Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİLEKÇE KOMİSYONU Beyhan HAMURCU Yasama Uzmanı. SUNUM PLANI  Dilekçe Komisyonunun Çalışma Alanı  Dilekçe Komisyonunun tarihsel gelişim süreci,  Dilekçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİLEKÇE KOMİSYONU Beyhan HAMURCU Yasama Uzmanı. SUNUM PLANI  Dilekçe Komisyonunun Çalışma Alanı  Dilekçe Komisyonunun tarihsel gelişim süreci,  Dilekçe."— Sunum transkripti:

1 DİLEKÇE KOMİSYONU Beyhan HAMURCU Yasama Uzmanı

2 SUNUM PLANI  Dilekçe Komisyonunun Çalışma Alanı  Dilekçe Komisyonunun tarihsel gelişim süreci,  Dilekçe hakkının Anayasa ve mevzuattaki yeri,  Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usulleri,  Dilekçe Komisyonunun STK’larla ilişkisi,  Dilekçe Komisyonunun, Kamu Denetçiliği Kurumuyla ilişkisi  Dilekçe Komisyonunun üye ve personel durumu,

3 BİREYSEL BAŞVURU YAPILABİLEN MECLİS KOMİSYONLARI

4 Giriş Modern parlamentoların temel iki fonksiyonu vardır; Yasama ve Denetim.  Dilekçe Komisyonu; denetim faaliyetinde bulunan bir ihtisas komisyonudur (Daimi Komisyon).  Hukuk sistemimizde bazı komisyonlar kanun yapım sürecinde yer almazlar. (KİT, Dilekçe Komisyonu) Denetim faaliyetinde bulunan bazı komisyonlar da kendi görev alanları ile ilgili konularda kanun yapım sürecine katılırlar. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu gibi.

5 Dilekçe Komisyonu aracılığıyla yapılan çalışma, Türkiye Büyük Millet Meclisine doğrudan ulaşan talep ve şikâyet konularının önce Meclisin kendi üyelerinden müteşekkil bir komisyonu marifetiyle incelenmesi, alınan kararların muhatap idareler tarafından uygulanmasının gözetilmesi ve gerekli görülen başvuruların en son Meclis Genel Kurulunda görüşülerek bir karara bağlaması faaliyetini içerir.

6  Komisyona başvuruları inceleme ve karara bağlama görevi verilmiştir.  Komisyonun tarafsızlığı gözetilmiştir  TBMM’nin Hükümetin talebi olmaksızın karar verebileceği tek usuldür.  Komisyonun çalışmaları kadük olmamaktadır.  Meclisin iradesi somutlaşmaktadır.  Meclisin karar alma kabiliyetini genişletmektedir.

7  Kişilerin ve sivil toplumun talep ve şikayetlerini işin bir tarafı olarak iletebilmeleri ve yasama sürecine doğrudan dahil olmalarının ana kanalıdır.  Komisyonun belki de en önemli işlevi idarelerin işlemlerini yerindelik ve hukukilik bakımından denetlemesidir.  Komisyon marifetiyle hazırlanacak istatistikî veriler ile yasal düzenleme çalışmalarına veri sunabilmektedir. Komisyonun 130 yıllık arşivi araştırmacılar için bir sosyal laboratuvar özelliğindedir.  Meclisin diğer siyasi denetim yollarını tetikleyebilmesidir. ör: Meclis soruşturmasına dönüşebilmektedir. (Mustafa Muğlalı olayı 1956)  Kamu yararı olan yasa konusu talepleri de iletmekle yükümlüdür.

8 Dilekçe Komisyonu, parlamentomuzun en eski komisyonlarından biri olup 130 yıllık bir geçmişe ve arşive sahiptir. Bu özelliği nedeniyle güçlü ve istikrarlı teamülleri bulunmaktadır. Dilekçe Komisyonu: 1876 Anayasası Öncesi Dönem; Osmanlı döneminde “arz-ı hal” her makama karşı kullanıla gelmiş bir mekanizma 1876 Kanunu Esasi Dönemi; Kanunu Esasi’nin 14. maddesinde dilekçe hakkı yer almıştır. 1924 Anayasası döneminde; “ihbar ve şikâyet hakkı” başlıklı 82. maddesinde dilekçe hakkı düzenlenmiştir. 1960 Anayasası döneminde; Anayasanın 62. maddesinde düzenlenmiş 140 Sayılı Kanunla kurumsallık katılmıştır. 1982 Anayasası döneminde; 74. maddesinde düzenlenmiş, 3071 Sayılı Kanunla ve İçtüzükle kurumsallaşmış

9 Mevzuat 1982 Anayasası Başvuru Hakkı, İnceleme ve Karar Verme Görevi MADDE 74-Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. …………….

10 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun KAPSAM MADDE 2- Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar.

11 TBMM İçtüzüğünün 115-120 maddeleri  Dilekçelerin İncelenmesi ve Karara Bağlanması Esas ve Usulleri düzenlenmiştir.

12 Türk Vatandaşları Karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar

13  Dilekçe Komisyonunun res’en inceleme yapma yetkisi bulunmamakta, Komisyon ancak bir başvuru üzerine harekete geçebilmektedir. Uygulamada Dilekçe Komisyonuna 7 Şekilde Dilekçe Gelmektedir: Şahsen yazılı başvuru Elden teslim Posta yolu ile Faks yolu ile E- Dilekçe programı üzerinden İnternet yolu ile Milletvekilleri vasıtasıyla Meclis Başkanlığına verilen, gereği yerine getirilmek üzere Komisyona havale edilen dilekçeler.

14 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONUNA Bakanlıklar/ANKARA Tarih: …./…/…. Konu:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Saygılarımla arz ederim. Adı Soyadı İmza Adres:………………… İlçe/İL EK: Bakanlığın cevabı

15

16  Dilekçe Komisyonu’na daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir takım güvenlik unsurlarını da içeren, elektronik ortamda başvuru imkânı sağlayan “E-Dilekçe Programı” 12 Haziran 2009 tarihinden bu yana kullanılmaktadır. (https://edilekce.tbmm.gov.tr/)https://edilekce.tbmm.gov.tr/  E- Dilekçe Programının yeni versiyonunda, sisteme kayıt olduktan sonra dilekçe verilebilmekte, ilgi duyulan başka dilekçelere de imza atılabilmektedir. Böylece toplu dilekçe verme imkânı tanınmıştır.  Söz konusu dilekçe, karara bağlandığında dilekçede imzası bulunan herkese ilgili karar PDF formatında e-mail yoluyla gönderilmektedir.  Yeni sistemde yurt dışında yaşayan veya TC kimlik numarası olmayanlara da pasaport numarası ile sisteme kaydolarak dilekçe yazabilme imkânı sağlanmıştır.

17 DİLEKÇE KOMİSYONUNA BAŞVURU 17

18 Dilekçe Komisyonuna Başvuru

19

20 1- İlk inceleme aşaması 1-1- Kabul 1-2- Ret 2- Başkanlık Divanı Aşaması 2-1- Havale ( 30 Gün İçinde Vatandaşa Bilgilendirme Yazısı ) ( D.H.K.D.Kanun 7 ) 2-2- 60 Gün İçinde Başkanlık Divanı Kararı (D.H.K.D.Kanun 8) ( Karar Kesinleşince Vatandaşa Bilgilendirme Yazısı ) 3- Komisyon Genel Kurulu Aşaması (Divan kararına bir Milletvekili tarafından 15 gün içinde itiraz üzerine veya Komisyonca Resen inceleme) 3-1- Havale (Vatandaşa Bilgilendirme Yazısı) 3-2- Bilirkişi 3-3- Yerinde İnceleme (Vatandaşa Bilgilendirme Yazısı) 3-4- İdari Denetim Yaptırmak 3-5- Alt Komisyon 3-6- Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Kararı (Karar Kesinleşince Vatandaşa Bilgilendirme Yazısı) 4- TBMM Genel Kurulu Aşaması (Komisyon kararına bir Milletvekili tarafından 30 gün içinde itiraz üzerine veya Komisyonca Resen gönderme) 5- Kararın İlgili İdarede Uygulanması Aşaması ( İlgili idarenin 30 gün içerisinde Komisyon Kararıyla ilgili bildirim yapması gerekir ) ( D.H.K.D.Kanun 8 )

21 Mükerrer dilekçeler Kendisiyle ilgili olmayan konudaki dilekçeler Daha önce Komisyonun karara bağladığı konu hakkındaki dilekçeler Aynı kişinin, aynı konuyu içeren yeni dilekçesi

22  Belli bir konuyu ihtiva etmeyen (D.H.K.D. Kanun 6),  Yeni bir kanun yapılmasını veya bir kanunda değişikliği gerektiren ( İçtüzük 116 ),  Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan veya haklarında bu merciler tarafından verilmiş bir karar bulunan,  İdari makamlara başvuru yolları tüketilmeyen ( İçtüzük 116 ),  Kanunun, dilekçede bulunmasını zorunlu gördüğü şartlardan birini taşımayan( imza, ad, soyad, adres ) ( D.H.K.D. Kanun 4 ), Dilekçelerin görüşülemeyeceği karara bağlanır.

23 Komisyon Başkanlık Divanı;görüşülemeyeceğini karara bağladığı dilekçelerden, kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar gördüklerinin birer örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa bilgi olarak gönderir (İçtüzük 116).

24

25 Dilekçe Komisyonu teamül olarak, genellik arz eden ve toplumun büyük bir bölümünü ilgilendiren dilekçe konularını, gerekirse birleştirmek suretiyle gündemine almakta, gündem konularını önce kendi üyelerinden oluşan alt komisyonlar aracılığıyla olgunlaştırmakta, alt komisyonca dosya tekemmül ettirildikten sonra, hazırlanan taslak rapor Komisyon Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Aynı anda birden fazla alt komisyon çalışması olabilmektedir. Alt Komisyonlar genellikle üç milletvekilinden oluşmaktadır. Alt Komisyonlara komisyon uzmanları dışında kamu kurum ve kuruluşlardan da uzmanlar destek vermektedirler.

26 KOMİSYON GÜNDEMİNE ALARAK ALT KOMİSYON KURULAN VE ÇALIŞMALARI SONA EREN ALT KOMİSYONLAR 26

27 KOMİSYON GÜNDEMİNE ALARAK ALT KOMİSYON KURULAN VE HALEN ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ALT KOMİSYONLAR 27

28 Haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları inceler ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletir. Başvuruların sonucu hakkında ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilir. Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Bu raporlar Danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. Raporlar kamuyla paylaşılır. İlgili idarelere gönderilir.

29 Kesin Kararların Sonucu Kararların birer meclis kararı niteliğinde olduğu söylenebilir. TBMM’de itiraz olmadığı için kesinleşen kararlarda zımni kabul söz konusudur. Kararların uygulanması ilgili idareden talep edilmektedir. İdarenin karar hakkındaki tutumu gerekirse TBMM Genel Kurulu'nda sorgulanabilmektedir. Bu manada kurumlara hesap sorulabilmektedir.

30 Resmi İnternet sayfasında karar cetvelleri yayımlanmaktadır. Dilekçi, internet ortamında dilekçesinin hangi aşamada olduğunu görebilmektedir. Dilekçe hakkında karar verilmişse bunu görebilmektedir. Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin bilgiler ve bazı istatistikler paylaşılmaktadır. Dilekçe Komisyonu Genel Kurul kararları itiraz süresi geçtikten sonra Komisyonun resmi internet sayfasında yayımlanmaktadır.

31 24. Yasama Dönemi İstatistiki Bilgileri 24. Yasama Döneminde 35.290 başvuru kabul edilmiş, 28.649 ’u karara bağlanmış, 459’u hıfz edilmiştir. 26. Döneme 5.908 aktarıldı. Ayrıca 8.872 başvuru şartları taşımaması nedeniyle işleme alınamadı 26.609’u erkekler, 8.380’i kadınlar ve 301'i tüzel kişiler tarafından verilmiştir. Bunlarla beraber 66.378 kişi de toplu imza ile başvuruda bulunmuştur. Verilmiş olan dilekçelere 1.445.137 kişi imza atarak katılınmıştır. 24. Yasama Döneminde E-Dilekçe sistemine 117.235 kişi yeni kayıt olmuştur. Bu dönemde, elektronik evrak yönetimi sistemine geçilmesiyle yaklaşık kağıt tüketimi % 85 azalmıştır.

32 Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Toplantı Sayısı 71 Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Karar Sayısı 24 Dilekçe Komisyonunun Yerinde İnceleme ve Araştırma Ziyareti Sayısı 6 Başkanlık Divanından DKGK’ye Sevk Edilen Dilekçe Sayısı 7

33 Şikâyet KonusuDilekçe SayısıYüzde Oranı Kültür ve eğitim5.532% 18,01 Personel işlemleri2.310% 7,52 Kişisel özgürlük ve hak talepleri 2.247% 7,31 Sosyal güvenlik işlemleri1.513% 4,92 İş talepleri1.442% 4,69

34 E-Dilekçe24.837% 70,38 Posta9.115% 25,83 E-Devlet687% 1,95 Elden356% 1,01 Faks ile147% 0,42 Kamu Kurumlardan101% 0,29 Kurum İçinden24% 0,07 Milletvekili Tarafından 23% 0,07

35 -2007 yılında 1.933, -2008 yılında 1.770, -2009 yılında 1.620, -2010 yılında 2.837, -2011 yılında 3.578, -2012 yılında 10.800, -2013 yılında 17.965 -2014 yılında 8.439, -2015 yılında 2.383 (24.D) +860 (25.D)

36

37

38

39

40 24. DÖNEM GENEL KURUL KARARLARI - Ekmek İsrafının Önlenmesi ve İhtiyaç Fazlası Ekmeğin Değerlendirilmesine İlişkin Alt Komisyon Kurulması Kararı - Dersim Olayları (1937-1938) ve Sonrasında Yaşananlar Nedeniyle Oluşan Mağduriyetlerin Giderilmesi İle İlgili Alt Komisyon Kurulması Kararı - Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okulların fizikî donanımları ile ilgili standartlar oluşturulması hakkında karar. - Kayıp-Kaçak Kullanım Bedelinin Tüketicilerden Haksız Olarak Tahsil Edildiği Ve Elektrik Sayaçlarının Tüketicinin - Talebi Olmaksızın Değiştirilerek Bedelinin Haksız Olarak Tüketiciye Yüklenmesi Kararı - Dilekçe Komisyonunun 1947 Ve 1948 Tarihli Kapalı Oturum Tutanaklarının Ve Özetlerinin Gizliliğinin Kaldırılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından İstenmesi Kararı, - Kayıp-Kaçak Kullanım Bedelinin Tüketicilerden Haksız Olarak Tahsil Edildiği Ve Elektrik Sayaçlarının Tüketicinin Talebi Olmaksızın Değiştirilerek Bedelinin Haksız Olarak Tüketiciye Yüklenmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, Konunun TBMM Genel Kuruluna Sevki Hakkında Karar - Otopark Yönetmeliği Kapsamında Belediyeler Tarafından Otopark Yapmak Üzere Toplanan Otopark Bedellerinin Akıbetinin Araştırılması ve Otopark Bedellerinin Amaç Dışı kullanılmasının önlenmesi kararı - Belediye İmar Planlarında Okul Sahası Olarak Ayrılan Gayrimenkulleri Hakkında, İlgili İdare Makamları Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma İşlemi Veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarına Aykırılıkların Kaldırılması Hakkındaki Kararı. - Ekmek İsrafının Önlenmesi ve İhtiyaç Fazlası Ekmeğin Değerlendirilmesi Kararı. - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyılardan Halkın Kullanımının Mevzuata Aykırı Olarak Sınırlandığını Belirterek Bu Sınırlamaların Kaldırılması ve Gerekli Önlemlerin Alınması Kararı. - Askeri Okullarda Ayrımcılığa Uğradıkları, Haksız Olarak İlişiklerinin Kesildiği İddiaEdilerek, Konunun Araştırılması, Askeri Okullardan İlişiği Kesilenlerin TazminatYükümlülüğünün Azaltılması Kaldırılması Kararı. 23 07.1 1. 20 13 24 09.0 1. 20 14

41 Güvence Hesabı Kurumunca Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Gerekli Ödemelerin Yapılmadığı ve Hesabın Kamu Tarafından Yeterince Denetlenmediği İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin Karar. 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle İdari Görevlerde Çalışan Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanları ile Birleştirilerek Defterdarlık Uzmanı Kadrolarına Atanmaları ve Bu Düzenlemeyle Denetim Haklarının Ellerinden Alındığı ve Statü Olarak Geriledikleri İddiasını İçeren Çok Sayıdaki Dilekçeye İlişkin Karar. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 2012/42 Sayılı Kararı Üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün 193 ve 195 Sayılı Otobüs Hatlarını Kaldırması ve Metrobüs Sistemine Geçmesi Sonucu Mağduriyet Oluştuğu ve Eski Sisteme Geri Dönülmesi Talepleriyle İlgili Dilekçelere İlişkin Karar. 27 Mayıs 1960 Ara Rejiminden Sonra Yassıada’da Kurulan Yüksek Adalet Divanı Tarafından Eski Başbakanlardan Adnan MENDERES, Eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ZORLU, Eski Maliye Bakanı Hasan POLATKAN Hakkında Verilen Mahkûmiyet Kararının İptali veya İlgili Kararın Yok Sayılması Talebini İçeren Dilekçeye İlişkin Karar. Dersim Olayları (1937-1938) ve Sonrasında Yaşananlar Nedeniyle Oluşan Mağduriyetlerin Giderilmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyonun Çalışma Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Kararı. Yeterli Hizmet Üretilmediği Halde Hesap İşletim Ücreti, Kart Aidatı Gibi Çeşitli Adlar Altında Bankalarca Tüketici Haklarına Aykırı Bedeller Alındığı ve Gerekli Denetimlerin Yapılmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin Karar. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Seçimi 24. Dönem 4’üncü Yasama Yılı süresince TBMM Genel Kurulunun toplantı saatlerinde Komisyon Genel Kurulu görüşmesi yapılabilmesi için TBMM Başkanlık Divanından İçtüzüğün 35’inci maddesine göre izin talebinde bulunulmasına dair karar. Gelir uzmanlarından Gökmen ŞAHİN ve benzer mahiyetteki çok sayıdaki kişinin, “2003,2004 ve 2006 tarihlerinde aynı yarışma sınavı ile mesleğe alındıklarını ancak farklı kadro unvanlarına atandıklarını belirterek zaman içerisinde yapılan düzenlemeler sonucu bu kadrolar arasında ortaya çıkan statü ve ekonomik farklar nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği” talebini içeren dilekçelere ilişkin karar. 2008 yılında dövize endeksli konut kredisi olarak bankaların yönlendirmesiyle Japonya ve İsviçre para birimiyle kredi çektiklerini ancak zamanla bu para birimlerinin aşırı değer kazanmasıyla kredi ödemelerinin arttığını ve geri ödeme konusunda çok zor duruma düştüklerini, mağdur olduklarını belirten dilekçelere ait karar

42 BAŞVURU VE HAZIRLANAN RAPORLAR Haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları inceler ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletir. Başvuruların sonucu hakkında ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilir. Başkanlık Divanı kararları ise sadece dilekçilere bildirilir. Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına sunar. Bu raporlar Danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. Raporlar kamuyla paylaşılır. İlgili idarelere gönderilir. Kararlar basın yolu ile topluma duyurulur. 42

43 Modern toplumlarda yönetime katılım STK’larla etkin hale gelmektedir. Dilekçe, tabandan tavana doğru denetleme surecine katılım şeklidir Komisyona STK’lar doğrudan dilekçe verebilmektedir. Temsili demokrasilerin tartışıldığı günümüzde STK’lar ile demokratik süreçlerin buluşturulması, katılımcı demokrasiyi sağlamlaştırması bakımından önemlidir.

44 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile birlikte Karma Komisyon sıfatıyla Kamu Başdentçiliği için 3 adayı belirleyerek Genel Kurula sunmak, 5 kamu denetçisini seçmek. Kamu Başdenetçisinin TBMM Genel Kurulunda ve kamu denetçilerinin ise Karma Komisyonda seçilmeleriyle birlikte dört yıl görev yapmaktadırlar. 6328 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi hükmü uyarınca, Kamu Denetçiliği Kurumu her takvim yılı sonunda, yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sunacaktır. Karma Komisyon, bu raporu ara verme ve tatil dönemleri hariç olmak üzere iki ay içinde görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetlediği raporu, TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere TBMM Başkanlığına gönderecektir. 6328 sayılı Kanun 15’inci maddesine göre, «görevden alınma ve görevin sona ermesi» (1) Başdenetçinin veya denetçilerin 10 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya bu nitelikleri seçildikten sonra kaybetmeleri hâlinde, durumun Komisyon tarafından tespit edilmesini takiben Başdenetçinin görevinin sona ermesine Genel Kurul tarafından görüşmesiz olarak; denetçilerin görevinin sona ermesine ise Komisyon tarafından karar verilir. (2) Seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan Başdenetçi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurulun; denetçi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının Komisyonun bilgisine sunulmasıyla Başdenetçi veya denetçi sıfatı sona erer.

45 Dilekçe Komisyonunun 8’i iktidar ve 5’i muhalefet partilerinden olmak üzere 13 milletvekili üyesi bulunmaktadır. -Ak Parti: 8 -CHP: 3 -MHP: 1 -BDP: 1 Not: İç. 21md. Dilekçe Komisyonuna üye olan bir milletvekili başka bir ihtisas komisyonuna üye olamamaktadır. «……….Dilekçe Komisyonu üyeliğine seçilen milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis komisyonlarında görev alamazlar.» 24. Dönemde Komisyon 13 milletvekilinden teşekkül etmiştir. İDARİ PERSONEL 1-) 5 Yasama Uzmanı 2-) 6 Memur 3-) 2 yardımcı personel Toplam 13 Personelle hizmet sunmaktadır.

46 SONUÇ OLARAK  Dilekçe Komisyonu, daha çok idari makamlara yönelik tavsiye kararı alan Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan daha güçlü bir denetim mekanizması olarak karşımıza çıkacağı düşünülmektedir.  Dilekçe Komisyonu çalışmalarında yasama yetkisini kullanan TBMM’nin gücünü ve iradesini yansıtmaktadır.  Parlamenterle, yürütme organından bağımsız olarak kendi personeli ile bilgi üretmesi açısından önemlidir. 46

47


"DİLEKÇE KOMİSYONU Beyhan HAMURCU Yasama Uzmanı. SUNUM PLANI  Dilekçe Komisyonunun Çalışma Alanı  Dilekçe Komisyonunun tarihsel gelişim süreci,  Dilekçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları