Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERMAYE MALİYETİ COST OF CAPITAL. SERMAYE MALIYETI NEDEN ÖNEMLIDIR? Varlıklardan kazanılan getiri onların riskine bağlıdır. Bir yatırımcı için getiri,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERMAYE MALİYETİ COST OF CAPITAL. SERMAYE MALIYETI NEDEN ÖNEMLIDIR? Varlıklardan kazanılan getiri onların riskine bağlıdır. Bir yatırımcı için getiri,"— Sunum transkripti:

1 SERMAYE MALİYETİ COST OF CAPITAL

2 SERMAYE MALIYETI NEDEN ÖNEMLIDIR? Varlıklardan kazanılan getiri onların riskine bağlıdır. Bir yatırımcı için getiri, firma için ise maliyettir. Sermaye maliyetimiz piyasanın bizim varlıklarımızın riskini nasıl yorumladığına ilişkin gösterge sunmaktadır. Sermaye maliyetimizi bildiğimiz takdirde yatırım projelerinden beklediğimiz getiri miktarını da yorumlamamız daha kolaylaşmaktadır.

3 BEKLENEN GETIRI Beklenen getiri uygun iskonto oranı ile aynıdır ve nakit akışlarının riskine bağlıdır. Bir yatırım projesinin NBD’sini hesaplamadan önce yatırım için beklenen getiriyi biliyorsak, o proje için kabul veya red kararı verebiliriz. Bir projede en azından sermaye maliyeti kadar kazanmalıyız ki, yatırımcıların sağladığı finansmanı karşılayalım.

4 ÖZSERMAYE MALIYETI Özsermaye Maliyeti hisse senedi yatırımcıları tarafından nakit akışlarının riskine dayanarak talep ettikleri getiri miktarıdır. Bu riskler ise işletme riski ve finansal risktir.  Sermaye maliyetini belirlemek için iki temel yöntem vardır.  Temettü Büyüme Modeli  Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli

5 TEMETTÜ BÜYÜME MODELI YAKLAŞıMı

6 TEMETTÜ BÜYÜME MODELI ÖRNEĞI Şirketinizin önümüzdeki dönem $1.50 dolar temettü ödemesi bekleniyor. Temettülerde her yıl %5,1’lik bir artış olmuştur ve bu artışın sürmesi beklenmektedir. Hisse senedinin şu anki fiyatı $25 ise özsermaye maliyeti nedir?

7 TEMETTÜ BÜYÜMESINI TAHMIN ETMEK Büyümeyi tahmin etmenin bir yolu tarihi ortalamayı almaktır. YılTemettüYüzde Değişim 20081.23- 20091.30 20101.36 20111.43 20121.50 (1.30 – 1.23) / 1.23 = 5.7% (1.36 – 1.30) / 1.30 = 4.6% (1.43 – 1.36) / 1.36 = 5.1% (1.50 – 1.43) / 1.43 = 4.9% Ortalama = (5.7 + 4.6 + 5.1 + 4.9) / 4 = 5.1%

8 TEMETTÜ BÜYÜME MODELININ AVANTAJLARı VE DEZAVANTAJLARı Anlaşışması ve uygulaması kolaydır. Sadece şu an temettü ödeyen firmalara uygulanabilir. Temettüler yaklaşık olarak benzer bir büyüme oranı göstermiyorsa uygulanamaz. Tahmin edilen büyüme rakamına fazlasıyla bağlıdır. Riski açıkça gözetmez.

9 SVFM YAKLAŞıMı Sermaye maliyetini hesaplamak için gereken bilgiler  Risksiz getiri, R f  Pazar risk primi, E(R M ) – R f  Varlığın sistematik riski, 

10 Firmanızın hisse senedi betasının 0.58, ve cari risksiz oranın 6.1%, ve piyasa risk priminin 8.6% olduğu durumda özsermaye maliyeti nedir? R E = 6.1 +.58(8.6) = 11.1%

11 SVFM MODELININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARı Avantajları Sistematik riski gözönüne alır. Betayı tahminleyebileceğimiz sürece her firma için uygulanabilir. Dezavantajları  Beklenen piyasa riskini  Betayı tahmin etmek güçtür.  Geçmiş veriyi kullanarak geleceği tahmin etmek yanlı sonuç vermektedir.

12 EXAMPLE – COST OF EQUıTY Suppose our company has a beta of 1.5. The market risk premium is expected to be 9%, and the current risk-free rate is 6%. We have used analysts’ estimates to determine that the market believes our dividends will grow at 6% per year and our last dividend was $2. Our stock is currently selling for $15.65. What is our cost of equity?  Using SML: R E = 6% + 1.5(9%) = 19.5%  Using DGM: R E = [2(1.06) / 15.65] +.06 = 19.55%

13 BORCUN MALIYETI Borcun maliyeti, borçlarımızdan yatırımcının beklenen getirisine eşittir. Borcun maliyetinden bahsederken, uzun vadeli borçlar ve tahvilleri gözönüne almaktayız. Beklenen getiri en iyi «vadeye kadar getiri»yi hesaplayarak bulunabilir. Borcun maliyeti kupon faiz oranı değildir.

14 ÖRNEK: BORCUN MALIYETI 25 yıl vadesi olan bir tahvil ihracımız olduğunu varsayalım. Kupon faiz oranı %9 ve kupon ödemeleri yarı yıllıktır. Tahvil şu an $908.72 ye satılmaktadır. Borcun maliyeti nedir?  N = 50; PMT = 45; FV = 1000; PV = -908.72; CPT I/Y = 5%; YTM = 5(2) = 10%

15 İMTIYAZLı HISSE SENEDININ MALIYETI  İmtiyazlı hisse senetleri genelde her yıl sabit miktarda kar payı ödeyen yatırım araçlarıdır.  Kar paylarının her dönem sonsuza kadar ödendiği varsayılır. İmtiyazlı hisse senedi perpetüite olduğundan bu formül kullanılarak maliyet bulunabilir. R P = D / P 0

16 İMTIYAZLı HISSE SENEDI MALIYETI ÖRNEK Şirketinizin imtiyazlı hisse senedinin ödediği yıllık temettü miktarı $3’dır. Cari fiyat $25 ise imtiyazlı hisse senedi maliyeti nedir? R P = 3 / 25 = 12%

17 AĞıRLıKLı ORTALAMA SERMAYE MALIYETI Her bir finansman kaynağının maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasını bularak firma için sermaye maliyetini hesaplamak mümkündür. Ağırlıklar kullanılan her bir finansman kaynağının yüzdesine göre belirlenir.

18 SERMAYE YAPıSı AĞıRLıKLARı  E = Özsermayenin piyasa değeri= Hisse senedi sayısıx hisse senedi cari fiyatı  D = Borcun piyasa değeri = tahvil sayısı* tahvil cari değeri  V = firmanın piyasa değeri= D + E Ağırlıklar  w E = E/V = özsermaye ile finanse edilen kısım  w D = D/V = borç ile finanse edilen kısım

19 SERMAYE YAPıSı AĞıRLıKLARı ÖRNEK Özsermayenizin cari değerinin $500 milyon ve borcunuzun cari değerinin $475 milyon olduğu durumda sermaye yapısı ağırlıkları nasıldır? V = 500 million + 475 million = 975 million w E = E/V = 500 / 975 =.5128 = 51.28% w D = D/V = 475 / 975 =.4872 = 48.72%

20 VERGILER VE AĞıRLıKLı ORTALAMA SERMAYE MALIYETI Vergi sonrası nakit akışları bizi daha çok ilgilendirdiği için çeşitli finansman kaynakları için verginin etkisi de göz önüne alınmalıdır. Faiz giderleri bizim vergi yükümlülüğümüzü azaltmaktadır.  Bu da bizim vergi sonrası borcun maliyetimizi de düşürmektedir.  Vergi sonrası borcun maliyeti= R D (1-T C ) Temettüler vergiden düşülmediği için özsermayenin vergi sonrası maliyetinde bir değişiklik söz konusu değildir. WACC = w E R E + w D R D (1-T C )

21 GENIŞLETILMIŞ ÖRNEK Özsermaye Bilgisi  50 milyon hisse  $80/hisse  Beta = 1.15  Pazar risk primi= 9%  Risksiz oran= 5% Borç Bilgisi  $1 milyar borç (nominal değeri  Cari fiyat= 1100  Kupon Oranı= 9%, yarı yıllık kupon ödemeleri  Vadeye 15 yıl Vergi Oranı= 40%

22 Özsermaye Maliyeti ne kadardır?  R E = 5 + 1.15(9) = 15.35% Borcun Maliyeti?  N = 30; PV = -1,100; PMT = 45; FV = 1,000; CPT I/Y = 3.9268  R D = 3.927(2) = 7.854% Vergi Sonrası Borcun Maliyeti?  R D (1-T C ) = 7.854(1-.4) = 4.712%

23 Sermaye Bileşenlerinin Ağırlıkları  E = 50 million (80) = 4 billion  D = 1 billion (1.10) = 1.1 billion  V = 4 + 1.1 = 5.1 billion  w E = E/V = 4 / 5.1 =.7843  w D = D/V = 1.1 / 5.1 =.2157 Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti?  WACC =.7843(15.35%) +.2157(4.712%) = 13.06%

24 COMPANY VALUATıON WıTH THE WACC The WACC can be useful for investment analysts when trying to measure the value of a company If an analyst can predict future CFFA for the entire firm, WACC becomes the firm’s discount rate. To separate financing costs from the cash flows, the tax amount should be the amount that would be paid if the firm used no debt. With no debt, Adjusted CFFA, or ACFA: ACFA = EBIT × (1 – T C ) + Depreciation – Change in NWC – Capital spending If these cash flows continue to grow at growth rate g perpetually, the firm value today is: V 0 = ACFA 1 / (WACC – g); ACFA 1 is next year’s projected value See Example 14.6 in the book for an application of this methodology Copyright © 2016 by McGraw-Hill Global Education LLC. All rights reserved.

25 İHRAÇ MALIYETLERI Beklenen getiri riske bağlıdır, paranın ne şekilde bulunduğuna bağlı değildir. Ancak, finansal varlıkların çıkarılma maliyetleri de göz ardı edilmemelidir. Basit Yaklaşım  İhraç maliyetlerinin ağırlıklı ortalamalarını hesapla.  Her bir finansman kaynağı için hedef yüzdeleri kullan.

26 NBD VE İHRAÇ MALIYETLERI ÖRNEĞI Şirket maliyeti $1 milyon dolar değerinde bir projeyi uygulamaya geçirmeyi düşünmektedir. Proje 7 yıl süresince vergi sonrası $250,000 sağlamaktadır. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %15 ve firmanın hedef borç/özsermaye yapısı 0.60’tır. Sermaye için ihraç maliyeti %5 ve borç için %3’tür. İhraç maliyetlerine göre düzeltme yaparak projenin net bugünkü değeri nedir?  f A = (.375)(3%) + (.625)(5%) = 4.25%  Gelecekteki nakit akımlarının BD= 1,040,105  NBD = 1,040,105 - 1,000,000/(1-.0425) = -4,281 İhraç maliyetleri gözetilmediğinde projenin net bugünkü değeri 40,105 olacaktı.

27 COMPREHENSıVE PROBLEM A corporation has 10,000 bonds outstanding with a 6% annual coupon rate, 8 years to maturity, a $1,000 face value, and a $1,100 market price. The company’s 100,000 shares of preferred stock pay a $3 annual dividend, and sell for $30 per share. The company’s 500,000 shares of common stock sell for $25 per share and have a beta of 1.5. The risk free rate is 4%, and the market return is 12%. Assuming a 40% tax rate, what is the company’s WACC? 14-27 Copyright © 2016 by McGraw-Hill Global Education LLC. All rights reserved.


"SERMAYE MALİYETİ COST OF CAPITAL. SERMAYE MALIYETI NEDEN ÖNEMLIDIR? Varlıklardan kazanılan getiri onların riskine bağlıdır. Bir yatırımcı için getiri," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları