Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim Kurumları Standartları.  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuğa sunulan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim Kurumları Standartları.  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuğa sunulan."— Sunum transkripti:

1 İlköğretim Kurumları Standartları

2  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuğa sunulan hizmete ilişkin verilerin okul, il, ilçe ve merkezi düzeyde toplanması,  Toplanan verilerin analiz edilmesi, ve mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farkın ortaya çıkarılması,  Sürekli izleme ve değerlendirmeye odaklanan, okulların iç denetim ve öz değerlendirmesine olanak sağlayan bir sistemidir. İKSİKS İKSİKS NEDİRNEDİR NEDİRNEDİR

3  Okulların rekabet etmesini sağlamaz.  Bir ödül ve ceza sistemi değildir.  Bir proje değildir.  TKY ve OGYE’nin alternatifi değildir.  Okulu olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermez.  “İKS bir sıralama veya yargılama aracı değildir!..” İKS Ne Değildir ?

4 Çocuk haklarına duyarlılık Ölçülebilirlik Geliştirme odaklılık Katılımcılık Tutarlılık Kanıt tabanlılık Eğitim sisteminin temel hedeflerini, eğitim uygulamalarını destekleyicilik İKS’ NİN İLKELERİ

5 2003-2006 Çocuk Dostu Okul Oluşturulan göstergeler 326 okulda pilotlandı Kasım 2007’de İGM tarafından İKS’ ye dönüştürülme kararı verildi Revize çalışmaları ile minimum standartlara dönüştürüldü İKS YOLCULUĞU (MEB & UNICEF)

6 İKS ile ilgili tanıtım araçları (veli, çocuk broşürleri) ve İKS kılavuz kitaplarının hazırlanması. tarafından yazılımın revize edilmesi. İKSİKS pilotlama sonuçlarına göre yaygınlaştırma sürecini yurt genelinde başlatılması. Neler Yapılacak?

7 İKSİKS Yurt genelinde tanıtım faaliyetlerinin yapılması. Planlanması ve hayata geçirilmesi. Yönergesinin tamamlanması. Teftiş sisteminin İKS felsefesi ile uyumlu hale getirilmesi. İl,ilçe düzeyindeki ARGE birimleri okul düzeyindeki OGYE ekipleri içerisinde çalışma birimlerinin oluşturulması. Neler Yapılacak?

8  İkili veya normal öğretim yapan ilköğretim okulları  Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO)  Taşımalı eğitim merkezi okullar  Birleştirilmiş sınıf lı okullar İLKÖĞRETİM KURUM TÜRLERİNE GÖRE İKS

9  İlköğretim okullarının eğitim kalitesini geliştirmek için okul, ilçe ve il düzeyinde yapılacak destek ve planlamalarda,  Verilerin kanıt tabanı olarak kullanılmasıyla kaynakları yönlendirme ve kurumsal gelişmeyi sağlamada,  Bakanlığın merkezi planlamalarını daha objektif ve niteliksel verilere göre yapabilmesinde, İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI  Belirlenen standartlar dikkate alınarak okullar arası kalite farklılıklarının giderilmesinde,  İlköğretim kurumlarında mevcut durumu saptama, ihtiyaçları belirleme,

10 İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI  Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için merkezi ve yerel düzeyde destek alınmasında,  İKS verilerinden elde edilecek raporların sonuçları, ile hizmet içi eğitimlerin planlanmasında,  Bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında,  Bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında,  İl, ilçe, okul düzeyinde oluşturulan kurul, komisyon ve ekip çalışmalarının yönlendirilmesinde KULLANILACAKTIR Önemli Not: Verilerin gerçeği yansıtır biçimde girilmesi son derece önem arz etmektedir.

11 İKSİKS Merkezi ve yerel düzeydeki kurumlar kendi öz değerlendirmelerini yaparak öz denetim mekanizmalarını hayata geçirecektir. Eğitime etki eden her türlü kaynağın mevcut durumlarının tespitinin yanı sıra bu kaynakların eğitimde ne derece etkili olarak kullanılabildiği ilk defa sistematik olarak ölçülecektir. Okul aktörleri (çocuk, öğretmen, veli, yönetici) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır. Sisteme Getireceği Yenilikler

12 Okullara ait bilgiler ve bilgisayar ortamda saklı tutulacak ve okulların kat edilen mesafe bu kayıtlardan izlenecektir. İKSİKS Sisteme Getireceği Yenilikler

13 Müfettişlerimiz kurum denetimlerinde İKS raporlarından yararlanarak, okullarımızı çok boyutlu olarak görebilecek verilere sahip olacak, Sisteme Getireceği Yenilikler

14  Kaynakların öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde daha çok yönlendirilmesinde etkili bir araç olacaktır.  Okullarımızın kendilerini geliştirmelerinde pusula görevi görecek ve eğitimin kalitesini artırmada ülke düzeyinde belirlenmiş standartları ortaya koyabilecektir. Sisteme Getireceği Yenilikler

15

16 İKS gelişim, Teşhis, değerlendirmesini amaçlar. Okul ve kurumların kendi durumlarını tespit,

17 İlköğretim Kurumları Standartları tespit, teşhis, gelişim ve değerlendirme yönüyle kontrol ya da teftiş değil okullar için öz değerlendirme ile sürekli iyileştirme ve geliştirmeye, merkezi düzey için izleme ve planlamaya imkân verecek bir araçtır.

18  İKS, dinamik bir yapı arz etmesinden dolayı yeniliklere uygun olarak sürekli kendini geliştirecektir.  İlk defa diğer okul aktörleri (veli, öğrenci, öğretmen) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır.  Velilerin de okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyen bir oluşum olduğundan okul ve toplum bütünleşmesini de desteklemektedir.

19 Anlık değerlendirmeler yapılarak özdeğerlendirmeye katkı sağlar Sorgulama Raporu Standart Rapor Standart Alan Standart Alt standart Örtük Standartlar Mevcut Durum Performans Okul Aktörleri Çocuk, Veli, Öğretmen Yönetici Çocuk, Veli, Öğretmen Yönetici Algılanan Yarar Düzeyi İKS MODÜLÜ ÖZ DEĞERLENDİRME

20 20 İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI MODELİ STANDART ALANLARI (3 alan) Standartlar (12 Standart + 4 Örtük ) Alt Standart (43 Alt Standart) Performans göstergeleri Mevcut durum göstergeleri Algılanan Kalite göstergeleri Çocuk Veli Öğretmen Yönetici Yazılım Okul yöneticileri

21 MEVCUT DURUM GİRDİLERİ Alt standartla ilgili okul uygulamalarının ve kurumsal faaliyetlerin belgelerini, kayıtlarını ya da sayılarını içeren çeşitli bilgilerdir. İlgili alt standart açısından, okulun kendi öz değerlendirmesi için mevcut durumun kanıtlarıdır. Örnek; Yıllık olarak okulun kayıt kabul sınırları içindeki 6– 14 yaş grubu çocuk sayısı (kız erkek) Okulda kayıtlı 6-14 yaş grubundaki tüm çocukların sayısı (kız erkek) Okulun kayıt kabul sınırları içinde olup zorunlu eğitime kayıtlı olmayan çocuk sayısı (kız erkek) İkna çalışması sonunda okula kaydı yapılan çocuk sayısı (kız erkek)

22 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bunlar, mevcut durum girdileri kapsamındaki niceliksel verilerden elde edilmektedir. Alt standartla ilgili okul uygulamaları ve faaliyetlerin, mevcutta var olmasının yanı sıra, işlevsel olarak yürütüldüğünü ve çıktıları itibariyle belli bir performans ortaya konduğunu kanıtlayan, uygulama göstergeleridir. Örn: 1.Okulun kayıt kabul sınırları içinde olup zorunlu eğitime kaydolmayan çocuk sayısının, okulun kayıt kabul sınırları içinde olup zorunlu eğitime kaydolması gereken çocuk sayısına oranı (Ölçüt: % 0 ) 2.Okula kayıt olmama nedenleri girilmiş çocuk sayısının, toplam kayıtsız çocuk sayısına oranı (Ölçüt: % 100) 3.İkna çalışması sonucu okula kazandırılan çocuk sayısının, ikna edilmesi gereken çocuk sayısına oranı (Ölçüt: % 100 )

23 ALGILANAN KALİTE GÖSTERGELERİ İlköğretim okullarının sunduğu hizmetlerden ve bunların sonuçlarından yararlananlar ve çalışanların, belirlenmiş ölçütlere göre, alt standartlara ilişkin okul süreçleri ve ortamı hakkındaki algılarının niteliksel düzeyini ifade eder. Örnek: VELİ RUBRİK Okulda çocuğumun devam takip işlemleri yok. Okulda çocuğumun devam takip işlemleri var. Okul çocuğumun devam/ devamsızlığını sürekli takip etmekte ve çocuğumun durumunu bana bildiriyor. Okul, çocuğumun devamsızlık durumunu bize bildiriyor ve önlemek için bizimle iş birliği yapıyor. Okuldaki devam takip için yürütülen çalışmalar, çocuğumun okula devamını sağlamaktadır.

24 OKUL AKTÖRLERİ İlköğretim okullarında hizmet sunan ve/veya bu hizmetlerin doğrudan yararlanıcısı olan; Çocuklar Veliler Okul yöneticileri, Öğretmenlerdir

25 İKS İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ROL VE SORUMLULUKLAR

26 YASAL DAYANAKLAR İlköğretim Kurumları Standartlarının temel dayanağı “İlköğretim Kurumları Standartları Yönergesi”dir. Aynı zamanda 2009/83 sayılı genelge ile yönerge öncesi yasal zemin hazırlanmıştır. Yönergede yer alan standartlar “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nde yer alan, çocuğun hakkı olarak vurgulanan hükümlere uygun olarak belirlenmiştir.

27 YASAL DAYANAKLAR MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 6. ve 7. maddesi 27., 28., 29.,32.,34.,35.,37., 39.,42.,43.,45.,47. maddeleri Özel Eğitim İlköğretim Okulları Yönetmeliğin tamamını, Yönetmeliğin tamamı

28 İKS YÖNERGESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Okul, İlçe, İl ve Merkez Teşkilatı Düzeyinde Görev ve Sorumluluklar: İKS’de okul düzeyinde (Madde 11) – Hazırlık sürecinde, – Veri toplama sürecinde, – Verilerin değerlendirilmesi ve okul gelişim sürecinde – Okul yönetiminin (Okul müdürü/müdür yardımcıları), – Öğretmenlerin, – Öğretmenler kurulunun, – OGYE’nin görev ve sorumlulukları vardır.

29 OKUL YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ… OGYE NİN GÖREVLERİ …

30 Öğretmenler Kurulunun Görevleri İKS veri toplama, değerlendirme ve okul gelişimi süreçlerine destek olur. İKS standart raporlarını kullanarak okul stratejik planı ve okul gelişim planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için önerilerini OGYE’ye yazılı olarak bildirir. İKS’ nin ve standartlara göre gerçekleştirilen uygulamaların geliştirilmesine ilişkin önerilerini OGYE’ ye yazılı olarak bildirir.

31 Öğretmenlerin Görevleri Algılanan yarar ölçeğini doldurur. İKS modülünce belirlenen sınıfındaki çocuk ve velilerin algılanan yarar ölçeğini doldurmasını sağlar. Varsa kağıt üzerinde veliler tarafından doldurulan ölçekleri veliye imzalattırarak alır, İKS modülüne aktarır. Sorumluluk alanları ile ilgili veri ve bilgileri okul yönetimine bildirir. İKS ve standartlara göre gerçekleştirilen uygulamaların geliştirilmesine ilişkin önerilerini OGYE’ ye yazılı olarak bildirir.

32 MEB İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI YAZILIMI

33 TEKNİK BİLGİLER Veri girişi, internet ortamında geliştirilen veri toplama araçları aracılığı ile yapılacaktır. Bu çalışma kapsamında, her okul evren olarak ele alınmıştır. Bu nedenle, her okul için çocuk ve velilerden sisteme giriş yapacak örneklem grupları seçilecektir. Tüm kadrolu öğretmen ve yöneticilerin hepsi sisteme giriş yapacaklardır. Sözleşmeli ve ücret karşılığı derse giren öğretmenlerin sisteme giriş yapmaları için çalışmalar devam etmektedir.

34 I. ÇOCUKLAR  4-8. sınıflarda okuyan çocuklardan sistemin belirleyeceği sayıda çocuk sisteme giriş yapacaktır.  Hangi çocukların sisteme giriş yapacağı okul yöneticisinin görebileceği bir sayfada otomatik olarak görünecektir.  Veri girecek çocuk listesi her yıl Şubat ayı sonunda sistem tarafından oluşturulacaktır. Bu yüzden Şubattan önce çocuk ve velilerin bilgilerinin e-okulda güncel olması gerekmektedir. Bu sayfada güncel olmayan bilgiler eksik olarak çıkacaktır.

35 ÖRNEKLEM HACİMLERİNDE DEĞİŞEN ORAN ÇOCUK SAYISI 2000 ve üzeri 1500 1000 500 400 300 200 100 30 Oran % 100 %60 %50 %45 %40 %35 % 30 Örneklem formülü evrenin sayıca fazla olduğu durumda oransal olarak azalma, evrenin sayıca az olduğu durumda ise artma göstermektedir. 30 çocuk ve daha az durumlarda hepsi sisteme dahil edilir.

36 I. ÇOCUKLAR Örneklem sayısı, okulların çocuk sayılarına bağlı olarak kullanılacak olan formülle hesaplanacağından, her okul için aynı sayıda katılımcı olması beklenmemelidir. Çocuklar kendi T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapacaklardır.

37 I. ÇOCUKLAR Çocuklar sadece algısal yarar ölçeğini dolduracaktır. Çocuklar sadece kendi okullarında sınıf rehber öğretmeni gözetiminde sisteme giriş yapabileceklerdir.

38 II. VELİLER  Veri girişi yapacak çocuk sayısı kadar veli sayısı da sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir.  Veri girişi yapacak veli listesi sistem tarafından Şubat ayı sonunda oluşturulacaktır.  E-okulda veli bilgilerinde eksiklik var ise bu listedeki bilgiler de eksik görülecektir.

39 II. VELİLER Bir veli iki çocuğu için ayrı ayrı seçilebilir. Bu durumda her iki çocuğu için de algısal yarar düzeyi anketini dolduracaktır. Örnek: Hasan Bey hem 4-A sınıfındaki bir çocuğu hem de 7-C sınıfındaki diğer bir çocuğunun velisi olarak bilgi dolduracaktır.

40 II. VELİLER Veliler de 4-8. sınıfta çocuğu olanlardan seçilecektir. Veliler sisteme giriş yaparken kendi T.C. kimlik numarası ve çocuğunun okul numarasını kullanarak sisteme giriş yapacaklardır. Veliler sadece algısal yarar ölçeğini dolduracaktır.

41 II. VELİLER Veliler evlerinde, evlerinde bilgisayar yok ise okullarda sisteme giriş yapabileceklerdir. Okula ulaşma imkanı olmayan velilere algısal yarar ölçeği soruları anket tarzı dokümana çevrilecektir ve üzerinde çocuğun okul numarası ve velinin T.C. kimlik numarası yazılarak evlerine gönderilerek bilgi alınacaktır. Alınan bilgiler sonrasında sınıf/şube rehber öğretmen tarafından sisteme giriş yapılacaktır.

42 III. ÖĞRETMENLER 1- Tüm ilköğretim okullarında görev yapan kadrolu öğretmenler sisteme giriş yapacaklardır. 2- Öğretmenler sistemde sadece algısal yarar ölçeğini dolduracaktır. 3 Öğretmenler sisteme ilsis şifresini kullanarak giriş yapacaklardır. 4- Öğretmenler sorumlu oldukları sınıftaki öğrencilerin sisteme veri girişleri yapmalarından sorumludurlar.

43 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman

44 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını...

45 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek

46 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek Mevcut Durum MEBBİS-Modülü-İKS Panelinde Kullanıcı Adı ve Okul Şifresi ile Doğru Biçimde Algı ise kendi kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte

47 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek Mevcut Durum MEBBİS-Modülü-İKS Panelinde Kullanıcı Adı ve Okul Şifresi ile Doğru Biçimde Algı ise kendi kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte İnternetin olduğu herhangi bir ortamda

48 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek Mevcut Durum MEBBİS-Modülü-İKS Panelinde Kullanıcı Adı ve Okul Şifresi ile Doğru Biçimde Algı ise kendi kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte İnternetin olduğu herhangi bir ortamda Mevcut durum: Bakanlıkça belirlenecek 6 dönemde. Algı: Mart-Nisan

49 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek Mevcut Durum MEBBİS-Modülü-İKS Panelinde Kullanıcı Adı ve Okul Şifresi ile Doğru Biçimde Algı ise kendi kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte İnternetin olduğu herhangi bir ortamda Mevcut durum: Bakanlıkça belirlenecek 6 dönemde. Algı: Mart-Nisan Okulla ilgili algılarını

50 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek Mevcut Durum MEBBİS-Modülü-İKS Panelinde Kullanıcı Adı ve Okul Şifresi ile Doğru Biçimde Algı ise kendi kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte İnternetin olduğu herhangi bir ortamda Mevcut durum: Bakanlıkça belirlenecek 6 dönemde. Algı: Mart-Nisan Okulla ilgili algılarını Özdeğerlendirmeye veri sağlayarak okul gelişimine katkıda bulunmak

51 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek Mevcut Durum MEBBİS-Modülü-İKS Panelinde Kullanıcı Adı ve Okul Şifresi ile Doğru Biçimde Algı ise kendi kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte İnternetin olduğu herhangi bir ortamda Mevcut durum: Bakanlıkça belirlenecek 6 dönemde. Algı: Mart-Nisan Okulla ilgili algılarını Özdeğerlendirmeye veri sağlayarak okul gelişimine katkıda bulunmak MEBBİS Üzerinden kendi şifreleri ile objektif biçimde.

52 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek Mevcut Durum MEBBİS-Modülü-İKS Panelinde Kullanıcı Adı ve Okul Şifresi ile Doğru Biçimde Algı ise kendi kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte İnternetin olduğu herhangi bir ortamda Mevcut durum: Bakanlıkça belirlenecek 6 dönemde. Algı: Mart-Nisan Okulla ilgili algılarını Özdeğerlendirmeye veri sağlayarak okul gelişimine katkıda bulunmak MEBBİS Üzerinden kendi şifreleri ile objektif biçimde. İstedikleri bir bilişim ortamından.

53 İ lköğretim K urumları S tandartları K im N e N için N asıl N erede N e Zaman Mevcut durum girdileri ve okulla ilgili algılarını. Özdeğerlendirmeye dayalı okul gelişimini sağlayabilmek Mevcut Durum MEBBİS-Modülü-İKS Panelinde Kullanıcı Adı ve Okul Şifresi ile Doğru Biçimde Algı ise kendi kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte İnternetin olduğu herhangi bir ortamda Mevcut durum: Bakanlıkça belirlenecek 6 dönemde. Algı: Mart-Nisan Okulla ilgili algılarını Özdeğerlendirmeye veri sağlayarak okul gelişimine katkıda bulunmak MEBBİS Üzerinden kendi şifreleri ile objektif biçimde. İstedikleri bir bilişim ortamından. Mart-Nisan

54 YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN VERİ GİRİŞİ

55

56

57

58

59

60 MEVCUT DURUM VERİ GİRİŞİ (OKUL YÖNETİCİSİ)

61 ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Benim okul hakkındaki algılarımı okul yöneticileri beğenmezse onlarla sorun yaşayabilirim. Sistemde gizlilik esas olduğu için okul yönetimi bilgileri göremez; sadece sayı olarak kaç kişinin sisteme giriş yaptığını görebilir.

62 ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sisteme giriş yaparken rolümüz ne olacak? Sınıf öğretmenleri ve 6-7-8.sınıflarda sınıf rehber öğretmenleri kendi sınıflarına ait sistem tarafından seçilen öğrenci ve velilerin sisteme giriş yapmalarından sorumludurlar. Öğrencilerin uygun bir zamanda bilgisayarlar ile okuldan sisteme giriş yapmalarını sağlamak zorundadırlar. Velilerin kendi şartlarına uygun olarak evde, okulda ya da anket yoluyla giriş yapmalarını sağlamalıdırlar.

63 ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Oku yönetimi işine gelen velilere ve çocuklara veri girişini doldurtabilir. Bilgilerin alınacağı çocuk ve veliler sisteme tarafından otomatik olarak seçilecektir. Bu seçimde okulu temsil kabiliyetine sahip örneklem grubu 4-8. sınıf çocukları içerisinden atlamalı ve ardışık olarak sıra ile seçilmektedir. Çocuk sayısı kadar veli de sistem tarafından yine otomatik olarak seçilecektir.

64 ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Çocuklar çeşitli kaygılar ile okul yönetiminden çekinerek gerçeği yazmayabilirler. Çocukların verdikleri cevaplar ne okul yönetimi ne de diğer birimler tarafından görülemeyecektir.

65 ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Çocukların bilgisayarı yok, nasıl dolduracaklar? Tüm çocukların sisteme okuldan giriş yapması gereklidir. Öğrenciler okuldaki bilgisayarlar aracılığı ile, sınıf/şube rehber öğretmeninin rehberliğinde veri girişi yapabileceklerdir.

66 Sistemde karşıma çıkan algılanan yarar düzeyindeki tüm soruları doldurmak zorunda mıyım? Sorular açılacak sayfalarda bölüm bölüm gelecektir. Bir sayfayı doldurmadan diğer sayfaya geçilemeyecektir. Sayfa geçişlerini sağlamak için her sayfanın kaydedilmesi gerekecektir. Sayfa kaydedildikten sonra tüm sorular bitmeden sistemden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden devam edilebilir. ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

67 Çocuklar sisteme girdiği zaman tek oturumda tüm soruları cevaplayıp bitirmek zorunda mıdır? Çocuklar için bütün soruları tek oturumda cevaplamak yorucu olabilir. Sistemin açık olduğu süre içinde çocukların girdiği veriler sistem tarafından kaydedilir, bir başka oturumda sistem baştan değil, çocuğun kaldığı yerden açılır.

68 ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sisteme istenilen her an veri girişi yapılacak mı? Sistemde mevcut durum girdileri MEB’in belirlediği ve okullara duyuracağı 6 dönemde okul yönetimi tarafından yapılacaktır. Algınan yarar düzeyi soruları ise okul aktörleri tarafından 01. Mart-30 Nisan tarihleri arasında cevaplanacaktır.

69 ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Çocuklar neye göre ve nasıl seçilecek? Öğretmenlerin fikri alınacak mı? Çocuklar sistem tarafından örneklem usulü seçilecektir. Dolayısıyla öğretmen görüşü alınmayacaktır.

70 OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sisteme giriş nasıl yapılacak? Sisteme giriş MEBBİS dahilinde e-Okul destekli bir yazılım modülü üzerinden yapılacaktır.

71 H.Ali ÇELİK İKS İL EĞİTİMCİSİ halicelik21@gmail.com


"İlköğretim Kurumları Standartları.  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuğa sunulan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları