Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜTÇE MEVZUATI VE UYGULAMA SUNUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10.05.2016 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜTÇE MEVZUATI VE UYGULAMA SUNUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10.05.2016 1."— Sunum transkripti:

1 BÜTÇE MEVZUATI VE UYGULAMA SUNUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 SUNUM PLANI  2016 Mali Yılı Bütçe Mevzuatı  Bütçe Uygulama Süreci  2016 Yılı Yatırım Programı  Doğrudan Temin Limitlerine İlişkin Tablo  Bütçe Uygulamaları Sırasında Yapılan Hatalı İşlem Örnekleri 2

3 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE “ Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır. 3

4 BÜTÇE KODLAMASI NEDİR? Devlet faaliyetlerinin; - Kurumsal, - Fonksiyonel, - Ekonomik, kriterlere göre sınıflandırılmasıdır. 4

5 ÖZEL BÜTÇE Yükseköğretim Kurumları, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler arasında sayılmaktadır. Özel bütçe; bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen her bir kamu idaresinin bütçesidir. 5

6 ÖZEL BÜTÇE Ayrı tüzel kişiliğe haizdirler, Mevzuatla; sosyal, bilimsel, teknik, kültür gibi alanlarda görevlendirilebilirler, Kendilerine özgü mal varlıkları vardır, Kendi gelir kaynakları vardır, Nakit idarelerini kendileri yürütür. 6

7 ÖZEL BÜTÇE GİDER = GELİR + FİNANSMAN (A) = (B) + (F) Gider cetveli, kurumların ilgili bütçe döneminde gerçekleştirecekleri hizmetlerde kullanabilecekleri ödenekleri gösteren cetveldir. Gelir cetveli, kurumların ilgili bütçe döneminde elde etmeyi hedefledikleri gelir tahminleri ile bunlara ilişkin gelir kodlarının yer aldığı cetveldir. Finansman cetveli, bütçenin açık veya fazla vermesinin konusudur. İdarelerin nakit imkanları ile bu imkanlardan harcanması öngörülen tutarları gösteren cetveldir. Özel Bütçeli idareler 2 kodunu kullanmaktadır. 7

8 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI - Harcama ve borç vermenin kodlaması Kurumsal kodlama Fonksiyonel kodlama Finansman tipi kodlama Ekonomik kodlama - Gelirin kodlaması - Açık/fazlanın finansman kodlaması 8

9 BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ KURUMSALFONKSİYONELFİN.EKONOMİK IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV İdari sorumluluğun belirlenmesini ve sorumlularını tespit eder. Devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır. Harcamanın hangi kaynakla finansa edildiğini gösterir Devlet faaliyetlerinin, milli ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmasıyla oluşturulmuştur. 9

10 KURUMSAL SINIFLANDIRMA Dört düzeyli ve sekiz haneli bir kodlama benimsenmiştir. Birinci düzey, bakanlıklar ile anayasal olarak eşdeğer kurumları belirlemektedir. İkinci düzey, birinci düzeyde tanımlanan Yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimler Üçüncü düzey, ana hizmet birimleri gibi ikinci Düzeye bağlı birimleri kapsar Dördüncü düzey, destek ve lojistik birimleri ile politikaları uygulayan birimleri tanımlar. 10

11 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI Genel Bütçe Yükseköğretim Kurumları Özel Bütçeli Kurumlar 42 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 43 Sosyal Güvenlik Kurumları İl Özel İdareleri Belediyeler 48 Mahalli İdare Birlikleri 11

12 FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA Harcamanın hangi kaynakla finanse edildiğini gösterir. Tek haneli koddan ibarettir. 12

13 FİNANSMAN TİPİ KODLAR 1- Genel bütçeli idareler 2- Özel bütçeli idareler 3- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 4- Sosyal güvenlik kurumları 5- Mahalli idareler 6- Özel ödenekler 7- Dış proje kredileri 8- Bağış ve yardımlar 13

14 EKONOMİK SINIFLANDIRMA Devlet faaliyetlerinin milli ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmasıyla oluşturulmuştur. Altı haneli ve dört düzeyli kod grubundan oluşur. Bütçeleme Anlayışı: Ayrılabilen ve izlenmesi anlamlı olan bütün maliyetler ayrı tertiplerde bütçelenmelidir. 14

15 BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 01 Personel giderleri 02 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 03 Mal ve hizmet alım giderleri 04 Faiz giderleri 05 Cari transferler 06 Sermaye giderleri 07 Sermaye transferleri 08 Borç verme 09 Yedek ödenekler 15

16 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (AFP/AHP) AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (AHP): KMYK kanuna ekli (ı) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları gösteren ve tertip düzeyinde oluşturulan programı, AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (AFP): 5018 sayılı kanuna ekli (ıı), (ııı) ve (ıv) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri harcama (tertip düzeyinde) ve tahsil edebilecekleri gelir miktarları ile net finansmanın kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren programı, ifade eder. 16

17 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (AFP/AHP) AHP/AFP ’lerin harcama kısmı tertip düzeyinde hazırlanıp bakanlıkça bu düzeyde vize edilmektedir. Ancak harcama birimlerince 4. düzeyde kodlar doğru seçilmek üzere harcama yapılacaktır. Örneğin; kodundan deney tüpü alırken tıbbi malzeme alımları kodu kullanılmamalıdır. 17

18 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR ÖZEL GELİR – ÖZEL ÖDENEK 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan yükseköğretim kurumları, özel bütçeli idareler arasında sayılmakla birlikte bütçeleme anlayışı açısından farklılıklar arz etmektedir sayılı Kanun özel gelir-özel ödenek uygulamasını sadece genel bütçeli kurumlar için öngörmüştür. Özel Gelir: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirleri ifade eder. 18

19 GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI - Geri ödemesiz karşılıklı veya karşılıksız bütün ödemeleri içerir. - Cari ve Sermaye olarak ikiye ayrılır. 19

20 BİRİNCİ DÜZEY GELİR KODLARI 01 Vergi Gelirleri 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler 20

21 ÖZ GELİRLER Bu kapsamda, 2547 sayılı Kanunun 43/(d) 2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek 25, ek 26, ek sayılı Kanunun 7 nci maddeleri uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer gelirler yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. 21

22 ÖZ GELİRLER GELİR ADIFONKSİYON ADI Lojman Kira Gelirleri Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınmaz Mal Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler İkinci Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Yaz Okulu Gelirleri Yaz Okulu Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek hizmetler Araştırma Projeleri Gelirler PayıBilimsel ve Teknolojik Araştırma Hizmetleri Döner Sermayelerin Aylık Gayri Safi Hasılatından Aktarmalar Döner Sermaye Gelirlerinden Ayrılan Tutarlar ile Yürütülecek Hizmetler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülecek Hizmetler Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler 22

23 ÖZ GELİRLER Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumları bütçelerinin (A) işaretli cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasında ( Eğitime Yardımcı Hizmetler fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında yapılacak aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz. 23

24 SKS FAALİYETLERİ 2005 yılına kadar ayrı bir bütçe olarak uygulanan SKS faaliyetleri, 5018 sayılı Kanunla birlikte bütçe kapsamına dahil edilmiştir. 24

25 25

26 BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ 26

27 BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ Bütçe uygulama süreci, yılı Bütçe Kanunu’nun 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesiyle başlamaktadır. Süreç, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Bütçe Uygulama Tebliğleri ve Genelgeleri ile yönlendirilmektedir. 27

28 BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ Maliye Bakanlığınca vize edilen AFP’ler Yürürlüğe girinceye kadar bütçe kanunu ile kabul edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Bütçe Uygulama Genelgesi yayımlanmaktadır. AFP yürürlüğe girmeden önce harcama izinlerinin yetersiz kalması durumunda ödenek kullanımına izin veren serbest işlemi yapılmaktadır. 28

29 ÖDENEKLERİN KULLANILMASI Birim detayında kullanılabilir bütçe ödenekleri, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ilgili harcama birimlerine gönderilmektedir. Herhangi bir harcama birimine başlangıçta planlanan ödeneklerden daha fazla ödenek gönderilmesi ancak ödenek dağılımının değiştirilmesi suretiyle mümkün olmaktadır. 29

30 ÖDENEKLERİN KULLANILMASI Üst yöneticinin onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenebilmektedir. Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimidir ve ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi Harcama Yetkilisidir. Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenirken tertip alanında “00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler” kurumsal kodu kullanılmaktadır. Birim kodları “Gönderilen Daire Kodu” bölümüne girilmektedir. 30

31 HAZİNE YARDIMLARI Yükseköğretim kurumlarının saymanlık (muhasebe) hizmetleri ve nakit yönetimi kendileri tarafından yürütülmektedir. Yükseköğretim kurumlarında öz gelirlerin yetersiz olması sebebiyle nakit yönetimi açısından hazine yardımı tahsisi önem arz etmektedir. Maliye Bakanlığınca vize edilen AFP’lerde yer alan Hazine yardımları ilk 3 aylık dönem hariç olmak üzere bloke tutulmaktadır. Bloke tutulan hazine yardımları, yükseköğretim kurumları tarafından 3’er aylık dönemler itibarıyla hazırlanıp Maliye Bakanlığına gönderilen Hazine Yardımı (nakit) Talep Tablosu dikkate alınarak serbest bırakılmaktadır. 31

32 BÜTÇE İŞLEMLERİ Bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan bütçe işlemleri, Serbest Bırakma Revize Aktarma Ekleme Gelirli Ödenek Kaydı Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı Likit Karşılığı Ödenek Kaydı Şartlı Bağış ve Yardımların Ödenek Kaydı Ödenek Devri İptal işlemleri şeklindedir. 32

33 AKTARMA İŞLEMİ 5018/21-3 Personel Giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. 5944/10-2 İdareler, aktarma yapılacak tertipteki başlangıç ödeneğinin yüzde 20’ sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Yüzde 20’ yi aşan miktarlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün onayı ile yapılır. 33

34 AKTARMA İŞLEMİ Ödenek eklenen tertipten düşme yapılamayacağından idareler bu yönde aktarma işlemi yapamayacaklardır. Aktarma yetkisinin hesaplanmasında ödenek eklenecek tertibin başlangıç ödeneğinin % 20’si esas alınacaktır. Yıl İçinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucu meydana gelen ödenek değişiklikleri dikkate alınmayacaktır. İdareler yeni açılan tertiplere ödenek aktarması yapamayacaklardır. İdareler %20 oranını aşmamak üzere birden fazla aktarma işlemi gerçekleştirebileceklerdir. 34

35 AKTARMA İŞLEMİ Aktarma işleminin yapılabilmesi için aktarılacak ödeneğin, işlem tarihi itibariyle kullanılabilir (serbest, ödenek gönderme belgesine bağlanmamış, ön ödeme yapılmamış) durumda olması gerekmektedir. Tenkis işlemleri tamamlanmadan ödenek gönderme belgesine bağlanmış ödeneklerden aktarma talep edilmemelidir. Aktarma işleminin yapılabilmesi için detaylı gerekçe ve açıklamalar talep yazılarının ekinde yer almalıdır. Cari nitelikli ödenekler (03,05) ile sermaye nitelikli Ödenekler (06,07) arasında aktarma yapılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde, bu işlemlerin tamamı Maliye Bakanlığınca değerlendirilmektedir. 35

36 AKTARMA İŞLEMİ 5944 / / 4 – C gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemeleri, bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. 5944/14-3 Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (A) işaretli cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasında ( Eğitime yardımcı hizmetler fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında yapılacak aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz. 36

37 EKLEME İŞLEMLERİ İlgili kanunları gereğince, bütçede mevcut veya yeni açılacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi işlemidir. Ekleme işlemleri, Gelirli Ödenek Kaydı Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı Likit Karşılığı Ödenek Kaydı Şartlı Bağış ve Yardımların Ödenek Kaydı işlemlerinden oluşmaktadır. 37

38 EKLEME İŞLEMLERİ Gelir fazlası ödenek kaydı, özel bütçeli idarelerin (B) işaretli cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemidir. 38

39 2016 YILI GELİR CETVELİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞENGELİR GELİR FAZLASI ÖDENEK KAYDI BİRİMİ EKLEME YAPILAN TERTİP Şartname Gelirleri0, , Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri0,00215, Diğer Mal Satış Gelirleri0, , Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri0, , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , Yaz Okulu Gelirleri0,0047, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , , , ,00Sos.Bil.Ens ,00Sos.Bil.Ens ,00Sos.Bil.Ens ,00Sos.Bil.Ens ,00BAP Kalan5.069, Diğer Hizmet Gelirleri75.000, , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri27.000, , , İrtifak Hakkı Gelirleri0, , Hazine Yardımı , , , Hazine Yardımı , , , Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar0, , ,33Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk Kalan0, Kişilerden Alacaklar Faizi0,00171, Mevduat Faizleri20.000, , , Diğer Faizler0, , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , , , Diğer İdari Para Cezaları0, , Kişilerden Alacaklar0, , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,000, , Yuk.Tanımlanmayan Diğer Gelirler0, , , , ,97 39

40 EKLEME İŞLEMLERİ Likit karşılığı ödenek kaydı işlemi, özel bütçeli idarelerin, (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarının üzerinde gerçekleşen finansman fazlalarını, bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek eklemesidir. İdareler, devreden kullanılabilir nakit tutar ile finansman cetvelinde öngörülen net finansman tutarı arasındaki fark kadar likit karşılığı ödenek kaydı yapabilmektedir. 40

41 İPTAL İŞLEMİ İptal işlemi, iptale konu bütçe işlemini yapan idare tarafından gerçekleştirilecektir. Bütçe işlemlerinin bildirimi, idarelerce yapılan aktarma, ekleme, ödenek devri ve ödenek iptal işlemlerine ilişkin formların bir nüshası; Sayıştay Başkanlığına gönderilmektedir. 41

42 E CETVELİ 38. Madde ( Cari Gider - Sermaye Gideri ayrımı) Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; a) Menkul mal alımlarında Türk Lirasını, b) Gayrimaddi hak alımlarında Türk Lirasını, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında Türk Lirasını, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında Türk Lirasını, aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri” ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerine analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak tahsis edilen ödeneklerle yapılacak askeri amaçlı alımlarda yukarıda belirtilen limitler uygulanmaz. 42

43 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI 43

44 2016 YILI YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI SIRA NO SEKTÖRÜN ADIPROJE NOPROJENİN ADIYERİKARAKTERİSTİĞİ İŞİN PROJE TUTARI PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA YILI ÖDENEĞİ YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ YÖNÜNDEN İLGİLİ KURULUŞLAR BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ PROGRAMREVİZE I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM VI. DÖNEM 1EĞİTİM2016H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi İzmirEtüt- Proje _ Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 2EĞİTİM2012H032090Muhtelif İşlerİzmir Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-2 (2 adet) _ Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 3EĞİTİM2012H032100Kampüs Alt Yapısıİzmir Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı _500 0 Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 4EĞİTİM2012H Derslik ve Merkezi Birimler İzmir Merkezi Derslik ( m2) _ Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 5EĞİTİM2012H Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi İzmir Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat _ Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 6EĞİTİM2016H032810Yayın Alımıİzmir Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı _ Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 7SPOR2012H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İzmir Spor Salonu (1500 seyirci kapasitesi), Yar.Ol.Kap.Yüz.Hav _ Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 8KÜLTÜR2013H Askeri Hastane Binası Restorasyonu İzmirRestorasyon _ Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu 9 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2014K Merkezi Araştırma Laboratuvarı İzmir Büyük Onarım (2700 m2), Makine- Teçhizat, Teknolojik Araştırma _ Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu TOPLAM

45 SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM PROJE SAHİBİ: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) (BİN TL) PROJE NOPROJE ADI YER (İL ve İLÇESİ) KARAKTERİSTİK BAŞLAMAPROJE TUTARI 2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2016 YATIRIMI BİTİŞ DIŞTOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM YILI KREDİ ÖZKAYNAK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI A) ETÜT PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2016 Yılında Bitenler H Çeşitli Ünitelerin Etüt ProjesiİzmirEtüt-Proje B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b) 2016 yılından sonraya kalanlar H Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (18) Döner Sermaye İzmir Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine- Teçhizat H032090Muhtelif İşlerİzmir Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-2 (2 adet) H032100Kampüs Altyapısıİzmir Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı H032110Derslik ve Merkezi Birimlerİzmir Merkezi Derslik ( m2) C) YENİ PROJELER TOPLAMI A) 2016 yılında bitenler H032810Yayın Alımı İzmir Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı

46 SEKTÖRÜ: EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJE SAHİBİ: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) (BİN TL) PROJE NOPROJE ADI YER (İL ve İLÇESİ) BAŞLAMAPROJE TUTARI 2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2016 YATIRIMI KARAKTERİSTİKBİTİŞ DIŞTOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM YILIKREDİ ÖZKAYNAK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI a) 2016 yılında bitenler H050100Açık ve Kapalı Spor Tesisleriİzmir Spor Salonu (1500 Seyirci Kapasitesi), Yar.Ol.Kap.Yüz.Hav

47 SEKTÖRÜ: EĞİTİM - KÜLTÜR PROJE SAHİBİ: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) PROJE NOPROJE ADI YER (İL VE İLÇESİ) KARAKTERİSTİK BAŞLAMA BİTİŞ YILI PROJE TUTARI 2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2016 YATIRIMI DIŞTOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI a) 2016 yılında bitenler H Askeri Hastane Binası Restorasyonu İzmirRestorasyon

48 SEKTÖRÜ: DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJE SAHİBİ: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) PROJE NOPROJE ADI KARAKTERİSTİK BAŞLAMAPROJE TUTARI 2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2016 YATIRIMI YERBİTİŞ DIŞTOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM (İL ve İLÇESİ)YILI KREDİ ÖZKAYNAK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b) 2016 yılından sonraya kalanlar K Merkezi Araştırma Laboratuvarı İzmir Büyük Onarım(2700 m2), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma İnşaatİzmirBüyük Onarım (2700 m2) Diğerİzmir Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma

49 YATIRIMLARIN TAKİBİ 49

50 SERMAYE GİDERLERİ HAKEDİŞLERİNİN PROJE DAĞILIMI HARCAMA BİRİMİNİN ADI:ÖEB TAHAKKUK NO: PROJE NOPROJE ADI EKONOMİK KODU (4.düzey) ÖEB'sindeki TUTARI Harcama Yetkilisi Adı, Soyadı 50

51 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTLERİNE İLİŞKİN TABLO KODUBİRİM ADI 2016 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ TOPLAMI KULLANIM SINIRLARI 10% MALHİZMETYAPIMKAPSAM DIŞITOPLAMMALHİZMETYAPIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÇELEBİ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) GENEL SEKRETERLİK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ DENETİM BİRİMİ TOPLAM DAĞITILMAYIP KALAN %10 MİKTARI000 51

52 BÜTÇE UYGULAMALARI SIRASINDA YAPILAN HATALI İŞLEM ÖRNEKLERİ 52

53 Yandaki örnekte, Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Ekonomik kodu tertibinden kesilmiştir. Oysa ki olması gereken kod ‘dür. 53

54 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ nda 02.4 Geçici Personel gider kalemi bulunmamasına rağmen ödeme yapılmıştır. 54

55 Hatalı Fonksiyon Kodundan ödeme yapılmıştır. 55

56  Onay Belgesindeki Bütçe Tertibi ile Ödeme Emri Belgesindeki Bütçe Tertibi uyuşmalıdır. 56

57 TEŞEKKÜR EDERİZ. 57


"BÜTÇE MEVZUATI VE UYGULAMA SUNUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10.05.2016 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları