Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sözleşmeli Okullar Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPRAK. Sözleşmeli Okullar Kamu finansmanı ile özel sektör tarafından yönetilen kurumlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sözleşmeli Okullar Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPRAK. Sözleşmeli Okullar Kamu finansmanı ile özel sektör tarafından yönetilen kurumlar."— Sunum transkripti:

1 Sözleşmeli Okullar Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPRAK

2 Sözleşmeli Okullar Kamu finansmanı ile özel sektör tarafından yönetilen kurumlar

3 Devletin eg ̆ itim is ̧ letmesi ihtiyacını vakıf, dernek ya da aile birliklerinden “hizmet satın alma” yoluyla kars ̧ ılamasıdır (Knopp, 2008; Andry, 2011).

4 Sözleşme: Akademik başarı, finansan yönetim, örgütsel istikrar. Hedefler başarılmazsa, kapatılma. Veliler, toplum liderleri, sosyal girişmciler, iş adamları, öğretmenler, belediyeler.

5 FARK NE? Seçim, Üniversiteye yerleştirme misyonu, Akademik yüksek standartlar, Daha uzun okul günü ve yılı, Hesap verebilirlik, Kaliteli öğretmen ve personel.

6 Sebepler ABD’de uluslararası sınavlarda o ̈ g ̆ rencilerin ders bas ̧ arısı anlamında beklenen bas ̧ arıyı go ̈ sterememeleri, eg ̆ itimde kaliteyi artırma, her c ̧ ocug ̆ a ulas ̧ ma c ̧ abaları, o ̈ g ̆ rencilere yeni sec ̧ enekler sag ̆ lanması, Devlet yardımının ve o ̈ g ̆ renci potansiyelinin kaybolma korkusu. eg ̆ itim sekto ̈ ru ̈ nde eg ̆ itim kurumları arasında rekabet ortamı olus ̧ turulmaya c ̧ alıs ̧ ılması (Renzulli, Barr ve Paino, 2015; Hughes, 2010; Metzgar, 2001).

7 Frazier (2011):  Eg ̆ itim sisteminde go ̈ ru ̈ len tu ̈ m aksaklıklar klasik sisteme sahip devlet okullarına yu ̈ klenmiştir.  Bu okullardaki bu ̈ rokrasinin toplumun deg ̆ is ̧ en eg ̆ itimsel ihtiyac ̧ larının gerisinde kalmış, yenilikc ̧ ilig ̆ i ve esneklig ̆ i engellemiştir.  Bu ̈ rokrasiyi ortadan kaldırmak ve aile katılımın artırmak.

8 Amerika’ da So ̈ zles ̧ meli okul (charter school) hareketi 1992’ de bas ̧ lamıs ̧ tır. So ̈ zles ̧ me (charter) kavramının ise 1970’ lerde İngiltere’ de eg ̆ itimci Budde’ nin ku ̈ c ̧ u ̈ k gruplardan olus ̧ an o ̈ g ̆ retmenlere yerel okul bo ̈ lgelerinde yeni yaklas ̧ ımları aras ̧ tırmaları ic ̧ in anlas ̧ ma ya da “so ̈ zles ̧ me” o ̈ nerdig ̆ i du ̈ s ̧ u ̈ nu ̈ lmektedir. So ̈ zles ̧ meli okullar pazarlama ilkeleri ve demokratik deg ̆ erler ile bu ̈ tu ̈ nles ̧ ir (Karslı, 1998).

9 . Sözleşmeli okul hareketi, 1992'de Minnesota'da bir okulda başlayıp, 2003'de Columbia ve Puerto Rico bölgesinde 36 eyalette 300 kadar okula yayılmıştır. Ocak 2007, 1 milyondan fazla öğrenci ile 3.600'den fazla Charter okul.

10 Paranın % 80’nini Charter School açmak isteyen şirketlere aktarıyor. Bu okulları açmak isteyenlerde mesleki tecrübe, profesyonel yönetim, güvenilirlik gibi vasıflar aranıyor. Para aylık olarak öğrenci sayısınca aktarılıyor ve devlet sürekli okulları denetliyor. 3-3,5 yıllık süreyle sözleşmeler yinelenebiliyor.

11 ABD, her öğrenci için ilkokul 6.043 $ ortaokul için 7.764 $ civarında belli bir miktar maliyet ayırıyor. Devletin klasik devlet okulunda öğrenci başına ayırdığı para 11,184$. Sözleşmeli okullar yıllık öğrenci başına 500 dolar bağışçılardan topluyor.

12 Hesap verebilirlik (Accountability) Öğrencilerin % 60’na ücretsiz veya düşük maliyetli öğle yemeği. Öğrencilerin % 50’si risk altındaki öğrenciler (2012 verileri).

13 Ög ̆ renciler ikamet ettikleri semt sınırlarının dıs ̧ ındaki so ̈ zles ̧ meli okulları tercih edebilmektedirler. Ög ̆ rencilerden hic ̧ bir s ̧ ekilde okul u ̈ creti talep edemeyen so ̈ zles ̧ meli okullar, o ̈ g ̆ rencileri herhangi bir giris ̧ sınavına da ta ̂ bi tutamamaktadır. Okul kontenjanını as ̧ an sayıda o ̈ g ̆ renci bas ̧ vuruda bulundug ̆ unda o ̈ g ̆ renciler genellikle c ̧ ekilis ̧ usulu ̈ yle okula kayıt edilmektedirler.

14 Halen 1 milyonun u ̈ zerinde o ̈ g ̆ renci so ̈ zles ̧ meli okullara kayıt ic ̧ in sırada beklemektedir.

15 Avustralya’da tüm özel okullar devletten öğrenci başına para alır: Teknik olarak sözleşmeli okul.

16 ABD genelinde 42 eyalet so ̈ zles ̧ meli okul modelini benimsemis ̧ tir. 6,500 so ̈ zles ̧ meli okulda yaklas ̧ ık olarak 2.5 milyon o ̈ g ̆ renci okumaktadır. 32 eg ̆ itim bo ̈ lgesinde o ̈ g ̆ rencilerin yu ̈ zde 20’si so ̈ zles ̧ meli okullara devam etmektedirler

17 İsvec ̧ ve I ̇ ngiltere’de ise o ̈ g ̆ rencilere ve velilere yeni sec ̧ enek olus ̧ turma, eg ̆ itim sistemini gereksiz go ̈ ru ̈ len bu ̈ rokrasiden arındırma, esneklik ve yenilig ̆ in o ̈ nu ̈ nu ̈ ac ̧ ma gibi amac ̧ larla serbest okullara (free schools) ya da so ̈ zles ̧ meli okullara (charterschools) izin verilmis ̧ tir (Fredriksson, 2009; Arreman ve Holm, 2011; Chapman ve Salokangas, 2012).

18 Öğrenci başına para: Okulun yo ̈ netiminden, o ̈ g ̆ retmen ihtiyacına kadar tu ̈ m is ̧ letme masraflarının bu o ̈ denekten kars ̧ ılanmasını beklemektedir (Bifulco ve Ladd, 2006). Devlet o ̈ deneg ̆ iyle ihtiyac ̧ larını kars ̧ ılayan ancak devlet go ̈ revlileri dıs ̧ ında kimseler tarafından yo ̈ netilen ya da is ̧ letilen eg ̆ itim kurumlar (Knopp, 2008; Kamienski, 2008; Gronberg, Jansen ve Taylor, 2012; Toma ve Zimmer, 2012).

19 Okul ic ̧ erisinde ya da okul bo ̈ lgesinde kararların alınmasında devlet okullarından daha esnek bir yapıya sahiptirler (Sherbondy, 2008; Yirci ve Kocabas ̧, 2013; Ertas ve Roch, 2014). Okulların bo ̈ lge olarak ya da tek okul olarak so ̈ zles ̧ meleri 3 yıllık, 5 yıllık so ̈ zles ̧ meler s ̧ eklinde yapılmakta ve bu su ̈ rec ̧ te okul o ̈ g ̆ rencilerinin bas ̧ arı durumları ve okulun is ̧ letme sistemleri sıkı denetimlerden gec ̧ irilmektedir (Hughes, 2010; To ̈ remen ve C ̧ ic ̧ ek, 2014; ErtasandRoch, 2014).

20 So ̈ zles ̧ me su ̈ recinde u ̈ lke genelinde yapılan standart testlerde o ̈ g ̆ renci bas ̧ arı durumları beklenen seviyedeyse ve okul yo ̈ netimi yapılan denetimlerde standartları sag ̆ lıyorsa so ̈ zles ̧ meler uzatılabilmektedir (To ̈ remen ve C ̧ ic ̧ ek, 2014). Ancak okul o ̈ g ̆ renci bas ̧ arısı konusunda beklenen kars ̧ ılıg ̆ ı veremiyorsa ya da bo ̈ lgede geleneksel devlet okuluna talep varsa vakıf ya da derneg ̆ e okul is ̧ letme hakkı tekrar verilmemektedir (Paino, Renzulli, Boylan ve Bradley, 2014; To ̈ remen ve C ̧ ic ̧ ek, 2014).

21 So ̈ zles ̧ meli okullar aracılıg ̆ ıyla dezavantajlı olan bo ̈ lge ve o ̈ g ̆ renci grupları ic ̧ in daha iyi eg ̆ itim imka ̂ nları sunulması, o ̈ g ̆ renci ve velilere farklı sec ̧ enekler sag ̆ lanması amac ̧ lanmaktadır (Zimmer ve Buddin, 2006; Zimmer, Gill, Booker, Lavertu ve Witte, 2012; Winters, 2012). Bunun yanında so ̈ zles ̧ meli okul sisteminin devlet okullarına bir alternatif olarak sunulmasının bir bas ̧ ka sebebi de devlet okullarını daha yu ̈ ksek performans go ̈ stermeye tes ̧ vik edeceg ̆ i du ̈ s ̧ u ̈ ncesidir (Carruthers, 2012; Ertas ̧, 2013).

22 O ̈ g ̆ renci ve devlet o ̈ deneg ̆ ini kaybetmemek ic ̧ in hem so ̈ zles ̧ meli okulların hem de devlet okullarının standartlarını yu ̈ kseltecekleri varsayımına dayanılmaktadır. Rekabetin artmasının verimi artıracag ̆ ı du ̈ s ̧ u ̈ ncesi devlet okullarına bu tu ̈ rden bir alternatif o ̈ nerilmesine yol ac ̧ mıs ̧ tır (Zimmer vd., 2012; Jinnai, 2014; Winters, 2012).

23

24

25 ELEŞTİRİLER Kanada, S ̧ ili, I ̇ ngiltere ve Galler, Yeni Zelanda, I ̇ svec ̧, ABD (To ̈ remen ve C ̧ ic ̧ ek, 2014). Ü So ̈ zles ̧ meli okul sistemi beklenen ya da planlanan bu c ̧ ıktıları yanında eg ̆ itimde ticariles ̧ meyi getirdig ̆ i, yarıs ̧ mayı tes ̧ vik ettig ̆ i ve ulusal eg ̆ itim programından muaf oldug ̆ u ic ̧ in pek c ̧ ok aras ̧ tırmacı tarafından eles ̧ tirilmektedir (Bunar, 2009; Wiborg, 2010; Hatcher, 2011).

26 ELEŞTİRİLER

27 Veli yorumları "Bu okullar, kamu okullarında seçenekleri artırmanın ve yarışmayı teşvik etmenin bir yoludur. Sözleşmeli okullar, kamu eğitim sisteminin yeniden canlandırılması için bir araçtır. Külfetli düzenlemelerden ve yasalardan bağımsız olan bu okullar, geleneksel kamu okulları için başarı anlamında yenilikçi prototip okul olma özelliğindedir.

28 “Geleneksel kamu okullarını geliştirmek için çıkarılan zorlayıcı yasaların aksine sözleşmeli okullar, performansa dayalıdır ve kendi eğitim yaklaşımlarını seçmekte özgürdürler. Ancak yanlış yönetilirlerse öğrenci çekmekte ya da öğrenci beklentilerini karşılamayıp başarısız olabilirler. Bu durumda sözleşme feshediliyor” Piyasa ihtiyaçlarına cevap veremeyen okullar ya giderek zayıflayacak ya da kapanacaktır.

29 Başarı 16 c ̧ alıs ̧ madan 15’i so ̈ zles ̧ meli okullara devam eden o ̈ g ̆ rencilerin geleneksel okullara devam eden o ̈ g ̆ rencilerden daha iyi olduklarını göstermiştir. 2013 CREDO ulusal c ̧ alıs ̧ ması, so ̈ zles ̧ meli okullarda okuyan o ̈ g ̆ rencilerin geleneksel okullarda okuyan o ̈ g ̆ rencilere go ̈ re okumada (reading) ve matematikte daha iyi notlar aldıklarını tespit etmis ̧ tir. Ü ̈ stelik bu sonuc ̧ lar, Afro-Amerikan, yoksulluk c ̧ eken, I ̇ ngilizce problemi olan ve engelli o ̈ g ̆ rencileri de kapsamaktadır.

30 5250 sözleşmeli okulun 657’si öğrenci çekemediği için kapandı. Öğrenci devamsızlığı, akademik başarısızlık.


"Sözleşmeli Okullar Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPRAK. Sözleşmeli Okullar Kamu finansmanı ile özel sektör tarafından yönetilen kurumlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları