Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H.İbrahim AZAK Destek Hizmetleri Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H.İbrahim AZAK Destek Hizmetleri Müdürü"— Sunum transkripti:

1 H.İbrahim AZAK Destek Hizmetleri Müdürü
DOĞRUDAN TEMİN H.İbrahim AZAK Destek Hizmetleri Müdürü

2 Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı K.İ.K 22/01/2002 T.R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4734 sayılı K.İ.K’nun 18 inci maddesinde; idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır; a)Açık ihale usulü b)Belli istekliler arasında ihale usulü c) Pazarlık usulü

3 Doğrudan Temin Nedir ? 4734 sayılı K.İ.K’nun 18 inci maddesinde 30/07/2003 tarih ve 4964 sayılı kanunun 12. maddesi ile yapılan değişiklikle “doğrudan temin” usulü ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. 4734 sayılı K.İ.K’nun 4 üncü maddesinde Doğrudan temin; “Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü” şeklinde tanımlanmıştır.

4 Piyasa Fiyat Araştırması Nedir?
4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin son fıkrasında; “Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlilik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir” denilmektedir.

5 Piyasa Fiyat Araştırması Nedir?
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (ı) bendinde; Piyasa fiyat araştırması tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı ifade eder. şeklinde tanımlanmıştır.

6 Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Örnek

7 Hangi İhtiyaçlar Doğrudan Temin Yöntemiyle Karşılanır?
4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinde; Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.  

8 İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini (22/a)
İdareler, 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.

9 İhtiyacın Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini (22/a)
Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanması mümkün bulunmaktadır. Tüpraştan Bitüm Alımı Bir Cihazın yada otomobilin yedek parçası Yed-i vahit belgesi: Belli bir tarihte, belli bir malın, belli bir mahalde veya Türkiye’de fiilen ve münhasıran bir tacirin elinde bulunduğunu tevsik eden belge. Bu belge odalar tarafından verilir.

10 İhtiyacın Özel Bir Hakka Sahip Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini (22/b)
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile İlgili özel bir hakka sahip olması. 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir. İhale konusu mal veya hizmet alımı; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından gerçekleştirilebiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır.

11 İhtiyacın Özel Bir Hakka Sahip Gerçek Veya Tüzel Tek Kişiden Temini (22/b)
Örneğin idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden alınacak eğitim, resim, tablo, heykel gibi güzel sanat eserleri v.b. mal veya hizmet alımları bu bent kapsamında temin edilebilecektir. İdareler, 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (b) bendinin uygulamasında, Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Form kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımının niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.

12 Hangi İhtiyaçlar Doğrudan Temin Yöntemiyle Karşılanır ?
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması mümkün bulunmaktadır.

13 Mal Ve Hizmetlerin İlk Alım Yapılan Gerçek Veya Tüzel Kişiden Temini (22/c)
Bu kapsamda yapılacak alımlarda, Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile Kanunun temel alım usullerinin gereği olarak; Daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi, Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunması,

14 Mal Ve Hizmetlerin İlk Alım Yapılan Gerçek Veya Tüzel Kişiden Temini (22/c)
İhtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi, Alımı gerçekleştirilecek mal ve hizmetin, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanmasının zorunlu olduğunun idarelerin teknik birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınarak saptanması, gerekmektedir. 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.

15 22’Nci Maddesinin (d) Bendi Gereğince İhtiyaçların Temini
İdarelerin 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumunca güncellenen tutarı Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 2014 yılı için , diğer idarelerin Türk lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmetlerin temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. (KDV ???)

16 22’Nci Maddesinin (d) Bendi Gereğince İhtiyaçların Temini
İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir.

17 22 Nci Maddesinin (d) Bendi Gereğince İhtiyaçların Temini
Bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur. Belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.

18 Hangi İhtiyaçlar Doğrudan Temin Yöntemiyle Karşılanır ?
e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması. Genel bütçeye dahil idareler ile özel bütçeli idarelerin taşınmaz mal kiralamalarına ilişkin olarak; daha önce kiralanmış bulunan taşınmaz malların kira artış oranları, bugüne kadar olduğu gibi bütçe harcamalarına ilişkin yetki ve görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği esaslar doğrultusunda yapılacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki diğer idarelerin kira bedellerinin ise, sözleşmelerinde belirtilen oranlarda artırılması mümkün görülmektedir.

19 Taşınmaz Mal Alımı Ve Kiralanması (22/e)
Taşınmaz mal alımı ve kiralanmalarında; alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi gerekmektedir. (5393 Madde 18/e)

20 Taşınmaz Mal Alımı Ve Kiralanması (22/e)
Bunun yanında, düzenlenecek sözleşmelerde kira bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde; genel bütçeye dahil idareler ile özel bütçeli idarelerce artış oranının Maliye Bakanlığının her yıl yayımladığı kira artış oranlarını geçmeyeceği yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde hüküm konulması zorunludur.

21 İlaç, Tıbbi Sarf Malzemeleri İle Test Ve Tetkik Sarf Malzemesi Alımları (22/f)
4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (f) bendinde yer alan hüküm çerçevesinde; özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımlarının doğrudan temin yoluyla karşılanması mümkün bulunmaktadır. Ancak idarelerin ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi gibi ihtiyaçlarını önceden planlayarak Kanunda sayılan temel ihale usulleri ile temin etmeleri esastır.

22 Milletlerarası Tahkim Yoluyla Çözülmesi Gereken Uyuşmazlıklar (22/g)
g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil etmek ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından doğrudan temin yoluyla hizmet alınması mümkün hale gelmiştir. Ancak; bu kapsamda yapılacak hizmet alımları milletlerarası tahkim yoluyla çözülecek anlaşmazlıklara münhasır olduğundan, anlaşmazlıkların milletlerarası tahkim dışındaki çözümü yollarında idarelerin Kanunun genel hükümlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

23 Türk Ve Yabancı Uyruklu Avukatlardan Hizmet Alımları (22/h)
h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.     

24 Türk Veya Yabancı Uyruklu Avukatlardan Hizmet Alımları (22/h)
Devlet davaları Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü bünyesindeki Hazine Avukatları aracılığıyla görülür. Ancak son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası boyuttaki davalarda özel uzmanlık gerektiren konularda davaların çoğalması nedeniyle Avukatlık hizmet alımları madde kapsamına alınmıştır sayılı Kanun “Maliye Vekaleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine ve Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına” ilişkindir.

25 Türkiye İş Kurumunun Görevlerine İlişkin Hizmet Alımları (22/ı)
     ı) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin  hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

26 Yüksek Seçim Kurulu Tarafından Yapılacak Hizmet Alımı (22/i)
i) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

27 Yasaklılık Sorgulaması Ve Teyidi
4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.

28 Doğrudan Temin Kayıt Formu
Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar (Örneğin ’de alınan bir malın tarihine kadar) usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kuruma internet üzerinden gönderilecektir. Bilgilerini tam ve düzenli olarak göndermeyen idarelerin 4734 sayılı K.İ.K’nun 62 nci maddesinin (ı) bendi çerçevesinde yapacakları başvuruların değerlendirilmesi sırasında bu husus dikkate alınacaktır.

29 İhale Kontrol Sisteminden Yararlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kamu İhale Kurumunun temel görevlerinden olan kamu alımlarına ilişkin istatistiklerin oluşturulması ve yapılacak ihalelerle ilgili bilgi ve kontrolün sağlanması amacı ile sayılı K.İ.K’nun 62 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca Kurula yapılan uygun görüş taleplerinin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması için İhale Kayıt Formu, Doğrudan Temin Kayıt Formu ile İhale Sonuç Formu internet üzerinden Kuruma gönderilecektir. İnternet yolu ile gönderilen formlar ayrıca posta yolu ile gönderilmeyecektir. Posta yoluyla Kuruma gönderilen formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

30 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Doğrudan temin bir alım yöntemidir, ancak, Kanunun 4 üncü maddesindeki “ihale” tanımına uygun katılıma ve rekabete açık bir ihale usulü değildir. Doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için, Kanunun ihale usulleri için öngördüğü kurallara da tabi değildir. Doğrudan teminde Kanunun ihale usulleri için öngördüğü kuralların uygulanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, doğrudan teminin doğasıyla çelişmeyen genel kuralların (temel ilkeler, idarelerce uyulması gereken diğer kurallar gibi) uygulanması gerekmektedir.

31 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
4734 sayılı K.İ.K’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734’ün temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.

32 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Doğrudan teminde, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilebilmesi öngörülmüşse de, idarenin işin niteliğine göre söz konusu işlemleri yapmasında da hukuki bir engel bulunmamaktadır.

33 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

34 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Doğrudan temin konusu yapılabilecek ihtiyaçlar Kanunun 22 nci maddesinde sayılmış olup, sayılanlarla sınırlıdır ve bunların emsal, kıyas gibi yorumlarla genişletilmesi mümkün değildir. Doğrudan teminin konusunu oluşturan ihtiyaçlardan sadece 22 nci maddenin (d) bendi uygulaması (temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmet alımları hariç) parasal limite tabi olup, diğer bentler için parasal bir limit öngörülmemiştir.

35 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Söz konusu bentlere ilişkin uygulamada, ihtiyacın niteliği ve mahiyeti doğrudan temin konusunu oluşturuyorsa parasal tutarı gözetilmeksizin bu yöntemle alım yapılabilecektir. Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda belge düzeni bakımından uyulması gereken kurallar konusunda, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerinin de gözetilmesi gerekmektedir.

36 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Doğrudan temin uygulamasına ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunca da ayrıntılı düzenlemeler yapılmamış idarelerce uygulanabilecek Tip Şartname, Tip Sözleşme, standart form gibi hukuki metinler üretilmemiştir. Ancak idareler Kanunun 22 nci maddesinin verdiği esneklik içerisinde diğer ihale usulleri için öngörülmüş bulunan şartname ve sözleşme içeriklerinden yararlanarak kendi insiyatifleri doğrultusunda uygun metinler hazırlayıp uygulayabileceklerdir.

37 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
4734 sayılı K.İ.K’nun 62 inci maddesinin (ı) bendine göre; Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci maddenin (f) bendi, gerekse 22 nci maddenin (d) bendi (temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç) kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.

38 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
4734 sayılı K.İ.K’nun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranı hesaplayacaklardır.

39 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin % 10 unun aşılıp aşılmamasıdır. Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı K.İ.K’nun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edeceklerdir.

40 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Kurum ve kuruluşlar ilgili veya bağlı birimlerine mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yaparken veya bunların harcamalarını belirlerken bu durumu göz önünde bulunduracaklardır. Kurumlar % 10 oranının hesabında Harcama birimlerinin ödeneklerini değil, kendilerine ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin mal, hizmet ve yapım işi için ayrılmış ödeneklerin toplamını dikkate alacaklardır.

41 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Örneğin: ……………… BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Personel Gideri S.G.K Devlet Primi Ödemeleri Mal ve Hizmet Alımı Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Gideri

42 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
B) Fen İşleri Müdürlüğü Personel Gideri S.G.K Devlet Primi Ödemeleri Mal ve Hizmet Alımı Faiz Gideri Cari Transferler - Sermaye Gideri

43 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
C- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personel Gideri S.G.K Devlet Primi Ödemeleri Mal ve Hizmet Alımı Faiz Gideri Cari Transferler - Sermaye Gideri ……………………BLD. BÜTÇE TOPLAMI:

44 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Yukarda verilen örnek bütçe içerisinde % 10 oranının hesabında Mal, Hizmet ve Yapım işlerine ilişkin ödenek toplamının hesaplanması gerekir. Bunun için bütçe 4 düzey hesaplarına bakılması gerekir. Mal, hizmet ve yapım işleri ödenekleri “Mal ve Hizmet Alımı” ile “Sermaye Giderleri” içerisinde yer almaktadır. ………………. Belediyesi Bütçesi Toplamında

45 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
(A) Yazı İşleri Müdürlüğü (B) Fen İşleri Müdürlüğü ( C) Destek Hizmetleri Müdürlüğü TOPLAM MAL VE HİZMET ALIMI Mal Alım Hizmet Alım Yapım İşleri

46 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
A - Yazı İşleri Müdürlüğü B- Fen İşleri Müdürlüğü C- Destek Hizmetleri Müdürlüğü TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ Mal Alımı Hizmet Alım Yapım İşleri ----

47 Doğrudan Temin Yönteminin Özellikleri
Yukarıdaki belirtilen ödenek dağılımında; Mal Alımı ödenek toplamı: = % Hizmet Alımı ödenek toplamı: = % Yapım İşleri: = % Örnek incelendiğinde; Mal alımları için TL, Hizmet alımları için TL, Yapım işleri için ise TL, olmak üzere TL’ lik doğrudan teminle alım yapılabilecektir.

48 Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı
Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. Doğrudan teminin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25 inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması’da mümkün bulunmamaktadır.

49 Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı
Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı K.İ.K’nun 17 inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

50 Doğrudan Temin Usulünde İş Deneyim Belgesi Düzenleme
Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür.

51 Alım İşlemleri Süreci İhtiyacın ortaya çıkması
Teknik şartnamenin veya projenin hazırlanması Yaklaşık Maliyet Onay belgesinin düzenlenmesi Piyasa fiyat araştırması yapacak kişi / kişilerin görevlendirilmesi Piyasa fiyat araştırmasının yapılması ve Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının düzenlenmesi Sözleşme yapılması (Gerek görülmüş ise) Muayene ve Kabul Komisyonu Kurulması ve Komisyon Kararı Alımların Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi.

52 1. İhtiyacın Ortaya Çıkması
Kamu alımları süreci ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlar. Ancak bu ihtiyaç idarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu görev veya hizmetlerin gerekleri doğrultusunda önceden planlanmış olmalıdır. Böyle bir yaklaşım satın alma sürecinde Kanunda belirtilen temel ilkeleri hayata geçirmeyi de mümkün kılacaktır. İdareler, diğer temel ilkelerin yanı sıra ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla da yükümlüdürler. Bu nedenle, ilk adım olarak ihtiyacın doğru tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir.

53 1. İhtiyacın Ortaya Çıkması
İdarece, tespit edilen ihtiyacın giderilebilmesi, dolayısıyla mal veya hizmet satın alınabilmesi, yapım işlerinin yaptırabilmesi için yeterli ödeneğe sahip olunması zorunludur sayılı K.İ.K’nun da ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, idarelerin süreklilik arz eden ihtiyaçlarının giderilebilmesi için, ertesi mali yıl bütçesi yürürlüğe girmeden önce ihalenin başlaması ve sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

54 2. Teknik Şartnamenin Veya Projenin Hazırlanması
Ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesi için gerek duyulan mal veya hizmet yada yapım işlerinin satın alınabilmesi için gerekli olan ikinci adım, bunların ihtiyacı giderebilecek niteliklerinin detaylı olarak tespit edilmesidir. Tespit edilen bu özelliklere ve teknik kriterlere teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnameler, ihale dokümanının bir parçasıdır. Teknik şartnamelerde idarenin isteğinin açık, net ve tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekir. Teknik şartnamelerin, ihtiyaç konusu mal, hizmet veya yapım işi ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygunluğu sağlanmalıdır.

55 2. Teknik Şartnamenin Veya Projenin Hazırlanması
Belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerekir. Teknik şartnamelerde varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

56 3. Yaklaşık Maliyet Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, ilgili uygulama yönetmeliklerinde belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

57 3. Yaklaşık Maliyet Ödenek miktarı belirlenirken yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi de dahil edilir. İhale onay belgesi düzenlenirken ekinde yaklaşık maliyet hesap cetveli de yer alır. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

58 3. Yaklaşık Maliyet Yaklaşık maliyet çalışmasını yapacak kişi veya kişiler bakımından ihale yetkilisinden bir onay alınmasına da ihtiyaç bulunmamaktadır. İhtiyaç sahibi birim onay belgesini hazırlamadan önce bu çalışmayı yaparak, onay belgesiyle birlikte ihale yetkilisine sunabilecektir. İdareler, yaklaşık maliyeti dikkate alarak alımın hangi yöntemle gerçekleştirileceğine karar verirler. Eğer yaklaşık maliyetin tutarı doğrudan temin limitini aşıyorsa ihale usulleriyle karşılanır.

59 4. Onay Belgesinin Düzenlenmesi
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu ihale mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır.

60 4. Onay Belgesinin Düzenlenmesi
Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir. Doğrudan temin bir ihale usulü olmamakla birlikte, Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleşen ve kamu gideri gerektiren bir alım yöntemidir.

61 4. Onay Belgesinin Düzenlenmesi
Bu alım yönteminde de ihtiyacın karşılanmasının gerekliliği, karşılanma yöntemi, ödenek durumu, avans ve/veya fiyat farkı verilip verilmeyeceği gibi hususlarda ihale yetkilisinden onay alınması zorunludur ve bu işlem onay belgesiyle gerçekleşecektir. İhale yetkilisi onay belgesiyle ihtiyacın karşılanmasına ve bütçede bu ihtiyaç için ayrılan ödeneğin kullanılabilmesine ön izin vermenin yanında, bu ihtiyacın Kanunun 22 nci maddesinde sayılan hallerden birisine girdiği ve doğrudan teminle karşılanabileceği hususuna da olur vermektedir. Bu nedenlerle doğrudan temin uygulamasında da ihale yetkilisinden mutlaka bir onay belgesi alınması gerekmektedir.

62 5. Piyasa Fiyat Araştırması Yapacak Kişi Yada Kişilerin Görevlendirilmesi
Kanunun 22 nci maddenin son fıkrasında; “Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” Denilmektedir. Görevlendirme bizzat ihale yetkilisi tarafından ve yazılı olarak yapılmalıdır.

63 5. Piyasa Fiyat Araştırması Yapacak Kişi Yada Kişilerin Görevlendirilmesi
Mesela, ihale yetkilisi onay belgesinin imzalanması aşamasında yine onay belgesine söz konusu alımda görevlendirilen kişi veya kişileri belirleyerek yazabilecektir. Doğrudan temin konusu ihtiyacın niteliğine uygun biçimde görevlendirme yapılmalıdır. Temin sürecinin tamamından sorumlu olacak bu kişilerin veya yeteri kadarının işin uzmanı olmalarında yarar vardır.

64 6. Piyasa Fiyat Araştırmasının Yapılması
Kanunun 22 nci maddenin son fıkrasında, maddenin farklı durumları düzenleyen bütün bentleri için geçerli olmak üzere; “....ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir” denilmektedir. Kanunun “piyasada fiyat araştırması” yapılmasına vurgu yapan düzenlemesinden, bu şekilde temin edilecek ihtiyacın gerçek piyasa rayiçlerine uygunluğunun sağlanmasının zorunlu olduğu, bunu sağlamaya yönelik olarak, görevli kişi veya kişilerce gerekli her türlü piyasa fiyat araştırmasının yapılması gerektiği sonucunu çıkartmak mümkündür.

65 6. Piyasa Fiyat Araştırmasının Yapılması
Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleşecek bir alım süreci katılıma ve rekabete açık bir süreç olmaması nedeniyle, görevli kişi veya kişilerce yapılacak piyasa araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi tespitlere dayanması muhtemel idare zararlarının önlenmesi açısından çok önemlidir. Kamu alımları sisteminde idarenin sağlamaya çalıştığı en önemli sonuç uygun malın uygun zamanda ve uygun fiyatla alınmasıdır. Bu sonucun sağlanmasına ilişkin sorumluluk ise, tümüyle, idare adına bu sürece katılan kamu görevlilerine aittir. Bu nedenle piyasa fiyat araştırmasına yönelik çalışmaların somut, hesap edilebilir ve dayanaklarıyla birlikte kanıtlanabilir olması gereklidir.

66 6. Piyasa Fiyat Araştırmasının Yapılması
Piyasa fiyat araştırmasında belli sayı veya belli yerlerden (Belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden) yazılı fiyat sorulması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu husus fiyat araştırması yapan görevlilerinin takdirindedir. Ancak yeterli piyasa araştırması yapıldığına yönelik ticari hayatın gereklerine de uygun olarak, alımı yapılacak malın varsa yetkili satıcı veya bayii, üretici, satıcılarından fiyat sorulmalı ve başvurulan kaynaklar piyasa fiyat araştırması tutanağına yazılmalıdır.

67 6. Piyasa Fiyat Araştırmasının Yapılması
Görevlendirilen kişi veya kişiler piyasadan fiyat araştırması yaparak mal veya hizmeti fatura veya Fatura yerine geçen belgeler karşılığı satın alır. Görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından “Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” düzenlenir. Piyasa fiyat araştırması tutanağının altına ihale Yetkilisi tarafından uygundur şerhi konulması zorunlu olmamakla birlikte, konulması harcama yetkilisinin yapılan araştırmayı uygun bulduğunun belirtilmesi bakımından yararlı olacaktır.

68 7. Sözleşme Yapılması Kamu İhale Kurumunca hazırlanan ve 22/08/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde; Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

69 7. Sözleşme Yapılması Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.” denilmektedir.

70 8. Muayene Ve Kabul Komisyonu Kurulması Ve Kararı
Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir. Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.

71 8. Muayene Ve Kabul Komisyonu Kurulması Ve Kararı
İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur. Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

72 8. Muayene Ve Kabul Komisyonu Kurulması Ve Kararı
Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından  belirli aşamalarda ve  aralıklarla denetlenebilir.  Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

73 9. Yapılan Alımların Kamu İhale Kurumuna Bildirilmesi
Kamu İhale Genel Tebliğinin “IV- Doğrudan Temin Kayıt Formu” başlıklı bölümünde; “Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar (Örneğin ’de alınan bir malın tarihine kadar) usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kamu İhale Kurumuna internet üzerinden gönderilecektir.” denilmektedir.

74 9. Yapılan Alımların Kamu İhale Kurumuna Bildirilmesi
Tebliğ hükmü gereğince; Doğrudan Temin Usulüyle yapılan satın almalara ilişkin bilgiler görevli memurlar tarafından Kamu İhale Kurumunun sitesindeki “Doğrudan Temin Kayıt Formu” vasıtasıyla temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra internet üzerinden Kamu İhale Kurumuna göndermeleri gerekmektedir.

75 Doğrudan Temin İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
İdarelerin 4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesi kapsamında yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

76 Doğrudan Temin İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir.”denilmektedir.

77 Doğrudan Temin İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
Tebliğden, binde 5,69 oranında ihale damga vergisinin doğması için doğrudan teminle yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurulması ve kurulan komisyonca ihale kararı alınması gerektiği ifade edilmekte, ihale komisyonu kurularak bir ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisi aranmayacağı belirtilmektedir.

78 Doğrudan Temin İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
Tebliğ ve Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Kanunun 6 ncı maddesine uygun bir ihale komisyonun kurulduğu ve bu komisyonunun yaptığı piyasa araştırması sonucunda uygun gördüğü kişiden alım yapılmasına yönelik bir karar aldığı ve bu kararın ihale yetkilisince onaylandığı durumlarda binde 5,69 oranında damga vergisinin doğduğu şeklinde bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

79 Doğrudan Temin İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
Kanunun 6 ncı maddesine uygun bir ihale komisyonunun kurulmadığı, bir veya birden fazla kişi görevlendirilerek yapılan piyasa araştırması sonucunda düzenlenen ve ihale yetkilisince onaylanan piyasa fiyat araştırma tutanağına dayalı olarak yapılan alımlarda ise, binde 5,69 oranında damga vergisi hesaplanmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

80 Doğrudan Temin İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
4734 sayılı K.İ.K’nun 22 nci maddesinde 4964 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu doğrudan temin uygulamasında sözleşme yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmış (malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ile 22/c kapsamındaki işlerde, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup) ve bu husus tümüyle idarelerin takdirine bırakılmıştır. İdare, isterse sözleşme düzenleyebilecek veya düzenlemeyebilecektir.

81 Doğrudan Temin İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
Doğrudan temin sürecinde, format veya içeriğine bakılmaksızın, tarafların imzasını taşıyan bir sözleşme düzenlendiğinde, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-1/a fıkrasına göre sözleşme bedeli üzerinde (KDV hariç) binde 9,48 oranında damga vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Sözleşme düzenlenmeyen durumlarda ise, sözleşme damga vergisi doğmayacağından, binde 9,48 oranında damga vergisi tahsil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

82 Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı veya ihale komisyonu kararı,
22 Nci Maddesinin (d) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde; “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde; Onay Belgesi , Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı veya ihale komisyonu kararı, Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

83 22 Nci Maddesinin (d) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler
Fatura, Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi, ödeme belgesine eklenir. Söz konusu alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgelere ilişkin diğer hükümler ise şöyledir; Yurtdışından yapılacak tüketim malı, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten;

84 Taşıma senedi (konşimento), ödeme belgesine bağlanır.
22 Nci Maddesinin (d) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler Dövizin bankaca yurt dışına transfer edildiğine ilişkin belge, Taşıma senedi (konşimento), ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışından yapılan satın almalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği aranır. Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır.

85 Taşıma senedinin (konşimento) aslı,
22 Nci Maddesinin (d) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler Tercüme ücreti ödemeleri ile elektrik, su, doğalgaz ve ulaştırma, haberleşme giderlerinin ödenmesinde muayene ve kabul işleminin yapıldığına ilişkin belge aranmaz. Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten; Taşıma senedinin (konşimento) aslı, Bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneği, ödeme belgesine bağlanır.

86 22 Nci Maddesinin (d) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler
Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir. Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı veya ihale komisyonu kararı ile düzenlenmiş ise sözleşme dışındaki belgeler aranır.

87 22 Nci Maddesinin (d) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Ödeme Sırasında Aranacak Belgeler
5766 Sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 22/A maddesi eklenmiştir. Bu maddeyle kamu kurumlarının hak sahiplerine yapacakları ödemelerde “Vadesi Geçmiş Borcu Yoktur” belgesini aramaları zorunluluğu getirilmiştir. Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge vergi dairelerinden alınarak belediyeye ibraz edilecektir. Doğrudan Temin Ödemeleri de 4734 sayılı Kanun Kapsamında yapıldığı için, Ödeme tutarının TL’yi aşması durumunda vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenecektir.

88 22 Nci Maddesinin (d) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Ödeme Sırasında Aranacak Belgeler
4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki ödemeler için vergi dairelerinden istenecek vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belgenin geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 15 gündür. Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin muhasebe birimlerince aranılması gerekmektedir. Harcama Yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur. Belgeyi ödeme sırasında isteyecek ve arayacak sorumlu Muhasebe Yetkilisidir

89 2014 Yılı Bütçe Kanunu İ Cetveli
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kapsamında Avans Verilmesi Ve Oranlar Ön Ödeme (Md. 35) (Avans) 2014 Yılı Bütçe Kanunu İ Cetveli a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1- İllerde, kuruluş merkezlerinde, Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu ’i geçen ilçelerde 1.100 2- Diğer ilçelerde 560 c) Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla 12.700 ç) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 7.400 d) Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere 21.200 e) Mahkeme harç ve giderleri için (Diğer) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için 26.500 74.000 e) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 58.000 f) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için 5.600

90 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER……..


"H.İbrahim AZAK Destek Hizmetleri Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları