Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SMMM ÜM İ T ÜNVER FİRMA DEĞERLEMESİNE FARKLI BİR BAKIŞ VE ÖRNEK UYGULAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SMMM ÜM İ T ÜNVER FİRMA DEĞERLEMESİNE FARKLI BİR BAKIŞ VE ÖRNEK UYGULAMA."— Sunum transkripti:

1 SMMM ÜM İ T ÜNVER FİRMA DEĞERLEMESİNE FARKLI BİR BAKIŞ VE ÖRNEK UYGULAMA

2 Değerleme Nedir? Firma De ğ eri = Enterprise Value Özsermaye De ğ eri = Equity Value Net Mali Borç = Net Debt Aktifler Pasifler Nakit Ticari Borçlar Ticari Alacaklar Mali Borçlar Duran Varlıklar Özsermaye

3 Değerleme Nedir (2) Aktif taraf, firma de ğ erini Pasif taraf,Öz sermaye + Borçlanma de ğ erini verir Özsermaye De ğ eri =Firma de ğ eri –Net Mali Borç

4 Örnek Firma De ğ eri : 15.000.000 TL Net Mali Borç : 3.000.000 TL Ödenmi ş Sermaye : 300.000 TL Özsermaye De ğ eri = 15.000.000 – 3.000.000 = 12.000.000 TL 1 TL nominal Hisse De ğ eri = 12.000.000 / 300.000 = 40 TL

5  Konjonktür Firma’nın faaliyette bulundu ğ u sektör,  Firma’nın faaliyette bulundu ğ u sektöre giri ş ko ş ulları(bariyerler),  Sektörün büyüklü ğ ü ve büyüme hızı (gelece ğ i),  Firma’nın büyüklü ğ ü,  Kullanılan teknoloji,  Firma’nın ş erefiyesi,  Firma’nın kurulu ş yeri,  Firma’nın geçmi ş i

6 Değerleme Yöntemlerinden Bazıları İ ndirgenmi ş nakit akımları yöntemi Net aktif de ğ eri yöntemi Piyasa de ğ eri / Defter de ğ eri yöntemi Tasfiye de ğ eri yöntemi Yeniden yapma de ğ eri yöntemi İş leyen te ş ebbüs de ğ eri yöntemi

7 Temettü verimi yöntemi Fiyat / Kazanç oranı yöntemi Piyasa kapitalizasyon oranı yöntemi (CAPM) Defter de ğ eri yöntemi Amortize edilmi ş yenileme de ğ eri yöntemi Ekspertiz de ğ eri yöntemi Emsal de ğ eri yöntemi

8 İndirgenmiş Nakit Akış Yöntemi İ skonto edilmi ş nakit akı ş ları yöntemi hesaplanırken ş u a ş amalar izlenecektir. Varlıkların ve yükümlülüklerin ayrımı yapılır, unsurlar tanımlanır (gelirler, yatırımlar, amortismanlar, vergiler, i ş letme sermayesi, di ğ er varlıklardaki artı ş lar/azalı ş lar) Geçmi ş yıllar nakit akımları incelenir, Nakit akımlarını etkileyen kalemlerin tahmini yapılır, Genel varsayımlar ve çe ş itli senaryoların (iyimser, kötümser ve normal) varsayımları belirlenir, Nakit akımları tahmin edilir, İ skonto oranı tahmin edilir, Artık de ğ er (residual value) bulunur, İ ndirgenmi ş nakit akımları ile kullanılmayan fazla arsa, arazi ve stokların de ğ eri toplanır, bu toplamdan borçların bugünkü de ğ eri çıkarılarak firma de ğ erine ula ş ılır, Sonuçlar analiz edilir.

9 İndirgenmiş Nakit Akış yöntemi yaklaşımı

10 İndirgenmiş Nakit Akış Yöntemi İ ndirgenmi ş Nakit Akımı yönteminde firma de ğ eri; ş irketin geçmi ş dönemlerde sahip oldu ğ u mali veriler; gelecek dönemlere ili ş kin satı ş projeksiyonu, maliyetlerin satı ş lar içindeki oranı, faiz oranları gibi kalemler hakkında varsayımların matematiksel olarak ilerletilmesiyle gelecekte ş irketin ortaya çıkarması beklenen nakit akımlarının analizi ile elde edilmektedir. Bu yöntemle ş irketin yarataca ğ ı nakit akımları de ğ erleme tarihi itibariyle günümüze indirgenmektedir. Firmanın de ğ eri; bulunan indirgenmi ş nakit akımları ve faaliyet dı ş ı varlıklarının toplamından muhtemel finansal borçların dü ş ülmesi ile bulunmaktadır.

11 İndirgenmiş nakit akımı yöntemi İ ndirgenmi ş nakit akımı ile ş irket de ğ erlemesi iki yöntemle hesaplanabilmektedir. 1 ) Bu yöntemler firmaya ait serbest nakit akımlarının ve özkayna ğ a ait serbest nakit akımlarının indirgenmesi yöntemleridir. Firmaya ait serbest nakit akımları yöntemi firmanın faaliyetlerden kaynaklanan toplam de ğ eri bulunup, finansal borçlar ve di ğ er yükümlülükler dü ş ülerek, ortaklara kalan öz kaynakların de ğ eridir. 2)Özkayna ğ a ait serbest nakit akımları yöntemi ise, ortaklara kalan öz kaynakların de ğ eridir.

12 İndirgenmiş Nakit Akış Yöntemi

13 FAVÖK FORMÜL FAVÖK = (Net Satı ş lar – Satı ş ların Maliyeti – Genel Giderler) + Finansman Giderleri + Amortisman Giderleri

14 FAVÖK (EBİTDA) Hesaplama A)NET SATI Ş LAR 80.000.000.000 B)SATI Ş LARIN MAL İ YET İ 75.000.000.000 C)FAAL İ YET G İ DERLER İ 15.000.000.000 D)FAAL İ YET KARI/ (ZARARI)(A-(B+C)) - 10.000.000.000 (ZARAR ) E)F İ NANSMAN G İ DERLER İ 0 F)AMORT İ SMAN G İ DERLER İ 12.000.000.000 G) FAVÖK (D+E+F) 2.000.000.000 (zarar olu ş ması halinde D eksi olarak dikkate alınacaktır.) H-FAVÖK ORANI (G/A) (%) 2,5

15 EV/EBİTDA ABC A. Ş. ‘nin piyasada 2 milyon adet hisse senedi olsun. Bu hisse senedinin piyasa(borsa) fiyatı 15 TL olsun. Ayrıca ş irketin 80 milyon TL borcu, kasasında da 20 milyon TL nakit varlıkları olsun. Çözüm: Piyasa De ğ eri = Hisse Senedi Sayısı X Hisse Senedi Piyasa Fiyatı Firma De ğ eri(EV) = Piyasa De ğ eri + Borçlar – Nakit Varlıklar Piyasa De ğ eri = 2 Milyon Hisse senedi X 15 TL Hisse Fiyatı = 30 Milyon TL Firma De ğ eri(EV) = 2 milyon x 15 + 80 milyon – 20 milyon = 90 Milyon TL

16 FAVÖK Net kârın üzerine ödenecek vergiyi, faiz giderlerini, amortisman ve yıpranma payını toplayarak bulaca ğ ız. EBITDA= 20+10+5+5=40milyon TL olacaktır. örnekteki hesaplamalarımızla EV=90milyon TL, EBITDA=40milyon TL, EV/EBITDA=90/40=2,25 olarak çıkmaktadır. Bu oran tek ba ş ına bir ş ey ifade etmemekle birlikte sektör ortalamalarıyla kar ş ıla ş tırılarak anlam kazanmaktadır.

17 Firma değeri ve Artık Değer Kavramı

18 CAPM (Capital Asset Pricing Model), giri ş kısmında da belirtildi ğ i gibi Riskli Varlıkları Fiyatlama Modeli (Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli olarak da kullanılmaktadır) olarak Türkçemize girmi ş olan bir kavramdır. CAPM’i tanımlamak gerekirse, “riskli varlıklar için beklenen veya ihtiyaç duyulan getirinin hesaplanmasını sa ğ layan bir finansal modeldir”[1] denilebilir. E ğ er CAPM’in daha profesyonel bir tanımını vermek istersek de a ş a ğ ıdaki tanım uygun olacaktır:[1] “Yatırımcıların portföy teorisinde belirtilen ş ekilde davrandıkları varsayımı ile beklenen getiri teorisine göre riskli varlıklar için piyasa ili ş kisinin hesaplanması”[2][2] CAPM

19 CAPM Formülü E(ri) = rf + i [ E(rM) – rf ] E(ri) : Beklenen Getiri rf : Risksiz Faiz Oranı i : Beta [ E(rM) – rf ] : Risk Primi Örne ğ in, risksiz faiz oranı %10, E(Rm) %25, beta 1,2 ise beklenen getiri; = %10 + 1,2 (%25 - %10) = %28 olacaktır.

20 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Formülü A ğ ırlıklı ortalama sermaye maliyeti a ş a ğ ıdaki gibi hesaplanır AOSM=kD(1-t)[D/(D+E)] + kE[E/(D+E)] AOSM= ) [1] Bu formülde D: Borcun piyasa de ğ eri, E: Özsermayenin piyasa de ğ eri, Ke: Özermayenin maliyeti, Kd:Borcun maliyeti, t: Vergi oranı olarak gösterilmektedir.

21 Defter Değeri Örneği A ş irketinin varlık de ğ eri 400.000 YTL Borçlarının de ğ eri ise 300.000 YTL’dir. Ş irket sermayesi 1.000 hisseye bölündü ğ üne ve bir hisse senedinin son i ş lem fiyatı 50 YTL oldu ğ una göre Piyasa De ğ eri/Defter De ğ eri (PD/DD) ne kadardır? Varlık – Borç 400.000-300.000 Defter De ğ eri = ----------------- = --------------------- = 100 YTL Hisse Sayısı 1.000 50 PD/DD = ---------- = 0,5 100

22 Serbest Nakit Akımı Hesaplama Firmaya Serbest Nakit Akımları Esas Faaliyet Karı -Vergi +Amortisman Giderleri -Sabit Sermaye Harcamaları - İş letme Sermayesi


"SMMM ÜM İ T ÜNVER FİRMA DEĞERLEMESİNE FARKLI BİR BAKIŞ VE ÖRNEK UYGULAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları