Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Vahap ÖZPOLAT1 EĞİTİMDE YENİLEŞME ve DENETİM Dr.Vahap ÖZPOLAT2 Değişim dinamiklerinin etkisi (1) ► Toplumsal paradigma değişmeleri ► Tarım toplumu-sanayi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Vahap ÖZPOLAT1 EĞİTİMDE YENİLEŞME ve DENETİM Dr.Vahap ÖZPOLAT2 Değişim dinamiklerinin etkisi (1) ► Toplumsal paradigma değişmeleri ► Tarım toplumu-sanayi."— Sunum transkripti:

1

2 Dr.Vahap ÖZPOLAT1 EĞİTİMDE YENİLEŞME ve DENETİM

3 Dr.Vahap ÖZPOLAT2 Değişim dinamiklerinin etkisi (1) ► Toplumsal paradigma değişmeleri ► Tarım toplumu-sanayi toplumu-bilgi toplumuna geçiş süreçleri ► Teknik-mekanik değişme ile sosyal-kültürel değişme arasındaki hız farkı, ► Değişme dinamikleri arasında denge arayışı (Demokrasi-Ekonomi-Eğitim)

4 Dr.Vahap ÖZPOLAT3 İhtiyaçlar ve Nedenler ► Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma, ► Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi, ► Bilgi toplumunun standardını yakalama, ► Küresel dinamiklerin fırsata dönüştürülmesi, ► Öğretim programlarının AB normları ile uyumlu hale getirilmesi, ► Epistemik-Etik-Estetik talepler, ► Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışı, ► Stressiz, gerilimsiz, bir öğretim kültürü

5 Dr.Vahap ÖZPOLAT4 Neler Neler Değişiyor? Değişiyor?

6 Dr.Vahap ÖZPOLAT5 1-Bilgi anlayışındaki değişmeler ► Bilgi geçicidir, ► Bilgi depolamak için değil, yeni bilgi üretmek için edinilir, ► Bilginin bir kullanım değeri ve özelliği vardır, ► Bilgi salt dışarıdan verili değildir. Öznel özellikler gösterebilir,

7 Dr.Vahap ÖZPOLAT6 2-Okulun rolündeki değişmeler ► Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık, ► Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi, ► Çoğulcu ve katılımcı karar süreci (Veli, öğretmen, öğrenci, STK katılımı vb.) ► Birlikteliğe dayalı öğrenme, ► Velilerle işbirliği (Velilerin okulu), ► Özne ve paydaş öğrenci, ► Liderlik anlayışına dayalı yönetim.

8 Dr.Vahap ÖZPOLAT7 3-Öğretmenin rolündeki değişme ► Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı, ► Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi, ► Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı, ► Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı, ► Bilgiyi veren değil, bilgiye ulaştıran,

9 Dr.Vahap ÖZPOLAT8 4-Öğrenci profilindeki değişmeler ► Kuşaklar arası farklılaşma ► Kentlilik kültürü ► Popüler kültürden etkilenmişlik ► Bilgi yönünden daha donanımlı ► Özenilme beklentisi ► Haklarının farkında oluş ► Özgürlüğüne düşkünlük ► Sosyal kontrole karşı direnç ► Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç ► Pragmatik

10 Dr.Vahap ÖZPOLAT9 5-Velinin önceliklerindeki değişmeler 5-Velinin önceliklerindeki değişmeler ► Sosyalleşme talebi ► Yaşam becerileri ► Zihinsel beceriler ► Kişilik eğitimi ► Değer eğitimi ► Vatandaşlık ► Mesleğe hazırlık ► Bilgi ► Etkili paydaş olma talebi ► “Eti de benim, kemiği de benim”

11 Dr.Vahap ÖZPOLAT10 6-Öğretim stratejilerindeki değişmeler ► Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim, ► Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim, ► Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim, (Öğrenciler, öğretmenlerle, akranlarıyla ve gönüllü üyelerle çalışırlar, aktiviteleri birlikte planlar ve uygularlar) ► Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar,

12 Dr.Vahap ÖZPOLAT11 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEMEL YAKLAŞIMI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEMEL YAKLAŞIMI

13 İyi birey İyi insan İyi vatandaş Toplumsal bütünleşme Hedef !

14 Dr.Vahap ÖZPOLAT13 Programların Referans Noktaları ► Atatürk’ün çizdiği vizyon ve belirlediği ilkeler, ► Bilimsel sonuçlar ve bilimsel yöntem, ► Pedagoji tarihi ve Türk eğitim tarihinin günümüze ulaşan birikimi ► Türk toplumunun ihtiyaç ve beklentileri ► Anayasal ve yasal çerçeve, ► Etkili ve geniş paydaş katılımı, ► Ülkemizin AB vizyonu,

15 Dr.Vahap ÖZPOLAT14 N E D E Ğ İ Ş T İ ? (1) ► 1940’lardan beri ilk kez uluslararası mukayeseli, bütünsel bir değişim projelendirildi. ► Katı davranışçı programdan kognitif ve yapılandırıcı bir yaklaşıma geçildi. ► Sadece öğretim değil, eğitim de vurgulandı. ► Sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygun hâle getirildi. ► AB standartları dikkate alındı. ► Felsefî temeli oluşturularak program yapıldı. ► Derslerin kavram analizleri yapıldı.

16 Dr.Vahap ÖZPOLAT15 N E D E Ğ İ Ş T İ ? (2) ► Çocuklarımızda eksik olan sekiz ortak beceri saptandı. ► Spor kültürü, sağlık, çevre, rehberlik, kariyer, girişimcilik, afet bilinci konuldu. ► Yüzeysel davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumlar konuldu. ► Baskın lineer düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi öne çıkarıldı.. ► Programlar etkinliklerle zenginleştirildi. ► Ölçme değerlendirme anlayışında süreci de değerlendiren bir anlayışa geçildi. ► Türkçe’ye duyarlılık tüm derslerin ana becerisi haline getirilmiştir.

17 Dr.Vahap ÖZPOLAT16 PROGRAMLARIN TEMEL/ORTAK ÖZELLİKLERİ

18 Dr.Vahap ÖZPOLAT17 1- YAPILANDIRICI PROGRAM YAKLAŞIMI “ Bilgi, bireye sadece dışarıdan verili değildir ” varsayımı, “ Bilgi, bireye sadece dışarıdan verili değildir ” varsayımı, Bireyin bilgi ile m ü nasebeti ç ok y ö nl ü değerlendirilmesi, Bireyin bilgi ile m ü nasebeti ç ok y ö nl ü değerlendirilmesi, Öğrencinin ç evresiyle etkileşim i ç ine girerek bilgiyi zihninde yapılandırması, Öğrencinin ç evresiyle etkileşim i ç ine girerek bilgiyi zihninde yapılandırması, Ö ğrencinin bilgiyi yeniden ü reterek, onu ö znelleştirmesi, ö nceki halinden farklılaştırması ve kendine ait hale getirmesi, Ö ğrencinin bilgiyi yeniden ü reterek, onu ö znelleştirmesi, ö nceki halinden farklılaştırması ve kendine ait hale getirmesi, Birey ile bilgi arasındaki aidiyet bağının güçlü olması, Birey ile bilgi arasındaki aidiyet bağının güçlü olması,

19 Dr.Vahap ÖZPOLAT18 2-BİLGİ-BECERİ-DEĞER-DAVRANIŞ 2-BİLGİ-BECERİ-DEĞER-DAVRANIŞ ► Bilgi-beceri-değer ve davranış dengesi/ilişkisi, ► Her kazanımın bir bilgi, bir beceri, bir değer, ya da bir davranışı, ya da bunların bir kaçını veya bunların tamamını kapsaması, ► Temel yaşam becerileri ile ulusal ve evrensel değerlerin birlikte ele alınması, ► T ü rk ç e ’ yi doğru, g ü zel ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı d ü ş ü nme, iletişim kurabilme, problem çö zme, araştırma, sorgulama, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olabilme, kişisel ve sosyal değerlere ö nem verme becerileri,

20 Dr.Vahap ÖZPOLAT19 3-ÖĞRENCİ MERKEZLİLİK ► Öğrencinin bakış açısı, “öğrenciye göre”lik ilkesi, ► Öğretmenin rehberlik ve kolaylaştırıcılık rolü, ► Öğrencinin okulun ve öğrenme-öğretme sürecinin bir paydaşı olarak kabul edilmesi, ► Her öğrencinin “özgün”, “biricik” ve “saygıdeğer” olarak değerlendirilmesi ► Okul kültüründe denk ve paylaşımcı ilişkilerin hedeflenmesi,

21 Dr.Vahap ÖZPOLAT20 4-AKTİF ÖĞRENME ► Öğrencilerin çeşitli etkinlikler yoluyla öğrenme-öğretme sürecinde aktif rol almaları, ► Her kazanımın en az bir veya daha fazla sayıda etkinlik yoluyla işlenmesi, ► Öğretmen ve öğrencilerin etkinliklere dayalı dinamizmi ile öğretimde aktiflik ve katılımcılığın sağlanması, ► Her öğrencinin sürecin aktörlerinden biri olmasını sağlayıcı yapı, ► Psiko-sosyal doyum oranının yüksek olması,

22 Dr.Vahap ÖZPOLAT21 5-ÇOKLU ZEKA  Bireysel farklılıkların dikkate alınması,  Her öğrencinin farklı zeka alanlarında ve farklı öğrenme stillerini kullanarak daha iyi öğrenebileceği varsayımı,  Alternatif/seçmeli yöntem ve kaynakların kullanılması,  Ulusal, sosyo-kültürel ve ve insani ortak payda dışında tek tipçilik, aşırı benzeşimi yadsıma,

23 Dr.Vahap ÖZPOLAT22 6-SÜRECE DAYALI ÖLÇME- DEĞERLENDİRME  Sonucun yanında süreci de ölçme- değerlendirme yaklaşımı,  Paylaşımcı ve geliştirmeci ölçme yaklaşımları,  Tekil ve grupla ölçme-değerlendirme fırsatları,  Çoklu-alternatif ölçme araçları,  Bütüncül değerlendirme yaklaşımı,  Nitelik ve niceliğin birlikte ölçülmesi,

24 Dr.Vahap ÖZPOLAT23 DENETÇİ ROLLERİNDEKİ DEĞİŞME ve PROGRAM ODAKLI DENETİM (Yenilikçi Denetim Yaklaşımı)

25 Dr.Vahap ÖZPOLAT24 Yenileşme dinamikleri ► Demokratik talepler, ► Tabanın öncelenmesi ► Etki-yetki faktörleri ► Profesyonelliğe dayalı meşruiyet

26 Dr.Vahap ÖZPOLAT25 Dezavantajlarımız ► Denetim fobisi ► Kitabi olma zorunluluğu ► Verili imaj ► Çatışan roller ► Çalışmaların mahremiyeti ► Statik olma zorunluluğu

27 Dr.Vahap ÖZPOLAT26 Avantajlarımız ► Mesleki profesyonellik ► Statü farkı ► Bilgi ve deneyim farkı ► Kısmi özerklik ► Yedeksizlik ► Alternatifsizlik ► Etki gücü ► Geniş yetki

28 Dr.Vahap ÖZPOLAT27 Özlü söz “Nezaket karşısında eğilmeyecek baş yoktur” “Nezaket karşısında eğilmeyecek baş yoktur” Vahap Özpolat Vahap Özpolat “Nezaket insaniyettendir” “Nezaket insaniyettendir” İskender Pala İskender Pala

29 Dr.Vahap ÖZPOLAT28 Değişmeyen Değiştiremez, Değiştiremez,Değiştiremeyen Başaramaz. Başaramaz.

30 Dr.Vahap ÖZPOLAT29 Denetçi rollerinde değişme (1) Denetçi rollerinde değişme (1) ► Moderatörük ve kolaylaştırıcılık ► Kültür yaratma, ► Deneyim transferi ► Güçlü diyalog

31 Dr.Vahap ÖZPOLAT30 Denetçi rollerinde değişme(2) Denetçi rollerinde değişme(2) ► Taban odaklılık ► Sizin için varız dili ► Yardım ve dayanışma vurgusu

32 Dr.Vahap ÖZPOLAT31 Denetçi rollerinde değişme (3) Denetçi rollerinde değişme (3) ► Pedagojik ve sosyal rehberlik ► Sevgi ve güven dili ► Öğretmenceyi bilmek (Sizdeniz, sizinleyiz …)

33 Dr.Vahap ÖZPOLAT32 Denetçi rollerinde değişme (4) Denetçi rollerinde değişme (4) ► Öğretim liderliği ► Etkililiğe dayalı otorite ► Çözüm ortaklığı

34 Dr.Vahap ÖZPOLAT33 Denetçi rollerinde değişme (5) Denetçi rollerinde değişme (5) ► Vizyon oluşturma ► Farkındalık yaratma ► Makro ve mikro hedefleri gösterme

35 Dr.Vahap ÖZPOLAT34 Denetçi rollerinde değişme (6) Denetçi rollerinde değişme (6) ► Mutlak saydamlık ► Süreç odaklılık ► Nesnellik ve objektiflik

36 Dr.Vahap ÖZPOLAT35 Program odaklı denetim süreci(1) ► Programın öngördüğü değerlere ilişkin farkındalık değerlere

37 Dr.Vahap ÖZPOLAT36 Program odaklı denetim süreci(2) ► Programların ortak becerileri ortak ► Her dersin programında öngörülen programında genel ve özel beceriler genel ve özel beceriler

38 Dr.Vahap ÖZPOLAT37 Program odaklı denetim süreci(3) ► Programın öngördüğü ara disiplinlerin uygulanma biçim ve imkanı disiplinlerin

39 Dr.Vahap ÖZPOLAT38 Program odaklı denetim süreci (4) ► Atatürkçülük ile ilgili konuların uygun verilme durumu

40 Dr.Vahap ÖZPOLAT39 Program odaklı denetim süreci(5) ► Programın sabit ve esnek unsurlarını bilme, ona göre uygulamalarının sınırlarını belirleme. esnek

41 Dr.Vahap ÖZPOLAT40 Program odaklı denetim süreci(6) ► Etkinlik hazırlama ve uygulama kazanıma uygunluk, kazanıma uygunluk, düzeye uygunluk, düzeye uygunluk, aktif öğrenmeye uygunluk, aktif öğrenmeye uygunluk,

42 Dr.Vahap ÖZPOLAT41 Program odaklı denetim süreci(7) ► Haftalık ders çizelgesi çizelgesi uygulanması ile ilgili yetkilerini bilip bilmediği ve uygulayıp uygulamadığı uygulanması ile ilgili yetkilerini bilip bilmediği ve uygulayıp uygulamadığı

43 Dr.Vahap ÖZPOLAT42 Program odaklı denetim süreci(8) ► Ölçme değerlendirme yaklaşımlarını uygulama. yaklaşımlarını

44 Dr.Vahap ÖZPOLAT43 Program odaklı denetim süreci(9) ► Birleştirilmiş sınıf uygulamaları ile ilgili esaslar uygulamaları

45 Dr.Vahap ÖZPOLAT44 Program odaklı denetim süreci (10) ► Sosyal etkinlikler yönetmeliği yönetmeliği ► Öğrenci kulüpleri ► Toplum hizmeti çalışmaları

46 Dr.Vahap ÖZPOLAT45 Program odaklı denetim süreci (11) ► Senkronize ve sarmallık ilişkisini kullanma (Ders içi, ders dışı) ► Tematik yaklaşımları uygulama

47 Dr.Vahap ÖZPOLAT46 Program odaklı denetim süreci(12) ► Bitişik eğik yazı uygulamaları ► İlk okuma yazma uygulamaları ► Yapılandırıcılık hakkında bilgi ve uygulama ► Dinamik okul ve sınıf kültürü. ► Aktif öğrenme

48 Dr.Vahap ÖZPOLAT47 DR. VAHAP ÖZPOLAT TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ, KURUL BAŞKAN YARDIMCISI KURUL BAŞKAN YARDIMCISI


"Dr.Vahap ÖZPOLAT1 EĞİTİMDE YENİLEŞME ve DENETİM Dr.Vahap ÖZPOLAT2 Değişim dinamiklerinin etkisi (1) ► Toplumsal paradigma değişmeleri ► Tarım toplumu-sanayi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları