Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ KOMİSYON RAPORU Prof. Dr. M. Bahaddin GÜZEL Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı

2 MADDE 3-(1)d Orijinal d) Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması: Ödeme dönemi içinde, birim veya alt birimde üretilen bireysel puanların toplamının (Toplam = (B+C+D)), aynı dönemde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen ve (A) puanının hesaplanmasında kullanılan puanı (Birimde veya alt birimde üretilen toplam puan / (birim veya alt birimde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayıları toplamı), Değişiklik d) Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması: Ödeme dönemi içinde, birim veya alt birimde üretilen bireysel puanların toplamının (Toplam = (B+C+D)), aynı dönemde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen ve (A) puanının hesaplanmasında kullanılan puanı (Birimde veya alt birimde üretilen toplam puan / (birim veya alt birimde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayıları toplamı). Alt birim uygulaması yapılan birimlerde görev yapan bir personel ilgili ödeme döneminde birden fazla alt birimde çalışırsa, (A) puanının hesaplanmasında çalıştığı alt birimlerin ağırlıklı ortalaması kullanılır. İlgili alt birimlerde aktif çalışılan gün katsayısı ağırlıklandırma kriteri olarak kullanılır. Gerekçe Bu tür durumlarla sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Bu durumda personellerin mağdur olmamaları için ilgili düzenleme gereklidir.

3 Madde 5-(3) Orijinal (3) (B) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Kurum içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşan puandır. Her bir döner sermaye birimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli”ne göre kişinin ürettiği hizmetlerden elde edilen puanlar kullanılarak hesaplanır. Bu puan aşağıdaki şekilde hesaplanır. (B) = “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli”ne göre alınan toplam puan. Değişiklik (3) (B) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Kurum içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1), mesai dışı ilave ücret alınmayan (B2) ve mesai dışı ilave ücret alınan (B3) puanlarının toplamından oluşan puandır. Her bir döner sermaye birimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli”ne göre kişinin ürettiği hizmetlerden elde edilen puanlar kullanılarak hesaplanır. Bu puan aşağıdaki şekilde hesaplanır. Gerekçe Mesai dışı puanlarını, ilave ücret alınmayan (B2) ve alınan (B3) olarak ikiye ayırmakta karışıklığı önlemek için fayda var.

4 Madde 5-(8) Orijinal (8) Yapılacak ek ödemede, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan personele; a) (Değişik:RG-8/7/ ) Öğretim üye ve görevlileri ile uzman, uzman tabip ve uzman kadrosundaki uzman tabip ve uzman/doktoralı diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı = A + [(B1+B2+C) x KK]+D+E, Değişiklik a) (Değişik:RG-8/7/ ) Öğretim üye ve görevlileri ile uzman, uzman tabip ve uzman kadrosundaki uzman tabip ve uzman/doktoralı diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı = A + [((B1+B2) x KK1)+(CxKK2)]+D+E, Gerekçe B ve C puanları için ayrı ayrı kalibrasyon katsayısı belirleyebilme yetkisinin Yönetim Kuruluna tanınmasını öneriyoruz. Böylece her kurum kendi ihtiyaçları doğrultusunda gelir getirici hizmetleri ya da eğitim – öğretim faaliyetlerini teşvik edebilir.

5 MADDE 5-(9) Orijinal (9) Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) için yönetim kurulunca Kanunda belirlenen tavan oranını geçmemek üzere belirlenen yönetici payı ek ödeme oranının; tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 35’inden, diğer öğretim elemanları için % 25’inden, diğer personel için ise % 15’inden, diş hekimliği fakültelerinde ise öğretim elemanları için % 25’inden, diğer personel için ise % 15’inden az olamaz. Değişiklik (9) Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) için yönetim kurulunca Kanunda belirlenen tavan oranını geçmemek üzere belirlenen yönetici payı ek ödeme oranının; tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 25’inden, diğer öğretim elemanları için % 20’sinden, diğer personel için ise % 15’inden, diş hekimliği fakültelerinde ise öğretim elemanları için % 20’sinden, diğer personel için ise % 15’inden az olamaz. Asgari ek ödeme hesaplamasında aktif çalışılan gün katsayısı dikkate alınır ve aşağıdaki gibi hesaplanır. Asgari ek ödeme tutarı = (Asgari ek ödeme oranı) x (Aktif çalışılan gün katsayısı) Gerekçe Taban oranlarını düşürmek için yönetici paylarının düşürülmesi gerekmektedir. Yalnız tabanların çok yüksek olmasından dolayı havuzdaki para yeterli gelmemektedir. Bu sebepten oranın %25 olması önerilmektedir. Asgari ek ödeme oranının (Taban) aktif çalışılan gün katsayısı (AÇGK) ile çarpılıp çarpılmayacağını yönetmelikte netleştirmekte fayda var. Bu konuda farklı görüşler olabilmektedir.

6 Madde 5-(12) Orijinal (12) Rutin işlemler, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A) puanının % 100’üne kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir. Değişiklik (12) Rutin işlemler, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A) puanının % 150’sine kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir. Gerekçe Dönem Ek Ödeme Katsayısı düşük olan fakültelerde A puanının %100’ü kadar Rutin işlem puanı eklense bile taban ek ödeme tutarı geçilemiyor. Bu nedenle, %100’ün yetersiz kalabileceği düşünülerek %150’ye kadar ek puan verilebilmeli.

7 Madde 7 Madde 7’nin sonuna 01. 01
Madde 7 Madde 7’nin sonuna yılından itibaren geçerli olacak Toplu Sözleşme düzenlemesine göre aşağıdaki fıkranın eklenmesi gerekmektedir. İlave (6) Ek ödemelerde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

8 Madde 7-(2) Orijinal (2) (Değişik:RG-8/7/ ) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenler ile Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere, birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemez. Değişiklik (2) (Değişik:RG-8/7/ ) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenler ile Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere, birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak amacıyla olanlarda ve kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemez. Gerekçe Burada değişik amaçlarla yapılan görevlendirmeler için açıklama eklemek gerekir. Görevlendirmeler sadece kongre, konferans ve seminerlere katılım şeklinde olmuyor.

9 Madde 10-(5) Orijinal (5) Kalite-verimlilik esasları ve katsayıları; Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. Bu belirleme yapılırken, kurumsal hedeflerin belirlenme ve denetim şekli, kullanılacak kalite-verimlilik belirteçleri, kabul edilecek kurum kalite-verimlilik denetim metotları ve periyotları ile kurum kalite verimlilik puan veya katsayısı dikkate alınarak kurum için genel değerlendirme notu olan birim veya alt birimlerin verimlilik ve kalite artırıcı faaliyetleri için kalite-verimlilik katsayısı tanımlanır. Değişiklik (5) Kalite-verimlilik esasları ve katsayıları; Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. Bu belirleme yapılırken, kurumsal hedeflerin belirlenme ve denetim şekli, kullanılacak kalite-verimlilik belirteçleri, kabul edilecek kurum kalite-verimlilik denetim metotları ve periyotları ile kurum kalite verimlilik puan veya katsayısı dikkate alınarak kurum için genel değerlendirme notu olan birim veya alt birimlerin verimlilik ve kalite artırıcı faaliyetleri için kalite-verimlilik katsayısı tanımlanır. Buna ek olarak, yukarıda belirtilen ilkeler göz önünde bulundurularak bireysel kalite-verimlilik katsayısı(ları) da uygulanabilir. Gerekçe Kalite Verimlilik Katsayıları; bölümlerin gelir giderlerine bakılarak oluşturulabilmeli, bazı hizmetlerin daha fazla ve etkili yapılması için organ nakli gibi özel hizmetler için oluşturulabilmeli, kişilere yönelik bölüm içindeki çabaları dikkate alınarak Bireysel Verimlik Katsayıları oluşturulabilmelidir.

10 Bilimsel Faaliyet Cetvelinde yapılması önerilen değişiklikler - I
Gerekçe Yukarıdaki faaliyetin orijinalinde yayınlanması amacıyla gönderilen makaleler için yapılan hakemliğe mi puan verildiği, yoksa dergilerin Editör/Yayın Kurulunda (Editorial Board) olmaya mı puan verildiği açık değildi. Ayrıca SCI-Expanded Kapsamındaki olan seçenek için açıklama varken, diğerinde yoktu. Yayınlanması amacıyla gönderilen makaleler için yapılan hakemliğe puan veriliyorsa 1800 çok fazla. Orijinal SCI-Expanded Kapsamındaki Danışmanlık, Hakemlik 1.800 Eser başına puanlanır SCI-Expanded Kapsamı Dışında Danışmanlık, Hakemlik 130 Değişiklik SCI-Expanded Kapsamındaki Derginin Editör Kurulu, Yayın Kurulu, Danışman Kurulu, Hakem Kurulu gibi kurullarda yer alma 1.800 Dergi başına puanlanır SCI-Expanded Kapsamı Dışındaki Derginin Editör Kurulu, Yayın Kurulu, Danışman Kurulu, Hakem Kurulu gibi kurullarda yer alma 130

11 Gelir Getirici Faaliyet Cetvelinde yapılması önerilen değişiklikler - II
Gerekçe Toplam 4193 adet Gelir Getirici Faaliyetin 125’inin (%3) işlem puanı 2000 ve üzerindedir. İkinci cerrahların mağdur olmaması için ikinci cerrah puanlamasının 1500’e çekilmesi daha uygun olur. Böylece 321 (%7.7) adet işlemden ikinci cerrah puan alabilir. Orijinal 45 İkinci Cerrah Puanlaması SUT puanı 2000 ve üzerinde olan ameliyatların birden fazla öğretim üyesinin katılımı ile yapılması halinde ilgili işlem puanının % 70'i birinci, % 30 'u ise ikinci cerraha verilir. Değişiklik 45 İkinci Cerrah Puanlaması SUT puanı 1500 ve üzerinde olan ameliyatların birden fazla öğretim üyesinin katılımı ile yapılması halinde ilgili işlem puanının % 70'i birinci, % 30 'u ise ikinci cerraha verilir.

12 Gelir Getirici Faaliyet Cetveli’nin SUT değişikliğine uygun olarak sık aralıklarla güncellenmesi uygun olur.

13 Prof. Dr. M. Bahaddin GÜZEL Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı


"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları