Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Volkan Unutmaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Volkan Unutmaz."— Sunum transkripti:

1 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Volkan Unutmaz

2 İNANÇ VE TUTUM Yrd.Doç.Dr. Volkan Unutmaz

3 İnanç ve Tutum  İ şletme ortamında inançlar ve tutumlar birbirleri ile neden-sonuç ilişkisinden ötürü sıkı bir ba ğ lantı içindedir

4 Tutum ile İlgili Kavramlar  İ nançlar  De ğ erler  Düzgüler

5 Tutum ile İlgili Kavramlar  İ nançlar Bireylerin kendi iç dünyaları ile ilgili algıların ve tanımların meydana getirdi ğ i sürekli duygulardır. Bilgi, kanaat ve dini duyguları kapsayan ve bir tür psikolojik olay olan inançlar, ço ğ u zaman bireysel ilkelerin de kayna ğ ı

6 Tutum ile İlgili Kavramlar - İnançlar  Faktörler  Gözlem ve Tecrübe  Zeka  Duygu  Sosyal Yaşam

7 Tutum ile İlgili Kavramlar  De ğ erler

8 Tutum ile İlgili Kavramlar  Düzgüler

9 TUTUM KAVRAMI  bireylerin belirli objelere karşı, geçirdi ğ i çeşitli deneyimler sonucu düzenli tavır alışları, davranış biçimleridir  Bireysel tutumlar, bireyin yetişme tarzı ve yaşam boyu geçirilen tecrübeler sonucu oluşmakta ve kişiyi di ğ er insanlardan ayıran özellikler arasında yer almaktadır

10 TUTUM  Olumlu Tutum 1. Bireyin kendi ruh halini di ğ er insanlara ifade etme biçimi 2. Karşılaşılan ortamı, “fırsat ya da kayıp” olarak de ğ erlendirme 3. Yaşamın, istenilen yanlarını görüp, istenilmeyen yanlarını görmemek

11 TUTUM  Tutumların De ğ işebilirli ğ i 1. Bireyin yaşadı ğ ı çevresel koşulların etkisiyle de ğ işebilmektedir 2. Bir iş görenin iş yeri koşullan veya terfi sistemi hakkındaki inançları, onun işletmesine karşı tutumunu büyük ölçüde etkiler

12 Kişilik ve Tutum  Fiziksel yapısı  Düşünsel özellikleri

13 Kişilik ve Tutum  Bir bireyin kişili ğ i, ilgili oldu ğ u çevrede yer alan di ğ er insanların zihinlerinde de mevcuttur.  İ nsanların bir bireyin kişili ğ ini yorumlama şekli, onların ilgili kişiye karşı olan davranışlarının da temelini oluşturur.  İ nsanlarla rahatça kaynaşabilen, onları büyüleyen ve kendisine çekebilen türden kişilik özelliklerine sahip olan bireyler, kendilerine olumlu bir açıdan yaklaşılmasını sa ğ layabilirler.  Sergilenen olumlu tutum kişilik özelliklerini olumlu etkileyebilir.

14 Tutum ve Davranış İlişkisi  Tutumun insan davranışını etkiledi ğ i bilinen bir olgudur.  Bir örgüt yöneticisi, gerek astlarının, gerekse içsel veya dışsal çevrede yer alan herhangi bir unsurun davranışlarını önceden kestirmek istiyorsa, ilgililerin olası tutumlarının ölçülmesine çalışmalıdır.  Tutum analizi ile davranış saptanması arasındaki ilişkide geçerli olan üç temel ilke vardır.  Genel tutumlar genel davranışların en önemli göstergeleridir.  Çok özel konular karşısında belirli hale gelen özel tutumlar bu konular karşısındaki özel davranışların göstergesidir.  Tutum ölçümünü takip eden kısa süreler içerisinde öngörülen tutum-davranış ilişkisi geçerlili ğ ini korumaktadır.

15 Tutum ve Davranış İlişkisi  Tutumlar davranışları etkilerler, fakat bu etki davranışların çok özel yönlerinde görülür, ilk bakışta kolaylıkla kavranamaz  işinde tatmin bulan işgörenin, işinde üstün başarı göstermesi gerekmez.  çalışmalarında istenen başarıyı göstermemesi tatmin olmama davranışının bir göstergesi olarak da yorumlanabilir.  Kişinin iş başarısı, yaptı ğ ı işe ilişkin yeteneklerin tamlı ğ ına, gerekli motivasyonu sa ğ lamasına ve çevresinden olumlu etkilenmesine ba ğ lıdır.

16 KİŞİLİK VE DAVRANIŞ

17 Kişilik  Bir bireyi di ğ er bireylerden farklı kılan bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin tümü  Bireylerin kişilik yapılarına uygun işlerde çalışmaları iş tatmini, iş verimi, etkinlik gibi örgütsel ve bireysel açıdan olumlu açılımları beraberinde getirecektir.  Bir başka yaklaşımla kişilik kavramından, “bir insanı nesnel (objektif) ve öznel (sübjektif) yanlarıyla di ğ erlerinden farklı kılan duygu, düşünce, tutum ve davranış özelliklerinin tümü”

18 Kişilik  Kişili ğ i oluşturan temel faktörler arasında bireyin biyolojik-fizyolojik yapısı, grup üyeli ğ i, rol davranışları ve bulundu ğ u sosyal statüsü sayılmakla beraber, çok farklı faktörler üzerinde durulabilmektedir  Bireysel davranış, örgütsel davranış için nasıl temel bir basamak oluşturuyorsa, kişilik de bireysel davranış için bir temel oluşturur.

19 Kişiliği Oluşturan Faktörler  Kişili ğ i oluşturan temel faktörler arasında bireyin biyolojik-fizyolojik yapısı, grup üyeli ğ i, rol davranışları ve bulundu ğ u sosyal statüsü sayılmakla beraber, çok farklı faktörler üzerinde durulabilmektedir 1. Gensel ve bedensel yapı faktörleri, 2. Sosyo-kültürel faktörler, 3. Sosyal yapı ve sosyal sınıf özellikleri, 4. Aile de ğ işkeni, 5. Co ğ rafi ve fiziki faktörler, 6. Kitle yayın araçları, 7. Sosyal gruplar içindeki yetişkinler ve yaşlılar grubu, 8. Do ğ um

20 Kişiliğin Temel Özellikleri  Kişilik bazı davranışların toplamıdır.  Kişilik aynı zamanda özel çevrenin ortaya çıkardı ğ ı bir olgudur.  Kişilik bireysel dengenin ürünüdür.  Kişilik davranışlara yön verir ve idare eder.  Kişilik belirli zaman dilimlerindeki davranışların bütünleşmesinden oluşur.


"DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Volkan Unutmaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları