Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29.05.2016 1 RESM İ YAZI Ş MA USUL VE ESASLARI YÖNETMEL İĞİ VAL İ L İ K İ MZA YETK İ YÖNERGES İ Adem ÖZER Ara ş tırma Ve Sa ğ lı ğ ın Geli ş tirmesi Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29.05.2016 1 RESM İ YAZI Ş MA USUL VE ESASLARI YÖNETMEL İĞİ VAL İ L İ K İ MZA YETK İ YÖNERGES İ Adem ÖZER Ara ş tırma Ve Sa ğ lı ğ ın Geli ş tirmesi Ş."— Sunum transkripti:

1 29.05.2016 1 RESM İ YAZI Ş MA USUL VE ESASLARI YÖNETMEL İĞİ VAL İ L İ K İ MZA YETK İ YÖNERGES İ Adem ÖZER Ara ş tırma Ve Sa ğ lı ğ ın Geli ş tirmesi Ş b. Md

2 SUNUM PLANI Resmi Yazışma Usül ve Esasları yönetmeliği Valilik İmza Yönergesi Resmi Yazışma Örnekleri Soru - Cevap Planlanan sunum süresi 60 dakikadır. 29.05.2016 2

3 3

4 4 YAZININ BÖLÜMLERİ BAŞLIK SAYI KONU TARİH GÖNDERİLEN MAKAM İLGİ METİN İMZA EK DAĞITIM PARAF

5 29.05.2016 5 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Bakanlar Kurulu Kararı: 18/10/2004-2004/8125 Resmî Gazete : 2.12.2004/25658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç; Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam; Madde 2 — Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. Dayanak; Madde 3 — Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır

6 29.05.2016 6 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi ifade eder. b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri kapsar. c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileriiçerir. d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleridir.

7 29.05.2016 7 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI e ) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, g ) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı ifade eder.

8 29.05.2016 8 Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu, Yazı Tipi Ve Resmî yazışma ortamları ve güvenlik; Madde 5 — Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI

9 29.05.2016 9 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Nüsha sayısı; Madde 6 — Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. Belge boyutu; Madde 7 — Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. Yazı tipi ve karakter boyutu; Madde 8 — Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

10 29.05.2016 10 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Resmî Yazıların Bölümleri Başlık; Madde 9 — Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir.Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır

11 29.05.2016 11 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Başlıklar 3 Satırı geçmemeli ve Kağıda ortalanarak yazılmalıdır. T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

12 29.05.2016 12 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Taşra Teşkilatı İlçe İdaresi Örneği: T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI İlçe Sağlık Müdürlüğü Bölge Teşkilatı İdaresi Örneği: T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. Bölge Müdürlüğü Doğrudan Merkezî Teşkilata Bağlı Taşra Teşkilatı İdaresi Örneği: T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

13 29.05.2016 13 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Sayı ve evrak kayıt numarası; Madde 10 —Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır (Örnek: 2). Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

14 29.05.2016 14 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Konu sonunda; “ Hk”, “Dair”, “Ait “ GİBİ KISALTMALAR YAPILMAZ.

15 29.05.2016 15 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Konu bölümü kesinlikle başlık bölümündeki T.C. kısaltması hizasını geçmemelidir. KONU : İlk satıra sığmazsa, alt satır sözcüğünün altı boş bırakılarak, ilk satırın hizasından başlatılır. Yazının konusu anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilmelidir.

16 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İ L S AĞLıK M ÜDÜRLÜĞÜ 2 ARALIK Sayı : 12 ARALIK 29.05.2016 16

17 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM41000010-...../......../06/2014 Konu : Hizmet İçi Eğitim 2-4 ARALIK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE (Araştırma Ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü) 29.05.2016 17

18 29.05.2016 18 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Gönderilen makam; Madde 13 — Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki- dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 3).

19 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : B104ISM4100009 -......../........../01/2014 Konu : Hizmet İçi Eğitim Sayın Doç. Dr. Ayşe KALMAZ Atatürk Cad. NO: 18 06100 Yenişehir / BURSA 29.05.2016 19

20 29.05.2016 20 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI İlgi; Madde 14 — İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek: 4).

21 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : -.../......./01/2014 Konu : Personel Sayıları SAĞLIK BAKANLIĞINA (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) İlgi : a) 4/071975 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesi b) Başbakanlığın 05 / 02 / 2001 tarih ve 0024 Referans No’lu fax’ı c) 15 /01 / 2011 tarih ve 1549 sayılı yazımız 29.05.2016 21

22 29.05.2016 22 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Metin (1); Madde 15 — Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır. Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.

23 29.05.2016 23 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Yazışmalarda standardizasyon sağlamak için; a) Üst ve denk birimlere yazılan yazılar; -Bilgilerinize arz ederim, -Gereğini arz ederim, -Bilgi ve gereğini arz ederim, b) Alt birimlere yazılan yazılar; -Bilgilerinizi rica ederim, -Gereğini rica ederim, -Bilgi ve gereğini rica ederim, c) Üst, alt ve denk birimlere yazılan ortak yazılar; -Bilgilerinizi arz ve rica ederim, -Gereğini arz ve rica ederim, -Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim, şıklarından uygun olanı seçilerek bağlanır.

24 29.05.2016 24 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI a) Aynı görev unvanını ifade ettiği halde; “Vali Muavini” veya “Müdür Muavini” şeklinde farklı kullanılan ifadeler yerine, “Vali Yardımcısı” veya “Müdür Yardımcısı” unvanı yazılır. b) Onaylarda; “onay”, “muvafıktır”, “uygundur” gibi değişik ifadeler yerine sadece “Olur” deyimi kullanılacak ve imza yeri için yeterli bir açıklık bırakılacaktır. Tarih bölümünün sadece gün kısmı onay makamı için boş bırakılır. c) Yazıların sonuç bölümünde yer alan “Saygılarımla arz ederim.” v.b. ifadelerin yerine “… arz ederim.” deyimi kullanılır. d) Yazıların “Türkçe dil bilgisi” kurallarına uygun hazırlanması ve konuların açık bir ifade ile kısa ve öz olarak kaleme alınması zorunludu Yazışmalarda standardizasyon sağlamak için;

25 29.05.2016 25 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI İMZA (1) Madde 16 — Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi"ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satırı, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır.

26 29.05.2016 26 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI İMZA (2) Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda (Örnek: 6-B); ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır

27 29.05.2016 27 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Metinlerde Uyulacak Kurallar Şekil Yönünden İçerik Yönünden Metin yönünden

28 Sayı : Konu : (iki-dört satır ara) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ANTALYA (Üç satır ara) ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… Bilgilerinize rica ederim. (iki-dört satır ara) İMZA Unvan,Adı SOYADI Vali a. Sağlık Müdürü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara) 29.05.2016 28

29 Sayı : Konu : (iki-dört satır ara) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ANTALYA (Üç satır ara) ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… Bilgilerinize arz ederim. (iki-dört satır ara) İMZA Unvan,Adı SOYADI Sağlık Müdürü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara) 29.05.2016 29

30 SAYI : KONU: (iki-dört satır ara) KEPEZ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA ANTALYA (Üç satır ara) ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Bilgilerinize arz ederim. (iki-dört satır ara) İMZA Unvan,Adı SOYADI Sağlık Müdürü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara) T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü (İki satır ara) 29.05.2016 30

31 T.C. KEMER KAYMAKAMLIĞI İ LÇE S AĞLıK M ÜDÜRLÜĞÜ (İki satır ara) Sayı : Konu : (iki-dört satır ara) ANTALYA VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) (Üç satır ara) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Bilgilerinize arz ederim. (iki-dört satır ara) İMZA Unvan,Adı SOYADI Kaymakam 29.05.2016 31

32 29.05.2016 32 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Onay; Madde 17 — Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır. Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

33 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü Sayı : 601-405 18,06.2014 Konu: Halk Eğitim Eğitim MÜDÜRLÜK MAKAMINA …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… 29.05.2016 33

34 İmza Adı SOYADI Şube Müdürü Ek: İlgili Rapor (44 Sayfa) Uygun görüşle arz ederim. Adı SOYADI Sağlık Müdür Yardımcısı OLUR 18.06.2014 Adı SOYADI Sağlık Müdürü Antalya Sağlık Müdürlüğü Atatürk Bulv. ANTALYA Bilgi için: Telefon Nu. : (0 242) 2284848 Adem ÖZER e-posta: adem.ozer@saglik.gov.tr Şube Müdürüadem.ozer@saglik.gov.tr 29.05.2016 34

35 29.05.2016 35 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI EKLER; Ek adedi boşluğa sığmayacak kadar uzun olursa liste olarak yazıya iliştirilmelidir. Birden fazla kurumu ilgilendiren yazışmalarda, eklerin bazılarının gönderilmesi / gönderilmemesi şeklinde ibare var ise o kuruluşun hizasına “ek konulmadı ” veya “....sayılı ek konuldu ” ibarelerinin yazılması gerekir.

36 EKLER İmza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “ EK / EKLER” ifadesinin altına yazılır. EK: Yönetmelik (4 sayfa) 29.05.2016 36

37 ÖRNEK-2 EKLER : 1- Yazı örneği (5 sayfa) 2- Yönetmelik (3 Adet) Ek adedi birden fazla ise 29.05.2016 37

38 29.05.2016 38 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Dağıtım; Madde 19 — Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır. "Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır

39 ÖRNEK-1 Eklerden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM” yazılır. EK: Yazı Örneği (2 sayfa) DAĞITIM: 19 İlçe Sağlık Müdürlüğüne 29.05.2016 39

40 ÖRNEK-2 Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: İlçe Sağlık Müdürlükleri İl ve İlçe M.E.M. 29.05.2016 40

41 29.05.2016 41 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Paraf; Madde 20 — Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır (Örnek: 10). Koordinasyon; Madde 21 — Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek: 11)

42 29.05.2016 42 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Adres; Madde 22 — Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır Gizli yazılar; Madde 23 — Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir

43 ÖRNEK Atatürk Bulv.Toros Mh.Konyaaltı /Antalya Telefon: (0242 228 48 48 Fax.(02422285047) e-posta: antsaglikmud@ttnet.tr Elektronik ağ:www.antalya.saglik.gov.trsaglikmud@ttnet.tr Not:Verilecek cevapta yazımızın tarih ve numarasının yazılması. 29.05.2016 43

44 GİZLİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ IKI SATıR ARALıĞı SAYI :………………………………. KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı SAĞLIK BAKANLIĞINA (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) İki satır aralığı İlgi : a)…………………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………. İki satır aralığı ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………….. …………………………………………………………. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı Uygun satır aralığı EKLER: 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Rapor (….sayfa) GİZLİ 29.05.2016 44

45 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı; Madde 24 — Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek: 5-A, B). Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır. Sayfa numarası; Madde 25 — Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32). Aslına uygunluk onayı; Madde 26 — Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır. 29.05.2016 45

46 29.05.2016 46 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler; Kayıt kaşesi; Madde 27 — Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir.Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.

47 29.05.2016 47 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Yazıların gönderilmesi; (1) Madde 28 — Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

48 29.05.2016 48 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI Yazıların gönderilmesi; (2) İç zarf ve iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır.Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

49 29.05.2016 49 RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI "Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması; Madde 29 — "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

50 29.05.2016 50 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin, ilgililer tarafından Vali ve Vali adına belirli iş bölümü hâlinde yerine getirilmesi ve imzaya yetkili kişilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu yönerge; Antalya Valisi’nin ve Vali adına imzaya yetkili kılınanların yapacakları yazışmalarda, yürütecekleri iş ve işlemlerde kullanacakları imza yetkilerini ve bu yetkileri kullanma ilke ve usûlleri ile sorumluluklarını kapsar.

51 29.05.2016 51 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM; Üst makamlara düşünme, politika belirleme, plân ve proje üretme, koordinasyon sağlama, sağlıklı karar alma, sevk ve idare için zaman kazandırılması, Halka ve iş sahiplerine kolaylık sağlayarak, yönetime duyulan güvenin ve hizmet birimlerinin saygınlığının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır

52 29.05.2016 52 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1-Yazılarda; Başbakanlığın 02.12.2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usûller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen hususlara riayet edilir. 2- Vali adına yetkili makamlarca imzalanacak yazılarda, imza bloğuna yetkilinin adı ve soyadı yazıldıktan sonra altına Vali a. (Vali adına) ibaresi konulur, bu ibarenin de hemen altına yetkilinin unvanı yazılır. 3-İlçelere vekalet eden Kaymakamların imzalayacağı yazılarda, “ad soyad” yazıldıktan sonra, altına “unvanı”, onun altına da “…….. Kaymakam Vekili” ibaresi yazılır.

53 29.05.2016 53 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ UYGULAMA ve TAKİP ; 1- Her türlü iş ve işlemin bu yönergede belirtilen hükümlere uygun bir şekilde yürütülmesini Yönergede görev ve yetki verilenler sağlayacaktır. 2- Bu Yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasından ve yönergeye uygun hareket edilip edilmediğinin kontrolünden Vali Yardımcıları ile birim âmirleri sorumludur. BİRİMLERDEKİ DÜZENLEME ; Birim âmirleri bu yönerge çerçevesinde kendi birimlerinde iç düzenleme yapabilirler. Bu Yönerge ile kendilerine verilen yetkinin bir bölümünü hazırlayacakları iç Yönergeyle Vali’nin onayından sonra astlarına devredebilirler.

54 29.05.2016 54 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ HUKUKÎ DAYANAK; 1- T.C. Anayasası, 2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, 4- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 5- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 6- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 7- Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 8- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 9- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,

55 29.05.2016 55 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İLKELER ; 1- İmza yetkilerinin, sorumluluk anlayışı içerisinde, dengeli, zamanında, tam ve doğru olarak kullanılması esastır. 2-İmza yetkisinin devrinde, Vali’nin her konuda havale, imza ve onay yetkisi saklıdır. 3- Görev bölümüne ilişkin yönerge doğrultusunda kendilerine bağlanan kuruluş ve birimlerde Vali Yardımcılarına Vali adına inceleme ve denetlemede bulunma görev ve yetkisi devredilmiştir. 4- Vali Yardımcılarının görevle ilgili olarak verdikleri emir ve talimatlar, Vali tarafından verilen emir ve talimatlar hükmündedir. 5- İl genel idare kuruluşlarının, İl ve İlçe kademeleri, İl merkezi ile aynı ya da farklı İlçelerdeki diğer kuruluşlar, bölge kuruluşları, mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri arasında doğrudan yazışma yapılabilir. Doğrudan yapılan yazışmalarda “Vali a.”ibaresi kullanılmaz. Ancak aşağıda belirtilen yazılar mutlaka Valilik ve Kaymakamlıklar aracılığı ile yapılacaktır

56 29.05.2016 56 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Vali’nin imzalayacağı yazılar, aksine özel bir hüküm ve talimat olmadıkça birim âmirinden sonra mutlaka ilgili Vali Yardımcısı tarafından da paraf edilir. Onaylar ise yazının sol alt köşesine, Yönetmelikte belirtildiği şekilde “Uygun görüşle arz ederim.” ibaresi yazılarak, yine ilgili Vali Yardımcısı tarafından imzalanır (Birim amirlerinin izin ve İl dışı görev onayları dâhil). Bunun istisnası İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyon, istihbarat toplama vb. özellik arz eden faaliyetlere ilişkin yazı ve onaylardır. İmzalanmak üzere Vali veya Vali Yardımcısına sunulan yazılar üzerinde düzeltme yapılması halinde; düzeltme yapılan yazı, yeniden yazılan yazının ekine konulur

57 29.05.2016 57 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR 7-Ataması,Bakanlık veya Genel Müdürlüklere ait personel hakkında tekliflerde bulunulması ve görüş bildirilmesini kapsayan yazılar, 8-Naklen atamalarda şube müdürü ve daha üst unvanlı personele ilişkin muvafakat verme ve isteme yazıları, 9-Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların özellik arz eden bir amaca tahsisi ile ilgili önemli yazılar, 10-Herhangi bir konunun incelenmesi veya soruşturulması için üst makamlardan müfettiş talebine ilişkin yazılar,

58 29.05.2016 58 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR; 1-Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerde münhasıran Vali’ye verilmiş onaylardan bu Yönerge ile açıkça devredilmemiş olan iş ve işlemlere ilişkin onaylar, 2-Mevzuatında Vali tarafından onaylanacağı belirtilen tüm idarî para cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin onaylar, 3-Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kaymakam Adayları, Birim Amirleri ve Valilik Merkez Birimlerinin Müdürlerine ilişkin her türlü izinler ile yerlerine vekil görevlendirme onayları, 4-Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başhekim ve daha üst unvanlı personelin 1 aydan daha uzun süreli görevden ayrılmaları halinde yerlerine vekalet edeceklere ilişkin onaylar

59 29.05.2016 59 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR; 5- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin atama, yer değiştirme ve 3 aydan fazla geçici görevlendirme onayları ile Şube Müdürü ve daha üst ûnvanlı personelin geçici görevlendirmelerine ilişkin onayları 6- Kamu görevlilerinin yurtdışı görevlendirme onayları, 7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137, 138 ve 145. maddelerinde yer alan görevden uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma kararının uzatılması ve kaldırılmasına ilişkin onaylar, 8- Kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununa göre verilen araştırma, ön inceleme ve süre uzatımı onayları ile sonucuna göre verilecek kararlar, 14- Kamu görevlileri hakkında doğrudan Vali tarafından başlatılan disiplin soruşturması onayları,

60 29.05.2016 60 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR; 7- Disiplin Kurulu kararlarının onayı, 8-Disiplin Âmiri sıfatı ile savunma istem ve ceza yazıları, 9- Yargı mercilerinde Valiliğin taraf olduğu davalarla ilgili temyiz, karar düzeltme ve itirazdan feragat edilmesine ilişkin onaylar, 10- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesi kapsamında 11- başarı, üstün başarı belgeleri ve ödül verilmesine ilişkin işlem onayları, Memur Sınav Komisyonu üyelerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesine ilişkin onaylar, 12-Cezaevi isyanlarına karşı izleme, tahliye ve koruma planlarının onaylanması, 13- İl Âfet Plânlarının onayları, 14- İl Sabotaj Planlarına ilişkin onaylar,

61 29.05.2016 61 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR; 15- Günlük mesai saatlerinin belirlenmesine ilişkin onaylar, 16-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. maddesi kapsamında verilecek Kamu Yararının varlığına ilişkin karar onayları, 17- Valiliğe bir yükümlülük getiren, İl tasarrufu niteliğinde sonuç doğuran ve bu Yönerge ile açıkça imza yetkisi devredilmeyen sözleşmelere ilişkin onaylar, 18-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi kapsamında İnceleme Kurulu oluşturulmasına ilişkin onaylar, 19- Aile Hekimleri ile yapılmış sözleşmelerin sona erdirilmesine ilişkin onaylar,

62 29.05.2016 62 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ YARDIMCILARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR; 1- Vali tarafından yürütülen iş ve işlemler ile bizzat Vali tarafından imzalanacak yazılar dışında kalan iş ve işlemlerin görev bölümüne göre yürütülüp sonuçlandırılması ve bu Yönerge ile belirlenen yazıların Vali adına imzalanması, 2-Vali’nin onayına sunulacak tasarruflara ilişkin ön işlemlerin yürütülmesi ve onaya sunulacak yazıların parafe edilmesi, 3- Görev bölümü esaslarına göre Vali a adına başkanlık ettikleri komisyon, kurul ve vakıflara ilişkin karar ve yazıların imzalanması, 4- Naklen atamalarda Vali’nin görüş vereceği personel hariç olmak üzere muvafakat isteme ve muvafakat verme yazıları,

63 29.05.2016 63 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ YARDIMCILARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR; 5- Mülki idare âmirleri ve birim âmirlerinin görevli olduklarını belgeleyen yazılar, 6- Mahkemelerde dava açılmasına ilişkin yazılardan Vali tarafından imzalanması gerekmeyenler, 7- Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Adlî Mahkemelerde açılan davalarda savunma yazıları, 8- Valiliğe gelen evraktan bu yönerge ile başkalarına devredilmeyen havale işlemleri, 9- Vatandaşların Kurum ve Kuruluşlara yönelik şikâyet, yakınma ve taleplerine ilişkin başvuruları ile ilgili yazılar,

64 29.05.2016 64 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ YARDIMCILARI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR; 10- Tekit yazıları ve verilecek cevaplara ilişkin yazılar, 11- Tekit yazıları ve verilecek cevaplara ilişkin yazılar, 12- Vali’nin bulunmadığı zamanlarda görev bölümüne göre kendilerine taalluk eden konularda Vali tarafından imzalanması veya onaylanması gereken, ancak özelliği ve ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazılar ve onayların bilâhare bilgi verilmesi kaydıyla imzalanması veya onaylanması, 13- Hazine arazilerinin tahsis, trampa, kiralama ve satışına ilişkin Maliye Bakanlığı’na gönderilecek görüş ve teklif bildiren yazılar,

65 29.05.2016 65 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ YARDIMCILARI TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR; 8- İl Birimlerinde görevli Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve daha üst unvanlı personelin 1 aya kadar görevden ayrılmaları halinde yerlerine vekaleten görevlendirmelere ilişkin onaylar ile diğer personele ilişkin 1 aydan uzun süreli vekaleten görevlendirme onayları, 9- Vali’nin izin verecekleri dışında kalan İl personelinden Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, ve daha üst unvanlı personelin her türlü izinlerine ilişkin onaylar, diğer personele ilişkin verilmesi zorunlu olmayan aylıksız izinler ve takdire bağlı mazeret izinlerine ilişkin onaylar, 10- Özlük dosyaları İl birimlerinde tutulan İlçe personeline verilmesi zorunlu olmayan aylıksız izin onayları, 11- Kurumların İl birimlerinde çalışan şef ve daha alt kadrolardaki personelin kurumlar arası ve ilçelerarası 3 aya kadar geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin onaylar, 12- Vali’nin onayı dışında kalan personele ilişkin emeklilik, görevden çekilmiş sayılma, istifa ve göreve yeniden başlatma işlemlerine ilişkin onaylar,

66 29.05.2016 66 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ YARDIMCILARI TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR; 13-Özlük dosyaları il müdürlüklerinde tutulan personelin derece yükselmesine ilişkin onaylar, 14- Düzenlenen kongre, seminer, toplantı vb. faaliyetlere katılacak Valinin onay verecekleri dışında kalan il personelinin il dışı görev onayları ile müdür yardımcısı, şube müdürü, başhekim ve uzman doktorlar ile ismen çağrılmayan diğer personele ilişkin il içi görev onayları, 15- İlçelerde görev yapan personelin seminer, toplantı v.b. nedenlerle çağrılmalarına ilişkin onaylar 16- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin C bendine göre Valilik merkez birimlerine atanan geçici personelin sözleşme onayları,

67 29.05.2016 67 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ YARDIMCILARI TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR ; 17-Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının ruhsatlandırma ve kapatma onayları ile bu kuruluşlara yeni ilâve edilecek ünitelerin açılma onayları, 18-Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin onaylar, (Özel Hastane, Tıp Merkezi, Poliklinik, Muayenehane, Müstakil Laboratuar, Ağız Diş Sağlığı Merkezi,/Polikliniği/Muayenehanesi/Diş Protez laboratuarı) 19-Özel Hastane Ruhsat/Faaliyet İzin Belgesi/Mesul Müdürlük belgesi ve Mesul Müdür Yardımcısı Belgesi düzenlenmesine ilişkin onaylar, 20- Özel Tıp Merkezi, Özel Poliklinik, Müstakil laboratuar ruhsat onayları, 21- Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik gereğince Mezarlık Seçim Komisyonu oluşturulmasına ilişkin onaylar, 22- Eczanelere ilişkin ruhsat onayl

68 29.05.2016 68 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VALİ YARDIMCILARI TARAFINDAN ONAYLANACAK YAZILAR; 23- Ağız Diş Sağlığı Merkezi/Polikliniği/Muayenehanesi Ruhsatlandırma onayları, 24- Diş Protez laboratuarı Açılış / Ruhsat Düzenleme onayları, 25- Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi verilmesi, belge yenilenmesi ve faaliyetten men işlemleri 26-Personel mevcudu 200’ den fazla olan daire ve müesseselere ait sivil savunma planlarının onayı,

69 29.05.2016 69 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

70 29.05.2016 70 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

71 29.05.2016 71 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

72 29.05.2016 72 ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

73 29.05.2016 73

74 29.05.2016 74

75 29.05.2016 75

76 29.05.2016 76


"29.05.2016 1 RESM İ YAZI Ş MA USUL VE ESASLARI YÖNETMEL İĞİ VAL İ L İ K İ MZA YETK İ YÖNERGES İ Adem ÖZER Ara ş tırma Ve Sa ğ lı ğ ın Geli ş tirmesi Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları