Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRMENİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRMENİN"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRMENİN
KURAMSAL TEMELLERİ

2 PROGRAM GELİŞTİRMENİN
KURAMSAL TEMELLERİ Psikolojik Temel Felsefi Temel Tarihi Temel Ekonomik Temel Bireysel Temel Toplumsal Temel Konu Alanı Temeli Toplumsal Temeller Felsefe Alanları Felsefi Akımlar Eğitim Felsefeleri Ontoloji İdealizm Daimicilik Yasal Temeller Aksiyoloji Realizm Esasicilik Avrupa Birliği Projeleri Epistemoloji Pragmatizm İlerlemecilik Mantık Existentializm Y.Kurmacılık

3 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ

4 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ
Program geliştirme çalışmalarında, bundan önceki program geliştirme anlayışları ve modelleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Geçmişin deneyimleri yapılacak çalışmalara ışık tutar. «Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez»

5 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ
5. YY Sokrates ve Eflatun’un etkisi 4. YY Sofistlerin etkisi 3. YY Cicero ve Quintilion eğitim yaşama hazırlıktır Kilisenin eğitime etkisi yoğun Eğitim programları hala klasiklerin etkisinde Latince ve Gramer öğretimi ön planda Ortaçağ Avrupası

6 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ
John Comenius ‘un Didakctika Magna adlı eserinin etkisiyle, kitaplara resimlerin girmesi ve somut nesnelerle öğretimin önemi ortaya çıktı Endüstri Öncesi Dönem Columbia ve Harvard gibi üniversitelerin açılması klasik eser eğitiminin zayıflaması , özgür araştırmalar ve işlevsel eğitim programlarının ihtitacının ön plana çıkması 18. YY Amerika 19. YY Amerika Okullarda klasik ve dini eserler yerine, matematik, astronomi, kimya, botanik ve felsefe gibi derslerin yer alması Bu anlayışın ilerlemeci eğitim felsefesinin ortaya çıkışına kadar devam etmesi ve eğitim programı kavramının doğuşu…

7 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ
1918 Bobbit ilk Program Geliştirme kitabı “ EĞİTİM PROGRAMI” nı yayınladı Program geliştirmede DAVRANIŞÇILIĞIN etkisi hakim BOBBİT ve CHARTERS ‘in EĞİTİM PROGRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 1. Amaçları, hedefleri, ihtiyaçları ve öğrenme yaşantılarını içeren ilkeleri geliştirdiler 2. Hedef- davranışların kullanılmasında öncü oldular 3. Hedefler ihtiyaç çalışmaları ile ortaya çıkartılmalıdır BOBBİT ve CHARTERS ( 19. yy )

8 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ
1949’da “Eğitim Programı ve Öğretimin Temel İlkeleri” adlı kitabı yayınlandı. 1. Amaçlara ulaşmak için hangi eğitim deneyimleri sağlanmalıdır. 2. Eğitim yaşantılarını nasıl organize edilecek Ralph Tyler

9 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ
Okul öncesi programları üzerinde çalıştı. Modern ana okulları ile ilgili ilk programları hazırladı Çocuklarda eğitim süreci 3-4 yaşlarında başlamalı Alman Froubel ( 19. yy ) İlköğretim programlarının geliştirilmesine katkıda bulundu ve modern ilkokulların kurulmasını sağladı Pestallozzi ( 19. yy )

10 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHİ TEMELLERİ
Eğitimde iki önemli konu erdem ve ahlaktır Tarih, edebiyat, matematik ve fen bilimleri eğitimin her kademesinde yer almalıdır Eğitim ; çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına ve de önceki bilgilerine dayalı olmalıdır Alman J. Freidrich Herbert ( 19. yy ) Geleneksel okullar yetersizdir Eğitimin temel amacı çocuğu tüm yaşam için hazırlamaktır ve programlar buna göre hazırlanmalıdır İngiliz Sosyal Bilimci Herbert Spencer

11 Türkiye’de Program Geliştirme
Ülkemizde cumhuriyet öncesi dönemde her ne kadar eğitimde bir takım yenileşmeler yapılsa da , program geliştirme çalışmalarının esasen Cumhuriyetle birlikte başladığı görülmektedir. 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat kanunu ile tüm öğretim kurumları tek çatı altında toplanmış ve eğitim programları üzerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. 1924’de Türkiye’ye davet edilen John Dewey ilköğretim programlarının oluşturulmasına katkı sağladı.

12 Türkiye’de Program Geliştirme
1948 yılında ilkokul programı yayınlandı. ’li yıllara kadar Türkiye’de program geliştirme çalışmaları daha çok “dersler ve konular listesi” şeklinde MÜFREDAT adıyla düzenlendi. Daha sonra EĞİTİM PROGRAMI dendi. ’de Türkiye’ye gelerek köy okullarında incelemeler yapan K.V. Wofford’ın hazırladığı raporla birlikte program çalışmaları daha sistematik bir yaklaşımla yapılmaya başlandı.

13 Türkiye’de Program Geliştirme
de geliştirilen Ortaöğretim Programı ilk kez uygulanmaya başlandı 1960 ‘lı yıllarda tekrar ilköğretim programları üzerinde yoğunlaşılmış, 1961 yılında kabul edilen 222 sayılı ilköğretim kanunu ile ilköğretim programlarının değiştirilip geliştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 1962 yılında düzenlenen VII. Milli Eğitim Şurası kararlarına istinaden , 1968 yılında kapsamlı ilkokul programı yayınlandı

14 Türkiye’de Program Geliştirme
1970 ‘li yıllarda 8 yıllık ilköğretim okulu deneme programları gündeme gelmiş ve çalışmalara hız verilmiştir. 1980’li yıllarda program geliştirme çalışmalarında yeni bir anlayış başlamış, 90’lı yıllarda ise ölçme değerlendirme çalışmalarına ayrı bir önem verilmiştir. 2005 yılında ise ilköğretim programları ilerlemecilik felsefesine dayalı yapılandırmacılık kuramı temel alınarak yeniden düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Güncelleme devam etmektedir 2006 Anaokulu programı (2013 yeniden güncellendi)

15 2) TOPLUMSAL ( SOSYAL) TEMEL
Program geliştirme de okul – toplum ilişkisi gözetilmelidir Kültürel değerlerin aktarımına önem verilmelidir Yetiştirilen bireylerin toplumun beklentilerini karşılaması Toplumda var olan önemli problemlerin çözümüne katkı sağlamalıdır Toplumsal (demografik) değişimler program çalışmalarını etkiler Program, bireyin meslek öğrenmesini ve üretkenliğini geliştirilmelidir Türk Milli Eğitim Sisteminde Eğitimin ve Eğitim Programının Toplumsal (Yasal) Temelleri Atatürk’ün eğitimle ilgili ilkeleri Anayasa ve ilgili yasalar Hükümet programları Kalkınma Planları Milli Eğitim Şuraları Bilimsel Çalışmalar

16 2) Toplumsal Temel Eğitimin Yasal Temelleri TC. Anayasası (1982)
Tevhidi Tedrisat Yasası (1924 tarih ve 430 sayılı) İlköğretim ve Eğitim Yasası (1961 tarih ve 222 sayılı) Milli Eğitim Temel Yasası (1973 tarih ve 1739 sayılı) Yüksek Öğretim Yasası (1981 tarih ve 2547 sayılı) Mesleki Eğitim Yasası (1986 tarih ve 3308 sayılı) Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa (1992 tarh ve 3797 sayılı) 8 Yıllık Kesintisiz Eğitimi Düzenleyen Yasa (1997 tarih ve 4306 sayılı) Özel Öğretim Kurumları Yasası (2007 tarih ve 5580) Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Yönetmelik Bu yasalardan en öne çıkanları Tevhid-i Tedrisat Kanunu, İlköğretim ve Eğitimi Kanunu ve Milli Eğitim Temel Kanunudur.

17 Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) İle;
Eğitim-öğretim millileştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı kurularak eğitim kurumları devlet denetimine alınmıştır. Medreseler kapatılmıştır Herkese eğitim hakkı verilmiş ve ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. Yabancı okulların programına Türkçe kültür dersleri konmuş ve bu dersler Türk öğretmenler tarafından okutulmuştur. Ayrıca bu kanunla İlahiyat fakültesinin kurulması ve imam-hatip okullarının açılması hükme bağlanmış, dine dayalı eğitim anlayışından vazgeçilerek eğitimin laikleşmesi anlayışı benimsenmiştir.

18 A) Özel ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının artması
Günümüz Türk Eğitim sistemindeki uygulamalardan hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na uygun bir uygulamadır? (KPSS-2008) A) Özel ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının artması B) Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olarak okutulması C) Bazı öğretim kurumlarında İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretim yapılması D) Çocukların eğitiminde çeşitli vakıfların etkin olması E) İlköğretimin zorunlu olması CEVAP: E

19 BUNU DA BİL! 3) Ekonomik Temel
Ekonomik kalkınma - insangücü ilişkisi ve eğitime ayrılan bütçe program geliştirmeye yön verir. Eğitim uygulamalarına ne kadar kaynağın ayrıldığı ve öğrencilerin üretime yönelik bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları gerekliliği program geliştirmede önemlidir. Ayrıca ekonomiye nitelikli insan gücü kazandırılması hususu programlara yansıtılmalı, en az maliyetle çok sayıda hedefin gerçekleştirilme imkânları gözetilmelidir. BUNU DA BİL!

20 4) Bireysel Temel Birey, çağdaş eğitim programlarının en önemli temelidir. Hedefler birey için belirlenir, konular birey için seçilir, öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi bireye göre yapılır. Onun gelişim ve ihtiyaçları dikkate alınır. Öğretim programları, çocuğun ilerideki hayatını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Birey toplumdan ne istemektedir? Sorusuna cevap aranır Program bireyin kendisini gerçekleştirme yolunda katkı sağlar

21 MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ
Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Statü- saygı İhtiyacı Ait olma , sevgi İhtiyacı Güvenlik İhtiyacı Fizyolojik ihtiyaçlar

22 5) Konu Alanı Temeli Program geliştirme çalışmaları herhangi bir konuya bağlı olarak geliştirilmek zorundadır. Bilimsel bulgulara yer verilmelidir. Konu alanlarının geçerliliği , güvenirliği ve güncelliği sağlanmalıdır. Ne ? Sorusuna cevap aranır.

23 6) Psikolojik Temel Program geliştirmenin her aşamasında psikoloji biliminden yararlanılır. Geliştirilecek olan programda; Geliştirilecek olan programın; bireyin gelişim özelliklerine uygunluğu Hedeflerin ulaşılabilirliği ve ölçülebilirliği Öğrenme öğretme kuramlarına uygunluğu da Psikolojiden yararlanılır

24 7) Felsefi Temel Her eğitim programının dayandığı bir felsefe olmalıdır. Program geliştirme sürecinde; Hedefleri oluştururken Hedeflere yeni hedefler katmada, Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını ortaya koymada, Hedefleri önem sırasına koymada Eğitim politikalarının oluşturulmasında, Programa toplumun başat felsefesini yansıtmada Felsefeden yararlanılır

25 Başlıca Felsefe Alanları
Ontoloji: (Varlık Bilgisi) Madde, insan, evren ve hayatın varlığını araştıran felsefe alanıdır. Varlığın başlangıcını ve sonunu araştıran ontoloji dolayısıyla din ve metafizik ile de ilgilenmektedir.

26 Epistemoloji (Bilgi Sorunu)
Bilginin ne olduğu, kaynağı, kesinliği, doğru-yanlışlığı ve türlerinin ne olduğu sorularının cevaplarını epistemoloji bulmaya çalışmaktadır. Bilgiyi bilen insan özneyi, her türlü olay olgu ise nesneyi oluşturmaktadır. Bilme; özne ile nesne arasında bağ kurmadır.

27 Aksiyoloji (Değerler Sorunu)
Etik ve estetik olmak üzere 2 ana başlık altında toplanabilir. Etik kavramı ahlak konusu ile uğraşmaktadır. İyi ve ahlaklı insan nasıl olmalıdır, erdemli insan kimdir gibi sorulara cevap aranmaktadır. Estetik ise neyin güzel olduğunu sorgular. Neyin sanatsal olup olmadığını belirlemeye çalışır. Özetle erdem, ahlak, iyilik, güzellik, doğruluk, vicdan, özgürlük ve saygı aksiyolojinin konularıdır.

28 Mantık (Akıl Yürütme) Doğru ve geçerli düşünme yollarını aramaktır. Akıl yürütmeyi temel alan mantıkta 3 tip akıl yürütmeden söz edilebilir. Tümevarım: Parçadan bütüne akıl yürütme Tümdengelim: Bütünden parçaya akıl yürütme Hipotetik (Dedaktif): Hipotezler kurarak ve araştırarak akıl yürütme

29 KPSS 2006 İnsani değerlerin incelenmesinde sanat ve ahlak konularını ele alan insan eylemlerinde değerlerin çevre etkisiyle sonradan mı, yoksa doğuştan mı kazanıldığıyla uğraşan felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Epistemoloji B) Ontoloji C)Aksiyoloji D) Metafizik E) Kozmoloji CEVAP: C

30 SORU TARZI

31 EĞİTİMİ ETKİLEYEN BAŞLICA
FELSEFİ AKIMLAR İdealizm (Ruhçuluk, düşüncecilik,sezgicilik) Realizm (Gerçekçilik, maddecilik) Pragmatizm (Yararcılık) Varoluşçuluk (Existentialisme, insancıllık )

32 İdealizm En önemli temsilcisi Platon ‘dur
İdea= yunanca düşünce demektir İnsan doğarken içi dolu (bilgiyle) doğmuştur Değerler ve bilgi mutlak ve değişmezdir. Gerçek bilgi aklın ürünü olan bilgidir. İyi, doğru, güzel evrenseldir. Temel amaç kişiyi Tanrı’ya ulaştırmaktır. Yani özüne döndürmektir. Doğruluk = Tutarlılık olarak görürler. Öğretmen müğkemmel olmalı ve olan fikir ve bilgileri aktarmalıdır Konu alanı ve bilgi merkezli bir anlayış vardır. Daimicilik ve Esasiciliği etkilemiştir Bilgi ve konuya dayalı programı savunur

33 BUNU DABİL! İdealistler için Bilgi,iyilik ve güzellik D Değişmez
E Evrenseldir M Mutlaktır İdealistler dünyayı algılamada; Z Zihin A Akıl R Ruha önem verirler. BUNU DABİL!

34 Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
KPSS 2008 İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak olduğunu ve değişmezliğini, tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunan bir öğretmen, öğrencilerine seçme özgürlüğü tanımakta, onların seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek istemektedir. Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Gerçekçi B) İdealist C)Yaratıcı D)Varoluşçu E) İlerlemeci CEVAP: B

35 Realizm En önemli temsilci si Aristo@dur Var olan her şey gerçektir.
Sezgiyi ve metafiziği reddeder. Dış dünya algılarımızdan bağımsızdır. Dünya algılamasak dahi vardır. İyi , doğru zamanla değişebilir Öğretmen otorite kaynağıdır, manevi liderdir Gerçek, sadece bilimsel yöntemle (deney,gözlem) elde edilir. Bilgiye dayalı , bilimsel bilgileri kazandıran programı savunur Kültürel mirasın aktarılması önemlidir. Daimicilik ve esasiciliği etkilemiştir İnsan içi boş doğmuştur

36 BUNU DA BİL! İdealizm Realizm Bilgi Gerçek Fikir, düşünce, ruhtur.
Maddedir. Bilgi İnsan zihninde bilgiler doğuştan vardır. İnsan zihnine bilgiler doğuştan gelmez. Çevre ile bilgi alışverişinde bulunarak nesnelerin bilgisine ulaşılır. Somut olmayan şeyler gerçek olamaz. Akıl Yürütme Yolu Tümdengelim Tümevarım Yöntem Sokratik tartışma Deney, Gözlem

37 Pragmatizm (Yararcılık )
Bilgiler deneyime dayalı , bilimsel yolla kazanılır Esnek program olmalı %100 doğruluk ya da yanlışlık diye bir şey yoktur. Çıkış noktası konu değil, çocuktur. Eğitimin merkezinde birey olmalıdır Bireysel farklılıklar önemlidir. Mutlak değişebilir , evrensel doğru yoktur. Doğruluk = Faydalı olduğu kadardır. Bilgiyi değil, öğrenmeyi öğrenmek esastır. Öğretmen rehberdir, öğrenciyi merkeze almalıdır Program problem çözme becerisi kazandırmalı İlerlemecilik ve yeniden kurmacılığı etkilemiştir

38 Varoluşçuluk ( Existentializm)
Eğitimin temel amacı özgürlüklerin artırılmasıdır. Her öğrenci kendi değerler sistemini oluşturmalıdır. Öğretmen, öğrencilerin yardımına koşan, kişilik gelişimlerine yardım eden kişidir. Eğitim akademik becerilerden çok, kişilik gelişimini sağlamalıdır. Öğretmen öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve geliştirmelerine yardım etmelidir Toplumu geliştirmeye bireyden başlanmalıdır Hümanist (insancıl) eğitimi savunur Yeniden kurmacılığı ve hümanizm i etkilemiştir Herkese uyan ortak bir eğitim ortamı olamaz

39 Eğitim Felsefesi Akımları
Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik Yeniden kurmacılık

40

41

42

43 İlerlemecilik ( Progressivizm = Deneyci Görüş)

44

45 Konu (İçerik) merkezli programlar.
Eğitim Felsefesi Dayandığı Akım Ana İlkeler Program Çeşitleri İdealizm Evrensel ve Entelektüel eğitim, Değişmez gerçekler, Hayata hazırlık, Maddi ve manevi olgular, Klasik kitaplar Konu (İçerik) merkezli programlar. Değişmez program. İdealizm ve Realizm Çok sıkı çalışma ve zorlama, Öğretmen girişimciliği, Konu alanını özümseme, Zihinsel disiplin meydana getirme, Temel beceriler Temel beceri ve konular Daimicilik Esasicilik

46 Varoluşçuluk ve Pragmatizm
Eğitim Felsefesi Dayandığı Akım Ana İlkeler Program Çeşitleri Pragmatizm (Faydacılık) Çocuğun ilgisine göre eğitim, Etkin katılım, Problem çözme becerisi, Rehber öğretmen, Okul hayatın kendisi, İşbirliği, demokratik eğitim, Hedef merkezli eğitim programları. Öğrencinin ihtiyaçlarına göre oluşmuş programlar. Demokratik etkinlikler Varoluşçuluk ve Pragmatizm Toplumu yeniden düzenleme, Gerçek demokrasiyi yerleştirme, Sosyal reform hareketleri, Psikolojiden yararlanma, Kişilik gelişimini sağlayacak, duygusal ve estetik yetenekleri destekleyen programlar, Fırsat eşitlikleri İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık

47

48 Soru: "Okulun bir görevi de, bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini kazandırmaktır."
Sözü edilen görev okulun hangi işlevinin kapsamındadır? (KPSS 2001) A) Toplumsal değişmeyi hızlandırma B) Akılcı düşünmeyi yaygınlaştırma C) Bireylerin toplumsallaşmalarını sağlama D) Demokrasiye olan inancı güçlendirme E) Sağlıklı kişilerin gelişimine katkıda bulunma.

49 Öğretim programında yer alan hedefler, aşağıdakilerin hangisinin belirlenmesinde ölçüt
değildir? A) Ülkenin politik felsefesi B) Konular C) Öğrenme yaşantıları D) Yöntem-teknikler E) Ölçme araçları

50 Soru:Eğitim hedefleri belirlenirken sosyal boyutla ilgili olarak yapılacak araştırmalarda aşağıdakilerden hangisinin kapsanmış olması gerekmez? (KPSS 2004) Öğrencinin içinde yaşadığı toplumun sağladığı olanaklar Toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri Toplumdaki bireylerin kendini gerçekleştirme düzeyleri D) Toplumun insan gücü gereksinmeleri E) Toplumun bireyden istedikleri

51 Soru: İlerlemecilik Daimicilik Esasicilik Yeniden Kurmacılık
Yukarıdaki eğitim felsefesi akımları en açık, çağdaş ve reformcu olanından en tutucu olanına doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?(KPSS-2005) I,IV,III,II B) IV, III, I, II C) III, I, II, IV IV, I, III, II E) IV, II, I, III

52 2012 KPSS Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları esas alınarak programın öğelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır. Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir? A) Felsefi B) Toplumsal C) Tarihî D) Ekonomik E) Psikolojik

53 2012 KPSS Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri "Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır." şeklinde özetlenmiştir. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İdealizm B) Daimîcilik C) Esasicilik D) Yeniden kurmacılık E) llerlemecilik

54 Kpss 2011 Matematik dersinde, öğretmen ile öğrenciler arasında geçen bir konuşma şöyledir: Öğretmen: Şimdi öğreneceğimiz çok zor bir konu ama disiplinli çalışırsanız öğrenirsiniz. Yaşam, kurallı ve disiplinli olmayı gerektirir. Zeynep: öğretmenim tahtadaki şekli defterime yan olarak çizebilir miyim? Öğretmen: Hayır, ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Siz her şeyi benden öğren» Selim: Öğretmenim ben o soruyu formül kullanmadan başka bir yoldan da çözdüm, isterseniz göstereyim. Öğretmen: Benim verdiğim formülü ezberle ve o şekilde çöz. Sınavda formül-süz çözümleri kabul etmeyeceğim Bu formüller yüzyıllardır kullanılıyor, sen de kullan. Bu örnekteki öğretmen hangi eğitim felsefesine göre davranmaktadır? A) Daimîcilik B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Yararcılık

55

56 CEVAP: A

57 KPSS 2005 Aşağıdakilerin hangisinde öğretim yöntemi ve ilişkili olduğu eğitim felsefesi doğru olarak sıralanmıştır? A) Problem çözme – Esasicilik B) Problem çözme – İlerlemecilik C) Proje yöntemi – Daimicilik D) Düz anlatım- Yeniden kurmacılık E) Düz anlatım – İlerlemecilik CEVAP: B

58

59 BULMACA KAYNAK: PEGEM-KPSS 2016

60 BULMACA CEVABI

61 TEŞEKKÜRLER


"PROGRAM GELİŞTİRMENİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları