Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Özverili, İlerleyen Daire Başkanlığı ŞUBE MÜDÜRÜ ESMA ULUTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ BAYRAM KAYHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Özverili, İlerleyen Daire Başkanlığı ŞUBE MÜDÜRÜ ESMA ULUTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ BAYRAM KAYHAN."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Özverili, İlerleyen Daire Başkanlığı ŞUBE MÜDÜRÜ ESMA ULUTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ BAYRAM KAYHAN

2 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Eğitim-öğretim planları ve dersler MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim planı; eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu dersleri ile Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarından isteğe bağlı olarak seçilecek bir ders ve Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim- öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, ilgili kurulca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarını kapsar. (2) Eğitim-öğretim çalışmaları; ders, staj, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmalardır. Eğitim-öğretim çalışmaları bir yarıyıl sürelidir. Bu süreler eğitim-öğretim planında Senato veya ilgili kurulların kararıyla farklı süreler olarak düzenlenebilir. (3) Eğitim-öğretim çalışmalarının öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi-saat esası üzerinden yapılır. Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi- saat değeri aşağıda gösterilmiştir:

3 (4) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü kırk ders saatinden fazla olamaz. Ancak, öğrencinin bir önceki yarıyılından devamsız dersi bulunmayıp son yarıyılında mezun olabilecek durumda ise, danışmanın onayı ile haftalık ders yükü en fazla bir ders arttırabilir. Öğrenci kabulü MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen lisans ve meslek yüksekokulu programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. (2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Üniversite tarafından yapılır. Eğitim-öğretim çalışmasıKredi a) 1 saatlik teorik ders1 b) Derse bağlı 2 saatlik uygulama (Uygulamanın yarısı olarak hesaplanır) 1 c) 1-4 saatlik laboratuvar, klinik, saha uygulaması, atölye uygulaması, seminer, proje, bitirme ve benzeri çalışma 1 ç) 5-8 saatlik laboratuvar, klinik, saha uygulaması, atölye uygulaması, seminer, proje, bitirme ve benzeri çalışma 2

4 Yatay geçiş MADDE 12 – (1) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (2) Azami süre, geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılarak bulunur. (3) Üniversite içinden ya da dışından geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl, bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. (4) Üniversite içinden geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar ortalamalara katılır. (5) (Değişik : 28/09/2012 – 28425/md.1) Üniversite içi ve dışı yatay geçişlerde, eşdeğerliliği ilgili kurulca kabul edilen programlardan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranır.

5 Dikey geçiş MADDE 13 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu lisans programına başlama hakkı elde eden öğrencilerin işlemleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ders muafiyetleri MADDE 14 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu takdirde bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının en az %75’inden muaf olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür. (2) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayılabilir. (3) İntibak ettirildiği sınıfta öğrencinin alması gereken haftalık ders yükü kırk ders saatinden fazla olamaz.

6 Ders kaydı MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında veya danışmanının gözetiminde interaktif olarak ders kayıtlarını yapmak zorundadırlar. Internet üzerinden ders kaydı yaptıran öğrenci, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde ders kaydını interaktif olarak danışmanına onaylatmak zorundadır. Ders kaydını danışmanına onaylatmayan öğrencinin ders kaydı gerçekleşmez. Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. (2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. (3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları bir dersi bırakabilir. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları ve alttan ilk kez alması gereken dersleri öncelikle almak zorunda olup, bu dersleri bırakamazlar. Ön koşullu dersler ve ön koşul dersleri, gerekçeleri ile birlikte anabilim dalı kurulu, bölüm kurulu, fakülte veya yüksekokul kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Ön koşullu derslere kayıt yaptırabilmek için, ön koşul derslerinden bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümlerine göre başarılı olma şartı aranır.

7 (4) Bir yarıyıla ait kayıt yapılan eğitim-öğretim çalışmaları danışmanın onayından sonra internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin kayıt yaptığı eğitim- öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif kayıtları kesinlik kazanır. (5) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu dersi/dersleri not yükseltmek için dönem ders kayıtlarıyla birlikte tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur. (6) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar. (7) Öğrenci isterse alması gereken seçmeli dersleri aynı düzeydeki diğer programlardan seçebilir. (8) Mazeretleri nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrenciler eğitim-öğretim döneminin ilk haftasında mazeretlerini belgeleyen belgelerini yazılı olarak ilgili bölüm başkanlığına bildirmek zorundadır. Bu süreden sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca uygun görülen öğrenciler mazeretleri uygun görüldüğü tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ders kayıtlarını interaktif olarak yaparak danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

8 Zorunlu ve seçmeli dersler MADDE 16 – (1) Önlisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. (2) Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planındaki tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçileceği gibi aynı düzeydeki diğer programlardan da seçilebilir. Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu MADDE 17 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine, klinik ve saha uygulamalarının %90'ına devam etmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. (2) Uygulamalı dersler, haftalık çalışma programı içinde veya toplam ders saatini kapsamak şartıyla, yarıyıl içinde blok olarak yapılabilir. Mesleki uygulamalar ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile çalışma programının içinde, hafta sonu veya gece yapılabilir. (3) Üniversite yönetimi tarafından milli takıma, sportif, kültür ve bilimsel faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.

9 (4) Raporlu olunan toplam süre ders saatlerinin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvar saatlerinin %20’sini aştığı takdirde, rapor izine dönüştürülerek öğrenci o yarıyıl için izinli sayılır. (5) Ders sorumluları öğrencilerin derse devamlarını izlemekle yükümlü olup, bu konuda bölüm başkanlığına karşı sorumludurlar. Sınavlar MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı çeşittir. Sınav notları 100 puan üzerinden değerlendirilir. (2) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir. Ara sınav MADDE 19 – (1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. (2) Ara sınavın harf notuna katkısı % 40’tır. Bir ara sınav yapılması halinde % 40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl çalışması yapılması halinde, bu sınavların veya yarıyıl içi çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı % 40’ı geçmeyecek şekilde dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir.

10 (3) Yarıyıl içi çalışmalar ve takvimi, yarıyıl başında bölüm başkanlığınca ilgili kurula sunulur ve öğrenciye duyurulur. Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır. (4) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır, bu hafta ders yapılmaz. Notlar sınavların bitiş tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan edilir. (5) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz. (6) Sağlık yüksekokullarında ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında klinik, saha çalışması gibi uygulamalı meslek derslerinin uygulama notunun harf notuna katkısı %50’dir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıklı ortalamasının % 50’si ile uygulama notunun % 50’si alınarak harf notu hesaplanır. Yarıyıl sonu sınavı MADDE 20 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir. (2) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 45 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

11 Bütünleme sınavı MADDE 21 – (Değişik : 28/09/2012 – 28425/md.3) (1) Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. (2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere kayıt yaptırmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavı ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. (3) Bütünleme sınavına, yalnızca CC notunun altında harf notu bulunan derslerden girilebilir, not yükseltmek amacıyla CC ve üstünde notu bulunan derslerden girilemez. Bütünleme sınavından alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Notun değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır. (4) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere girmedi (GR) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.” Mezuniyet sınavı MADDE 22 – (1) Mezuniyetlerine en çok iki dersi kalan öğrencilere; yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri DC harf notlu en çok iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.

12 (2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Mezuniyet sınavı, bütünleme sınavından sonra yapılır. (3) Mezuniyet sınavından başarılı olunması için en az CC harf notunun alınması gerekir. Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notu dikkate alınmaz. Mazeret sınavı MADDE 23 – (1) Mazeret sınavı yalnızca birinci ara sınav için kullandırılır. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır. (2) Sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. (3) Mazeret belgelerinin düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde bölüm başkanlığı/fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü/meslek yüksekokulu müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. (4) ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirme sonucu yerleştirilen öğrencilerin yazılı müracaatı halinde mazeret sınavlarıyla birlikte ara sınav hakkı kullandırılır.

13 Muafiyet sınavı MADDE 24 – (1) Her yıl eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Üniversite Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı olanlar, kayıtlı oldukları programlarda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinin tamamından muaf olur ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre harfli notu verilerek ilgili yarıyıllarda ayrı ayrı ders başarı notu olarak işlenir ve yarıyıl akademik not ortalaması ile ağırlıklı genel not ortalamasına katılır. (2) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda seviye tespit sınavı; Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca, 29/7/2010 tarihli ve 27656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Notların verilmesi MADDE 25 – (1) Harf notları, öğretim elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir. Bundan sonra notlar interaktif olarak ilan edilir. Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. Harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra iki suret çıktısı alınarak ilgili öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı ve yüksekokul müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir. (2) Her yarıyılın sonunda ilgili kurul tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlendirilmesi yapılır.

14 Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 28 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç yedi gün içerisinde dekanlığa veya müdürlüğe yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz üzerine ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme sonucu maddî hata olup olmadığı incelenerek, varsa gerekli düzeltme yapılarak sonuç dekanlığa/müdürlüğe ve öğrenciye bildirilir. Dekanlık veya Müdürlük düzeltme varsa sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. (2) Yarıyıl sonu sınav notlarında itiraz süresinden sonra herhangi bir maddi hata tespit edilmesi halinde, düzeltme isteği, dersi veren öğretim elemanının talebi üzerine ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Üst yarıyıldan ders alma MADDE 31 – (1) Öğrenci, ancak danışmanının olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.20 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ünü aşamaz. Öğrenci, üst yarıyıldan ders alarak, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

15 Üniversiteden ayrılma MADDE 42 – (1) Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır. (2) Kendi isteğiyle kayıt sildiren veya Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrenciler ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini geri alamazlar. TÜM BİRİMLERDE DERS MUAFİYETLERİ VE İNTİBAKLAR AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTEKİ GİBİ OLMALIDIR.

16

17 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Kontenjan MADDE 5 – (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir. (2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

18 Geçişler MADDE 6 – (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. (3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. (4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. (5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

19 Başvuru ve değerlendirme MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. (2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir. (3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. (4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır. (5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. (6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerince düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. Uygulanacak olan karşılık yöntemi üniversite senatosu tarafından belirlenir.

20 Sonuçların ilanı ve intibak programı MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir. (2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır. (3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. (4) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

21 Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı MADDE 9 – (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. (2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır. (3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

22 (4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir. (5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. (6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

23 Ortak programdan diploma programlarına geçiş MADDE 10 – (1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş yapabilmesi için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma programının kontenjanı otuzdan az olmayacak şekilde senato tarafından belirlenir. (2) Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır. (3) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. Bu kriterlerden hangisinin uygulanacağı, üniversite senatosu tarafından belirlenir. (4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğrenim süresine dahildir. (5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.

24 MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir. (4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir. (5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir. (6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

25 (7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar. (10) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

26 MADDE 13 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler. (2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar. (3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir. (4) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin 5 ve 6 ncı sınıfından başarısızlık hariç sağlık sorunları nedeniyle askeri öğrenci vasfını kaybettiği için ilişiği kesilenlerin yükseköğretim kurumları tıp fakültesine yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

27 Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir. (2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır. (3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

28 (4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır. (5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler MADDE 15 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

29 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL LİSANS VE YAN DAL YÖNETMELİĞİ Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarının oluşturulması MADDE 5 – (1) Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal programları Gümüşhane Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilir. (2) Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal programları, program açmak isteyen bölümün başvurusu üzerine Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. Açılan programa hangi bölümlerden öğrenci kabul edileceğini, programı açan bölüm belirler. (3) Çift Ana Dal Lisans eğitim-öğretimi en az 36, Yan Dal eğitim- öğretimi en az 18 krediden oluşur. (4) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarında alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin ortak dersleri dışında olması şartıyla programı uygulayan bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. (5) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarının kontenjanları Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde bölümler tarafından hazırlanarak yarıyılın/yılın başlangıcından önce ilân edilir. Her iki program için kontenjan, bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı asli öğrenci sayısının %5’i ile %20’si arasında olması şartı ile, Senato tarafından belirlenir. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın yapılacağı hususunun karara bağlanması konusunda Senato yetkilidir.

30 Programa başvuru ve kabul MADDE 6 – (1) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile bölümlere yapılır. (2) (Değişik : 14/07/2010 – 27641/Md.1) Aynı anda birden fazla çift ana dal diploma ve yan dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir (3) (Değişik : 14/07/2010 – 27641/Md.1) Lisans öğrencileri, ikinci ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında, yan dal programına ise ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilirler. Öğrencinin çift ana dal lisans programına başvuru yapabilmesi için genel not ortalamasının en az 3.20, yan dal programına başvurabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.80 olması gerekir. Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için ana dal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ve başvuruda bulunduğu döneme kadar ana dal lisans programında aldığı tüm dersleri başarmış olması şartı aranır. (4) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarına katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır. Bu programlara kabul, ilgili bölümlerin uygun görmesi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. (5) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programları, programlardaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri plânlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca öğretim üyeleri arasından belirlenen bir danışman gözetiminde yürütülür.

31 Program süresi MADDE 7 – (1) (Değişik : 14/07/2010 – 27641/Md.2)Ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat çift ana dal lisans diploma programını bitiremeyen öğrencilerin en fazla iki yarıyıl, yan dal programlarını bitiremeyen öğrencilerin ise en fazla bir yarıyıl çift ana dal ve yan dal diploma programlarının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla öğrenim süresi uzatılabilir. Ders geçme esasları MADDE 8 – (1) Öğrencinin Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. (2) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarında alınan notlar hiçbir şekilde Ana Dal Lisans programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. (3) (Ek : 14/07/2010 – 27641/Md.3) Çift ana dal programında hem birinci hem ikinci ana dala ait bitirme çalışmaları ile farklı türdeki pratik çalışmaların yapılması zorunludur. Staj ve pratik çalışmaların eşdeğerliğine ve ikinci ana dalda hangilerinin yapılması gerektiğine, bu konuda oluşturulan komisyon karar verir.

32 Programdan ayrılma ve ilişiğin kesilmesi MADDE 9 – (1) Bir öğrenci istediği takdirde Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından ayrılma hakkına sahiptir. Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından ayrılmak isteyen öğrenciler ile bu Yönetmelikteki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin Yönetim Kurul Kararı ile Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından ilişiği kesilir. Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir. (2) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden bu programlara başvuramazlar. (3) (Değişik : 14/07/2010 – 27641/Md.3) Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için, ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.72 olması gerekir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal program genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Ana dal programı genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.72’nin altına düşen öğrencinin çift ana dal diploma programından kaydı silinir. Yan dal programında ise, ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30’un altına düşen öğrencinin kaydı silinir. (4) Çift Ana Dal Lisans diploması veya Yan Dal sertifikası alınabilmesi, Ana Dal Lisans programından mezun olma şartına bağlıdır.

33 Mezuniyet ve dereceler MADDE 10 – (1) Çift Ana Dal lisansı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, Ana Dal lisans ve Çift Ana Dal lisans diploması verilir. (2) Yan Dal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yan Dal Sertifikası verilir. (3) Ana Dal Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Ana Dal lisans veya Yan Dal programını bitirmese bile, Ana Dal Lisans programına ait diplomasını alabilir. (4) Çift Ana Dal lisans programından ayrılan bir öğrenci, bir Yan Dal programını tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal sertifikası almaya hak kazanır.

34 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 1. 1. Her dönem bitiminde harfli not çizelgeleri iki suret hazırlanarak bir sureti Bölüm Başkanlığında kalacak, ikinci sureti ise ÖİDB’na klasör halinde teslim edilecek. 2. 2. Ders muafiyet başvuruları eğitim-öğretimin ilk haftası içerisinde yapılacak olup, sonraki haftada ise Yönetim Kurulunda görüşülüp ÖİDB’na gönderilecektir. (Ek kontenjan ve yatay-dikey geçişlerde öğrencinin kayıt olduğu hafta içinde başvurular alınarak Yönetim Kurulu ile ÖİDB’na gönderilecektir.) 3. 3. Stajlar gönderilirken tamamlayan öğrencilerinki İVEDİ olarak ÖİDB’ye gönderilecek, ayrıca staj muafiyetleri YKK ile, stajlar ise Staj Komisyon Kararı ile (Kaç gün staj yaptığı kararda belirtilecek.) ÖİDB’na gönderilecektir. 4. 4. Ek-C Belgelerinin (Paraf) Açıklama kısmına hangi üniversiteye yatay geçiş yaptığı yazılacaktır. 5. 5. Öğrenci Belgesi verilemez uyarısı çıkan öğrencilere (Azami öğrenim süresini bitiren ve Ders kaydı yapmayan ve kayıt donduran) ilgili belge yönetmelik gereği verilmeyecektir. ÖİDB’na yönlendirilmeyecektir. 6. 6. Mezuniyetlerde önce staj kararları gönderilecek, gelen transkriptlere istinaden Yönetim Kurulunda mezuniyet kararı alınarak ÖİDB’na gönderilecektir. 7. 7. Öğrenciye İlişik Kesme Belgesi verilirken öğrenci önce kart bilgilerinden arşive atılacak, öğrenim durumu KENDİ İSTEĞİ olarak yapılacaktır. Ayrıca resmi yazıyla dia ÖİDB’na bildirilmesi gerekmektedir. 8. 8. Mazeret sınavına girecek öğrencilerin listelerinin öğrencinin gireceği derslere göre hazırlanarak mazeret sınav tarihlerinden en az iki hafta önce ÖİDB’na gönderilmesi gerekmektedir. 9. 9. Ara sınav yapılmayacak derslerin YKK ile Vize sınav tarihlerinden önce mutlaka ÖİDB’na gönderilmesi gerekmektedir. 10. 10. Yapılan muafiyetlerin bir suretinin öğrenciye tebliğ edilmesi gerekmektedir. 11. 11. Kurum içi yatay geçişlerde öğrenci hangi okuldan yatay geçiş yapmışsa, yatay geçiş yaptığı okul önceki okuldan kişisel dosyasını yazıyla isteyecek.(Merkezden ayrılan öğrencilerin dosyaları ÖİDB’dan istenecek) 12. 12. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler dilekçeye ile belgelerini alırken Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına ilişiği yoktur onayı yaptırmak zorundadırlar.

35 Bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz…


"ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Özverili, İlerleyen Daire Başkanlığı ŞUBE MÜDÜRÜ ESMA ULUTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ BAYRAM KAYHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları