Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EK ÖDEME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EK ÖDEME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EK ÖDEME DAİRE BAŞKANLIĞI
Dr. Abdullah ŞEKER

2 Tarihçe

3 Ek Ödeme Mevzuatı 209 Sayılı Kanun
Sağlık Tesisi Kalite Katsayısı Yönergesi İkinci Basamak Yönergesi ADSM Yönergesi Laboratuvar Yönergesi Girişimsel İşlemler Yönergesi Ek Ödeme Yönetmeliği Sözleşmeli Personel Yönergesi 663 sayılı KHK Birlikte Kullanım Yönetmeliği 3359 sayılı Kanun Md Ek-9 Ek Ödeme Mevzuatı

4 Performansa bağlı ek ödeme;
Personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, Hizmete katkısı, Performansı, Yapmış olduğu muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler, Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, Özellik arz eden birimlerde çalışma ile Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterler de dikkate alınarak yapılmaktadır.

5 Girişimsel İşlemler Listesi GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
Tabiplerce gerçekleştirilen işlemler, Girişimsel işlemler listesinde aşağıdaki örnek alıntıda görüleceği üzere; «işlem kodu» «işlem adı» «açıklama» «işlem puanı» «ameliyat grupları» Sütunlarında yer alan özellikleriyle tanımlanmıştır. GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM PUANI AMELİYAT GRUPLARI Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm'den küçük 200 D Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-10 cm 400 C Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 10 cm'den büyük 600 B Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 700 Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. Split thickness deri grefti, küçük 5 cm² den küçük 5

6 Girişimsel işlemler listesinde yer alan her bir muayene, girişimsel işlem ve ameliyat ;
Harcanan emek, risk ve süre gözetilerek puanlandırılmıştır. Bu işlemler için Tıbbi endikasyon ve etik ilkeler çerçevesinde bazı kurallar tanımlanmıştır.

7 Girişimsel işlemler listesinde yer alan işlemler;
Tıbbi kayıtları, Tabip performans puanını ve Sağlık tesisinin «fatura» sını oluşturur. * Bu nedenle doğruluğu ve kurallara uygunluğu önemlidir.

8 İnceleme Heyeti Başhekim tarafından her sağlık tesisinde üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olmamak üzere İnceleme Heyeti oluşturulur. İnceleme Heyeti üyeleri tabipler arasından seçilir. İnceleme Heyeti ilgili takvim yılı boyunca görev yapar. İnceleme Heyeti; muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığını, bu işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine ve tıp etiğine uygunluğunu denetler, işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir.

9 İnceleme Heyeti Yönergeye ekli listelerdeki açıklamalar kısmında yer alan hükümlere açıkça uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde hekimlerce gerçekleştirildiği bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapılamaz. İnceleme heyeti; işlemlerle ilgili, listenin açıklamalar kısmında yeri olmayan herhangi bir kota, sınır ve kural tanımlayamaz.

10 Ek Puan Tablosu Ek Puan Verilen Personel Süre
Sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden verilecek oran 1 İnceleme heyetinde görev yapan personel* Görevlendirildiği sürece %20 2 İhale - satın alma komisyonu üyeleri* %10 3 Muayene komisyonu üyeleri* %5 4 Bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapmak üzere Hastane yöneticisi/Başhekim tarafından görevlendirilen (en fazla 2) personel İlgili dönem 5 Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağanüstü hâllere maruz kalan sağlık tesislerine görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden Süresiz %30 6 Eğitici destekleme puanı Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere %40, uzman tabip kadrosundaki doçentlere %30 7

11 Bilimsel Çalışma Puanları
1 SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede Birinci isim 2500 puan İkinci isim 2000 puan Üçüncü isim ve sonraki 1500 puan 2 SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için 1000 puan 3 SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede 750 puan 4 SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için 500 puan 5 Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede 400 puan 300 puan 6 Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için 250 puan 7

12 Birim Performans Uygulamaları
Dâhili branşlarda; toplam puan içerisindeki vizit puanı oranı, Cerrâhi branşlarda; toplam puan içerisindeki ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı, Diş tabibi ve uzman diş tabiplerinde toplam puan içerisindeki branşlarına özgü işlem puanı oranı, Bu oranlar kullanılarak elde edilen katsayı, ilgili tabibin ek ödemesini % 15 oranında etkilemektedir.

13 Labaratuvar Birim Performansı
Enfeksiyon hastalıkları , Biyokimya, Mikrobiyoloji ile Histoloji ve embriyoloji uzmanları için Belirlenen işlemlerin ilgili hastanede yapılma oranı esas alınarak hesaplanan katsayı, Söz konusu uzmanların Net Performans Puanlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır.

14 Ek Ödemenin Hesaplanması

15 Dağıtılacak Ek Ödeme Tutarının Tespiti
İlgili dönemde elde edilen gayrisafi hasılattan; Hazine payı, (%15) SHÇEK Payı (%1) Bakanlık Merkez Payı (%5) ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunda belirtilen oranının (ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin % 45’i ile diğer döner sermaye gelirlerinin % 50’sinin toplamı) sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpılması sureti ile belirlenir. (Sağlık tesisi kalite katsayısı 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmayacaktır.)

16 Döner Sermaye Komisyonu
Bakanlığımıza bağlı her bir sağlık tesisinde Hastane Yöneticisinin başkanlığında Döner Sermaye Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonda her bir meslek grubunun temsilcisi bulunmaktadır. Komisyonda yetkili sendika temsilcisi bulunmaktadır. Komisyon, her ayın ilk haftası içinde toplanır . Komisyon her ay sağlık tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözeterek dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlemektedir. Bu tutar Genel Sekreter tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanır.

17 Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Hesaplanması (HHPO)
TMGİP : Tabip muayene ve girişimsel işlem puanı TMGİP 1 + TMGİP 2 + TMGİP 3 + … = (HHPO) Puanı Hesaplanan Hekimlerin Aktif Çalışma Gün katsayıları toplamı

18 Net Performans Puan Hesaplaması
Tabipler için; Muayene ve Girişimsel İşlem puanları, Bilimsel Çalışma Destek puanları, Ek Puanların toplamı üzerinden hesaplanır. Puanı bulunmayan tabipler ile tabip dışı personel için; Hastane hizmet puan ortalaması,

19 İkinci Basamakta Net Performans Puanı Hesaplanması
Puan üreten tabipler Net performans puanı = (Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x Hizmet alanı kadro unvan katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı). Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak laboratuvar branşları ile tabip dışı personel için yönetmelikte ayrı formüller tanımlanmıştır.

20 Üçüncü Basamakta Net Performans Puanı Hesaplanması
Kliniğe bağlı olarak çalışanlar: Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler, Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + [(Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (Klinik hizmet puan ortalaması x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

21 Üçüncü Basamakta Net Performans Puanı Hesaplanması
Kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar: Puan üreten tabipler Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + [(Tabip muayene ve girişimsel işlem puanı – (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı).

22 Üçüncü Basamakta Net Performans Puanı Hesaplanması
Asistanlar Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,75)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı). Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak laboratuvar branşları ile tabip dışı personel için yönetmelikte ayrı formüller tanımlanmıştır.

23 Ödenecek Brüt Ek Ödeme Tutarı
Hastanede çalışan tüm personelin Net Performans Puanları Toplamı Hastane Toplam Puanı = = Dönem Ek Ödeme Katsayısı (DEÖK) Dağıtımına Karar Verilen Tutar Hastane Toplam Puanı Personele ödenecek ek ödeme tutarı Bireysel net performans puanı x DEÖK x Birim performans katsayısı =

24 Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı
Mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde belirlenen brüt ek ödeme tutarı varsa birim performans katsayısı ile çarpılır ve bu tutardan gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

25 Mesai Dışı Çalışma Mesai saatleri ve nöbetler dışında mesai dışı çalışma yapılmaktadır. Mesai dışı çalışma yapılacak birimler ve süreleri sağlık hizmet sunum ihtiyacına göre Hastane Yöneticisi tarafından personel talebi de dikkate alınarak belirlenmektedir. Mesai içinde üretilen puanlarla orantılı olarak mesai dışı dağıtılacak tutar belirlenmektedir.

26 Uzman Tabiplerde Aylık Toplam Gelirin Maaş, Sabit ve Ek Ödeme Kısımlarının Yıllara Göre Değişimi, Türkiye Geneli (TL)

27 Uzman Tabiplerde Genel Bütçeden ve Döner Sermayeden Ödenen Ücretler, Türkiye Geneli (TL)
Uzman hekimlerin maaşı arasında %90 artış göstermiştir. Ek ödeme (sabit dahil) %37 artış gösterdi.

28 Pratisyen Tabiplerde Aylık Toplam Gelirin Maaş, Sabit ve Ek Ödeme Kısımlarının Yıllara Göre Değişimi, Türkiye Geneli (TL)

29 Pratisyen Tabiplerde Genel Bütçeden ve Döner Sermayeden Ödenen Ücretler, Türkiye Geneli (TL)

30 Sağlık Hizmetleri Sınıfında Aylık Toplam Gelirin Maaş, Sabit ve Ek Ödeme Kısımlarının Yıllara Göre Değişimi, Türkiye Geneli (TL)

31 Sağlık Hizmetleri Sınıfında Genel Bütçeden ve Döner Sermayeden Ödenen Ücretler, Türkiye Geneli (TL)

32 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EK ÖDEME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları