Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğrudan Temin 1 BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ SALİM DEMİREL SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğrudan Temin 1 BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ SALİM DEMİREL SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ."— Sunum transkripti:

1 Doğrudan Temin 1 BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ SALİM DEMİREL SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ

2 Doğrudan Temin 2 İLGİLİ MEVZUAT Anayasa 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesi Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Sayıştay Kararları

3 Doğrudan Temin 3 Mahalli idarelerin Anayasadaki yeri Anayasanın 127. maddesinde; “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.” Hükmü yer almaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 3. maddesinde ise; "Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade eder." Hükmü yer almaktadır.

4 Doğrudan Temin 4 Belediyenin görevleri Belediyeler, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin yukarda sayılan görevleri yerine getirirken yaptığı harcama kalemlerinden biri de temsil, ağırlama ve tören giderleri kapsamında yapılan harcamalar olup, söz konusu harcamalarda dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda başlıklar halinde değinilmiştir.

5 Doğrudan Temin 5 TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİNİN BELEDİYE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNDAKİ YERİ 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinde temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmış, aynı Kanunun 60. maddesinde ise temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye gideri olarak zikredilmiştir. Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 24. maddesinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri Büyükşehir Belediyesinin giderleri arasında sayılmış bulunmaktadır. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11. maddesiyle İçişleri Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 25.04.1984 tarih ve 1984-27302 sayılı Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi çıkarılmıştır.

6 Doğrudan Temin 6 Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin bağlayıcılığı Mülga 832 sayılı Sayıştay Kanunun “Mali konularla ilgili tüzükler ve yönetmelikler hakkında istişari mütalaa” başlıklı 105. maddesinde; “Bakanlıklar ve Sayıştayın denetimine giren diğer idare ve kurumlarca mali konularda düzenlenecek yönetmeliklerle tüzükler, Sayıştayın istiţari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konulabilir.” Hükmü yer almaktadır. Söz konusu yönerge Sayıştayın istişari mütalaası alınmadan yürürlüğe konulmuş olup, Sayıştay denetim ve yargılaması açısından bağlayıcı konusunda farklı görüşler vardır

7 Doğrudan Temin 7 TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİNDE HARCAMA YETKİLİSİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Harcama Yetkisi ve Yetkilisi” başlıklı 31. maddesinde, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu, Aynı Kanunun “Harcama Talimatı Ve Sorumluluk” başlıklı 32. maddesinde ise, bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkün olduğu, harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alacağı, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine 5393 sayılı Belediye Kanunun “Harcama Yetkilisi” başlıklı 63. maddesinde belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu düzenlenmiştir. Bütün bunlara rağmen 5393 sayılı Kanunun 38. maddesinde temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmış olduğundan söz konusu ödeneklerin kullanılmasında belediye başkanı harcama yetkilisi olacaktır.

8 Doğrudan Temin 8 Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin kapsamı Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 2. maddesinde; “Bu yönerge belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsamaktadır.” denilmektedir. Buna göre, Belediye Başkanının başkanlık görevinde bulunması dolayısıyla yapması gereken giderler yönerge kapsamda değerlendirilecek, bireysel ve temsili özelliği olmayan giderler ise yönergede yer alan hükümlere göre karşılanamayacaktır.

9 Doğrudan Temin 9 Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin sınırı Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 3 üncü maddesinde; “Temsil-ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine tabidir.” hükmü yer almaktadır. Yönergenin 3. maddesi ile genel kural getirilmiş, diğer maddelerde ise bu genel kurala sınırlamalar getirilmiş bulunmaktadır. Buna göre diğer maddelerdeki sınırlamalar dâhilinde, temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanına ait olacaktır. Söz konusu maddeler incelendiğinde konu ve kapsam bakımından sınırlamalar bulunmakta iken miktar bakımından kısıtlayıcı herhangi bir ifade yer almamaktadır. Ayrıca söz konusu tören ve toplantıya belediye başkanının katılması şartı da aranmaz.

10 Doğrudan Temin 10 1-TEMSİL GİDERLERİ Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla: a) Belde'de başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlenmek, b) Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, c) Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, d) Belde'de göreve başlayan veya ayrılan protokole dâhil kişiler için toplantılar düzenlenmek ve hediye vermek,

11 Doğrudan Temin 11 2-AĞIRLAMA GİDERLERİ Beldenin misafiri durumunda olan; a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri, b) Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokole dâhil kişiler, c) Yabancı Ülke Temsilcileri veya konuklar, d) Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, e) Basın mensupları, f) Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.”

12 Doğrudan Temin 12 Ağırlama giderlerinin ödenebilmesi için; Söz konusu maddede sayılan ziyafet veya kokteyl giderlerinin belediye bütçesinden ödenebilmesi için davetlilerin 5 inci maddede sayılan kişilerden olmaları ve beldenin misafiri durumunda olmaları şartlarının birlikte bulunması gerekir.

13 Doğrudan Temin 13 3-TÖREN GİDERLERİ Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı ile ödenebilir: a) Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri, b) Beldenin kurtuluş günleri, c) Festival ve fuarlar, d) Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri, e) Milli mücadeleye ait önemli günler,

14 Doğrudan Temin 14 4-DİĞER GİDERLER Yukarıdaki temsil, ağırlama ve tören giderlerine ilişkin belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması Belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) de harcama yapılabilecektir.

15 Doğrudan Temin 15 TEMSİL, AĞIRLAMAVE TÖREN GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 37. maddesinde temsil ve ağırlama ve tören giderleri olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin giderlerin ödenmesinde, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin aranacağı hüküm altına alınmıştır. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde; a) Harcama talimatı, b) Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon, c) Mihmandar Hesap Cetveli ödeme belgesine ekleneceği düzenlenmiştir. Ayrıca Yönetmelik gereği ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak harcama talimatında, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı belirtilecektir.

16 Doğrudan Temin 16 Karar Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 07.12.1993 tarih ve 23266 sayılı kararı; “Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 3 üncü maddesinde; Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir denilmekle birlikte, aynı Yönerge’nin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında temsil giderlerinin görevle ilgili olması şartı getirilmiştir. Mahalle Muhtarlarına, Belediye Başkanı’nın oluru ve Belediye Meclisi’nin kararı ile toplu taşım kartı dağıtılması görevle ilgili nitelik taşımadığından, belediye bütçesinin temsil, ağırlama ve tören giderleri tertibinden karşılanması yasal olmamakta olup, tazmin hükmünün tasdikine oybirliği ile karar verildi.”

17 Doğrudan Temin 17 Sayıştay Temyiz Kurulu da 04.11.2003 tarih 26724 sayılı kararı; “Bir partinin adı ve amblemi altında milletvekili adaylarının ve belediye başkan adaylarının resimleri ile birlikte partinin siyasi mesajlarının ve bayram kutlamasının yer aldığı gazete ilân giderinin; belediye hizmetleri ile herhangi bir ilgili bulunmaması nedeniyle belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığını” Sayıştay 8. Dairesi 27.08.1999 tarihli ve 4400 sayılı kararı; “Fen işleri müdürlüğünde görev yapan ve resmi sıfat ve görevle beldeye gelen resmi daire çalışanlarına verilen yemeğin bedelinin bütçeden ödenmesinin adı geçen yönergenin 5 inci maddesine uygun bulunmadığı”

18 Doğrudan Temin 18 Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı Tutanak No : 30364 Tutanak Tarihi : 07.10.2008 …… Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, ağırlama giderinin konu kapsam ve miktarının tayin hususu belediye Başkanının takdirine bağlı olduğu uygulamada belediye tarafından gerçekleştirilen yol ve su hizmetlerinde belediye görevlileri ile birlikte çalışan Köy Hizmetleri ve Karayolları çalışanlarına verildiği belirtilen ve yönergenin 5/f maddesi kapsamında mütalaa olunan yemeğe ilişkin bedelin belediye bütçesinde karşılanmasında Belediye Başkanının yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile, 1093 sayılı ilamın 1. maddesiyle verilen ………-liraya ilişkin tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, Oybirliği ile,

19 Doğrudan Temin 19 Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı Kararın Numarası : 26724 Kararın Tarihi : 04.11.2003 KONU: Bir partinin adı ve amblemi altında milletvekili adaylarının ve belediye başkan adaylarının resimleri ile birlikte partinin siyasi mesajlarının ve bayram kutlamasının yer aldığı gazete ilân giderinin; belediye hizmetleri ile herhangi bir ilgili bulunmaması nedeniyle belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı. …… Yukarıda ifade edilen gerekçelerle 998 sayılı ilâmın 1’inci maddesiyle verilen …………….-TL.’na ilişkin tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.

20 Doğrudan Temin 20 ETİK 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu Görevlileri Etik Kurulu Genelge ve Kararları

21 Doğrudan Temin 21 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yetki Alanına Giren Mahalli İdare Görevlileri Büyükşehir Belediye Başkanı İl ve İlçe Belediye Başkanları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları Genel Müdürü Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı İl Belediye ve İl Özel İdare Birlikleri ile bunların Üst Birlik Başkanları Büyükşehir Belediye Şirketleri Genel Müdürleri, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir sınırları içindeki Belediye Başkanları

22 Doğrudan Temin 22 Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci Halka hizmet bilinci Hizmet standartlarına uyma Amaç ve misyona bağlılık Dürüstlük ve tarafsızlık Saygınlık ve güven Nezaket ve saygı Yetkili makamlara bildirim Çıkar çatışmasından kaçınma Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı Savurganlıktan kaçınma Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu Eski kamu görevlileriyle ilişkiler Mal bildiriminde bulunma

23 Doğrudan Temin 23 Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar. Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar. Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

24 Doğrudan Temin 24 Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.

25 Doğrudan Temin 25 Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

26 Doğrudan Temin 26 Savurganlıktan kaçınma Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

27 Doğrudan Temin 27 Doğrudan Temin Nedir? Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.(Madde 4) Bu usul ile 22 maddede sayılan bütün bentler için ilan yapılmaksızın,teminat alınmaksızın,ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de sayılan yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın ihtiyaçların temin edilmesi sağlanmıştır.(İhale usulü değil, temin yöntemi)

28 Doğrudan Temin 28 Yöntemle Getirilen Kolaylıklar Bu usulde teminat (ge ç ici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir. İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir. İhale dok ü manı hazırlanması ve yaklaşık maliyet tespiti zorunlu değildir. Şartname hazırlanması ve s ö zleşme yapılması zorunlu değildir.

29 Doğrudan Temin 29 Doğrudan teminde idarenin takdiri Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

30 Doğrudan Temin 30 Getirilen Zorunluluklar Piyasa fiyat araştırması için yazılı “en az bir kişi” görevlendirilmelidir. Görevlendirilen kişi/kişiler piyasada fiyat araştırması yapmalıdır. Uygun olan kişiden alım yapılmadan önce, harcama yetkilisinden onay alınmalıdır. Belli bir süreyi gerektiren işlerde, alımın sözleşmeye bağlanması zorunludur.

31 Doğrudan Temin 31 Doğrudan teminde piyasa fiyat araştırması İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırmasının yapılacaktır. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde de yapılabilir.(Tebliğ 22.1.1.4. ) Teklif alınması durumunda ise piyasa rayicini yansıtır, başka bir ifadeyle gerçekçi bir fiyat tespiti önemli olup,bu çerçevede mümkün olduğunca çok işletmeden fiyat almasını uygun olacaktır.

32 Doğrudan Temin 32 Sözleşme yapılması durumu;  Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan tip sözleşmelerin esas alınması zorunlu olmayıp,işin niteliğine göre ; sözleşmenin konusu, bedeli, süresi ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri sözleşmede belirtilmesi yeterlidir.

33 Doğrudan Temin 33 Doğrudan Temin Süreci Onay belgesi (Birinci) Fiyat araştırması yapacakların görevlendirilmesi Fiyat araştırması yapılması En uygun bedelin tespiti İhale yetkilisinin onayı (oluru) (İkinci) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme Alımın gerçekleştirilmesi Fatura vb. belgelerin onay belgesine eklenmesi

34 Doğrudan Temin 34 Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan alımlarda Karar damga vergisi Doğrudan teminle karşılanan alım için 4734 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtildiği şekilde bir komisyonun oluşturulduğu, alım kararının komisyon tarafından verildiği ve bu kararın ihale yetkilisince onaylandığı durumda, binde 4,95 oranında damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir.

35 Doğrudan Temin 35 Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan alımlarda Sözleşme damga vergisi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlara ilişkin olarak sözleşme imzalanmış ise, sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Sözleşme düzenlenmemiş olması durumunda ise damga vergisi tahsil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

36 Doğrudan Temin 36 Bu hususlara İlişkin olarak 16.04.2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 5. maddesinde; ““ Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.” açıklaması yer almaktadır.

37 Doğrudan Temin 37 Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı verilip verilemeyeceği  Genel Tebliğin 28.1.10 maddesindeki açıklamalar uyarınca; Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Ayrıca doğrudan temininin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

38 Doğrudan Temin 38 Doğrudan teminde ceza sorumluluğu Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

39 Doğrudan Temin 39 22/d Kapsamında yapılacak alımlar d)Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (otuzüçbin yetmişaltı Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (onbirbin yirmibir Türk Lirasını)  aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.* Bu bent kapsamında;  Belirtilen miktarı aşmayan ihtiyaçlar(mal+hizmet+yapım)  Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmet alımları yapılabilecektir.

40 Doğrudan Temin 40 TEMSİL AĞIRLAMA KAPSAMINDAKİ ALIMLAR LİMİTE TABİ MİDİR?  22/d bendi kapsamında yapılacak temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılan konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar herhangi bir parasal limite tabi değildir.

41 Doğrudan Temin 41 Belirlenen limitlere KDV dahil mi? Bu tutarlara KDV dahil olmayıp,ihtiyacın karşılığı olarak ödenecek bedelin KDV hariç öngörülen limitleri aşıp-aşmadığı önemlidir.

42 Doğrudan Temin 42 HANGİ LİMİT ESAS ALINACAK? İhtiyacı karşılayacak idarenin büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunup bulunmadığına göre belirleme yapılacaktır.

43 Doğrudan Temin 43 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI SONUCU SÖZ KONUSU LİMİTLERİN AŞILACAĞININ ANLAŞILMASI DURUMU Bu durumda doğrudan temin yönteminden vazgeçilerek ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekir. 22/d kapsamında birden fazla ihtiyaç için yapılacak piyasa fiyat araştırmasında toplam tutara mı bakılacak yoksa her bir kalem için uygun olan kişiden alım yapılabilir mi?

44 Doğrudan Temin 44 Doğrudan temin yöntemini kullanabilmek için işin kısımlara bölünmesi yasağı İdareler tarafından Kanunun 22/I-d bendinde belirlenen parasal limitlerin altında kalmak suretiyle doğrudan temin yöntemini kullanabilmek amacıyla aynı ihale konusu olabilecek yapım işlerinin kısımlara bölünmesi Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

45 Doğrudan Temin 45 Nitekim…. Nitekim, Genel Tebliğin 22.5.1.2.maddesinde “Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.” açıklaması yapılmıştır.

46 Doğrudan Temin 46 TEŞEKÜRLER


"Doğrudan Temin 1 BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILACAK TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ SALİM DEMİREL SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları