Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASI

2 İÇERİK Giriş Dayanak Genel ilkeler Dağıtım esasları
Faaliyet cetvellerinin doldurulması Dağıtım esasları Örnek dağıtım Kadro/görev unvan katsayıları Üst sınırlar Yöneticilere yapılacak ödemeler

3 Giriş Hizmet sunum şartları ve ölçütleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesi haricindeki tüm birimlerinde uygulanacaktır.

4 Dayanak YÖK yasasının 58. maddesi
18/02/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik

5 Genel ilkeler Birimlerde,
döner sermaye kapsamında yapılacak işlerin kabulü, alt birimler arasında dağıtılması, yapılan işler sonucunda elde edilecek raporların ilgili kişi/kurumlara iletilmesi işlemler karşılığı kuruluşlardan tahsil edilecek ücretlerin koordinasyonu konularındaki iş ve işlemler, birim yönetim kurullarınca, ilgili mevzuat doğrultusunda belirlenecek ilkeler çerçevesinde yapılır.

6 Genel ilkeler Gelir getirici faaliyet türü I: Gelir getirici faaliyet için kuruma ait laboratuar, atölye, yazılım ve teknik cihazların kullanılması gereken faaliyetler Gelir getirici faaliyet türü II: Gelir getirici faaliyet için kuruma ait imkânların kullanılmadığı kurs, sertifika programı vb. faaliyetler Gelir getirici faaliyet türü III: Gelir getirici faaliyet için kuruma ait herhangi bir fiziksel imkânın kullanılmadığı danışmanlık şeklindeki faaliyetler

7 Genel ilkeler Döner Sermaye aracılığı ile düzenlenen her türlü deney ve deney raporu hazırlama, kurs, seminer, kamu ya da özel sektöre hazırlanan projeler ve bilirkişi raporu vb faaliyetlerden, mevzuat gereği zorunlu olan kesintiler (%5+%1) düşüldükten sonra kalan gelirin, “gelir getirici faaliyet türü I” kapsamına girenler için yüzde 30’u, “gelir getirici faaliyet türü II ve III” kapsamına girenler için ise yüzde 15’i yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır. Bir faaliyetin hangi tür olduğu hususunda tereddüde düşüldüğü durumlarda, kesinti oranı yüksek olan faaliyet türü esas alınır. Bu oranları yüzde 75'ine kadar artırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Geriye kalan miktar açıklanacak ilkeler çerçevesinde personele ödenir. Bu rakamdan vergi kesintisi yapılır.

8 Genel ilkeler Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen; kurumsal katkı (A puanı), mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşan gelir getirici bireysel katkı (B puanı), eğitim-öğretim faaliyeti (C puanı) bilimsel yayın faaliyeti (D puanı) esas alınır.

9 Genel ilkeler “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar birimler “gelir getirici faaliyet türü I ve II” için EK1’de verilen örneğe uygun olarak gelir getirici faaliyet cetvelini hazırlar. Gelir getirici faaliyet cetvelleri Yönetim Kurulu kararı ile geçerlilik kazanır. “Gelir getirici faaliyet türü III” kapsamına giren işler ile gelir getirici faaliyet türü I ve II kapsamına giren işlerden üniversite dışında yapılacaklar için EK2’deki örneğe uygun bir protokol yapılır. Protokoller iş sahibi ile dekan/müdür arasında imzalandıktan sonra döner sermaye işlerinden sorumlu rektör yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

10 FAALİYET CETVELLERİNİN DOLDURULMASI
Sitede yer alan exel dosyası 15 temmuz’a kadar doldurulup gönderilecek

11 Dağıtım Esasları Döner sermayeye katkı sağlayan her bir öğretim elemanının o dönem içerisinde toplam kaç saat döner sermaye faaliyeti yürüttüğü belirlenir. Bu amaçla gelir getirici faaliyet cetvelinde her faaliyet için belirtilen işlem süreleri dikkate alınır. Ek ödeme yapılacak alt birimler, her ödeme dönemi için alt birim personeline ait puan cetvelini hazırlayarak birim yönetimine sunar. Birim yönetimi puan cetvellerini topluca Döner Sermaye İşletmesine iletir.

12 Dağıtım Esasları (B)= (Mesai içi toplam saat x 10 + mesai dışı toplam saat x 15) (C) = (AKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterlerin maddeleri” ne göre alınan toplam puan) x %10 (D) = [(Bir önceki yıl AKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterlerin 1-35 maddelerinden alınan puanların toplamı) /12] x %10 (A) = Alt birim (ab-ort) ortalaması x kadro/görev unvan katsayısı x aktif çalışılan saat toplamı

13 Dağıtım Esasları Öğretim üye ve görevlileri bireysel net katkı puanı
= A + [(B+C+D) x KK], Araştırma görevlileri ve uzmanlar bireysel net katkı puanı = A + D, Diğer personel bireysel net katkı puanı = A,  Yapılacak ek ödeme miktarı= Dönem ek ödeme katsayısı x Bireysel net katkı puanı.

14 Kadro/görev unvan katsayısı
Dekan, Dekan Yardımcısı 4,00 Prof.Dr. 3,50 Doç.Dr. 3,00 Yrd.Doç.Dr. 2,50 Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi 2,20 Uzman, Fakülte Sekreteri 1,70 Okutman, Öğretmen, Kimyager, Fizikçi, Mühendis 1,30 Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı, Veznedar 1,00 Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Memur, Şoför, 0,90

15 PUAN CETVELİ-ÖRNEK DAĞITIM
Ek ödeme yapılması için siteye eklenecek puan cetveli alt birimler tarafından doldurulacak, dekanlık/müdürlük tarafından döner sermaye işletme müdürlüğüne gönderilecektir.

16 Danışmanlık/kurum dışında yapılan proje gelirlerinden dağıtım
Bu gelirler için sitede örneği bulunan protokol yapılmış olmalıdır. Protokol ekinde, yapılacak işin amaç, kapsam, süre, bütçe ve personelini gösteren bir proje yer almalıdır. Elde edilen gelirden kurum imkanları kullanılmadıysa %15+%5+%1, kurum imkanları kullanıldıysa %30+%5+%1 kesildikten sonra geriye kalan miktar projede yazılmış olan oranlar dahilinde işi yapanlara ödenecektir.

17 Üst sınırlar Her bir faaliyet için ayrı ayrı verilen katkıların toplam tutarı, tüm kişilerde kendi statüleri için yasada belirtilen üst sınırları geçemez. Bu sınırlar gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinde ek ödeme matrahının yüzde 800'ü, araştırma görevlilerinde ise yüzde 500'ü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinde yüzde 600'ü, araştırma görevlilerinde ise yüzde 300'üdür. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak bu oranların yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılır.

18 Yöneticilere yapılacak ek ödeme
Yöneticilerin gelir getirici katkılarına bakılmaz. Birimin döner sermaye gelirlerinden yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için ayrılan kısımdan, Dekan ve Müdürlere %20, bunların yardımcılarının her birine %10 oranında ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının, dekan ve müdürler için yüzde 250'sini, bunların yardımcıları için yüzde 100'ünü aşamaz.

19 Yöneticilere yapılacak ek ödeme
Yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunması hâlinde; bu katkıları karşılığında yapılacak diğer personele yapılan ödemelerdeki yöntem dikkate alınır ve ilgililerin yönetici payı olarak aldıkları ek ödeme de dâhil olmak üzere alabilecekleri toplam ek ödeme tavan tutarı, önceki yansıda verilen tavan tutarlarını ve her halükarda ek ödeme matrahının yüzde 1200 ünü geçemez.


"AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları