Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Lideri Olma Durumlarıyla İlgili Bir İnceleme Tuğçe ÇOBAN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Lideri Olma Durumlarıyla İlgili Bir İnceleme Tuğçe ÇOBAN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Lideri Olma Durumlarıyla İlgili Bir İnceleme Tuğçe ÇOBAN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Beytepe-Ankara

2 Giriş  Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde bu değişime paralel bir şekilde öğrenci profili de değişmektedir.  Günümüz okullarında bilgiyi hazır bekleyen öğrenciler yerine, birçok uyarıcıyla aynı anda başa çıkabilen teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak bilgiyi bulup yapılandıran öğrenciler bulunmaktadır. 210. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

3  Bu durum öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde öğrenci ihtiyaç ve taleplerinin göz önünde bulundurulmasını gerekli kılmaktadır.  Öğretmenlerin, teknolojiyi öğrenme-öğretme süreçlerine etkili bir şekilde kaynaştırmalarının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda fırsatlar oluşturabileceği ileri sürülebilir. 3 Giriş 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

4 Giriş  Bilgi ve iletişim teknolojilerini derslere kaynaştırma, öğrenci öğrenmesini geliştirmek amacıyla, sürece en uygun bilgi ve iletişim aracını seçip, bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde kalıcı olmasını sağlamak olarak tanımlanmaktadır.  Öğrenme-öğretme sürecine bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kaynaştırılmasının öğrencilere birçok faydası vardır. 410. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

5 Giriş  Derslere teknoloji kaynaştırması öğrencilerin  motivasyonlarını ve  akademik başarılarını arttırmakta,  derse yönelik tutumlarını pozitif yönde etkilemektedir. 510. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

6 Giriş  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslere kaynaştırmayı etkileyen ve engelleyen pek çok değişken bulunmaktadır.  Bu faktörlerden birisi kurumsal destektir.  Kurumsal destek o okulun teknoloji politikası, o yönetim desteği, o uygun koşulları sağlama, o teknik destek gibi faktörleri içermektedir. 610. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

7 Yönetici mi, Lider mi?  Yönetici örgütün insanları yönetmekle yükümlü kıldığı kişi olarak tanımlanmaktadır.  Okul yöneticisi sadece okulun işlerinin yolunda gitmesini sağlayarak örgüte maksimum faydayı sağlayamaz.  Yöneticinin daha etkili bir yönetim sağlaması için liderliğe geçmesi beklenir. 710. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

8 Yönetici mi, Lider mi?  Lider,  grup üyelerince izlenen,  duygusal olarak bağlı olunan,  üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan  onları güç ve etki yoluyla yönlendiren kişidir. 810. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

9 Lider Okul Yöneticisi  Okul yöneticisinin üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük harcadığı güç,  öğretmenlerin okulu daha nitelikli hale getirmesine katkı sağlamakta,  yeni teknolojiler uygulamak için öğretmenleri güdülemektedir. 910. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

10 Teknoloji Liderliği  Alanyazında o öğretimsel, o kültürel, o moral, o öğrenen, o transformasyonel, o vizyoner, o takım dağıtıcı liderlik gibi pek çok liderlik türü ele alınmaktadır. 1010. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

11 Teknoloji Liderliği (..)  Okul yöneticilerinin günümüz teknoloji çağına uygun olarak sahip olması gereken liderlik stillerinden birisi de teknoloji liderliğidir. 1110. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

12 Teknoloji Liderliği (…)  Teknoloji lideri, o teknolojinin örgütte etkili ve verimli kullanılmasında gerekli eş güdümlemeyi yapan, o örgütü bu konuda etkileyen, o yönlendiren, o yöneten kişi olarak tanımlanmaktadır. 1210. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

13 Çalışmanın Amacı  Bu çalışmanın amacı  okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterliliklerini belirlemek  çeşitli değişkenlere göre teknoloji yeterliklerini betimlemek,  eğitim yöneticilerinin kendilerini teknoloji lideri olarak görme durumlarını  eğitime ihtiyaç duyma durumları ortaya çıkarmaktır. 1310. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

14 Araştırma Problemleri 1.Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri düzeyi nedir? Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri a)görevlerine, b)kıdemlerine, c)öğrenim düzeylerine, d)branşlarına, e)okuldaki öğretmen sayısı, f)okulun sahip olduğu teknolojik alt yapıya göre nasıl dağılım göstermektedir? 2.Okul yöneticilerini kendilerini teknoloji lideri olarak görme düzeyi nedir? 3.Okul yöneticilerinin etkili teknoloji lideri olmak için hizmet içi eğitime ihtiyaç durumları nedir? 1410. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

15 Yöntem: Araştırma Deseni  Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.  Betimsel tarama modeli,  değişkenler arasındaki ilişkilere bakmaksızın var olan durumu (katılımcıların görüşlerini, ilgilerini becerilerini, yeteneklerini vb. özelliklerini) ortaya koymak amacını taşıyan yaklaşımdır (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). 1510. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

16 Çalışma Grubu  Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan,  20 okul müdürü,  20 müdür yardımcısı 1610. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

17 Veri Toplama Araçları  Çalışmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır:  “Kişisel Bilgi Formu”  “Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeği” (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç, 2011) 1710. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

18 Verilerin Çözümlenmesi  Verilerin çözümlenmesinde  yüzde  frekans hesabı  çapraz tablolar kullanılmış,  ortalamalar belirlenmiştir. 1810. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

19 Demografik Dağılımlar Seçeneklerf% Cinsiyet Kadın 25 Erkek 75 Coğrafi Bölge Marmara Bölgesi 717.5 İç Anadolu Bölgesi 717.5 Ege Bölgesi 410.0 Akdeniz Bölgesi 12.5 Karadeniz Bölgesi 717.5 Doğu Anadolu Bölgesi 922.5 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 512.5 Okul Türü Devlet Okulu 3792.5 Özel Okul 37.5 Okul Kademesi Okul Öncesi 25.0 İlkokul 922.5 Ortaokul 1230.0 Lise 1332.5 Halk Eğitim Merkezi 12.5 Okul Öncesi, ilkokul, Ortaokul 12.5 İlkokul, Ortaokul 25.0

20 Demografik Dağılımlar 20 Seçeneklerf% Görev Okul Müdürü2050.0 Müdür Yardımcısı2050.0 Kıdem 1-5 Yıl1230.0 6-10 Yıl1025.0 11-15 Yıl37.5 16-20 Yıl717.5 21 ve üzeri820.0 Öğrenim Durumu Lisans Mezunu2767.5 Yüksek Lisans Öğrencisi410.0 Yüksek Lisans Mezunu922.5 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

21 Demografik Dağılımlar 21 Branş f% Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği12.5 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği12.5 Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği12.5 Beden Eğitimi Öğretmenliği37.5 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği37.5 Teknoloji Tasarım Öğretmenliği12.5 Metal İsleri Öğretmenliği12.5 Kimya Öğretmenliği12.5 Coğrafya Öğretmenliği12.5 Felsefe Öğretmenliği25.0 Fizik Öğretmenliği12.5 Tarih Öğretmenliği12.5 Elektik Elektronik Öğretmenliği12.5 Fen ve Teknolojileri Öğretmenliği25.0 İngilizce Öğretmenliği12.5 Lise Matematik Öğretmenliği12.5 Okul Öncesi Öğretmenliği25.0 Sınıf Öğretmenliği1435.0 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

22 Mesleki Kıdemf% Öğretmen Sayısı 1-537.5 6-10512.5 11-15820.0 16-20820.0 21 ve üzeri1640.0 22 Demografik Dağılımlar 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

23 Bulgular : Araştırma Problemi - 1 Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri ne düzeydedir?  Alınabilecek maksimum puan=135 23 X ort MinMax 100.15 104 5135 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

24 Bulgular: Araştırma Problemi - 1a a)Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri görevlerine göre nasıl dağılım göstermektedir?  Alınabilecek maksimum puan=135 24 Görev X ort MinMax Okul Müdürü 108.4000108.0000 61.00132.00 Müdür Yardımcısı 91.900097.0000 5.00135.00 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

25  Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri kıdemlerine göre nasıl dağılım göstermektedir? 25 Bulgular: Araştırma Problemi – 1b Kıdem 1-5 Yıl 85 6-10 Yıl 100 11-15 Yıl 113 16-20 Yıl 101 21 ve üzeri 118 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

26  Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri öğrenim durumlarına göre nasıl dağılım göstermektedir? 26 Bulgular: Araştırma Problemi – 1c Öğrenim Durumu Lisans Mezunu 99 Yüksek Lisans Öğrencisi 96 Yüksek Lisans Mezunu 106 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

27 a)Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri çalışan okuldaki öğretmen sayısına göre nasıl dağılım göstermektedir? 27 Bulgular: Araştırma Problemi - 1d Okuldaki Öğretmen Sayısı 1-569.3 6-10112 11-1598.4 16-20110 21 ve üzeri98.3 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

28 a)Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri okulun sahip olduğu teknolojik alt yapıya göre nasıl dağılım göstermektedir? 28 Bulgular: Araştırma Problemi – 1e Okulun Bulunduğu Coğrafi Bölge Marmara Bölgesi93.7143 İç Anadolu Bölgesi110.5714 Ege Bölgesi94.0000 Karadeniz Bölgesi115.1429 Doğu Anadolu Bölgesi98.5556 Güneydoğu Anadolu Bölgesi80.0000 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

29 Okulun Bulunduğu Coğrafi Bölge Toplam Marmara Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bilgisayar Laboratuvarı Var 433144423 Yok 341035117 Toplam 774179540 Bilgisayar Laboratuvarında Internet Erişimi Var 433142320 Yok 00000213 Toplam 433144423 Projeksiyon Cihazı Var 663146531 Yok 11103309 Total 774179540 Akıllı Tahta Var 444158127 Yok 330021413 Toplam 774179540 Tablet Var 211015010 Yok 563164530 Toplam 774179540 29 Bulgular: Araştırma Problemi – 1f 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

30 2. Okul yöneticilerini kendilerini teknoloji lideri olarak görme düzeyi nedir? 30 Bulgular: 2. Araştırma Problemi N MinMax 40 2.5314 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

31 3. Okul yöneticilerinin etkili teknoloji lideri olmak için hizmet içi eğitime ihtiyaç durumları nedir? 31 Bulgular: 3. Araştırma Problemi N MinMax 40 3.515 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

32 Hizmetiçi Eğitime İhtiyacım Var.Ortalama Hiç katılmıyorum98.3333 Katılmıyorum92.3750 Kararsızım106.6000 Katılıyorum101.5714 Tamamen katılıyorum101.7000 32 Bulgular- 3. Araştırma Problemi 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

33 Sonuçlar  Çalışmaya katılan eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri 135 puan üzerinden ortalama 100.15 puan olarak hesaplanmıştır.  Bu bulguya dayanarak eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.  Okul müdürlerinin teknoloji liderlik yeterlik puan ortalaması 108.40 iken, müdür yardımcılarının 97’dir.  Çalışmaya katılan okul müdürlerinin teknoloji liderlik yeterliklerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 3310. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

34  Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlik düzeyleri kıdemlerine göre doğrusal bir dağılım göstermemekle birlikte 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri daha yüksektir.  Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri öğrenim durumlarına göre doğrusal bir dağılım göstermemekle birlikte yüksek lisans mezunu eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri daha yüksektir. 34 Sonuçlar 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

35  En düşük teknolojik yeterlik düzeyine sahip eğitim yöneticileri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çalışmaktadır.  Çalışmaya katılan eğitim yöneticilerinin okullarından 5’inden 1’inde bilgisayar laboratuvarı bulunmamaktadır.  Bilgisayar laboratuvarına sahip 4 okuldan 1’inde Internet erişimi yoktur.  Tüm okullar projeksiyon cihazına sahipken, hiçbir okulda tablet bilgisayar kullanılmamaktadır.  5 okuldan sadece 1 okulda akıllı tahta kullanılmaktadır. 35 Sonuçlar 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

36  Araştırmaya katılan 40 okuldan sadece 4 okulda sayılan teknolojik araçların hepsi bulunmaktadır.  Bu okullara çalışan eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlik düzey ortalamaları ise 111.5’tir. 36 Sonuçlar 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

37  Eğitim yöneticilerinin kendilerini teknoloji lideri olarak görme durumları 4 puan üzerinden 2,5’tur.  Buna karşın 5 üzerinden 3,5 ortalamayla hizmetiçi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar.  Hizmetiçi eğitime ihtiyacı olmadığını düşünen eğitim yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlik düzey ortalamaları 95 olup genel ortalamanın altında kalmaktadırlar. 37 Sonuçlar 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

38 Öneriler  Eğitimde kullanılan en üst düzey teknolojilerin (akıllı tahta, tablet vs.) Türkiye’nin her bölgesindeki her okula yayılımının sağlanması böylelikle eğitim yöneticilerinin teknoloji lideri olabilmeleri için imkan sağlanması,  Eğitim yöneticilerinin öğrenim düzeylerine önem verilmesi, lisans üstü eğitime devam etmeye teşvik edilmesi,  teknoloji liderliğini anlamış ve içselleştirmiş eğitim yöneticilerinin oluşabilmesi için hizmetiçi eğitime önem verilmesi önerilmektedir. 3810. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

39 3910. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu


"Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Lideri Olma Durumlarıyla İlgili Bir İnceleme Tuğçe ÇOBAN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları