Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLİ KATILIMCILAR STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLİ KATILIMCILAR STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ…"— Sunum transkripti:

1 DEĞERLİ KATILIMCILAR STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ…

2 Eğitimci Hakkında … Eğitimi: Kocaeli Üniversitesi, İİBF, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 2003 Mezunu Bir Önceki Görevi: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürü V. (16.08.2006-16.12.2009)

3 27.05.20163 1. YENİ KAMU MALİ YÖNETİM İ VE KONTROL ANLAYIŞI 2. KAMU MALİ YÖNETİM İ VE KONTROL KANUNU 3. STRATEJİK PLANLAMA ORGANİZASYONU 4. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 5. S P & PERFORMANS PROGRAMI (PP) İLİŞKİSİ SUNU PLANI

4 E ğer Bir Y önetim ANLAYIŞI ; * Şimdiki istekleri karşılayamıyorsa, * Şimdiki istekleri karşılamakla birlikte yeni istekler karşısında çaresiz kalıyorsa, * Sadece bugün için yaşıyor ve ileriyi göremiyorsa, * Görevlerin gerektirdiği en etkin yöntemleri bulamıyorsa ve kendi faaliyet alanındaki gelişmelerden habersiz ise, yeniden düzenleme kaçınılmazdır.

5 Stratejik Plan Niçin Gerekli ? Üst Yöneticiler; Çok yoğun oldukları için gün içerisinde birçok önemli şeyi ya göremezler ya da gözden kaçırırlar. Yine çok önemli olan rutin işlerden haberdar dahi olamazlar. Stratejik plan, üst yöneticiler için bir kısa fihristtir. Kurumsal başarıyı getirecek diye tek seçenek değildir Ancak bir çok şeyi kolaylaştıracaktır. Mevcuttan daha iyi olduğu aşikardır ancak ideal olana göre eksiktir.

6 MEVZUAT 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (10.12.2003 kabul tarihi / 01.01.2005 Yürürlük tarihi) 5436 KMYKK ile Bazı Kanun ve KHK’ larda De ğ işiklik Yapılmasına Dair Kanun (24 Aralık 2005 /SGB Kurulması) Bakanlar Kurulu, “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 18 Şubat 2006

7 MEVZUAT 2 DPT “Kamu İ darelerinde Stratejik Planlamaya İ lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (26 Mayıs 2006) DPT “Kamu İ dareleri İ çin Stratejik Planlama Kılavuzu” (2. Sürüm) Haziran 2006 Performans Programı Hazırlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi: Aralık 2004, Temmuz 2008, Haziran 2009 Maliye Bakanlı ğ ı

8 27.05.20168  YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI (STRATEJİK YÖNETİM)  KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK, VERİMLİ KULLANIMI  STRATEJİK PLANLAMA  PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME  ÇOK YILLI BÜTÇELEME  MALİ SAYDAMLIK  HESAP VERİLEBİLİRLİK  ETKİN İÇ KONTROL SİSTEMİ  GENİŞ KAPSAMLI DIŞ DENETİM KAMU MALİ YÖNETİM İ ve KONTROL ANLAYIŞI

9 27.05.20169 KAMU MALİ YÖNETİM İ ve KONTROL KANUNUNUN AMACI  KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK, VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK  ORTA VADELİ POLİTİKA BELGELERİYLE BÜTÇELER ARASINDA İLİŞKİ KURMAK Kalkınma Planı Hükümet Eylem Planı Orta vadeli program Orta vadeli mali plan vs.  MALİ SAYDAMLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK üzere; Kamu Mali Yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin, hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir. Kamu Mali Yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin, hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.

10 Stratejik Plan Faaliyet Raporları Performans Programı Performans Hedefleri Performans Göstergeleri Performans Hedefleri Performans Göstergeleri İ ç Kontrol, İ ç Denetim, Dış Denetim İ ç Kontrol, İ ç Denetim, Dış Denetim Performans Esaslı Bütçe Teklifi Bütçenin Uygulanması Performansının Ölçülmesi Bütçenin Uygulanması Performansının Ölçülmesi İ zleme ve De ğ erlendirme Performans Denetimi Politika Oluşturma AMAÇLAR ARAÇLAR KAMU MAL İ YÖNET İ M İ ve KONTROL SÜREC İ

11 GÜN-AKİDEK ADEK Sekreteryası REKTÖR YÖNETİM KURULU SENATO GÜN-ADEK STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU BİRİM İDEK BİRİM ADEK STRATEJİ GELİŞTİRME D.B. SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (GÜN-SEM) SPHK PEBK İKSK BSK Str. Plan. Şb. Bütçe PP Şb. M_KH_R Şb. İK_ÖMK Şb SP Ekibi PEB Ekibi İKS Ekibi SP Ekibi Bologna S. Ekibi PEB Ekibi İKS Ekibi

12 Güçlü Bir Ekip Kur… Ekibinin Gücünü İyi Yönet! Çünkü; O Ekip Kadar Güçlüsün!  Yapı ve kuralların tespiti  Takım üyeleri arasındaki ilişkinin tanımlanması  Sorumlulukların belirlenmesi  Amaçların başarılması için bir plan geliştirilmesi UYUM SÜRECİ  Kişiler arası çatışmaların çözümlenmesi  Amaç ve kuralların biraz daha şeffaflaşması  Katılımcı bir havanın geliştirilmesi İÇ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM SÜRECİ  Amaçlara uygun takım faaliyetlerinin yönetimi  Geribildirimleri al ve geribildirim yap  Fikirleri paylaş – bütünleşmeyi arttır  Bireysel iyilik yerine takım için iyilik BÜYÜME VE VERİMLİLİK SÜRECİ  Daha fazla geri besleme ve gelişim  Takım ölçütlerine bağlılık  Takım gücünün rolü  Amaç paylaşımında güçlü takım motivasyonu GELİŞİM VE KONTROL SÜRECİ FORMING Sorular ve Liderlik STORMING Beyin Fırtınası Fikir Ayrılıkları NORMING Fikir Birliği Uyumlu Üyeler PERFORMING Hedefe Kilitlenme Ekip Ruhu 

13 Ekip Ruhu - Takım Çalışması –Sinerji

14 STRATEJİK DÜŞÜN, PLANLA VE YÖNET Atilla DURMAZ

15 Strateji Geliştirme Oyunu…  Misyon / Etkinlik, Varoluş Alanı  Vizyon / Hedeflenen İdeal Nokta  Değer ler / İlkeler / Etik  Amaçlar / Öncelikler  Hedefler / Somut Nihai Sonuçlar  HY Strateji / Hedefe Ulaşma Yol u  Performans Hedefi / Kilometre Taşı  Faaliyetler / Yola Döşenen Taşlar

16 27.05.201616 STRATEJİK ANALİZ STRATEJİK TASARIM STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK UYGULAMA STRATEJİK KONTROL Kurum İçi PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Performans Hedefi Perf. Göstergesi FAALİYETLER PERFORMANS PROGRAMI Kurum Dışı FırsatlarTehditler ÜstünlüklerZayıflıklar PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (Faaliyet Raporları) (İç Kontrol) MİSYON, VİZYON İlkeler ve Değerler STR. AMAÇLAR STR. HEDEFLER STRATEJİK YÖNETİM MODELİ +

17 STRATEJİK YÖNETİM DÖNGÜSÜStratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi Kaynak Planlaması ve Tahsisi ( İnsan, Sermaye, Araç - Gereç, Bilgi Teknolojileri vb.) Performans Programı ve Bütçeleme Performans Programı Uygulama İzleme ve Raporlama PerformansDeğerlendirme ve İç Kontrol

18 Stratejik Plan Nedir?  İdarenin, ama ç larını ve ö nceliklerini belirlemesini ve mevcut kaynaklarıyla bunlara ulaşabilmesini sağlayan sistematik bir s ü re ç tir.Unsurları:  Misyon  Vizyon  Tema  Stratejik Ama ç  Stratejik Hedef  Temel Stratejik G ö sterge

19 Kamuda S tratejik P lan Tanımı: Stratejik Plan; Kurumun orta ve uzun vadeli ama ç larını, Temel ilke ve politikalarını, Hedef ve ö nceliklerini, Bunlara ulaşmak i ç in izlenecek yol ve y ö ntemleri Kaynak dağılımını i ç eren plandır.

20  Ü st Y ö netici (Rekt ö r,M ü steşar) Desteği  Stratejik Planlama Ekiplerinin Oluşturulması  Stratejik Planlama Ekiplerine Eğitim Verilmesi  Stratejik Planlama Ekiplerinin At ö lye Ç alışmaları  GZFT Analizi ve Sonu ç ları  Vizyon (Uzg ö r ü, Ü lk ü ), Misyon ( Ö zg ö rev, Vazife) Tespiti  Kurumsal Değerler ve İlkelerin Tespiti Stratejik Planlama Süreci 1

21  Tema : Temel Hizmet (Faaliyet) / Ürün Alanlarının Tespiti  SP Kritik Başarı Fakt ö rlerinin Tespiti  Stratejik Konu ve Temaların Belirlenmesi  Stratejik Ama ç lar Belirlenmesi  Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi  Hedeflere Y ö nelik Stratejilerin Belirlenmesi  Stratejik Hedeflere Y ö nelik Performans G ö stergelerinin Belirlenmesi Stratejik Planlama Süreci 2

22 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ  (SWOT) Analizi  Piyasa Analizi  Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi DURUM ANALİZİNEREDEYİZ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE DEĞERLER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecekVİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER  Detaylı iş planları FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama ve KarşılaştırmaİZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

23 Kurumun faaliyet g ö sterdiği ortamdaki değişimler, kalkınma planları ve programlar, h ü k ü met programları ve varsa istikrar programları ile diğer kurumların durumu ve ö zellikle kurumun hizmet ettiği hedef kitlenin beklentilerinin neler olduğu tespit ve analiz edilir. Ayrıca T ü rkiye ve d ü nyadaki genel eğilimler de dikkate alınır …, MEVCUT DURUM ANALİZİ (İ ç ve Dış Ç evre Analizi /SWOT)

24 Çevre Şartları ile Kuruluş Kabiliyetleri Arasındaki İlişki FIRSATLAR İşin başarısına yönelik Sektörün genel gidişatı Bölgesel şartlar ÜSTÜNLÜKLER Somut veya soyut Ön plana çıkan Belirgin avantaj sağlayan TEHDİTLER Olumsuz etki yapacak Gerçekleşme ihtimali yüksek Etkisi fazla ZAYIFLIKLAR Somut veya soyut Belirgin ve tarif edilebilir DIŞ ANALİZ İÇ ANALİZ NEGATİF POZİTİF Bu analiz organizasyon dışına VERİLMEZ © Vizyon

25 Kilit ( Kritik ) Başarı Faktörleri Bir kuruluşun başarısı üzerinde etkili olan faktörlere stratejik ya da kilit (kritik) başarı faktörleri denir.

26 Hizmet Alan – Hizmet Sunan Paydaşların Tespiti ve Paydaş Analizi

27 Tema Nedir ?  Yönetim odaklanması gereken hizmet ya da ana faaliyet alanlarını belirler.  Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabittir.  Böylece idarenin odaklandığı alanlar hakkında plan dönemlerinden daha uzun bir zaman dilimi için değerlendirme yapılmasına imkan verir.

28 Stratejik Amaç Nedir?  Belirli bir zaman diliminde idarenin ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.  İdarenin amaçlara odaklanması ve iyi bir bütçeleme için Stratejik amaçlar  Sınırlı sayıda tutulmalıdır.

29 Amaçları Oluşturmak  Verilen zaman sürecinde amaçlar; ölçülebilir hedeflerdir  Vizyonu gerçekleştirmenin ilk adımlarıdır  Başarmaya değer olan aktivitelerin belirgin hale getirilmesidir  Kurum için yapıştırıcı işlevi görürler  Hedefler hiyerarşisi için gereklidir.  Her çalışanın katma değer sağlamasını kolaylaştıracaktır.  Ulaşılabilinmelidir.

30 Stratejik Hedef Nedir?  Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. İyi bir stratejik hedef; spesifik ve ölçülebilir olmalı.

31 Ölçülebilir Stratejik Hedef Nedir ?

32 Temel Stratejik Gösterge Nedir?  Stratejik hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyacak verilerin ifade kısmıdır.  Stratejik plan kapsamında oluşturulacak göstergeleri ifade eder.  Üst politika belgeleriyle yakından ilişkili olmalıdır.  İzleme ve değerlendirme öncelikle bu göstergeler üzerinden yapılmalıdır.

33 Örgüt Performans ı neden ölçülür?  Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz.  Sonuçları ölçemezseniz başarı ile başarısızlığı ayırt edemezsiniz.  Başarıyı tespit edemezseniz onu teşvik edemezsiniz.  Başarıyı teşvik edemiyorsanız başarısızlığı teşvik edebilirsiniz.  Başarısızlığı tespit edemiyorsanız onu düzeltemezsiniz.

34 Kim in İçin Ölçme Sistemi Oluşturma k?  Kurum  Birim  S ü re ç ler  Ç ıktılar (Eserler)  Sonu ç lar  İnsanlar

35 Stratejik Hedef / Sorumlu Birim Matrisi Nedir?. 1. Stratejik Hedef 2. Stratejik Hedef 3. Stratejik Hedef ……..……. A Birimi B Birimi C Birimi D Birimi E Birimi ……….. …………

36 Stratejik Plan Kontrol Listesi… Planda Hangi Başlıklar Yer almalıdır? 1. Durum Analizi (SWOT, PEST), Paydaş Analizi 2. Vizyon ve Misyon 3. Değerler / İlkeler 4. Temalar / Stratejik Alanlar /Kritik (Kilit) Başarı Faktörleri 5. Stratejik Amaçlar ve Hedefler 6. Hedefe Yönelik Stratejiler 7. Temel Performans Göstergeleri 8. Sorumluluklar Tablosu 9. Eylem (İş) Planları 10. Bütçe Tahmini

37 Stratejik Plan & İş Planı & Operasyonel Plan Stratejik Plan ve İş (Eylem) Planı Stratejik Plan, kısa bir döküman olurken İş planı, daha uzundur ve ayrıntılıdır. Stratejik Plan İş planı için esas teşkil edecek ana taslak olacaktır. Stratejik Plan ve Operasyonel Plan Stratejik Plan, uzun vadeli ve vizyonerdir. Kavramsal amaçlar ve somut hedeflerle doludur. Operasyonel plan kısa, taktiksel olup uygulamaya dönüktür. Sonuca Odaklanmıştır. Örneğin : Tatilci Ailesi İyi bir tatil planlaması (Stratejik plan) Tatilin içeriğinin ve detaylarının planlanması (İş planı) Bavulları kapatmak ve bagaja yerleştirmek(Operasyonel plan)

38 Eylem Planı İş (Eylem) Planı, Stratejik Planınızı başarıya götürmek için tasarlanmıştır. “Stratejik Plan hazırladık nasıl olsa olur” demek ile olmayacaktır. Belirlenen iş ve işlemlerin zaman takvimine göre yapılması gerekecektir. Peki bu iş nasıl yapılır? İş (Eylem) planı yazmanın tek bir doğru yolu yoktur. Çalıştığınız iş ortamına ve işe uygun bir plan yazmanız yerinde olacaktır. Böyle bir iş planının olması hiç yoktan iyidir. Eğer planlamakta yavaş kalırsanız başarısızılığı planlamış olacaksınız. İş planında ne olmalıdır?. Stratejik iş planı aşağıdaki başlıkları taşımalıdır. - Hedeflerimiz neler ve bu hedefleri yakalamak için ne yapılması gerekiyor? - Sorumluluklarımız ne zaman ve kiminle paylaşılacak?

39 Başarı Köktedir : Temel Yetkinliktedir Ağaç Kuruluş/Şirket Meyve Ana Dallar Kök Ürün / Hizmet Rekabet Avantajı Değer Yaratma Temel Yetkinlik © Vizyon

40 Katılımınız ve katkılarınız için Teşekkürler… ATİLLA DURMAZ Şube Müdürü


"DEĞERLİ KATILIMCILAR STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları