Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. SONUÇ Niğde Üniversitesi bünyesinde büyük oranda Kalkınma Bakanlığı desteği ile yapımı tamamlanan ve Almanya’da üretimi gerçekleşen cihazların (güneş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. SONUÇ Niğde Üniversitesi bünyesinde büyük oranda Kalkınma Bakanlığı desteği ile yapımı tamamlanan ve Almanya’da üretimi gerçekleşen cihazların (güneş."— Sunum transkripti:

1 3. SONUÇ Niğde Üniversitesi bünyesinde büyük oranda Kalkınma Bakanlığı desteği ile yapımı tamamlanan ve Almanya’da üretimi gerçekleşen cihazların (güneş paneli prototip üretim tesisi) kurulumu gerçekleşen güneş enerjisi üzerine yoğunlaşan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜNAM) ile özellikle bölgedeki potansiyeli harekete geçirmesi ve teknoparktaki alternatif enerji kümelenmesine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Öte yandan, gerek temiz enerji gerekse yapı malzemeleri konusunda faaliyet gösterecek merkezlerin bölgedeki potansiyelin harekete geçirilmesi ile Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerine önemli altyapı desteği sağlaması hedeflenmektedir. ÖZET Günümüzde ekonomik ve sosyal alanlarda ilerleme teknolojik gelişme ile mümkün olabilmektedir. Öte yandan; uluslar arası ticarette artan rekabet, geleneksel imalat sektöründeki istihdam azalışı, teknolojideki gelişmeler ve teknolojik üretimlerin artması ile üniversiteler ve araştırma kurumlarının etkin bir şekilde kullanılması ihtiyacı teknopark ve teknoloji transfer yapılarının hızla hayata geçirilmesini sağlamıştır. Bu çalışmada Niğde Üniversitesindeki Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Tematik Ar- Ge Merkezleri ve buralarda yürütülen çalışmalar değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Niğde Üniversitesi, Araştırma laboratuvarı, Ar-Ge merkezleri, Nanoteknoloji, Temiz enerji, Yapı malzemeleri ABSTRACT Today, progress in economic and social areas is possible with technological advances. On the other hand, increasing competition in international trade, employment decrease in the traditional manufacturing sector, with the increase of technological production, the need to use effectively of universities and research institutions has enabled rapid implementation technopark and technology transfer offices. In this study, Central Research Laboratory in Nigde University and thematic R&D centers and studies conducted here are evaluated. Keywords: Nigde University, Research laboratories, R&D Centers, Nanotechnology, Clean energy, Constructon marterials 2.1. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜNAM) Ülkemizin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretilmesine imkan sağlayan güneş pilleri (Fotovoltaik, PV) ile ilgili bir Araştırma Merkezi kurulması çalışmaları T.C.Kalkınma Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Kurulan laboratuvar ile “ince film” ve “yüksek teknoloji kaplamaları” alt yapısına sahip olan üniversitemiz bu alanlarda bölgenin hatta ülkemizin en önemli araştırma merkezi olmaya adaydır. Esas olarak PV üretiminin hedeflendiği merkezde alt yapının esnekliği dolayısıyla her türlü ince film ve yüksek teknoloji kaplamalarının yanında, nano-teknoloji, mikro-elektronik ve savunma sanayi gibi konularda da araştırılmaların yapılması mümkün olacaktır. Ayrıca, bu sayede Niğde Üniversitesi yüksek verime sahip PV üretiminde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalar için ve aynı zamanda akademisyenler için bir cazibe merkezi haline gelecektir. Araştırma merkezinde yapılacak çalışmalarla, %19 gibi yüksek bir verime sahip hücreler üretilebilmektedir. KAYNAKLAR temizenerji.com Niğde Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yönergesi, 12.02.2015, Niğde. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 09.12.2013, Resmi Gazete. Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 28.02.2014, Resmi Gazete. Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 02.08.2014 tarih ve 29076 sayılı Resmi Gazete. Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Tanıtım Broşürü, Niğde, 2014. Niğde Üniversitesi Teknopark Stratejik Planı (2015-2018), Mart 2015, Niğde. 2.2. Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezin amaçları ve faaliyet alanları genel olarak şunlardır: Hidrojen, rüzgâr, güneş, dalga, jeotermal, biyokütle, hidrolik enerji gibi alternatif-yenilenebilir, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak, Üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının ve Üniversitedeki akademik personel ve öğrencilerin dikkatini yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına çekmek, toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerjinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak, Bu tür enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek, Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması gibi konularda bölgesel, ulusal, uluslararası faaliyetlerde bulunmak Yenilenebilir ve temiz enerji alanlarında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapmak, Yenilenebilir ve temiz enerji konularında nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamak. 2.3. Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜHAM) Merkezin amaçları ve temel faaliyet alanları şu şekildedir: Üniversitede endüstriyel hammaddeler ve yapı malzeme teknolojileri alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, Üniversitenin yürütücüsü olduğu endüstriyel hammaddeler ve yapı malzemeleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde gerekli görülen demirbaş malzemelerin teminine çalışmak ve söz konusu projelerin Merkez bünyesinde yürütülmesini sağlayacak çalışma ortamını hazırlamak, Endüstriyel hammaddeler ve yapı malzemeleri konusunda teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak yenilenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve şahıslardan gelecek analiz tekliflerini, Merkezin imkânları çerçevesinde ve temel araştırmalara engel olmayacak şekilde değerlendirmektir. 2. TEMATİK AR-GE MERKEZLERİ Merkezi Araştırma Laboratuvarı içerisinde 3 adet tematik Ar-Ge Merkezi kurulmuştur. Bu merkezler şunlardır: Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜNAM) (Kuruluş: 09.12.2013) Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kuruluş: 28.02.2014) Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜHAM) (Kuruluş: 02.08.2014) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI VE TEMATİK AR-GE MERKEZLERİ Ö. Y. Toraman * 1, A. Bilgil 2, M. Çiftlikli 2, Y. Kaplan 3, F. Karakaya 4 1 Niğde Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Merkez Yerleşke, 51240 Niğde, 2 Niğde Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Merkez Yerleşke, 51240 Niğde, 3 Niğde Üniversitesi, Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Yerleşke, 51240 Niğde, 4 Niğde Üniversitesi, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Yerleşke, 51240 Niğde * E-mail: otoraman@nigde.edu.tr TEMİZ ENERJİ Laboratuvarları 1.MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Merkezi laboratuvarın amaçları şu şekilde belirlenmiştir; * Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzeri birimleri koordine etmek, Ar-Ge imkanlarının birimler arası ortak kullanıma aşılmasını sağlamak, * Üniversitede yapılan temel-uygulamalı ve disiplinler arası bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak destek olmak, * Teknolojik gelişmeleri izleyerek, laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, * Sanayi kuruluşları ve diğer özel, kamu kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmak, sorunların çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı saplamak, * Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarılmasını hızlandırmak. Merkezi Araştırma Laboratuvarı NANOTEKNOLOJİ Laboratuvarları NÜHAM Firma Ziyaretleri - 2014


"3. SONUÇ Niğde Üniversitesi bünyesinde büyük oranda Kalkınma Bakanlığı desteği ile yapımı tamamlanan ve Almanya’da üretimi gerçekleşen cihazların (güneş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları