Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4.ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM. BİLİNMESİ GERKEN KAVRAMLAR: - Ç ağ -Keşif -Milat “ Uygarlık - Buluş - Bilim Yeni Buluşlar: (Tekerlek,barut,mum,m ü rekkep,cam,yazı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4.ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM. BİLİNMESİ GERKEN KAVRAMLAR: - Ç ağ -Keşif -Milat “ Uygarlık - Buluş - Bilim Yeni Buluşlar: (Tekerlek,barut,mum,m ü rekkep,cam,yazı)"— Sunum transkripti:

1 4.ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM

2 BİLİNMESİ GERKEN KAVRAMLAR: - Ç ağ -Keşif -Milat “ Uygarlık - Buluş - Bilim Yeni Buluşlar: (Tekerlek,barut,mum,m ü rekkep,cam,yazı) Kağıt, Barut, Pusula ve Matbaa Talas Savaşı (751) ile M ü sl ü manlara, Ha ç lı Seferleri ile de Avrupa ya ge ç ti.

3

4 BULUŞLARIN SER Ü VENİ İnsanların, avladıkları hayvanları kesip par ç alamak, kemikleri kırmak i ç in ç akılları ve taşları kullandıkları zamandan beri bu aletlerde s ü rekli devam edecek bir gelişme, teknolojik gelişmeler başlan bulunuyordu. CAM: Camın hammaddesi kumdur. Kumun yapısında bulunan silisyum dioksit, y ü ksek sıcaklıkta erir. Camın dayanıklı olmasını sağlamak, yumuşaklığını artırmak ve renk katmak i ç in ç eşitli maddeler katılır.

5

6 T ü rklerde cam sanatı Sel ç uklularla beraber başladı ve İstanbul'un alınışından sonra Osmanlı d ö neminde gelişti.İve ç evresinde 14. y ü zyılın başlarında " Ç eşm-i B ü lb ü l" adı verilen bir cam ç eşidi yapılmaya başlandı. T ü rkiye'de ilk cam fabrikası 1934 yılında Paşabah ç e'de kuruldu. Ç eşm-i B ü lb ü l: Anadolu at ö lyelerinin ç ıkardığı bir ü r ü nd ü r. Bu teknik, modern cam end ü strisinin ilerlemiş y ö ntemlerinin bile geleneksel ustaların ç alışmalarını ge ç emediği bir tekniktir.

7 M Ü REKKEP: G ü n ü m ü zden yaklaşık yedi bin yıl ö nce Mezopotamya'nın verimli topraklarında tarımın gelişmesiyle yazılı kayıtlar tutma zorunluluğu ortaya ç ıktı. Babiller ve Mısırlıların başlangı ç ta kullandıkları yazma aracı basit ç akmak taşı iken, bunun yerini ucu yontulmuş ç ubuk aldı. M Ö 1300'e doğru Ç inliler ve Mısırlılar kandillerde aydınlatmadan oluşan isi su ve bitki zamklarıyla karıştırarak hazırlanan m ü rekkebi buldular.

8

9 İlk ç ağlarda kullanılan m ü rekkep, parş ö men ü zerine yazmak i ç in deriye iyice sinen ve silinmesi kolay olmayan, ö zel dayanıklı bir m ü rekkepti. Bu m ü rekkep, bug ü nde bir ç ok m ü rekkeplerin yapıldığı gibi mazı soyundan (m ü rekkep kozası) demir s ü lfattan ve re ç ineden (ya da Arap zamkından) yapılırdı. Eski m ü rekkebin ö nemli bir ö zelliği, yazının renginin yazarken ç ok soluk olması ve daha sonra kendi kendine kararmasıydı..

10 TEKERLEK: Tekerlek b ü t ü n ç ağların en ö nemli mekanik icadıdır. Makinelerin ç oğunda, saatlerde, yel değirmenlerinde, buhar makinelerinde ayrıca otomobil, bisiklet gibi taşıtlarda tekerlek ve tekerlek ilkesine dayanan dişli ve ç arklar vardır. Kesile ağa ç k ü t ü klerinin yuvarlanmasının g ö r ü lmesi tekerleğin atası sayılır. En eski tekerlek yaklaşık 5000 yıl ö nce Mezopotamya'da yapılmıştır. M Ö 200 yılında parmaklı (ispitli) tekerlek icat edildi. Parmaklıkları deri ya da metal şeritle sağlamlaştırıldı.

11

12 MUM: G ü n ü m ü zden yaklaşık 2000 yıl ö nce ortaya ç ıktı. Mum ç evresi balmumuyla ya da don yağıyla sarılmış bir fitilden oluşur, Yağ lambaları ve mumlar gazyağıyla aydınlatmanın yaygınlaştığı 19. y ü zyıla kadar başlıca yapay ışık kaynakları olmayı s ü rd ü rd ü ler.

13 BARUT: Ç inliler tarafından bulunmuştur. Daha sonra T ü rkler vasıtasıyla Ç inlilerden M ü sl ü man Araplara ge ç miştir. Ha ç lı Seferleri sırasında Avrupalılar barut yapmayı M ü sl ü manlardan ö ğrendiler Barut sayesinde top, t ü fek gibi ateşli silahlar yapıldı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul surlarını yıkabilecek toplar yaptırması, Avrupa krallarının işine yaradı. Krallar b ü y ü k toplar sayesinde s ö z ge ç iremedikleri derebeylerin şatolarını yıktılar, b ö ylece Avrupa'da derebeylerin egemenliklerine son veren krallar siyasi g üç lerini artırdılar.

14

15 M ö 3500-3200 Mezopotamya'da s ü merler yazıyı kullanan ilk uygarlıktır. M Ö 3200:Tekerleğin ilk kez mezopotamyada kullanıldığı sanılıyor. M Ö 1300:Suriye-Ugaritte ilk alfabe kullanıldı. M Ö 700:Lidya'da madeni para ilk kez kullanıldı. M Ö 540:Milleti Tharles geometri okulunu kurdu. M Ö 450:Herodot,D ü nya haritası ç izildi. M Ö 200:Yunanlı Arşimet kaldıra ç kanunları keşfeldildi.

16 S Ö Z U Ç AR YAZI KALIR G ü n ü m ü zden yirmi bin yıl ö nce mağara duvarlarına ç izilen hayvan resimleriyle başlayan insanın iz bırakma tutkusu, altı bin yıllık bir ge ç mişi olan yazının ortaya ç ıkarılmasında atılan ilk adımlardır. Tarih, insanın yazıyı bulmasıyla başladı. Konuşurken ç ıkarılan seslere bir takım işaretler karşılık olabilirdi.

17

18 İlk yazı nesneleri g ö steren resimler şeklindeydi. Konuşma dilini yazı diline ç evirmeyi başaran S ü merler d ü ş ü nceyi ve tarihi gelecek kuşaklara bırakma y ö ntemini bulmuş oldular. S ü merlerin kil tablet ü zerine yazdıkları harflerin bi ç imi ç iviye benzediği i ç in bu yazıya ç ivi yazısı adı verildi. Ç ivi yazısını Babil ve Hitit gibi uygarlıklarda kullanmışlardır. Eski Mısırlıların kullandığı resimli yazıya "hiyeroglif  denir. Bu yazıda harfler resimlerle ifade edilir. Hiyeroglif yazılar yalnızca duvara ve anıtlara yazılırdı.

19

20 G ü ney Amerika uygarlığı olan Inkalar "Khipu  adı verilen d ü ğ ü mlerden oluşan ip demetlerinden yararlanıyorlardı. Khipu’lar sayısal kayıtları tutmak i ç in kullanılmakta her ip farklı renkte ve farklı d ü ğ ü m şeklindeydi. Fenikeliler yazıyı ç eşitli harflerle anlatarak ilk alfabeyi icad ettiler. Bu alfabe Yunanlılar ve Romalılar tarafından da geliştirilerek Latin Alfabesi oluşturulmuştur. Gutenberg ise yazıyı daha seri bir şekilde kopyalayan bir matbaa geliştirmiştir. (1457)

21

22 Osmanlı Devleti'nde Kağıt ve Matbaa D ü nya'da bilinen ilk matbaa Budizm'in Japonya'da yayılması i ç in Ç inliler tarafından kullanılmıştır. Asya'da yer alan Uygurların da matbaacılık faaliyetine başlamalarında komşuları olan Ç in etkili olmuştur. Matbaanın başlangıcının tam olarak bilinmemesine rağmen modern matbaayı 15. y ü zyılın ortalarında Alman matbaacı Johanne Gutenberg yapmıştır.

23 Matbaanın Osmanlı Devleti'nde kullanılması 18. y ü zyılda ger ç ekleşmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nde yaşayan Musevi ve Ermeni azınlıklar matbaayı kullanarak kendi dillerinde kitaplar basmışlardır.

24 1727'de ilk T ü rk matbaası kurulana kadar T ü rk ç e kitap basılmamıştır. Osmanlı Devleti, Lale Devri'nde Batı'nın ilerleyişini takip etmek i ç in Avrupa ü lkelerine el ç ilikler a ç mış ve konsoloslar atamıştır. Bunlardan biri olan ve Fransa'ya el ç i olarak atanan 28 Mehmet Ç elebi'den, Fransa'nın uygarlık, eğitim, askeri alandaki gelişmeleri takip ederek rapor etmesi istenmiştir. 28 Mehmet Ç elebi'nin oğlu olan Said Mehmet Efendi, gelişmenin eğitimden kaynaklandığına ve bunun i ç in matbaanın gerekli olduğuna inanmıştır.

25 Osmanlı Devleti'nde T ü rk matbaacılığının ortaya ç ıkmasında ö nemli şahsiyetlerden biri İbrahim M ü teferrika'dır.. 1727 yılında da Sait Efendi ile birlikte ilk Osmanlı matbaasını kurdu. Matbaanın Osmanlı Devleti'ne ge ç gelmesinin nedenleri; 1.Din, tutuculuk, 2.Teknik nedenler, 3.Toplumun hazır olmaması, 4.Hattatlık mesleğinin yaygın ve geleneksel bir uğraş olarak etkin olmasıdır.

26

27 İLK Ç AĞDA YETİŞEN BİLİM ADAMLARI VE BİLİMSEL Ç ALIŞMALARI Anadolu'da yetişen bilim adamlarına baktığımız zaman; -Teodorus, kilit ve anahtarı bulmuştur. - Hipokrat, tıbbın temellerini atmıştır. - Heredot, tarihin babası sayılmaktadır. - Demokritus, atom s ö zc ü ğ ü n ü g ü n ü m ü z anlamda ilk kez kullanmıştır.

28 -Anaksogaros, ilk astronom olarak kabul edilmektedir. Yunanistan'da yetişen bilim adamları; - Homeros, Yunanistan'ın gelenek ve g ö reneklerini, inan ç larını ele aldığı “İlyada ve Odyseia" destanlarını yazmıştır. - Hesiados, Yunanistan'da ü nl ü bir şair olup, "Tanrıların Doğuşu, İşler ve G ü nler" adlı eserleriyle ö nemli bir kişiliktir. Hellenik d ö nemde yetişen bazı bilim adamları Pisagor, Platon, Ö doksos, Aristo, Zenon, Arşimet'tir..

29 -Pisagor, bug ü n "Pisagor teoremi" olarak bildiğimiz "Bir dik üç genin dik kenarlarının karelerinin toplamı, hipoten ü s ü n karesine eşittir" ifadesini ortaya koymuştur - Arşimet, suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur. Bu buluş g ü n ü m ü zdeki gemilerin yapılmasına temel teşkil etmiştir. Roma d ö neminde yetişen bilim adamları, Menelaus, Batlamyus, Dioscorides, Galen, Diafantos'tur.

30

31 - Menelaus, g ü n ü m ü zde "Menelaus teoremi" olarak bilinen d ü zlem ve k ü resel üç genlere dair teoremi ortaya koymuştur. - Batlamyus, astronominin sentezini yapmış, geometrik bir sistem kurmuştur. Yerin k ü resel olduğunu ve evrenin merkezinde ve hareketsiz olduğunu savunur. Batlamyus'un "Coğrafya" adlı eseri ü nl ü d ü r.

32 ORTA ÇAĞDA BİLİM Orta Ç ağ İslam D ü nyasında Bilimsel Faaliyetler islam k ü lt ü r ü ve bilimsel faaliyetler, farklı k ü lt ü rlerin etkisiyle şekillenmiştir. Harezmi, Biruni gibi bilim adamları Hindistan, İran ve Bizans gibi k ü lt ü rlerden etkilenmiştir. İslam d ü nyasında, devlet adamlarının bilimsel faaliyetleri desteklemesi sonucu bilimse gelişmeler sağlanmıştır

33 . İslam topraklarında bilim evleri ve g ö zlem evleri g ö r ü lmektedir. Bu; d ö nemde astronomi, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tıp, teknik ve tarih alanlarında ö nemli bilimsel ç alışmalar g ö r ü lmektedir. İslam k ü lt ü r ü, sınırların genişlemesi ile birlikte geniş alanlara yayılmıştır. M ü sl ü manların Avrupa'ya ge ç mesi ile İslam k ü lt ü r ü Avrupa'ya yayılmıştır

34 . İbn-i Sina, Biruni, Farabi, Harezma gibi bilim adamlarının eserleri, Latinceye ç evrilmiştir. Avrupalılar,İdevletlerinde medreseleri ö rnek alarak, ü niversiteler kurmuşlardır. Orta Ç ağ Avrupa'sında ö zg ü r d ü ş ü nce ortamı ve bilimsel ç alışmalar yokken, İslam d ü nyası aydınlanma ç ağını yaşıyordu. Bilimsel ç alışmalar en ü st seviyedeydi.

35 T Ü RK İSLAM DEVLETLERİNDE BİLİM VE BİLİM ADAMLARI Matematik alanında Harezma Abd ü lhamit İbn T ü rk, Ö mer Hayyam, Nasir ü ddin-i Tusi gibi bilim adamlarının ç alışmaları g ö r ü l ü r. Nasiruddin-i Tusi, "Kesenler Teoremi" adlı eseriyle Trigonometrik ç alışmalara yer vermiştir. Kenar a ç ı bağıntısını bulmuştur. Ö mer Hayyam, cebir konusunda üçü nc ü derece denklemlerin çö z ü m ü ne katkıda bulunmuştur. Celali takvim adıyla bilinen takvimi hazırlamıştır.

36

37 Tıp alanında Zehravi, İbn-i R ü şd, İbn-i Sina, İbn-i Nefis gibi bilim adamlarının ç alışmaları g ö r ü l ü r. İbn-i Sina, tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fizik, kimya gibi alanlarda da ç alışmalar yapmıştır. "Kanun" adlı eserinde hekimlik, ila ç lar, cerrahi y ö ntemler hakkında bilgi verir Onun bu eseri Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmaktadır. Zehravi, cerrahi alanında ö nemli bir yere sahiptir. "El-Tasrif adlı eseri, Avrupa'da Latinceye ç evrilerek Oxford Ü niversitesinde okutulmuştur.

38

39 Astronomi alanında Fergani, Beyruni, Bitruci, Uluğ Bey, Battani gibi bilim adamlarının ç alışmaları g ö r ü l ü r. Uluğ Bey, Semerkant'ta medrese ve g ö zlemevi, bilimsel ç alışmaların gelişmesinde etkili olmuştur. Bu medrese ve g ö zlemevinde Ali Kuş ç u ve Kadızade-i Rumi gibi devrin ö nemli bilim adamları ç alışmalar yapmıştır. "Uluğ Bey Zici" adlı eseri astronomi konusunda ö nemli bilgiler vermektedir. Biruni, "Mesud'un Kanunu" adlı eserinde ö nemli astronomik bilgiler vermiştir.

40

41 Fizik alanında Farabi, Ibn-i Sina ve Ibn' ü l Heysem gibi bilim adamlarının ç alışmaları g ö r ü l ü r. Farabi, "Boşluk Ü zerine" adlı yazmış olduğu eserinde doğada boşluğu kabul etmez. Aristo fiziğinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Islam devletlerindeki bilimsel gelişmeler, Sel ç uklular zamanında devam etmiştir. T ü rk- Islam devletlerinde bilgin, filozof ve sanatkarlar yetişmiştir. Bu d ö nemde Bağdat'ta kurulan Nizamiye Medreseleri, bilim ve k ü lt ü r hayatının canlanmasında etkili olmuştur.

42

43 ORTA Ç AĞ VE YENİ Ç AĞ AVRUPASINDA BİLİM Kavimler g öçü ile birlikte Avrupa'da Hıristiyanlık geniş alanlara yayılmıştır. Bu d ö nemde ortaya ç ıkan kiliseler ekonomik, siyasi ve dini g üç leri ellerinde toplamışlardır. Bilimsel ve akılcı d ü ş ü nceyi reddederek kişisel d ü ş ü nceyi yasaklamışlardır. Kutsal kitapları olan İncil'i kendi ç ıkarları doğrultusunda yorumlayarak halkı yanlış bilgilendirmişlerdir.

44 İskenderiye K ü t ü phanesi'ni yakmış, ç eşitli bilim adamlarını idam ettirmişlerdir. Aforoz (dinden atma) End ü l ü jans (G ü nahların atfedilebileceği belge) gibi yetkileri kullanarak siyasi bir g üç sağlamışlardır.

45 Yeni Ç ağdaki bilimsel ç alışmalarda etkili olan gelişmeler: Orta Ç ağın sonlarına doğru, insan ve doğa sevgisinin ö n plana ç ıkması ile birlikte eski Yunan ve Helen uygarlıklarının incelenmesi sonucu bilimsel ç alışmalar başlamıştır. Yeni Ç ağ Avrupa'sında bilimin ortaya ç ıkması ve gelişmesinde etkili olan barut, pusula, kağıt ve matbaa Ha ç lı Seferleri ile birlikte Avrupa'ya ge ç miştir.

46 Barut Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla birlikte Orta Ç ağ Avrupa'sındaki Feodalite (Derebeylik) sistemi zayıflarken, merkezi krallıklar g üç kazanmıştır. Bu durum Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirmiştir.

47 Kağıt Kağıt, uygarlaşma yolunda icat edilmiş en ö nemli buluşlardan biridir. İlk olarak Mısırlılar "papir ü s" adını verdikleri bitkilerin ü zerine yazılar yazmışlardır. Mezopotamyalılar kil tabletlere, Ç inliler ipekli kumaş ü zerlerine yazmışlardır. Ç inliler bu kumaşların ç ok pahalı olmasından dolayı, arayış i ç erisine girerek kağıdı icat etmişlerdir. Kağıdın kullanılması ile birlikte Avrupa'da ve d ü nyada k ü lt ü r aktarımı sağlanmıştır. Avrupa'da bilimsel ç alışmaların yapıldığı "Aydınlanma D ö nemi" başlamıştır.

48

49 Matbaa İlk olarak Ç in'de kullanılan matbaa, Uygur T ü rkleri tarafından geliştirilmiştir. G ü n ü m ü z modern anlamdaki matbaayı Jan Gutenberg ortaya koymuştur. Matbaa sayesinde yazılmış olan eserler ç oğaltılarak geniş kitlelere hitap etmiştir. Matbaa uluslararası k ü lt ü rel etkileşimin yaşanmasında ö nemli bir yere sahiptir.

50 Pusula Pusula, insanların y ö n bulma aracıdır. İlk olarak Ç in'de g ö r ü len bu icat, mıknatıslı taşlardan yapılmıştı. Kristof Kolomb, pusulanın sapma a ç ısını hesaplamış ve g ü n ü m ü z modem pusulasının yapılmasında etkili olmuştur. İnsanlar pusula ile birlikte denizlere rahatlıkla a ç ılabilme imkanı bulmuşlardır. Bu da Coğrafi Keşiflere neden olmuştur. Coğrafi Keşiflerle birlikte insanlar yeni yerler keşfetmiştir. D ü nya'nın yuvarlak olduğu anlaşılmıştır. Coğrafi Keşiflerle birlikte Avrupa'da ekonomik refah artmıştır.

51

52 OSMANLILARDA BİLİM -Ali Kuş ç u, 15.yy'da yaşamış ve matematik, astronomi alanlarında ç alışmalar yapmıştır. Osmanlı Devleti'ne hizmet etmeye başladığında, İstanbul'un coğrafi koordinatlarını belirlemiş ve g ü neş saatleri yapmıştır. "Fethiye" ve "Muhammediye" adı verilen astronomi ve matematik kitapları vardır. - Takiyuddin, matematik alanında ö nemli ç alışmalar yapmıştır. İkinci derece denklemlerin çö z ü m ü n ü yapmıştır. "Işığın Niteliği ve G ö rmenin Oluşumu" adlı eseri ö nemlidir.

53

54 - Piri Reis, d ü nya haritası ile "Denizcilik Kitabı" adlı eseri ortaya koymuştur Denizcilik Kitabın-j da, Akdeniz, Ç in Deniz'i, Hint okyanusu ve Kızıl Deniz'le ilgili ö nemli bilgiler vermiştir. B ö ylece denizciler bu kitaptan yararlanmışlardır. - Katip Ç elebi, coğrafi bilgiler i ç eren "Cihannuma" adlı eseri ile ü nl ü d ü r. D ü nyadaki bir ç ok b ö lgenin iklimi, coğrafi yapısı, idari ve siyasi y ö nleri hakkında bilgi verir.

55 DEĞİŞİM-GELİŞİM ***COĞRAFI KEŞIFLER*** SEBEPLER 1.Pusulanın geliştirilmesi 2.Gemicilik sanatının ilerlemesi 3.Coğrafya bilgisinin ilerlemesi 4.Yalanlara inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi 5.Doğu ü lkelerinin zenginliği (İpek ve Baharat Yolları) 6.T ü rklerin İpek ve Baharat yollarına hakim olması 7.Avrupalıların Hıristiyanlığı yaymak istemeleri

56 D ü nya’nın Dolaşılması(1519-1522) Macellan D ü nya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlamak i ç in yola ç ıktı. Filipinler de ö ld ü r ü ld ü. Del Kano yolculuğu devam ettirdi.

57 Amerika nın Keşfi Kristof Kolomb Amerika kıtasını buldu ancak buranın Hindistan olduğunu sandı. 1507 yılında Ameriko Vespu ç i buranın yeni bir kıta olduğunu anladı. Hindistan Yolu: 1487 de Bartelmi Diyaz Ü mit Burnuna kadar gitti.1498 de Vasko d ö Gama Hindistan a varmayı başardı.

58 COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONU Ç LARI 1.Yeni yollar ve ü lkeler bulundu. 2.S ö m ü rgecilik başladı. 3.Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar ö nem kazanırken Akdeniz limanları ö nemini kaybetti. 4.Yeni yolların bulunması Osm. devletini olumsuz etkiledi. 5.Ticaret alanı genişledi. 6.Bol miktarda değerli maden Avrupa ya taşındı. 7.Burjuva sınıfı g üç lendi.

59 8.Avrupa dan Amerika ya g öç ler başladı. 9.Avrupa ya yeni bitkiler getirildi.(kakao, t ü t ü n vb.) 10.Baharat yolu ü zerindeki halk yoksullaştı. 11.Zengin burjuva sınıfı bilim ve sınıf adamlarını destekleyerek R ö nesans ve Reformun doğuşunu kolaylaştırmışlardır. 12.Dini inan ç lar temelinden sarsıldı. Ahiret korkusu yerini d ü nya nimetlerinden yararlanma arzusuna bıraktı. 13.Maya, Aztek ve inka uygarlıkları yok edildi.

60 ***R Ö NESANS***(YENİDEN DOĞUŞ) 15. y ü zyılın sonları ile 16.y ü zyılın başlarında bilimde, sanatta ve edebiyatta g ö r ü len gelişmelerdir. SEBEPLER 1.Matbaanın icadı. 2.H ü manizma hareketinin etkisi. 3.Orta ç ağ g ü zel sanatlarının 15 ve 16. y ü zyıllarda olgunlaşması.

61 4.Yazar, şair ve sanatkarları koruyan mesenlerin bulunması. 5.İstanbul  un fethi ile bazı bilim adamlarının İtalya  ya gitmesi. 6.İslam medeniyetinin etkisi. 7.Coğrafi keşiflerin etkisi.

62 R ö nesans’  ın İtalya’  da Başlama Sebepleri 1.İtalya’  nın Akdeniz in ortasında olması 2.İtalya’nın Hıristiyanlığın merkezinde olması (Papa) 3.İtalyan devletlerinin ticaretle uğraşması 4.İtalya da siyasi birliğin olmaması ( ö zg ü r d ü ş ü nce) 5.İtalya Roma ve Yunan uygarlıklarının izlerin bulunması

63 #İtalya da R ö nesans eski uygarlıkların incelenmesi ile başladı. #Fransa da R ö nesans krallarının desteği ile başladı. #Almanya da œ din alanında başladı. #İngiltere de œ h ü manizma alanında gelişti. #Bozulan Katolik kilisesi ne ilk tepkiyi g ö sterenler yine bazı din adamları oldular. Bunlara g ö re din adamları yalnızca dinle uğraşmalı, din siyasetten uzaklaştırılmalı idi. Reformun ö nc ü s ü Martin Luther dir.

64 SONU Ç LAR: 1.Skolastik d ü ş ü nce yıkılmış, yerini pozitif d ü ş ü nceye bırakmıştı. 2.Bilimde deney ve g ö zleme yer verilmeye başlandı. 3.Reform hareketleri başladı ve gelişti. 4.R ö nesans mimarisi oluştu. 5.Ulusal diller gelişti.

65 ***REFORM*** 16.y.y.başlarında ( ö nce Almanya da ) Katolik mezhebinde yapılan değişiklikledir. SEBEPLER 1.Katolik mezhebinin bozulması (Din adamlarının zengin, halkın yoksul olması.) 2.Reformcu filozofların kilisenin yanlış uygulamalarını eleştirmeleri. 3.Matbaa ile incilin diğer dillere ç evrilmesi. 4.R ö nesans ın etkisi ile skolastik d ü ş ü nenin yıkılması.

66 SONU Ç LAR 1.Avrupa da mezhep birliği bozulmuş, yeni mezhepler ortaya ç ıkmıştır.(Protestan, Kalvenizm vs.) 2.Katolik kilisesi kendini yenilemeye ç alıştı. 3.Yeni mezheplerin kurulduğu ü lkelerde kilisenin malları yamalandı. 4.Kilisenin ve Papa nın dini otoritesi azaldı.

67 5.Eğitim kurumları kilisenin elinden alınarak eğitimde ilk kez laik sisteme ge ç ildi. 6.Avrupa da din y ü z ü nden savaşlar ç ıktı. 7.Reform sonucunda Avrupa da dini ve siyasi birliğin bozulması ile Osmanlılar Balkanlarda rahat ç a ilerlediler. 8.Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.(laiklik) #Osmanlılar Avrupa’da ki b ö l ü nmeyi hızlandırmak i ç in Protestanları desteklediler. #1555 Ogsburg (Ausburg) Ant. ile Protestanlık, 1598 Nant Fermanı ile Kalvenizm kabul edildi.

68 Aydınlanma Ç ağı: 17. ve 18. y.y. her konuda akla ö nc ü l ü k tanıyan bir d ü ş ü nce sistemidir. Bu sistemin etkisiyle bilim ve felsefede gelişmeler oldu. Aydınlanma Ç ağında aklın kullanılmasıyla doğru bilgiye ulaşılması savunuldu. Bunun sonucunda deney ve g ö zlem ö nem kazandı. Newton (Fizik- Matematik-Yer ç ekimi) Copernic(G ü neş sistemi) Galile (D ü nyanın yuvarlak olduğu) Descartes (Analitik Geometri), S.S.Russo, Mozart, Bah Aydınlanma Ç ağının ileri gelenleridir.

69

70 Sanayi İnkılabı: İlk olarak 18. y.y. da İngiltere de ortaya ç ıktı. İnsan ve hayvan g ü c ü n ü n yerine buharla ç alışan makineler aldı. B ü y ü k fabrikalar kuruldu. Ulaşım kolaylaştı. Hammadde ve Pazar ihtiyacı arttı. Bu da s ö m ü rgeciliğin b ü y ü y ü p emperyalizme d ö n ü şmesine sebep oldu.

71 EROL OKUTAN ESKİŞEHİR / 2014


"4.ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM. BİLİNMESİ GERKEN KAVRAMLAR: - Ç ağ -Keşif -Milat “ Uygarlık - Buluş - Bilim Yeni Buluşlar: (Tekerlek,barut,mum,m ü rekkep,cam,yazı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları