Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fatih İŞLEK Mali Hizmetler Uzmanı. 2 Tanım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.Maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların;4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fatih İŞLEK Mali Hizmetler Uzmanı. 2 Tanım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.Maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların;4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun."— Sunum transkripti:

1 Fatih İŞLEK Mali Hizmetler Uzmanı

2 2 Tanım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.Maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların;4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.Maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların; İlan Yapılmadan, Teminat Alınmadan, İhale Komisyonu Kurulmadan, Yeterlik Kuralları aranmadan (4734sK, 10. Md), İhale Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasadan fiyat araştırılması ile temin edilebilmesidir. 2 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 3 Doğrudan Temin öncelikle, Cüz’iyetinden dolayı ihale açılmasında yarar olmayan, mutad ve/veya günlük ihtiyaçların karşılanması için öngörülmüştür. Çatı aktarımı, Boya yaptırılması, Camların yenilenmesi gibi küçük onarımlar, Taşıtlar için mali sorumluluk sigortası yaptırılması, taşıtların veya makinelerin arızaların bakım onarımının yaptırılması, mutad bakım onarımlar, Kitap, kırtasiye, demirbaş alımları, periyodik yayınlara üyelikler vb… Belirlenmiş limitin altında kalan Danışmanlık Alımları.. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

4 4 Doğrudan Temin, uluslar arası standartlara uygun olarak, ihale yöntemi ile alımların mümkün veya ekonomik olmadığı veya gecikmesinde sakınca bulunması durumlarında ihtiyaçların karşılanması için öngörülmüştür. Sanat eserlerinin ellerinde bulunduranlardan alımı, Özel uzmanlık gerektiren davalarda ve Tahkime ilişkin avukatlık alımları, Temsil ve Ağırlamaya ilişkin alımlar, Taşınmaz alımı veya kiralanması, Alınmış olan yazılımın güncelleştirilmesi alımları, Stoklanamayan ve acil durumlar için ilaç ve malzeme… MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 5 Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 6 ? Doğrudan Temin alımlarında 3 Kişinin Piyasada Fiyat Araştırılması için görevlendirilmesi zorunludur ? Doğrudan Temin sadece limitli alımlarda geçerli olan bir yöntemdir ? Piyasadan en az 3 yazılı teklif alınması gereklidir? Damga Pulu kaldırıldığı için Damga Vergisi Karar için de Sözleşme için de alınmaz ? KDV Tevkifatı Doğrudan Teminin hiçbir türünde söz konusu olamaz ? Fiyat Farkı ve Asgari İşçilik Hesabı İhale Usulleri için geçerlidir ? Muayene Kabul Komisyonu en az 3 kişiden oluşmak zorundadır ? Doğrudan Temin ihale usulü olmadığından dolayı KİK Tarafından herhangi bir inceleme ve uygulamanın doğruluğu kontrolleri yapılamaz ? MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı ??

7 7 Kapsam a)İhtiyacın Sadece tek kişi tarafından karşılanabilmesi, b)Sadece tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, c)Mevcutla uyumun sağlanması için alımı zorunlu olan mal ve hizmetlerin asıl sözleşmeye bağlı olarak ve toplam süreleri 3 yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılandan alımı, d)Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 30.595,00 YTL, diğer idarelerin 10.195,00 YTL yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama alımları, e)İhtiyaca uygun taşınmaz alımları, f)Stoklanamayan ve acil durumlarda kullanılacak ilaç ve sarf malzemesi alımı, g)Milletlerarası tahkim yolunda avukatlık alımları, h)4353 sK nun 22. ve 36. md uyarınca yapılacak avukatlık alımları MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 8 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Madde a)İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, 8 (a),(b),(c),bendinin uygulamasında;Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere ilişkin Form (KİK026.0/M-H) kullanılır.KİK026.0/M-H Formda aşağıdaki bilgiler istenmektedir; İdare, alım yapılan kişiye ilişkin bilgiler, Teslim zamanı, Yaklaşık Bedel, Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Alımın Hangi Kapsamda Yapıldığı (a),(b),(c), Bu Alımın Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Yapılmasının Sebepleri: (Sebepler detaylı olarak yazılacak, bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgeler de forma eklenecektir.) Fiyat araştırması. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 9 Tek Satıcı Maddedeki tek kişi MUTLAK değildir.Maddedeki tek kişi MUTLAK değildir. Tek Satıcı Piyasa şartları sonucu ortaya çıkmış olabileceği gibi coğrafi şartlara bağlı olarak da çıkmış olabilir.Tek Satıcı Piyasa şartları sonucu ortaya çıkmış olabileceği gibi coğrafi şartlara bağlı olarak da çıkmış olabilir.Örneğin; Bir belde sınırları içerisinde tek akaryakıt istasyonu varsa, tek satıcı konumundadır.Bir belde sınırları içerisinde tek akaryakıt istasyonu varsa, tek satıcı konumundadır. Güzel sanatlara mahsus baskı, cilt, resim, heykel, tablo gibi işlerin yaptırılmasında yeterlik tespiti mümkün olmadığından bent kapsamında değerlendirilir.Güzel sanatlara mahsus baskı, cilt, resim, heykel, tablo gibi işlerin yaptırılmasında yeterlik tespiti mümkün olmadığından bent kapsamında değerlendirilir. Belli istekliler arasında yapılan ihalelerde yalnız bir isteklinin ön yeterlilik alması,Belli istekliler arasında yapılan ihalelerde yalnız bir isteklinin ön yeterlilik alması, Belirli marka teçhizat, makine vb. yalnızca yetkili servisçe bakımının yapılabilmesi veya yedek parça alımı.Belirli marka teçhizat, makine vb. yalnızca yetkili servisçe bakımının yapılabilmesi veya yedek parça alımı. Ancak alım yapılan kişi veya kuruluşun tek satıcı olduğunu belgelendirmesi gerekir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 10 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Madde b)Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, 10 Madde bendi çok açık olmamakla birlikte, herhangi bir ihtiyacın karşılanmasında kanuni ve idari bir takım düzenlemelerle tek satıcı konumunda olma durumu anlatılmaktadır. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 11 Örneğin; Fikri ve Sınai Hakların Satın Alınması,Fikri ve Sınai Hakların Satın Alınması, Fikri ve Sınai Haklar : İlim ve edebiyat, musiki, güzel sanat, sinema ve işlenmeler (tercüme ve antoloji gibi müstakil olmayan başka bir esere bağlı sanat mahsulleri, 5846sk.) Buluşlara ve Faydalı Modellere İlişkin Hakların Satın Alınması,Buluşlara ve Faydalı Modellere İlişkin Hakların Satın Alınması, Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ellerinde Bulunduranlardan Satın Alınması, gibi…Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ellerinde Bulunduranlardan Satın Alınması, gibi… MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

12 12 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Madde c)Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, 12 Örneğin; Kullanımdaki Makine ve Teçhizat için ihtiyaç duyulan parça, onarım vb giderlerinin söz konusu makinelerin alımının yapıldığı kişiden karşılanması, Kullanımdaki Makine ve Teçhizat için ihtiyaç duyulan parça, onarım vb giderlerinin söz konusu makinelerin alımının yapıldığı kişiden karşılanması, Mevcut Yazılımların Güncellenmesi, gibi… Mevcut Yazılımların Güncellenmesi, gibi… MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 13 Ancak; Halen Kullanımda olan bir mala ilişkin olacak, Halen Kullanımda olan bir mala ilişkin olacak, Kullanılan mal ile arada Doğal bir bağ olacak, Kullanılan mal ile arada Doğal bir bağ olacak, Uyum ve Standardizasyon için zorunlu olacak, Uyum ve Standardizasyon için zorunlu olacak, Yeni bir ihale açılması ekonomik olmayacak, Yeni bir ihale açılması ekonomik olmayacak, Yeni alınan ekipman ve mallar mevcudu aşmayacak. Yeni alınan ekipman ve mallar mevcudu aşmayacak. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 14 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Madde d)Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 30.595,00 YTL, diğer idarelerin 10.195,00 YTL yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar, 14 Eşik Değerler ve Parasal Limitler her yıl KİK tarafından güncellenir ve 1 Şubattan geçerli olmak üzere RG de ilan edilir.Eşik Değerler ve Parasal Limitler her yıl KİK tarafından güncellenir ve 1 Şubattan geçerli olmak üzere RG de ilan edilir. Limitler yıl boyunca alımları değil bir seferde yapılabilecek alımları belirtmektedir. Ancak eşik değerlerin altında kalmak amacıyla bölünmesi kanuna aykırılık teşkil eder (md.5).Limitler yıl boyunca alımları değil bir seferde yapılabilecek alımları belirtmektedir. Ancak eşik değerlerin altında kalmak amacıyla bölünmesi kanuna aykırılık teşkil eder (md.5). KDV hariç olarak belirlenen tutar esas alınır.KDV hariç olarak belirlenen tutar esas alınır. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 15 %10 limit ? Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı %10’luk limit mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.%10’luk limit mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır. İlgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10 unun aşılıp aşılmamasıdır.İlgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10 unun aşılıp aşılmamasıdır.

16 16 Temsil Ağırlama Kapsamında Yapılan Giderler Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten ödenen parayı … ifade eder.( 657 s. DMKnın, 147/D maddesindeki Temsil Giderleri tanımı)Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten ödenen parayı … ifade eder.( 657 s. DMKnın, 147/D maddesindeki Temsil Giderleri tanımı) Ziyaretlerle ilgili ikramlar, çiçek alımı gibi çok geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Ancak bunlardan yalnızca konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin olanlar herhangi bir parasal sınır olmaksızın alınabilir.Ziyaretlerle ilgili ikramlar, çiçek alımı gibi çok geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Ancak bunlardan yalnızca konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin olanlar herhangi bir parasal sınır olmaksızın alınabilir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 17 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Madde e)İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması, 17 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Taşınır malların (binek otosu, iş makinesi gibi) satın alma ve kiralama işlemleri bu Kanundaki ihale usullerinden biri ile gerçekleştirilir. Taşınır malların (binek otosu, iş makinesi gibi) satın alma ve kiralama işlemleri bu Kanundaki ihale usullerinden biri ile gerçekleştirilir. Kanunun 4.Maddesinde “taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması işlemleri hizmet tanımı içerisinde yapılmıştır. Kanunun 4.Maddesinde “taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması işlemleri hizmet tanımı içerisinde yapılmıştır. Buna göre idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması hizmetleri bent kapsamında temin edilecektir. Buna göre idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması hizmetleri bent kapsamında temin edilecektir. AB’nin normlarına paralel bir düzenleme getirilmiştir. AB’nin normlarına paralel bir düzenleme getirilmiştir. Sözleşme yapılması ve Notere onay zorunludur (Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, G.Menkul Kiraları Hak.Kanun) Sözleşme yapılması ve Notere onay zorunludur (Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, G.Menkul Kiraları Hak.Kanun) Madde metni yeni kiralamaları kapsamaktadır. Kira sözleşmelerinin süresinin uzatılması Kanun kapsamı dışındadır. Madde metni yeni kiralamaları kapsamaktadır. Kira sözleşmelerinin süresinin uzatılması Kanun kapsamı dışındadır.

18 18 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Madde f)Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları., 18 İlaç ve malzemelerin aşağıdaki iki özelliği birlikte taşımalıdır; Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmamalı,Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmamalı, Acil durumlarda kullanılacak olmalı.Acil durumlarda kullanılacak olmalı. İlaçlarda bulunan son kullanma tarihi stoklanamama örneğidir. Yani stoklama imkansızlığı, idarenin yer sorunundan değil ilaç veya malzemenin özelliğinden kaynaklıdır. İlaçlarda bulunan son kullanma tarihi stoklanamama örneğidir. Yani stoklama imkansızlığı, idarenin yer sorunundan değil ilaç veya malzemenin özelliğinden kaynaklıdır. Acil durum ise doktoru tarafından belirlenen ve acilen alım yapılmadığı taktirde hayati tehlikeden söz edebileceğimiz durumlardır. Aksi taktirde gerekli ilacın ve malzemenin ihale usulleri ile temini gereklidir. Acil durum ise doktoru tarafından belirlenen ve acilen alım yapılmadığı taktirde hayati tehlikeden söz edebileceğimiz durumlardır. Aksi taktirde gerekli ilacın ve malzemenin ihale usulleri ile temini gereklidir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 19 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Madde g)Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. 19 Bu kapsamda yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda kullanılabilir.Bu kapsamda yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda kullanılabilir. Tahkim dışında çözülmesi gereken anlaşmazlıklar için genel hükümlere göre hareket edilir.Tahkim dışında çözülmesi gereken anlaşmazlıklar için genel hükümlere göre hareket edilir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 20 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Madde h)4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları. 20 Esas olarak Devlet davaları MB Muhakemat Genel Müdürlüğü bünyesindeki Hazine Avukatları aracılığıyla görülür.Esas olarak Devlet davaları MB Muhakemat Genel Müdürlüğü bünyesindeki Hazine Avukatları aracılığıyla görülür. Ancak son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslar arası boyuttaki davalarda özel uzmanlık gerektiren konularda davaların çoğalması nedeniyle Avukatlık hizmet alımları madde kapsamına alınmıştır.Ancak son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslar arası boyuttaki davalarda özel uzmanlık gerektiren konularda davaların çoğalması nedeniyle Avukatlık hizmet alımları madde kapsamına alınmıştır. Örneğin, Motorola-Telsim davası.Örneğin, Motorola-Telsim davası. 4353 sayılı Kanun “Maliye Vekaleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine ve Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına” ilişkindir.4353 sayılı Kanun “Maliye Vekaleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine ve Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına” ilişkindir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 21 YÖNTEM MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Piyasa Fiyat Araştırması Firma Teklifi Görevlendirilen Kişi/Kişilerce Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Düzenlenir. En uygun firmadan alım yapılır. İhtiyaç listesi (İhale Yetkilisince Onaylı) Onay belgesinin düzenlenmesi Alımı yapacak kişilerin adı, soyadı ve unvanı belirtilerek, ihale yetkilisince görevlendirildiğine dair onay ve Yaklaşık Maliyetin Tespiti Muayene ve Kabul İşlemleri

22 22 BELGELER Doğrudan Temin Yöntemi ile yapılacak alımlarda ; 1) İhale Yetkilisince Piyasada Yaklaşık Maliyet Araştırması yapmak üzere kişi veya kişilerin görevlendirilmesi, 2) Onay Belgesi, Yaklaşık Maliyet Cetveli eklenir. 3) 22 /a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak belirlenen standart form, 4)Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, 5) Düzenlenmiş ise Sözleşme, 6) Karar (%04,5) ve Sözleşme (%07,5) Damga Vergileri Alındıları, 7) Muayene Kabul Komisyonu Kurulması ve Tutanağı, Kabul idarece yapılmış ise İdarece düzenlenmiş Belge, 8) Mal Alımlarında Taşınır İşlem Fişi, 9) Fatura Ödeme belgesine bağlanır. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 23 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; Danışmanlık Hizmet Alımları 23 Onay Belgesi, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı hazırlanması, Damga Vergisi yatırılması gibi hususları benzerlik gösterse de Danışmanlık alımları bazı yönlerden farklılık gösterir; Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır. Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğine göre Yeterlik koşullarına göre değerlendirilmesi gerekir.Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğine göre Yeterlik koşullarına göre değerlendirilmesi gerekir. Uygulama yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşme kullanılması zorunludur.Uygulama yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşme kullanılması zorunludur. Hizmetin sonunda Kabul Teklif Belgesi ve Hizmet Alımları Kabul Tutanağı düzenlenir.Hizmetin sonunda Kabul Teklif Belgesi ve Hizmet Alımları Kabul Tutanağı düzenlenir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

24 24 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; Yaklaşık Maliyet Tespiti 24 İdarelerce istenilirse, fiyat araştırmaları yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir. Ancak, yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 25 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; Muayene ve Kabul İşlemleri 25 Bu bende göre yapılacak mal alımlarında, Muayene ve Kabul Komisyonu kurulmadan İdare yetkilisince kabul işlemleri yapılabilir. Şayet mal muayene ve kabul komisyonu kurulacak ise, idarece muayene ve kabul komisyonu kurularak komisyon tutanağı düzenlenebilir. Hizmet ve yapım işleri teslimlerinde taşınır işlem fişi düzenlenmesi söz konusu olmadığından, hizmet ve yapım işlerine yönelik kabul tutanaklarının düzenlenmesi gerekir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 26 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; Yasaklama ve Yeterlik Koşulları 26 Doğrudan teminin ihale usulü olmaktan çıkarılması sebebiyle 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesi ile “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin uygulanması zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.Doğrudan teminin ihale usulü olmaktan çıkarılması sebebiyle 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesi ile “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin uygulanması zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Yapılan alımlarda ortaya çıkan fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.Yapılan alımlarda ortaya çıkan fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 27 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; Fiyat Farkı ve Asgari İşçilik Hesaplanması 27 Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda sözleşme düzenlenmesi halinde ve sözleşmede belirtilmesi koşulu ile fiyat farkı verilebilir.Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda sözleşme düzenlenmesi halinde ve sözleşmede belirtilmesi koşulu ile fiyat farkı verilebilir. Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Yapılan alımlarda ortaya çıkan fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.Yapılan alımlarda ortaya çıkan fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. Doğrudan Teminle yapılan hizmet alımlarında da Asgari İşçilik maliyetleri göz önünde bulundurulacaktır.Doğrudan Teminle yapılan hizmet alımlarında da Asgari İşçilik maliyetleri göz önünde bulundurulacaktır. Asgari İşçilik maliyetleri Asgari İşçilik maliyetleri MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 28 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; Kamu İhale Kurumuna Bilgi Verilmesi 28 Doğrudan temin yoluyla alımların yapılmasından itibaren en geç bir ay içerisinde "Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formu" tanzim edilerek Kamu İhale Kurumuna gönderilecektir (internet yoluyla gönderilmesi mümkündür). Her bir alım için ihale kayıt numarası alınmayacak, sadece alımın yapılmasından itibaren bir ay içerisindeki diğer alımları da içerecek şekilde Form tanzim edilecektir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 29 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; Kamu İhale Kurumunun Yetkileri 29 Doğrudan temin ihale usulleri arasında sayılmadığından KİK tarafından şikayetlerin incelemesi yapılmamaktadır. Ancak Alımın doğrudan temin ile yapılıp yapılmayacağına ilişkin şikayetler kurumun yetkileri içerisindedir. Ayrıca Kurumun İhale Kanun ve ilgili mevzuatı hükümlerine aykırılık iddialarını inceleme ve sonuçlandırma görevi olduğu unutulmamalıdır. (4734sK, 53.md) Aynı maddenin e bendinde de Kurumun Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görev ve yetkili olduğu belirtilmiştir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 30 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; Damga Vergisi 30 Birden fazla üye görevlendirmek suretiyle ihale komisyonu şeklinde alım komisyonu teşekkül ettirilirse alınan kararda yazılı KDV hariç bedel üzerinden hesaplanacak Binde 4,5 oranındaki damga vergisinin kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yüklenici tarafından Saymalığa makbuz karşılığı ödenmesi gerekir. (Şayet bir kişi görevlendirilmek suretiyle alım komisyonu kurulmadan mal ve hizmet alımı yoluna gidiliyor ise, komisyon kararı bulunmadığından binde 4,5 oranındaki damga vergisinin ödenmesine gerek bulunmamaktadır.)Birden fazla üye görevlendirmek suretiyle ihale komisyonu şeklinde alım komisyonu teşekkül ettirilirse alınan kararda yazılı KDV hariç bedel üzerinden hesaplanacak Binde 4,5 oranındaki damga vergisinin kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yüklenici tarafından Saymalığa makbuz karşılığı ödenmesi gerekir. (Şayet bir kişi görevlendirilmek suretiyle alım komisyonu kurulmadan mal ve hizmet alımı yoluna gidiliyor ise, komisyon kararı bulunmadığından binde 4,5 oranındaki damga vergisinin ödenmesine gerek bulunmamaktadır.) Mal veya hizmet ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup, bir defada yapılacak alımlarda ise sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Şayet sözleşme tanzim edilirse; DV K. hükümlerine göre Binde 7,5 oranındaki sözleşmeden doğan damga vergisinin sözleşme bedeli üzerinden hesaplanarak sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak Saymalığa yüklenici tarafından alındı mukabili yatırılması sağlanmalıdır.Mal veya hizmet ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup, bir defada yapılacak alımlarda ise sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Şayet sözleşme tanzim edilirse; DV K. hükümlerine göre Binde 7,5 oranındaki sözleşmeden doğan damga vergisinin sözleşme bedeli üzerinden hesaplanarak sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak Saymalığa yüklenici tarafından alındı mukabili yatırılması sağlanmalıdır. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

31 31 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; KDV TEVKİFATI 31 91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 3- Tevkifat Uygulanacak İşlemler, kurum ve kuruluşların; 3- Tevkifat Uygulanacak İşlemler, kurum ve kuruluşların; Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Özel güvenlik hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi, Danışmanlık ve denetim hizmetleri, alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır. Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Özel güvenlik hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi, Danışmanlık ve denetim hizmetleri, alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır. Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetindedir. KDVK’nu 2 maddede tanımı verilen “teslim” mahiyetindeki işlemler ile tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılacak olanlar da dahil olmak üzere piyasadan yapacakları her türlü mal alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetindedir. KDVK’nu 2 maddede tanımı verilen “teslim” mahiyetindeki işlemler ile tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılacak olanlar da dahil olmak üzere piyasadan yapacakları her türlü mal alımında tevkifat uygulanmayacaktır. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 32 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; KDV TEVKİFATI 32 91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 4- Tevkifat Oranı 4- Tevkifat Oranı Hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, Hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3’dür.” ( KDV Teb.95 S.N-Y.T-01/08/2005) diğer hizmetlerde 1/3’dür.” ( KDV Teb.95 S.N-Y.T-01/08/2005) MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

33 33 Doğrudan Temin ile ilgili diğer Hükümler; KDV TEVKİFATI 33 8- Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler 8- Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler a) Belge Düzeni a) Belge Düzeni Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesaplanan katma değer vergisini, tevkifat miktarını ve tahsil edilecek toplam meblağı göstereceklerdir. Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesaplanan katma değer vergisini, tevkifat miktarını ve tahsil edilecek toplam meblağı göstereceklerdir. Örneğin 100 milyar liralık tevkifata tabi bir iş için tevkifat oranının 1/3 olduğu da dikkate alınırsa, fatura; Örneğin 100 milyar liralık tevkifata tabi bir iş için tevkifat oranının 1/3 olduğu da dikkate alınırsa, fatura; MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

34 34 Teşekkürler Teşekkürler 34


"Fatih İŞLEK Mali Hizmetler Uzmanı. 2 Tanım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.Maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların;4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları