Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ d e ğ i ş m e v e e ğ i t i m ” eğitimde yeni yaklaşımlar İbrahim KALYONCU Zehra Kitapçıoğlu İlköğretim Okulu 20-21 Ocak 2007 Tonya Halk Eğitim Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ d e ğ i ş m e v e e ğ i t i m ” eğitimde yeni yaklaşımlar İbrahim KALYONCU Zehra Kitapçıoğlu İlköğretim Okulu 20-21 Ocak 2007 Tonya Halk Eğitim Merkezi."— Sunum transkripti:

1 “ d e ğ i ş m e v e e ğ i t i m ” eğitimde yeni yaklaşımlar İbrahim KALYONCU Zehra Kitapçıoğlu İlköğretim Okulu 20-21 Ocak 2007 Tonya Halk Eğitim Merkezi

2 Neden eğitimde yeni yaklaşımlar?  Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma,  Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi,  Bilgi toplumunun standardını yakalama  Küresel dinamiklerin fırsata dönüştürülmesi,  Öğretim programlarının bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uyumlu hale getirilmesi,  Kalıcı ve katılımcı öğrenme arayışı,  Stressiz, gerilimsiz, bir öğretim kültürü

3 FOTOĞRAFIMIZ  Kim ne kadar memnun?  Kime göre sorun nerede?  Dünyadaki yerimiz.  Çözüm nerede?  Dünyada ve ülkemizde neler oluyor?  Değişme-Yenileşme- Gelişme

4 DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN İTİCİ VE/VEYA ENGELLEYİCİ DİNAMİKLER Dış dinamikler  Küreselleşme  Modernleşme  AB adaylığı  Demokrasi İç dinamikler  Ulusallaşma olgusu  Kültür-Jeopolitik  Eğitim  Ekonomi

5 Değişim dinamiklerinin etkisi (1)  Toplumsal paradigma değişmeleri  Tarım toplumu-sanayi toplumu-bilgi toplumuna geçiş süreçleri  Teknik-mekanik değişmenin hızlı oluşu,  Sosyo-kültürel değişmenin yavaşlığı,  Değişme dinamikleri arasında denge arayışı (Eğitimin rolü)

6 Fırsatlar  Bilişim alanındaki gelişmeler  Küresel dinamizm  Artan eğitim talebi  Eğitilmiş genç nüfus  Yardımlaşma kültürü  Sivil inisiyatifin güçlenmesi Tehditler  Finansman  İnsan kaynakları  Nüfus artış hızı  Eğitim-istihdam ilişkisizliği  Kontrolsüz sosyal mobilite-göç  Tutarsız eğitim politikası ÜLKEMİZ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER

7 Eğitimde Neler NelerDeğişti?

8 1-Bilgi anlayışındaki değişmeler  Bilgi geçicidir,  Bilgi depolamak için değil, yeni bilgi üretmek için edinilir,  Bilginin bir kullanım değeri ve özelliği vardır,  Bilgi salt dışarıdan verili değildir. Öznel özellikler gösterebilir,

9 2-Okulun rolündeki değişmeler  Minimum hiyerarşi, maksimum paydaşlık,  Sosyalleştirme, kültürlendirme merkezi,  Çoğulcu ve katılımcı karar süreci (Veli, öğretmen, öğrenci, STK katılımı vb.)  Birlikteliğe dayalı öğrenme  Velilerle işbirliği (Velilerin okulu),  Özne ve paydaş öğrenci,  Liderlik anlayışına dayalı yönetim.

10 3-Öğretmenin rolündeki değişme  Öğretimin düzenleyicisi ve kolaylaştırıcısı,  Takımın sadece lideri değil aynı zamanda bir üyesi,  Çözümün sahibi değil, çözümün ortağı,  Öğrencinin ihtiyaçlarına ve durumsallığa bağlı konum alıcı,  Bilgiyi veren değil, bilgiye ulaştıran,

11 4-Öğrenci profilindeki değişmeler  Kuşaklar arası farklılaşma  Kentlilik kültürü  Popüler kültürden etkilenmişlik  Bilgi yönünden donanımlı  Özenilme beklentisi  Haklarının farkında oluş  Özgürlüğüne düşkünlük  Sosyal kontrole karşı direnç  Yönetici-öğretmen otoritesine karşı direnç  Pragmatik (doğal ve sosyal çevre- yaratıcılık)

12 5-Velinin önceliklerindeki değişmeler  Sosyalleşme  Yaşam becerileri  Zihinsel beceriler  Kişilik eğitimi  Değer eğitimi  Vatandaşlık  Mesleğe hazırlık  Bilgi  Etkili paydaş olma talebi  “Eti de benim, kemiğim de benim”

13 4-Öğretim stratejilerindeki değişmeler  Ansiklopedik bilgi verme yerine uzmanlığa dönük öğretim,  Sonuç odaklılık yerine süreç temelli öğretim,  Tekil öğrenme çabası yerine birlikteliğe dayalı öğretim, (Öğrenciler, öğretmenlerle, akranlarıyla ve gönüllü üyelerle çalışırlar, aktiviteleri birlikte planlar ve uygularlar)  Didaktik yöntemler yerine, etkinlik tabanlı uygulamalar,

14 YENİ ÖĞRETİM ROGRAMLARININ TEMEL YAKLAŞIMI

15 İyi birey İyi insan İyi vatandaş Toplumsal bütünleşme Hedef !

16 Programların Temel Referans Noktaları  Atatürk’ün çizdiği vizyon ve belirlediği ilkeler,  Bilimsel sonuçlar ve bilimsel yöntem,  Pedagoji tarihi ve Türk eğitim tarihinin günümüze ulaşan birikimi  Türk toplumunun ihtiyaç ve beklentileri  Anayasal ve yasal çerçeve,  Etkili ve geniş paydaş katılımı,  Ülkemizin AB vizyonu,

17 N E D E Ğ İ Ş T İ ? (1)  1940’lardan beri ilk kez uluslararası mukayeseli, bütünsel bir değişim projelendirildi.  Katı davranışçı programdan kognitif ve yapılandırıcı bir yaklaşıma geçildi. kognitif  Sadece öğretim değil, eğitim de vurgulandı.  Sekiz yıllık kesintisiz eğitime uygun hâle getirildi.  AB standartları dikkate alındı.  Felsefî temeli oluşturularak program yapıldı.  Derslerin kavram analizleri yapıldı.

18 N E D E Ğ İ Ş T İ ? (2)  Çocuklarımızda eksik olan sekiz ortak beceri saptandı.  Spor kültürü, sağlık, çevre, rehberlik, kariyer, girişimcilik, afet bilinci konuldu.  Yüzeysel davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumlar konuldu.  Baskın lineer düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi öne çıkarıldı..  Programlara etkinliklerle zenginleştirildi.  Ölçme değerlendirme anlayışında süreci de değerlendiren bir anlayışa geçildi.  Türkçe’ye duyarlılık tüm derslerin ana becerisi haline getirilmiştir.

19 YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

20 1-AKTİF ÖĞRENME  Ö ğrencilerin ç eşitli etkinlikler yoluyla ö ğrenme- ö ğretme s ü recinde aktif rol almaları,  Her kazanımın en az bir veya daha fazla sayıda etkinlik yoluyla işlenmesi,  Ö ğretmen ve ö ğrencilerin etkinliklere dayalı dinamizmi ile ö ğretimde aktiflik ve katılımcılığın sağlanması,  Her ö ğrencinin s ü recin akt ö rlerinden biri olmasını sağlayıcı yapı,  Psiko-sosyal doyum oranının y ü ksek olması,

21 2- YAPILANDIRICI PRPGRAM YAKLAŞIMI • “Bilgi, bireye sadece dışarıdan verili değildir” varsayımı, • Bireyin bilgi ile ilişkisinin çok yönlü değerlendirilmesi, • Öğrencinin çevresiyle etkileşim içine girerek bilgiyi zihninde yapılandırması, • Öğrencinin bilgiyi yeniden üreterek, onu öznelleştirmesi, önceki halinden farklılaştırması ve kendine ait hale getirmesi, • Birey ile bilgi arasındaki aidiyet bağının güçlü olması,

22 3-BİLGİ-BECERİ-DEĞER-DAVRANIŞ 3-BİLGİ-BECERİ-DEĞER-DAVRANIŞ  Bilgi-beceri-değer ve davranış dengesi/ilişkisi,  Her kazanımın bir bilgi, bir beceri, bir değer, ya da bir davranışı, ya da bunların bir kaçını veya bunların tamamını kapsamamsı,  Temel yaşam becerileri ile ulusal ve evrensel değerlerin birlikte ele alınması,  Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurabilme, problem çözme, araştırma, sorgulama, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olabilme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme becerileri,

23 4-ÖĞRENCİ MERKEZLİLİK  Öğrencinin bakış açısı, “öğrenciye göre”lik ilkesi,  Öğretmenin rehberlik ve kolaylaştırıcılık rolü,  Öğrencinin okulun ve öğrenme-öğretme sürecinin bir paydaşı olarak kabul edilmesi,  Her öğrencinin “özgün”, “biricik” ve “saygıdeğer” olarak değerlendirilmesi  Okul kültüründe denk ve paylaşımcı ilişkilerin hedeflenmesi,

24 TEŞEKKÜRLER


"“ d e ğ i ş m e v e e ğ i t i m ” eğitimde yeni yaklaşımlar İbrahim KALYONCU Zehra Kitapçıoğlu İlköğretim Okulu 20-21 Ocak 2007 Tonya Halk Eğitim Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları