Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖZ ANATOM İ S İ VE TERM İ NOLOJ İ S İ YRD. DOÇ. DR. ESRA AYHAN TUZCU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖZ ANATOM İ S İ VE TERM İ NOLOJ İ S İ YRD. DOÇ. DR. ESRA AYHAN TUZCU."— Sunum transkripti:

1 GÖZ ANATOM İ S İ VE TERM İ NOLOJ İ S İ YRD. DOÇ. DR. ESRA AYHAN TUZCU

2

3

4 ORB İ TA Koni, 30mm 3, yedi kemik Zinn halkası ( İ O kası dışındaki kasların başladı ğ ı ortasından optik kanalın geçti ğ i fibröz halka) Süperior orbital fissür: 3, 4, 6. sinir ve 5. sinirin oftalmik dalı süp. oftalmik ven İ nfraorbital fissür : Müller kasına giden sempatik sinirler, venalar Optik kanal: sfenoid kemik küçük kanadında; optik sinir, oftalmik arter, sempatik sinirler

5 Frontal Zigomatik Maxiller Etmoidal Sfenoid Lakrimal Palatin

6 EKSTRAOKÜLER KASLAR 4 rektus ve 2 oblik kastan oluşur Superior oblik IV. Lateral rektus VI. Di ğ er kaslar III.

7

8 EKSTRAOKÜLER KASLAR Medial rektus: Addüksiyon Lateral rektus: Abdüksiyon Superior rektus: Elevasyon, İ ntorsiyon, Addüksiyon İ nferior rektus: Depresyon, Ekstorsiyon, Addüksiyon Superior oblik: İ ntorsiyon, Abdüksiyon, Depresyon İ nferior oblik: Ekstorsiyon, Abdüksiyon, Elevasyon

9 GÖZ KAPA Ğ I Gözü dış etkilerden korur Kornea ve konjonktivayı nemli tutar

10 Kapak cildi ve orbikülaris oküli kası ön lameli, tars ve konjonktiva arka lameli oluşturur Kirpik folliküllerinin dibinde modifiye ter (moll) ve modifiye ya ğ (zeiss) bezleri bulunur Orbikülaris oküli kası fasiyal sinir tarafından innerve olur, kapakların kapanmasını sa ğ lar

11 ORB İ KÜLAR İ S OKÜL İ Pretarsal Preseptal Orbital Pretarsal ve preseptal kısım istemsiz kapak hareketini (göz kırpma) yapar Orbital kısım ise istemli güçlü göz kapanmasına neden olur

12 LAKR İ MAL S İ STEM Gözyaşı salgılanması ve drenajını sa ğ lar Gözyaşı konjonktiva ve korneayı nemlendirir Korneanın oksijenizasyonu ve nutrisyonunu sa ğ lar Antibakteriyel özelli ğ i ile konjonktival florayı düzenler Korneanın üzerinde düzgün optik bir yüzey oluşturur

13 GÖZYAŞI BEZLER İ Ana gözyaşı bezi (lakrimal gland): Refleks salgılamadan sorumlu Yardımcı gözyaşı bezleri (krause ve wolfring bezleri): Temel salgılamadan sorumlu

14 GÖZYAŞI F İ LM TABAKASI

15 Lipit tabaka Meibomius, Moll, Zeiss bezleri salgılar Gözyaşının buharlaşmasını önler Aköz tabaka Lakrimal bez ve yardımcı gözyaşı (krause, wolfring) bezleri salgılar Gözyaşı film tabakasının temel salgısı olup %98’i sudur Müsin tabaka Konjonktivadaki goblet hücreleri salgılar Kornea epitelini hidrofobik yüzeyden hidrofilik yüzeye çevirir Gözyaşının yüzeyde düz ince bir tabaka olmasını sa ğ lar

16

17

18 KONJONKT İ VA Nonkeratinize sguamöz epitel ve goblet hücrelerinden oluşan müköz memran Epitel ve stromadan oluşur Palpebral ve limbal kısım skleraya sıkı tutunur Forniks ve bulber kısım gevşektir

19 SKLERA Sklera opak ve beyazdır Göz küresinin (glob) 4/5’nü sarar Yüzeyinde konjonktiva içte üvea ile komşudur Sklera üzerinde en büyük delik önde kornea arkada ise optik sinirdir

20 KORNEA Göz küresinin ön kısmında 1/6 lık kısmı oluşturan avasküler, saydam tabaka Merkezde en ince perifer de en kalındır (0.52-0.65 mm) Kırma gücü ortalama 43 dpt (Gözün en güçlü kırıcı ortamı) Göze girip çıkan metabolitlerin geçiş yoludur Trigeminal sinirin 1. dalı tarafından zengin bir sinir a ğ ına sahip

21 KORNEA Epitel Bowman Stroma Descement membranı Endotel

22 AKÖZ HÜMÖR Corpus ciliare Pupilla Ön kamara Trabeküler a ğ Schlemm kanalı Episkleral ven Sistemik dolaşım

23 ÖN VE ARKA KAMARA

24 İRİSİRİS Ön ve arka kamarayı ayırır Üveanın dıştan görülen parçasıdır Ortadaki pupil açıklı ğ ı ile ışı ğ ın göze girişini düzenler Akomodasyon (uyum) Aköz boşalımını sa ğ lar

25 İRİSİRİS SFINKTER PUPILLA KASı PARASEMPATIK SINIRLE UYARıLıR: M İ YOZ İ S DILATATÖR KAS ISE SEMPATIK SINIRLERLE UYARıLıR: M İ DR İ YAZ İ S

26 LENS Bikonveks şekilli, elastik ve ba ğ dokudan oluşur 20 D kırma gücüne sahip Arka kamarada zonül lifleri ile asılıdır Akomodasyondan sorumlu Damarsız ve sinirsiz

27 LENS AKÖZ HÜMÖRDEN BESLENIR ÇAPı 9-10 MM, KALıNLı Ğ ı 6 MM DIR YAŞLA BIRLIKTE ŞEFFAFLı Ğ ıNı KAYBEDER VE A Ğ ıRLı Ğ ı ARTAR KATARAKT

28 V İ TREUS Göz küresinin içini doldurarak şeklini veren saydam, renksiz, jel şeklindedir 4 ml %99 su Kollajen, glikoprotein ve hyaluronik asitten oluşan özel bir yapı

29 ÜVEA İ ris Silyer cisim Koroid

30 KORO İ D Arkada optik diskten önde silyer cisime kadar uzanan bol damarlı (koryokapillaris) bir tabaka Retina ve sklera arasında Retina dış katlarını oksijenizasyonunu, beslenmesini sa ğ lar

31 RET İ NA Retinada en dışta fotoreseptörler Ortada bipolar hücreler En içte ganglion hücreleri Bu hücreler arası ba ğ lantılar retinadaki pleksiform katmanları oluşturur

32

33 NORMAL FUNDUS Retina normalde saydamdır herhangi bir renk içermez Ancak düzgün parlak kırmızı rengini alttaki koroidin damar yapısından alır Koroid damarları retina pigment epiteli tarafından örtülür Disk keskin sınırlı sarı portakal renginde bir yapıdır Optik veya fizyolojik çukurluk olabilir

34 Retinanın damar yapısı İ ç retina katları (iç limitan membran iç nükleer kat arası) santral retina arterinden beslenir Dış retina katları (dış pleksiform ile pigment epiteli arası) kapiller yoktur bu nedenle zengin kapiller yata ğ ı olan koroid’den beslenir

35 Retinanın innervasyonu Nöro sensoryal retinada duysal innnervesyon yoktur Dolayısı ile retina hastalıkları a ğ rısızdır Örn: diabetik retinopati ve santral retinal ven tıkanıklı ğ ı (a ğ rı yok ama görmeyi şiddetli tehdit edebilir)

36 MAKULA LUTEA Retinanın merkezinde yer alan yassı oval bölge Optik diskin 2-4 mm temporalinde ve hafifçe aşa ğ ıdadır Merkezi “fovea centralis” Fovea centralis sadece koni içerir Görme keskinli ğ inin en fazla oldu ğ u noktadır

37 OPT İ K S İ N İ R 1 milyon sinir lifi mevcutur Hasara u ğ radı ğ ında rejenere olmaz Fundus muayenesi yaptı ğ ımızda görülen kısmına optik disk denir

38 OPT İ K S İ N İ R

39 GÖRME YOLLARI Işık - kon, rod - bipolar - ganglion – optik sinir- kiazma – optik traktus – optik radyasyon – oksipital korteks

40 TERM İ NOLOJ İ Ptozis: üst göz kapa ğ ı düşüklü ğ ü Epikantüs: burun kökünün her iki yanında iç kantüste fazladan deri kıvrımı Telekantüs: iç kantüsteki mesafenin artışı

41 Entropiyon: kapakların içe dönmesi Ektropiyon: kapakların dışa dönmesi Trikiyazis: kirpiklerin içe dönük olmsı

42 Ekzoftalmi: gözün herhangi bir sebeple dışarıya do ğ ru çıkık olması Enoftalmi: göz küresinin normalden daha çukurda olması Endoftalmi: gözün tüm katmanlarını tutan agresif seyirli enfeksiyon

43 Mikroftalmi: globun normalden küçük oluşu (do ğ umsal) Fitizis bulbi: gözün travma, infeksiyon ya da cerrahi sonucu küçülerek fonksiyonlarını kaybetmesi Anoftalmi: göz küresinin do ğ umsal agenezisi Buftalmus: genellikle konjenital glokoma ba ğ lı göz küresinin büyümesi

44 Blefarit: kapak kenarının kronik inflamasyonu Hordeolum: kapak bezlerinin akut enfeksiyonu Şalazyon: meibomian bezinin kronik, granülamatöz infeksiyonudur.

45 DAKRIYOADENIT: LAKRIMAL BEZIN AKUT ENFEKSIYONU DAKRIYOSISTIT: LAKRIMAL KESE ENFEKSIYONU

46 Kemozis: bulber konjonktivanın ödemi Semblafaron: palpebral konjonktivanın bulber konjonktiva ya da korneaya yapışması

47 Korneal erozyon Korneal epitel defekti Keratit: korneanın inflamasyon ve enfeksiyonu Keratokonus: korneanın dikleşmesi ve incelmesi ile karakterize inflamatuar olmayan bir hastalık

48 Hifema: ön kamaraya kanın dolması Hipopiyon:ön kamarada inflamatuar hücre birikimi Üveit: iris, silyer cisim, koroid, vitreus ve retinayı tutabilen inflamatuar hastalık

49 Lökokori: beyaz pupil Anizokori: pupil çaplarının 1mm den fazla farklı olması Siklopleji: pupillanın farmakolojik ajanlarla büyütülmesi

50 Psödofaki: lensin alınarak yerine intraoküler lens (G İ L- İ OL) konması Afaki: genellikle katarakt nedeniyle lensin alınması herhangi bir nedenle yerine iol konmaması

51 Papil ödem: genellikle intrakraniyal basınç artışı nedenli optik diskte şişme Kommosyo retina: genellikle travma sonrası retinanın ödemlenmesi Prematüre retinopatisi (rop): prematüre bebeklerde retinal vasküler yapının anormal gelişimi

52 TEŞEKKÜRLER


"GÖZ ANATOM İ S İ VE TERM İ NOLOJ İ S İ YRD. DOÇ. DR. ESRA AYHAN TUZCU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları