Fakültede okutulan Bilgisayar dersinin sizi FATİH projesine hazırlayacak nitelikte olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna, öğrencilerin yalnızca %17,7’si olumlu yanıt vermiştir. KESİNLİKLE HAKLILAR ! Bilgisayar I ve II derslerinin içerikleri yaklaşık 15 yıllık geçmişe sahiptir. öğretim programlarının düzenlemesi + öğretmen eğitimi TEKNOLOJİNİN EĞİTİME ENTEGRASYONU

33 6. “FATİH projesinin eğitim sistemimize katkısı olacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin %81’i Evet yanıtını vermiştir. Araştırmaya katılan 11 bölüm içinde, Evet yanıtı veren bölümler sıralamasında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nün 6. sırada yer alması düşündürücüdür.

34 OLUMLU DÜŞÜNCELER Gerekli bilgilendirme ve eğitimler sonrasında öğretmen ve öğrenciler için etkili bir eğitim ortamı sağlamada yardımcı olacağını düşünüyorum. Eğitimde multimedya kullanımının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat bu teknolojinin eğitimin hangi evresinde kullanıldığına bağlı olarak önem kazanır. Teknoloji çağını yaşadığımız bu zamanda FATİH projesi gibi önemli bir projenin aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini üşünüyorum. Öğrencilerin uyum sürecinden sonra başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Hayırlısı be gülüm…

35 OLUMSUZ DÜŞÜNCELER FATİH projesi ile ilgili eğitim fakültelerinde yeterli bilgilendirme, seminer yapılmadığından bu projenin amacına ulaşacağını düşünmüyorum. Teknolojinin hayatımızın tam ortasına oturtulmasından rahatsız oluyorum. İletişimi eksiltmekte. Öğrencilerin ve öğretmenlerin FATİH projesini iyi yönde kullanacağını düşünmüyorum. Kitap kullanma alışkanlığını öldürecek. Öğrencileri daha çok tembelliğe sürükleyecek. Bu projede önemli olan öğretmenin bilgisi ve birey sayısı. 300 BÖTE öğretmeni atanırken bu projenin nasıl etkili olacağı bende şüphe uyandırıyor.

36 ÖNERİLER FATİH projesi istenilen verimi verebilmesi için bilişim öğretmenlerinin gerekli ilgiyi görmesi gerekir. Öncelikle öğrenci ve öğretmenlerin bir eğitime alınması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerin teknoloji bilgileri yetersiz. Onca paranın 2 yılda teknolojisi eskiyecek olan tablet bilgisayarlara harcanmasını doğru bulmuyorum. Bu hareketin tamamen şov amaçlı olduğunu düşünüyorum. Velilerin de bilinçlendirilmesi gerekir. Daha fazla seminerler verilerek “FATİH” projesi biz öğretmen adaylarına daha da iyi bir şekilde nüksettirilebilir.

37 ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ Fakülte’nin tüm öğrencileri dahil edilerek genişletilebilir. Farklı üniversitelerin öğrencileri de dahil edilebilir. Mezun olduklarında, teknoloji lideri konumunda olacak bilişim teknolojisi öğretmen adaylarının projeye inançlarının istenilen oranda olmamasının nedenleri araştırılabilir. Öğrencilerin FATİH projesi yeterlikleri araştırılabilir. Öğrencilerin projeye inanç durumları ve nedenleri araştırılabilir. Projenin uygulandığı okullarda öğrenim gören öğrencilerin proje hakkında görüşleri belirlenebilir. Farklı branşlardan ve okullardan öğretmenlerin görüşleri alınabilir.

38 Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN, nilgunt@trakya.edu.trnilgunt@trakya.edu.tr Doç.Dr. Osman SAMANCI, osmansamanci9@gmail.comosmansamanci9@gmail.com BÖTE 4. sınıf öğrencisi Coşkun SEZGİN, coskunsezgin@gmail.comcoskunsezgin@gmail.com BÖTE 4. sınıf öğrencisi İsmahan ÖNER, ismahan_nr@hotmail.comismahan_nr@hotmail.com


"ÖĞRETMEN ADAYLARININ FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları