Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aralık 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aralık 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR."— Sunum transkripti:

1 Aralık 2015 mukellefhizmetleri@gelirler.gov.trwww.gib.gov.tr VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR

2 Tebliğ Şekilleri 2 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93’üncü maddesinde bahsi geçen posta vasıtasıyla tebliğ ile ilan yoluyla tebliğ esas olup bunların dışında Vergi Usul Kanununun;  107’nci maddesinde memur vasıtasıyla tebliğ,  107/A maddesinde elektronik ortamda tebliğ, hükümleri yer almaktadır.

3 Elektronik Tebligat Yasal Dayanak 3 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesi: (6009 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle eklenen madde; Yürürlük; 01.08.2010)  Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93’üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. (6009 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle eklenen madde; Yürürlük; 01.08.2010) (6637 sayılı kanunun 5’inci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük; 07.04.2015)  Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. (6637 sayılı kanunun 5’inci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük; 07.04.2015)  Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

4 4 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı E-Tebligat uygulamasının usul ve esasları, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Elektronik Tebligat Yasal Dayanak

5 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir.* E-Tebligat Sistemi Nedir? 5 * E-tebligat uygulamasının usul ve esasları, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Vergi Dairesi Tebliğ edilen evrak GİB E-Tebligat Sistemi E-Tebligat …… A.Ş./LTD. ŞTİ. Bay/Bayan …….

6 Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Belgeler 6 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evraklar, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir. VUK’un 107/A maddesinde ve 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde herhangi bir biçim ve tür sınırlaması bulunmadığından elektronik ortamda üretilen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan tüm evraklar bu sistem üzerinden tebliğ edilebilecektir.

7 7  Elektronik olarak tebliğ edilecek evrakın ilgili imza birimince güvenli elektronik imza ile imzalanmış olması gerekecektir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda  Güvenli Elektronik İmza tanımına ilişkin düzenlemelere 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda yer verilmiştir.  Güvenli elektronik imzası olmayan kağıt ortamında düzenlenmiş bir evrakın bu sistem üzerinden tebliği mümkün değildir. Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Belgeler

8 1 Ocak 2016  E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır. 1 Ekim 2015  Ancak bu tarihten önce e-tebligat uygulamasına geçmek için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren e-tebligat yapılabilmektedir. E-Tebligat Sisteminin Başlangıç Tarihi 8

9 E-Tebligat Yapılacak Kişiler Kimlerdir? 9 Sistemi Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler:  Kurumlar vergisi mükellefleri  Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) Sistemi Kullanması İsteğe Bağlı Olan Mükellefler:  Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller

10 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (EK-1 Form) Bağlı olunan vergi dairesine verecekler Kanuni temsilci/ bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler 01.01.2016 tarihine kadar DİLEKÇE İLE (EK-1 FORM) başvuru zorunlu İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Başvurusu 10 01.01.2016 tarihinden sonra mükellef olanlar; İşe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvuru

11 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (EK -2 Form) İnternet vergi dairesi / Bağlı olunan vergi dairesi Mükellefler/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler 01.01.2016 tarihine kadar başvuru zorunlu İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre * * İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriş" ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Başvurusu (Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden kazanç elde edenler) 11 01.01.2016 tarihinden sonra mükellef olanlar; Mükellefiyet tesisi sırasında başvuru

12 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) KDV veya Gelir (Stopaj) Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi Kanuni temsilci/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması Zorunluluk Kapsamına Girmeyen ve Sistemi Kullanmak İsteyen Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Başvurusu 12

13 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) İnternet vergi dairesi / İkametgahları nın bulunduğu yer vergi dairesi Mükellefler/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre * Zorunluluk Kapsamına Girmeyen ve Sistemi Kullanmak İsteyen Gerçek Kişilerin Başvurusu 13 * İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriş" ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır.

14 Potansiyel Mükellefler İle Mükellefiyeti Olmayan Gerçek Kişiler 14  Potansiyel mükellefler ile mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerin E-Tebligat başvuruları tüm vergi dairelerince kabul edilecektir.  Vergi kimlik numarası bulunmayan (potansiyel mükellefiyeti olmayan) kişiler E-Tebligat sistemine dahil olmak isterlerse vergi dairesi tarafından potansiyel vergi kimlik numarası verilerek işlemleri yapılacaktır.

15 SMS veya e-posta  Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numarası veya e-posta adreslerine; SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda  E-tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. posta yoluyla  E-tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir. E-Tebligatın Mükelleflere İletilmesi 15

16 E-Tebligat yapıldığından nasıl haberdar olunur? 16 E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır. Cep telefonu ve mail adreslerine gönderilecek olan bilgilendirme mesajları konusuna göre farklılık arz etmekte olup, cep telefonuna “aktivasyonun gerçekleştiği” ve “tebligat gönderildiği” konusunda bilgilendirme SMS gönderilmekte, mail adreslerine ise “okunmamış tebligat” bilgisi gönderilmektedir.

17 İnternet Vergi Dairesinden E-Tebligatla İlgili Hangi Bilgilere Ulaşılabilir? 17 E-tebligat ile adreslerine gönderilen tebligatlarına ulaşabilirler. “Okunan Tebligatlar”“Okunmamış Tebligatlar” “OtomatikOkunanTebligatlar” Burada “Okunan Tebligatlar”, “Okunmamış Tebligatlar” ve “Otomatik Okunan Tebligatlar” menülerini görebilirler. “OtomatikOkunanTebligatlar” “Otomatik Okunan Tebligatlar” menüsünde; mükellefler tarafından okunmamış olsa bile gönderilme tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan tebligatlar yer alır.

18 E-Tebligat Bildirimdeki Bilgiler Değiştirilebilir mi? 18 https://intvrg.gib.gov.tr Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.

19 Tasfiye Halinde Bulunan Mükelleflerin E-Tebligat Aktivasyon İşlemlerini Yapmaları Gerekir mi? 19 Tasfiyeye giren mükelleflerin Tasfiye memurları, vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte E-Tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir. Tasfiyeye giren şirketlere atanan tasfiye memurlarının internet vergi dairesi şifresi yoksa veya temin edememişler ise vergi dairesine başvurmaları halinde internet vergi dairesi şifresi verilecektir.

20 Resmi Kurumların Aktivasyon İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecektir? 20 Resmi kurumların kanuni temsilcileri bulunmamaktadır. E- Tebligat aktivasyon işlemi sırasında kanuni temsilci zorunlu alan olarak istenilmektedir. Bu nedenle, resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E- Tebligat başvurusu yapabileceklerdir.

21 Terk Mükellefler İçin E-Tebligat Başvurusu Yapılmalı mıdır? 21 01.01.2016 tarihinden önce işi bırakan gerçek ve tüzel kişilerin e- tebligat başvurusu yapması zorunlu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak başvuruda bulunabilirler.

22 Mal Müdürlüğüne Bağlı Mükellefler İsteğe Bağlı Olarak E-Tebligata Başvurabilirler mi? 22 Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri e-tebliğ kapsamında bulunmamaktadır. Ancak mal müdürlükleri, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi getiren mükelleflerin (süreksiz yükümlülükler vs. yönünden) bildirimlerini kabul edeceklerdir.

23 E-Tebligat Başvuru İşlemleri İçin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi Alma Zorunluluğu Var mıdır? 23 E-tebligat sisteminin KEP adresi ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu nedenle mükelleflerin e-tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

24 Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat sistemine dahil olanlar kural olarak sistemden çıkamazlar. Ancak;  Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla e-tebligat adresi kapatılır.  Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin e-tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın e-tebligat adresi kullanıma kapatılır. E-Tebligat Sisteminden Çıkış 24

25 E-tebligat yapılacak gerçek ve tüzel kişiler;  Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmelidir.  Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmelidir.  Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumalı, üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve başkasına kullandırmamalıdır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermelidir. Önemli Hususlar 25

26 özel usulsüzlük cezası  E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayan ve e-tebligat sistemine dahil olmayanlara VUK Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.  E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan ancak bildirimde bulunmayan mükellefler adına, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre re’sen oluşturularak tebliğ edilir ve e-tebligat gönderimi başlatılır. Bildirimde Bulunulmaması Durumu 26

27  Vergi dairesince düzenlenen evrakların mükelleflere tebliği hızlanacak ve SMS/e-posta ile anında haber verilecek  Tebligat maliyetleri düşerek kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak  Güvenli ve doğru bir şekilde tebliğ yapılacak Sistemin Avantajları 27

28 28  Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlayacak  Hizmet kalitesini arttıracak  Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti ederek güvenilirliğini sağlayacak Sistemin Avantajları

29 29  Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilecek  Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmayacak Sistemin Avantajları

30 30  Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.  E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostu olacaktır. Sistemin Avantajları

31 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi 31

32 E-tebligatınız Var! 32

33 33 Ayrıntılı Bilgi İçin: Teşekkür Ederiz www. gib.gov.tr https://intvrg.gib.gov.tr Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr


"Aralık 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları