Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ YETERLİKİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARTLARI ULUSAL YETERLİLİKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ YETERLİKİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARTLARI ULUSAL YETERLİLİKLER."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ YETERLİKİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARTLARI ULUSAL YETERLİLİKLER

2 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Avrupa Birliği yeterlilik esaslarıyla uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek amacıyla 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 2

3 KÜNYE: MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5544 Kabul Tarihi : 21/9/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2006 Sayı : 26312 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır. (2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır. 3

4 MYK; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Sektör Komiteleri ve Başkanlıktan oluşan organlara sahiptir. Kurumun en üst karar organı olan Genel Kurulda meslek kuruluşları, işçi ve işveren temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsil edilmektedir. 4

5 Kurumun yürütme organı olan MYK Yönetim Kurulunda ise kamu ve sosyal tarafların üçer temsilcisi yer almaktadır. Kurumun tüm faaliyetlerine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınmakta ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanmaktadır. 5

6 Sektör Komiteleri ise yine meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden teşkil edilmektedir. 6

7 Genel Kurul MADDE 6- (1) (Değişik: 11/10/2011 - KHK - 665/32 md.) Genel Kurul, Kurumun en üst karar organı olup, aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: ö) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan dört üye. Görülüyor ki (ö) fıkrası gereği genel kurula, Esnaf ve Sanatkarı temsilen dört üye katılmaktadır. 7

8 MYK aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur: Ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri belirlemek, Ölçme-değerlendirme ve belgelendirme sistemini kurmak ve işletmek, Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak, Ulusal Yeterlilik Çerçevesini oluşturmak ve geliştirmek, Mesleki ve teknik eğitime ilişkin tüm yeterliliklerin kalite güvencesini sağlamak. 8

9 Ulusal Meslek Standartları:(UMS), İş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaşarak oluşturduğu ve bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari düzeyi ifade etmektedir. Standartların hazırlanması sürecinde toplumsal düzeyde uzlaşmanın sağlanabilmesi için ilgili sosyal tarafların ve kamuoyunun sürece etkin katılımı, görüş ve önerileri esas alınmaktadır. 9

10 Ulusal meslek standartları:(UMS), Meslek standartları, eğitim müfredatlarının oluşturulmasında ve bireylerin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesinde temel girdi oluşturmaktadır. Böylece mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına duyarlı olması sağlanmakta ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine aracılık edilmektedir. (609)(609) Yürürlükte olan meslek standartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, sektörden gelen talepler ile iş ve eğitim dünyasının ihtiyaçları esas alınarak geliştirilmek veya güncellenmek üzere en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmektedir. 10

11 Ulusal Meslek Standartlarının sağladığı avantajlar nelerdir? İşverenler İçin: İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, işe uygun olmayan kişinin istihdam edilmesinden kaynaklanan para ve zaman kaybı riskini azaltmaktadır, İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişilerin istihdam edilmesi iş verimliliğini ve böylece işverenin rekabet gücünü artırmaktadır, 11

12 Ulusal Meslek Standartlarının sağladığı avantajlar nelerdir? İşverenler İçin: İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır, Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasını desteklemektedir. 12

13 Bireyler İçin: Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve ulusal düzeyde kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile meslek profilinin neler olduğunu göstermektedir, Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi- beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliğini sergileme olanağı vermektedir, Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi gerektiğini, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermekte, kariyer gelişimini desteklemektedir. 13

14 Eğitimciler İçin: Meslek standartları, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi vermektedir, (?) Mesleki eğitim, meslek değiştirme, meslekte ilerleme ve benzeri eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi mümkün olmaktadır, Eğitimciler ne öğretmeleri gerektiğini bilmektedir, 14

15 Eğitimciler İçin: Eğitim ile iş piyasası arasında sağlam köprüler kurulmakta ve iş piyasasının eğitime katılımı ve katkısı alınmaktadır. Meslek standartlarının orta ve uzun vadede genel etkileri ise işsizliğin azaltılması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla beraber, ülke ekonomisinin ve rekabet edebilirliğin güçlenmesi olarak ifade edilebilir. 15

16 Ulusal Yeterlilik Nedir? Ulusal Yeterlilikler, yetkilendirilmiş ilgili sektör kurum/kuruluşları tarafından ulusal veya uluslararası meslek standartlarına dayanılarak hazırlandıktan sonra MYK tarafından onaylanıp Ulusal Yeterlilik Çerçevesine yerleştirilen; bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümanlardır. (326)(326) 16

17 17 SEVİYE?

18 Ulusal Yeterlilikler Kimler Tarafından Hazırlanır? Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları Ulusal Meslek Standardı (UMS) hazırlamış kuruluşlar Meslek kuruluşları Personel belgelendirmesi yapan ve yetkilendirilmek üzere kuruma ön başvuru yapmış kuruluşlar. 18

19 Ulusal Yeterliliklerin Ana İlkeleri Yeterlilikler öğrenme kazanımı tabanlıdır. Yeterlilik türleri ve seviyeler arasında ilerleme ve geçiş. İş yükü, kredi, kredi transferi ve/veya biriktirme tanımlıdır Yeterliliklerin kalite güvencesi hazırlanır. Örgün, yaygın ve serbest öğrenme ortamlarında kazanılan yeterlilikler tanınır. Önceki öğrenmeler tanınır Anahtar yetkinlikler kazandırılır 19

20 Ulusal Yeterliliklerin Sağladığı Faydalar Nelerdir? Öğrenme ve değerlendirme amaçlı kullanılarak formel ve enformel öğrenmenin tanınmasına imkân verir. Bireylere örgün ve yaygın eğitim dışında edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri belgelendirme imkânı sağlar. İşverenlerin işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişileri istihdam etmesine yardımcı olarak işverenin rekabet gücünü artırır. Bireylerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklere uygun şekilde istihdam edilmesine yardımcı olur. Kredilerin taşınabilirliğini ve ilerlemeyi sağlar. Esneklik ve çeşitliliği sağlayarak kariyer hareketliliğini kolaylaştırır. 20

21 Ulusal Yeterliliklerin Ulusal Meslek Standartlarından Farkı Nedir? Ulusal Meslek Standartları (UMS) işyerinde gerçekleşmesi gereken iş standartlarını belirlerken, Ulusal Yeterlilikler ise işi standartlara uygun olarak gerçekleştirecek bireylerin sahip olması gereken donanımları ve bu donanımların nasıl ölçüleceğini açıklar. 21

22 Sektör komiteleri (2) Sektör komiteleri; Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları ve Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilir. 22

23 23 Birinci aşama, Meslek Standartlarının ve Yeterliliklerin belirlenmesi, İkinci aşama Sınav ve belgelendirme alt yapısının kurulması, TÜRKAK akreditasyonunun alınması ve MYK'dan onay alınması. (ALAN VE DALLARIN OLUŞTURULMASI)

24 24 Sınav ve belgelendirme süreçleri

25 Sonuç olarak; Mesleki yeterlilik Kurumu belirlenmiş meslek standartlarını yerine getirecek kişilerin ister teknik ister meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin neler olduğunu kademeli (Seviye) olarak belirler. Meslek standartlarını ve Seviyeleri belirlerken oluşturduğu komiteler aracılığıyla ilgili sektörlerin görüşlerinden de faydalanır. Tabii ki yapılan bu çalışmalarda esas yol gösterici, Uluslararası belirlenmiş standartlardır. 25

26 26 MYK Mesleki Yeterlilik Sertifikası Neden Önemli? Günümüzün iş hayatında bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir. Sertifikasyonlar, tanımı belirlenmiş bir bilgi ve beceri düzeyi için gerekli tecrübe/birikimi ölçüp değerlendiren belgeleme standartlarıdır. Yeterli niteliğe sahip olmadığı halde, 'ben yaparım' diyen ve ortaya koyduğu düşük ücret ya da maaş ile, yeterli niteliği bertaraf etmeye çalışan kişilerle, nitelikli işgücünü ayırt etmek için bu gereklidir.

27 27 ????????????????????????????? Çeşitli kurumlar özellikle de Üniversiteler ve Mimar, Mühendis Odaları MYK dan şikayetçiler. Halen devam eden mahkemeler var. Sistem Milli Eğitim Temel Kanunu ile çelişmektedir.(Eğitim programları ile yeterlikler arasında eşgüdüm olmadığı, 12 yıl zorunlu eğitim gibi) Diplomaların bir önemi kalmayacaktır. Başka bir açıdan da bakarsak okuma imkanı bulamamış ama yetenekli, kendini geliştirmiş bireylere uzman olma imkanı da sunmaktadır.

28 28

29 29 İZMİR İKTİSAT KONGRESİ (17 ŞUBAT 1923) Yerli malı kullanılması sağlanmalıdır Teknik eğitim geliştirilmelidir. Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dalları kurulmalıdır Küçük imalattan büyük işletmelere geçilmelidir Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır Demiryolu inşaatı programa bağlanmalıdır Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmalıdır İşçilerin durumu düzeltilmelidir

30 30 SORU - CEVAP

31 31 EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDERİZ TEŞEKKÜR EDERİZ


"MESLEKİ YETERLİKİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARTLARI ULUSAL YETERLİLİKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları