Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Waldorf Okulları Dr. Mustafa TOPRAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Waldorf Okulları Dr. Mustafa TOPRAK."— Sunum transkripti:

1 Waldorf Okulları Dr. Mustafa TOPRAK

2 WALDORF OKULLARI Waldorf kuramı ve uygulamasının kökenleri bir Avusturyalı felsefeci, bilim adamı ve eğitimci olan Rudolf Steiner'in çalışmala­rına dayanmaktadır. Waldorf okulları hareketi kaynağını Waldorf- Astoria sigara fabrikasının çalışanlarının çocukları için kurulan bir okuldan almaktadır.

3 WALDORF OKULLARI İlk Waldorf Okulu, Waldorf Astoria sigara fabrikasının yöneti­cisi Emil Molt'un öncülük etmesi ile yılında Stuttgart’ta kurulmuş ve Rudolf Steiner'in eğitim yaklaşımı­nı hayata geçirmiştir.

4 WALDORF OKULLARI Emil Molt okulun açılış konuşmasında, bu okulun Alman toplumunun kahramanları olan yeni Gothe'ler, Schiller'ler yetiştirmek için kurulduğunu ve bu okulda olan biten her şeyin iyi, güzel ve doğru olacağını belirtmiştir. Yine bu okutun açılışında Steiner de yaptığı konuşmada Waldorf okulunun ama­cının İnsanın evriminin bu gün ve yakın gelecekte gerektirdiği eksiklikleri gidermek olduğunu belirtmiştir {Steiner, 1996).

5 WALDORF OKULLARI Rudolph Steiner'e göre Waldorf eğitiminin amacı, kendi ya­şamını, amaçlarını başarabilecek şekilde yönlendirebilen özgür İnsanı geliştirmektir. Bu amaç ancak çocuğun zihin, kalp ve elleri­ni geliştirebilecek bir bütüncül eğitimle olanaklıdır. Bunun İçin üç olağanüstü hedefe yönelinmelidir: gerçek, güzellik ve iyilik idealle­ri. Bu amaçlar, entelektüel başarı, ruhsal gelişim, bedensel sağlık ve kişisel sorumluluk arasında iyi bir denge kurularak gerçekleşti­rilebilir.

6 WALDORF OKULLARI Öğrenciye öğrenmesini istediğimiz konular ancak o gelişim düzeyi olarak hazır olduğunda verilmelidir. Yıldan yıla gelişen bir biçimde öğrencilere içsel yaşamını besleyecek peri masalları, efsaneler, mitolojik öyküler, tarihsel metinler öğretilmelidir.

7 WALDORF OKULLARI Waldorf eğitiminin kalbi, eğitimin bir sanat olarak görülmesidir. Eğitimin amacı yaşamı çocuğa arzu ve merak dolu bir biçimde sunmaktır. Ders konularının, matematik, tarih, fizik gibi konuların sunumu canlı ve çocuğun deneyimlerini konuşmasına olanak vermelidir. İyi eğitilmiş bir çocuk, kalp, irade ve zihnini geliştirme­lidir.

8 WALDORF OKULLARI Amaç sadece öğretmek değil, her çocuğun içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarmak için güdülemek ve ilham vermektir.

9 WALDORF OKULLARI Sabah: Grup egzesizleri, ezberden okumalar ve şarkılar. Sabah Doğuşu. Amaç: öğrencilerin okula giden yolda tüm engelleyici düşüncelerini (anne- baba ile kavga, kötü bir uyku gibi) yok etmek. İlk 2 ders çok önemli. Öğrenciler bu 2 derste 1 ay boyunca bir konu çalışır: Roma tarihi, ışık fiziği. Bellirli bir müfredata göre. 12-13 yaşlara kadar öğrenci sadece 1 öğretmenle çalışır, güçlü ilişkiler kurulur. 13 yaşından sonar brans öğretmenleri öğretime başlar. Ders kitapları yok, öğretmen tüm öğrencileri derse dahil ederek kendi materyalini sunar.

10 WALDORF OKULLARI Öğleden Sonra: Diğer konu alanları (matematik, İngilizce ve yabancı dillere yoğunlaşma var). Gün bitimine doğru, öğrencilerin konsantrasyonları azaldığı için, fiziksel aktivite ve el işi çalışmaları olur. Eurhythmy, Tai-Chi tarsi, zihnin odaklanmasına yardımcı hareket egzersizleri. Ana derstek önce her öğrenci, önceki derste öğrendiklerini tekrar eder. Karışık becerilere sahip gruplarda öğrenme, birbirine yardım etme.

11 WALDORF OKULLARI Waldorf programına göre çocuk üç aşamalı bir bilişsel geli­şimden geçer: Okul öncesinde, kılavuzlanmış yaratıcı oyunlar; İlköğretimde sınıf öğretmeninin sınıf materyallerini yaratıcı ve sanatsal biçimde sunumu; Lisede ise öğrencinin bağımsız düşün­ce kapasitesinin uyandırılması yolu ile başanlır. Waldorf sistemi­nin öğrencinin ne düşüneceği ile değil nasıl ve ne zaman düşüne­ceği ile de ilgilenir.

12 WALDORF OKULLARI Waldorf eğitimi entelektüel bilgi ile sınırlı kalmadan, öğrencile­rin empati, etik, yaratıcılık ve sorun çözme gibi konularda da ge­liştirilmesini amaçlar. Çocukların yaşamları bo­yunca güçlü olmalarını sağlayacak beceriler geliştirmesini hedef­ler.

13 WALDORF OKULLARI Waldorf felsefesi, 14 yaşına kadar çocuğun kökenini saygı ve sevgiden alan, gerçek bir otorite gereksinimi içinde olduğunu ka­bul eder ve bu gereklilik Waldorf öğretmenlerinin niteliklerini de belirler. İlköğretim yıllarında, öğrenciler genellikle sekizinci sınıfa kadar aynı öğretmenle birlikte eğitim görürler. Böylece öğrenci, kendi gelişimini bilen ve tanıyan bir öğretmenle olmanın güven ve rahatlığını yaşar.

14 WALDORF OKULLARI Sınıf öğretmeni, alan öğretmenlerinin işbirliği içinde "ana ders'i sunar. Bu ders ev ve okul arasındaki ilişkiyi destekler. Sınıf öğretmeni ayrıca, programın devamlılığını sağlar. Ayrıca öğreni­lecek konuların seçilmesi, ayrıntıların belirlenmesi, sınıfın ilgi ve gereksinimlerine uygun bir disiplinin uygulanması konularını sınıf öğretmenleri düzenler.

15 WALDORF OKULLARI Waldorf eğitiminde çocuk gelişimi üç bölümde ele alınmıştır. 4-6 yaş (Dünya iyidir), 7-14 yaş (Dünya Güzeldir), 15-18 yaş (Dünya gerçektir).

16 WALDORF OKULLARI Okulöncesi eğitim 4-6 Yaş (Dünya İyidir):
Okulöncesi dönemde, hayal gücünü aktif hale getiren oyunlar, bahçe, orman ve denizden toplanmış ve dikkatle seçilmiş o-lan basit materyaller kullanılarak desteklenir. Öğrencilerin günlük yaşamla bağlantılı deneyimlerinin gelişmesi için ye­ mek pişirmek, ev işleri, boyama, çizim ve basit el sanatları ça­lışmaları yaptırılır.

17 Okulöncesi eğitim 4-6 Yaş (Dünya İyidir)
Sabahları çocuklar "sabah çemberinde" toplanırlar. Bu çem­berde birlikte şarkılar söylenir, oyunlar oynanır, şiir, öykü ve edebi metinler okunur. Yemek saatleri, öğrencilerin sağlıklı yemek alışkanlıkları, sindirim ve organ gelişimi ile ilgili konuların yer aldığı toplum­sal saatler olarak düzenlenir. Organik ve biyodinamik yiyecek­lerin yetiştirilmesi ve kullanılması ve yemeğin sevgi ve min­nettarlık duyguları ile tüketilmesi amaçlanır.

18 WALDORF OKULLARI Doğa harikaları deneyimi, yılın dönüm noktaları olan mevsim değişiklikleri, bahçedeki etkinliklerle gerçek bir maceraya dö­nüşebilmektedir. Öğrenciler eve gitmeden önce okunan öykü ya da oynatılan kuklalarla, öğrencinin tekrar yapması sağlanmaktadır. Böyle­ce öğrencilerin ileriki aşamada geliştirmesi gereken entelek­tüel beceriler ve hazır oluş düzeyi, beden hareketleri yolu ile sağlanmaktadır.

19 WALDORF OKULLARI 1-8. Sınıf (7-14 yaş) Dünya Güzeldir
İlköğretim yılları bedensel ve entelektüel becerilerin yaratıcı ve sanatsal bir ortamda geliştirildiği yıllardır. 12 yaşına kadar çocuğun duygusal dünyası aktif ve desteklenme gereksinimi içindedir. Bu gelişim özelliklerine bağlı olarak öğretim yöntem­leri de değişiklik gösterir. Gün üç bölüme ayrılmıştır. Ana ders Beceri dersleri Pratik (Uygulama dersleri)

20 WALDORF OKULLARI Ana ders: Her sabah ilk iki saat, öykü, hareket, çizim, müzik, yaratıcı yazma gibi etkinliklere ayrılmıştır. Dersin başlangıcındaki çizim hareketlerleri, simetri ve denge ; diğer hareketlerle ise göz-el koordinasyonu ve uzaysal uyum geliştirmeleri sağlanır. Çizimle­rin karmaşıklığı artırılarak, geometrinin temelleri kavratılmaya çalışılır.

21 WALDORF OKULLARI Beceri dersleri: Uzmanlık dersleri olan bu derslerde, sözlü ve yazılı uygulamalar, sürekli tekrar gerektiren yabancı dil, mate­matik, okuma, yazma ve müzik çalışmalan yapılır.

22 WALDORF OKULLARI Uygulama dersleri: Öğleden sonraki derslerde, öğrencilerin daha çok gevşeme ve rahatlamasını sağlayan boyama, el işleri, el sanatları, beden eğitimi ve bahçecilik gibi dersler yapılır.

23 WALDORF OKULLARI 9-12. Sınıflar (15-18) yaş (Dünya Gerçektir):
Bu düzeyde bütün dersler branş öğretmenleri tarafından veri­lir. Bütün öğrenciler İngilizce, matematik, tarih, fizik, kimya, biyolo­ji, coğrafya, yabancı diller, el sanatları, sanat tarihi, teknoloji, ev ekonomisi ve yaratıcı sanatlarla ilgili dersler alırlar. Ergenlik dö­neminin özelliği olan tartışma ve eleştiri, öğrencinin bağımsız düşünme gücünü ortaya koyabileceği bir güçlülük olarak düzenle­nir.

24 WALDORF OKULLARI Ana derste yılın grup teması incelenir. Bu büyük tema, öğren­cilerin olgunlaşması ile birlikte düşünme süreçlerini içeren deği­şen, güçlenen ve yansıtılan bir temadır. Branş öğretmenleri, öğ­rencilere sundukları eğitim süreçlerinde bu ana tema üzerinde vurgu yaparlar. Yıllık grup temaları şunlardır: 9.Sınıf: Zıtlıklar, Kutuplar 10.Sınıf: Denge- Süreç 11.Sınıf: Analiz, tanımlama 12. Sınıf: Sentez- Dünya görüşü

25 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Waldorf okullarında verilen eğitimin altı temel özelliği şunlar­dır: a) Çocuk gelişimi kuramı, b) Öğretmenin kendini geliştirme kuramı, c) Sanatsal ve akademik çalışmayı bütünleştiren ortak program , d) Çocuğun kapasitesinin ritmi ile öğretim yöntemleri arasındaki uyumu sağlayan öğretme sanatı, e) Yönetim ve öğre­timin bütünleştirilmesi, f) Öğrenci, öğretmen ve velilerin destekle­diği bir ağ olarak büyük Waldorf topluluğunu ve okulunu kurmak (Easton, 1997)

26 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Çocuk gelişimi kuramı: Waldorf felsefesinin temeli, insa­nın üç temel parçası olan beden, zihin ve ruhtan oluşan karmaşık bir çocuk imajıdır. Zihin=görme, koklama, işitme, hissetme Bu üç boyutun her biri dört duyu ile ilişkilidir. Böylece beş temel insan duyusu on ikiye çıkmıştır. Her çocuğun kapasitesinin geliştirilmesinde iç ve dış dünyasını algılamasını sağlayan sanat büyük bir rol oynar. Eğer sanatsal çalışmaları aktif bir biçimde tasarlar, uygular ve yaratırsak daha duyarlı, duygulu ve düşünceli oluruz.

27 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Waldorf modelinin temel hedefi çocuğun düşünerek, hissede­rek ve yaparak kazandığı bilgi ile bütünleşerek holistik bir düşün­ceye doğru eğitmektir. Bu çerçevede holistik düşünce ayrıca ger­çeğin tam olarak anlaşılmasını sağlayan tamamlayıcı unsurlar olan güven, iyilik ve güzellikten kaynaklanan bilginin bütünleştiril­mesi anlamına da gelir.

28 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Waldorf eğitimcileri, eğitim uygulamalarını biçimlendiren kap­samlı bir çocuk gelişim modelini benimserler. Bir Waldorf eğitim­cisi için çocuğun kapasitesi doğumdan 21 yaşa kadar 7 yıllık ritim­ler halinde gelişir. Onlara göre biricik olan bir içsel kendilikle do­ğan bütün bireyler eğer; 0-7 yaş arası okulöncesi; 7-14 yaş arası ilköğretim, 14-21 yaş arası, ergenlik yıllarına rastlayan gelişim aşamalarında uygun uyarıcılar ve destekler sağlanırsa özgürlük, olgunluk ve sorumluluğa doğru bir gelişme eğilimi taşırlar.

29 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
0-7 yaş arası okulöncesi; Birinci aşamada çocuk dünyayı tamamen fiziksel etkinlikler, oyun ve taklit yolu ile öğrenir ve dünyaya ilişkin deneyimler kaza­ nır. Öyküler, şarkılar, kaliteli eğitim materyalleri, fiziksel gelişimi uyarıcı taklit etmeye uygun etkinlikler; hayal gücü ve düşünme sisteminin gelişmesini sağlayıcı temellerin atılmasında son dereceönemli bir yer tutmaktadır.

30 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Bu aşama dokunma duyusunu geliştiren, görsel ve müzikal nitelik taşıyan çok geniş bir içerik taşıyan sanatsal etkin­liklere çocuğun doğrudan katılımı yolu ile duyularının farklılaşma ve rafineleşme zamanıdır. Waldorf kuramına göre çocuk, önemli tercihler yapabilecek yeterliğe ulaşıncaya kadar önemli kararların verilmesi konusunda bir otorite figürünün bakım ve yardımına gereksinim duyar.

31 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Lise yıllarına gelindiğinde çocuğun soyut düşünme yetisi gelişmiştir ve üçüncü aşamaya da girmiştir. Bu dönemde öğrenciler farklı konu alanlarında onlara sunulan görüşler arasındaki ilişki ve onlara neyin anlamlı geldiğine ilişkin yargılarda bulunabilmelerini sağlayacak deneyimlere gereksinim duyarlar.

32 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Etik sorumluluk duygusu ve güzel­likleri takdir etme duygusu bütün öğretilen konu alanları ile bütünleştirilmelidir. Bunun başarılması bilginin nasıl elde edileceği ve kullanılacağı konusundaki yaklaşımların bilinmesi ve göz önünde tutulması yolu ile çeşitli parçaların bütünleştirilmesine bağlıdır. Öğretmenlerin sunduğu materyaller ile öğrencilerin sunduğu rapor ve proje çalışmalarının bütünleştirilmesi.

33 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Öğretmenin Kendini Geliştirmesi: Waldorf eğitimcileri öğretmenlerin kendini geliştirmesini yalnızca kişisel bir çaba ola­rak değil, bir öğretmen olarak mesleki niteliklerinin en önemli bo­yutu olarak görmektedirler. Bir ilko­kulda ana ders öğretmeni bir sınıfı birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar okutur. Bunun amacı ilköğretim boyunca aynı öğretmenle bir süreklilik ve yakınlık kurulmasını sağlamaktır. Öğrencinin her gelişim aşamasında öğretmenin rolü ve beklentileri de değişir.

34 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tartışma toplantıları, koro çalışmaları, tiyatro gösterileri, konserler ve ritim çalışmaları öğretmenle­rin kendilerini geliştirme konusundaki bireysel çabalarına ek ola­rak yeni gelişme ve tazeleme fırsatları sunmaktadır.

35 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Bütünleştirilmiş Öğretim Programı: Çocuğun bir bütün olarak düşüncesinin, duygularının ve gönüllülük kapasitesinin geliştirilmesi için Steiner okul öncesinden liseye kadar bütün konu alanları ile görsel, işitsel, dokunsal sanatların bütünleştirildiği bir öğretim programı oluşturmuştur. Sarmal program anlayışının kö­keninde programın her düzeyinde çocuğun geçmiş deneyimlerinin ve gelecek yıllardaki çalışmaların temellerinin yer alması ve böy­lece çocuğun her değişik aşamada benzer şeyleri farklı biçimlerde öğrenmesi beklenir.

36 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
İlk etapta peri masalları ve şarkılar aracılığı ile dil ve tarih öğ­retilirken daha sonra efsaneler, şiirler ve şarkılar öğretilmektedir. Daha sonraki lise yıllarında öğrencilere müzik tarihi, sanat tarihi, edebiyat gibi farklı geleneklerin ürünleri olan karmaşık kültürel içerikler verilmektedir.

37 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Her yıl, her düzey için öğretmenler Waldorf bütünleştirilmiş program kılavuzunda yer alan konulardan bir "ana ders konusu" seçerler. Öğretmenler program konularının seçimi ve uygulanma­sı süreci için gerekli olan materyal ve etkinliklerin seçiminde ve uygulanmasında önemli ölçüde özgürdürler.. Öğretmen tarafından yazı tahtasına öğrenilen konu ile ilgili olarak yapılan çizimler her üniteyi tanıtıcı bir özellik taşımakta ve ünite boyunca da tahtada kalmaktadır. Ana ders konusu ma­tematik, fen, sosyal çalışmalar, edebiyat, sanatsal çalışmalar olabilir. Öğrenciler kendi ana ders defterlerinde her konu ile ilgili çizimler, resimler ve boyamalar yaparlar. Bunlar çok önemli ders kaynaklarıdır çünkü temel bir ders kitabı yoktur.

38 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Sekizinci sınıf geometri ana ders bloğunda sanat ve doğa İliş­kisi kurulur. İlk hafta spiral logaritmik yapıların açıklanması için öğrencilere bir örümcek ağı, bir çam kozalağı, salyangoz kabuğu, eğreltiotu yaprakları gösterilir. İkinci hafta bitki ve hayvanların yaşamının temelinde yatan altın oran ve altın üçgen kavramının anlaşılması üzerinde odaklanır. Üçüncü hafta doğadaki beşgen biçimler anlatılır. Dördüncü hafta Antik Yunan matematikçileri olan Thales, Pythagoras ve Euclidln bilime yaptıkları katkılar üzerinde durulur. Öğretmenin rehberliğinde gelecek okul toplantısında sunmak üzere Euclid hakkında Edna St. Vincen Millary'nin şiirini ezberleyerek yüksek sesle okurlar. Bir şiirin ezberden okunması bilginin geliştirilmesi ve öğrenilenlerin dramatik biçimde aktarılma­sı açısından son derece önemlidir.

39 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ANA DERS Waldorf eğitim sisteminde birinci sınıftan on ikinci sınıfa ka­dar, her gün ana ders ile başlar. Bu uzun ve kesintisiz sabah dersi önceden belirlenmiş olan ve 8-10 konuyu kapsayan, her birinin yaklaşık bir aylık sürelerde yoğun olarak sunumu ve işlenmesini içerir. Bu sistem, çocuğun belirli bir konudaki çalışmasını yoğun ve ayrıntılı olarak yararlanmasına fırsat verir. Ayrıca her gün belli bir konunun sunumu, çalışmaları gözden geçirmek ve değerlen­dirmek için gerekli sürenin verilmesi bir yana konunun şiirler, re­simler, drama çalışmaları, yaratıcı yazma çalışmaları ile canlandı­rılmasına da olanak sağlar.

40 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Ana dersin önemli bir parçası da her öğrencinin kendi "Ana Ders Kitabı"nı hazırlamasıdır. Bu kitap kayıtlan, çizimler, ve yazı­lardan oluşan ve her öğrencinin belli bir konudaki deneyimlerini ortaya koymasını içerir. Her öğrenci, her bir ana ders konusunda, evde de sürdürdüğü çalışmalardan oluşan ve öğrenmesini teşvik eden kendi kitabını yaratır. Her öğrenci kendi kitabının çok güzel olması için çaba gösterir. Çocuklarda teşvik edilen bu estetik ve sanatsal çalışmalar, eğitimin sonraki aşamalarında yapacağı ça­lışmaları için güçlü bir alt yapı oluşturur.

41 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
DIŞARDAKİ DERSLER İlköğretim düzeyinde, ana dersten sonra, 40 dakikalık İspan­yolca, İngilizce ya da matematik becerilerini içeren ve sürekli tek­rarı gerekli kılan sınıf dışındaki etkinlikler gerçekleştirilir.

42 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
GÜZEL SANATLAR Yemekten sonra öğrenciler, güzel sanatlar, uygulamalı sanat­lar, elişleri, hareket ve spor çalışmaları yaparlar. Bunlar, ana ders­te işlenen konuları bütünleyecek çalışmalardır. Böylece güne entelektüel açıdan odaklanmayı gerektirecek konularla başlanır­ken, el ve bedeni kullanmaya yönelik fiziksel etkinliklerle bir okul günü sona erer. liselerde ise, ana dersten sonra üç farklı konuda yapılan derslerle güne devam edilir. Öğleden sonraki dersler ise güzel sanatlar ve beden eğitimi ile devam eder. Yine ana dersle ilgili fen derslerinin laboratuar çalışmaları öğleden sonra yapılır.

43 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
SANAT DERSLERİ Waldorf okullarında sanat, programın ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün öğrenciler çizim ve boyama öğrenirler. Ayrıca, balmumundan heykel çalışmaları okul öncesi düzeyde başlar. İlköğretim düzeyinde kil ile çalışırlarken, lise döneminde öğrenciler taş ve metal malzeme ile heykel çalışmalan yaparlar. MÜZİK Bütün öğrenciler, şarkı söyleme, müzik çalma, müziği anlama ve üçüncü sınıftan sonra da bir enstrüman çalmaya başlarlar. Her yıl bütün sınıftan öğrenciler, akademik programa uygun oyunlar ve gösteriler sunarlar.

44 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
EL SANATLARI Pratik sanatlar, el sanatları ve ağaç İşleri, öğrencilerin aka­demik ve sanatsal çalışmalarını tamamlayıcı bir özellik taşırlar. Örgü örme, tığ işi, dikiş dikmek, ağaç ve kil çalışmaları, öğrencile­rin yetenek, sabır, eşgüdüm, doğayı takdir, renk, biçim ve desen­leri anlama ve kişisel başarı duygularını yaşamalarına olanak tanır.

45 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Bir Öğretim Yöntemi Olarak Sanat: VValdorf öğretmenleri Goethe'ye ait bir özdeyiş olan "Ne olduğuna dikkat et ancak nasıl olduğuna daha çok dikkat et" sözüne sık sık atıfta bulunurlar. Bütün konu alanlarında bütünleştirilmiş sanatsal çalışmalar ve öğrencilerin katılımını sağlayan geniş çaplı sanatsal etkinliklere yer verilir. VValdorf yöntemi konuların sanatsal yollar kullanılarak sunulması ve estetik bir öğrenme çevresi yaratılmasında sanatın bir öğretim yöntemi olarak kullanılmasını savunur.

46 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
VValdorf öğretmenleri, çocuğun öğrenme durumuna ilgisinin çekilmesinde hareket, ses ve zamanın ritmini bilinçli biçimde kul­lanırlar. Öğrenciler çember, kare ve üçgen biçimlerini hareketlerle; çarpım tablosunu dans, şarkı ve el çırparak ; hikayelerde geçen harfleri ve sözcükleri resimlerini çizerek öğrenirler.

47 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Çocuklar her sabah sınıfa girdiklerinde Waldorf öğretmenleri çocuklan isimleri ile selamlama, ellerini sıkma gözlerinin içine bakma, can kulağı ile dinleme bazen yorumlarda bulunma konu­sunda bilinçli bir çaba gösterirler. "Odaklanmış dikkat anı" adı verilen bu ilginin çocukların öğrenme durumlarına hazırlanmasın­da büyük bir önemi vardır. Ayrıca Waldorf sınıflarında öğretmen çocukların İstekli biçimde tepki göstermeleri konusunda özel bir dikkat sarf eder.

48 WALDORF EĞİTİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
https://www.youtube.com/watch?v=lGc1stTQEbQ https://www.youtube.com/watch?v=09Y-huCMjIc


"Waldorf Okulları Dr. Mustafa TOPRAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları