Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMASYA VALİLİĞİ İl İdare Kurulu Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMASYA VALİLİĞİ İl İdare Kurulu Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 AMASYA VALİLİĞİ İl İdare Kurulu Müdürlüğü
DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPOR VE FORM ÖRNEKLERİ İrfan DEMİRÖZ Vali Yardımcısı İrfan DEMİRÖZ Vali Yardımcısı

2 1- Disiplin Soruşturma Raporu Teslim Yazısı
…………….MAKAMINA İLGİ :……… tarih ve …………….sayılı görevlendirme yazınız. İlgi tarih ve sayılı yazınıza istinaden, ………………………..’de görevli …………….. hakkında verilmiş olan …./…./20… tarihli şikayet dilekçesindeki iddialar hakkında yapmış olduğum disiplin soruşturması neticesinde, hazırladığım Disiplin Soruşturması raporu dizi pusulasına bağlanarak ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. ……………………….. Muhakkik Ekler: 2 Adet Dosya (….sf)

3 T.C. AMASYA VALİLİĞİ ………………… Müdürlüğü
2- Disiplin Soruşturma Rapor Kapağı T.C. AMASYA VALİLİĞİ ………………… Müdürlüğü  

4 DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU
(657 Sayılı Kanuna Göre) 1. SORUŞTURMA EMRİ Bu bölüme Makam Onayı ve görev emirleri yazılacak. (Ek: ), 2. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ NEDENİ Bu bölümde varsa muhbir yada müştekilerin kimlik ve adresleri veya soruşturma isteminde bulunan merci yazılacaktır. (Ek: ), 3. HAKLARINDA SORUŞTURMA YAPILANLAR Bu bölümde haklarında soruşturma yapılanların açık kimlikleri ve soruşturmaya konu fiillerinin işleniş tarihleri itibari ile görev ve unvanları yazılacaktır.  4. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ KONUSU / KONULARI Bu bölüme Makam Onayında yer verilen soruşturma konu/konuları yazılacaktır.  5. SORUŞTURMA KONUSU İLE İLGİLİ KAYIT VE BELGELER Bu bölümde incelenen tüm kayıt ve belgeler özetlenecektir. 6. KONU İLE İLGİLİ İFADELER Öncelikle tanıkların ifadeleri, görevli personelin görüş ve mütalaaları daha sonra hakkında soruşturma yapılanın savunması özetlenecektir. (Bu işlem her konu için ayrı ayrı yapılacaktır.)

5 7. KONUNUN /KONULARIN DEĞERLENDİLMESİ VE TAHLİLİ:
Bu bölümde soruşturma sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında fiilin disiplin suçu oluşturup oluşturmadığı ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmek üzere konunun tahlili yapılacaktır. 8. SONUÇ VE ÖNERİ/ÖNERİLER: Bu bölümde soruşturulan her konu ayrı ayrı numaralandırılacak. Fiile uygun disiplin cezası önerilecek, eğer fiil sabit değilse işlem yapılmasına gerek olamadığı belirtilecek ayrıca tazmin, 3628 sayılı Kanun ve 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması ve yerine getirilmesi gerekli görülen diğer idari tedbirler varsa bunlar yazılacaktır. Disiplin Yönünden : …………………………. İdari Yönden : ………………………….. Mali Yönden : …………………………..    Son paragrafta: Netice ve kanaatine varılarak tarafımdan düzenlenen disiplin soruşturması raporu, ilişik listesindeki ekleriyle birlikte iki örnek halinde …………..Makamına sunulmuştur. Arz ederim. …/…../….   ( Muhakkik) Adı ve Soyadı Unvan ve İmza   denilerek raporun tamamlanması gerekir.

6 Not 1: (Yapılan disiplin soruşturması neticesinde, bir disiplin suçunun işlendiği yönünde delil elde edilmesi halinde, görevlendirme onay yazısında soruşturma yapma yetkisi verilmemişse, disiplin cezası teklifi yapılmayacak, disiplin soruşturması raporunun netice ve kanaat kısmına Disiplin yönünden, konuyla ilgili soruşturma yapılması gerektiği yönünde bir teklif getirilmesi gerekmektedir.) Not 2: (Muhakkiki görevlendiren makam soruşturma dosyasını disiplin soruşturması raporunda disiplin cezası teklifi getirilmiş ise bu teklifi değerlendirir ve ceza verilip verilmeyeceğine karar verir. Yetkili Disiplin Amiri, muhakkikin teklifine uygun ceza vermeyi uygun gördüğünde soruşturma raporunun son sayfasına derkenar savunmasını isteyelim notunu düşer Daha sonra hakkında soruşturma yapılan kişinin savunması aşağıdaki örneğe uygun şekilde istenir.)

7 4- Disiplin Soruşturma Raporu Dizi Pusulası Disiplin Soruşturması Raporu hazırlandıktan sonra, Disiplin Soruşturma dosyası aşağıdaki örneğe benzer bir dizi pusulasına bağlanarak 2 (iki) örnek halinde üst yazı ile görevlendiren makama sunulur. DİZİ PUSULASI Disiplin Soruşturma dosyası 13 (on üç) sayfadan oluşmaktadır. S.NO EVRAKIN KONUSU DOSYA S. NO 1 ..…Makamının …/…./.20…. tarih ve …… Sayılı görevlendirme yazısı Ek-1 2 ………. tarihli tutanak….tarihli şikayet dilekçesi. Ek-2 3 Hak.Dis.Sor.yapılan ……………………………… ifade tutanağı Ek-3-4 4 ……………… ifadesi Ek-5 5 ………………. ifadesi Ek-6 6 ……... ………. ifadesi Ek-7 7 …..…………… ifadesi Ek-8 8 ..……………… ifadesi Ek-9 9 ….……………. ifadesi Ek-10 10 .………………. ifadesi Ek-11,12,13

8 5-Disiplin Soruşturması Görevlendirme Oluru
T.C. AMASYA VALİLİĞİ …….. Müdürlüğü Sayı : ………. …/…/2014 Konu : Muhakkik Görevlendirilmesi … isim ve adresiyle yazılarak doğrudan … Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne intikal ettirilen tarihsiz şikâyet dilekçesi ekte sunulmuştur. Söz konusu dilekçede özetle; Şube Müdürü …hakkında … iddia edilmektedir. Söz konusu dilekçedeki iddialarla ilgili olarak yapılacak disiplin soruşturmasına …………. Şube Müdürü ………..’ Muhakkik olarak görevlendirilmesini tensiplerine arz ederim. ……………………… İl Müdür Yardımcısı (Disiplin Amiri) O L U R …/…/2014 İL MÜDÜRÜ

9 6- Disiplin Soruşturması Görevlendirme Üst Yazısı
T.C. … VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : ……… …/…/2014 Konu : Muhakkik Görevlendirilmesi ……………………. Şube Müdürü Müdürlük Makamının…/…/2013 tarih ve …. Sayılı Olur’ u ile eki bir dilekçe ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu Olur ekinde yer alan dilekçedeki iddialar ile ilgili olarak disiplin soruşturması yapmak üzere Muhakkik olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüş olup, konu ile ilgili soruşturmanın tarafınızdan yapılarak düzenlenecek raporun üç nüsha halinde gönderilmesini rica ederim. …………… İl Müdür Yardımcısı (Disiplin Amiri) Ek: 1 Onay Ve eki bir dilekçe

10 7- Yemin Tutanağı Muhakkik ifadeleri bir memur yardımı ile alacaksa, öncelikle yeminli zabıt kâtibi tutanağı düzenlenir ve imzalandıktan sonra soruşturma dosyasına takılır. YEMİN TUTANAĞI Tarafımca yapılmakta olan bir disiplin soruşturması nedeniyle, ifade tutanaklarının düzenlenmesi işinde V.H.K.İ …………………. Zabıt kâtibi olarak görevlendirilmesi uygun görülmüş ve kendisine konu ile ilgili bilgi verilerek usulüne uygun yemin ettirilmek suretiyle göreve başlatılmış olduğuna dair iş bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır. …. / …. /….. ……………… ………………… Muhakkik Zabıt Kâtibi

11 8-Muhbir veya müştekinin ihbar veya şikâyet yoluyla intikal ettirdiği olayla ilgili ifadesinin alınması.   Bunun için; şu örneğe uygun olarak muhbir veya müştekiye yazı gönderilir. KONU : Şikayet dilekçeniz hk. Sayın: ………………………………………… …………………………………………    ……………………………… ne vermiş olduğunuz …../……./20… tarihli şikayet dilekçenizde belirttiğiniz hususları Soruşturmak/Araştırmak üzere Valilik Makamınca görevlendirildim. Konu ile ilgili olarak ifadenize müracaat edileceğinden; …./…../20… Perşembe saat 10:00’da …………………………………… Yazı İşleri odasında hazır bulunmanızı rica ederim (İmza) Muhakkik

12 …………………………………………………………………
9- Muhbir / Müştekinin İlgili Kurum Aracılığı İle Çağrılmasıyla İlgili Yazı Sayı : Konu :   ………………………………………….. ………………………………………………………………… Valilik Makamının /.../20… gün ve sayılı emirleri gereğince, tarafımdan yapılmakta olan disiplin soruşturmasında, beyanına (Açıklayıcı ifadesine) başvurulması gereken adresinde mukim ’nın, .../..../20.. tarihinde saat;......’de aşağıdaki muhakkiklik adresimde hazır bulunmasının tebliği ile alınacak tebellüğ ilmühaberinin gönderilmesini arz ederim. Muhakkikin açık adresi: Muhakkik (Adı-Soyadı, Unvan, İmza)

13 Not: Muhbir ve müştekiler ya genelde kendilerine şifahi olarak bildirilerek ifadeye davet olunmakta, bazen de soruşturma yapılan kurum yetkilileri aracılığı ile davet edilmektedir. Anılan kişilerin, yapılan bu şifahi davete icap etmemeleri halinde yukarıda örneği gösterilen yazılı talebe başvurulması yoluna gidilmektedir.

14 10-Muhbir ya da Müştekinin Çağrıya Uymaması
TUTANAK Tarafımdan yapılmakta olan bir soruşturma ile ilgili olarak muhbir/müşteki olarak açıklayıcı ifadesinin alınmasına lüzum görülen adresinde mukim ’nın, .../.../20.. tarihinde saat:.....’da, adresindeki muhakkik büromda, hazır bulunması tebliğ edilmiş ise de, davete icabet etmediğine dair iş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim ve imza altına alınmıştır. ……/…../….. (İmza) (İmza) Muhakkik Yeminli Zabıt Kâtibi

15 11-Muhbir ya da Şikâyetçinin(Müşteki) Açıklayıcı İfadesinin Alınması

16 12-Soruşturma ile ilgili belge ve bilgilerin teminine yönelik çalışmalar: TANIK ÇAĞRI YAZISI
Sayın: .………………………… Tarafımca yapılmakta olan bir soruşturma için tanık olarak, bilginize müracaat edileceğinden .../..../20… tarihinde saat:......’da aşağıdaki adresimde hazır bulunmanız hususunda, Bilgilerinizi rica ederim. ………………… …………….. Yazı İşleri Birimi Muhakkik

17 Not: (Konuyla ilgili belge ve bilgilerin toplanmasıdır
  Not: (Konuyla ilgili belge ve bilgilerin toplanmasıdır. Muhakkik olayın safahatına göre kendi bağlı olduğu kamu kuruluşu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı olarak bilgi ve belgeleri isteyebilir. Ayrıca konuyla ilişkili kişilerin ifadelerine de başvurabilir. Muhakkik, soruşturma ile ilgili tanık dinleyebilir, bilirkişi görevlendirebilir.  

18 13- Tanık İfade Tutanağı Örneği

19 14- Bilirkişi görevlendirilmesi gerekirse, aşağıdaki tutanak tanzim edilir.

20 15-İstinabe sureti ile ifade alma üst yazısı İfadesi alınacak kişinin bir başka ilde ikamet etmesi halinde, ifadesi istinabe suretiyle alınır. Kişi hangi ilde ikamet ediyorsa o ildeki kurumuna istinabe soru belgesi, üst yazı ile gönderilir   SAYI: KONU: İstinabe suretiyle ifade …………………………………………… Yapmış olduğum bir soruşturmaya esas olmak üzere ; iliniz ……… adresinde ikamet etmekte olan ……………….’ın ifadesinin alınması gerekmiştir. İstinabe suretiyle ilgilinin ifadesinin alınarak ekte sunulan istinabe ifade tutanağının tarafıma gönderilmesini arz ederim. ……………….. Muhakkik Adres: ……………………………..  EK: 1.Bir adet görevlendirme yazısı 2.Bir adet istinabe ifade tutanağı

21 16- İstinabe İfade Tutanağı

22 17-Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılan Memurun Savunma ifadesinin alınması:

23 B- Yazılı Savunma İstemi
Sayı : …/…/2014 Konu : Savunmanız. ÖZEL Sayın ……dilekçede bahsi geçen hususlarla ilgili olarak hakkınızda ….yaptırılan Disiplin Soruşturması neticesinde düzenlenen …………… tarihli Disiplin Raporunda, ……………. tarihinde yaptığınız ….fiiliyle "Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösterdiğiniz iddiasıyla 657 sayılı DMK' nın 125. maddesinin A/a fıkrasına göre Uyarma Cezası ile tecziyeniz teklif edildiğinden, konu ile ilgili olarak savunmanızı 657 sayılı DMK' nın 130. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren, kanuni süre olan 7 (yedi) gün içerisinde vermenizi, yasal süre içerisinde savunma vermediğiniz takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim. ……………… DİSİPLİN AMİRİ B- Yazılı Savunma İstemi

24 Not : (1. Anılan yazı ya PTT vasıtasıyla iadeli taahhütlü olarak hakkında disiplin soruşturması yapılan memurun adresine gönderilir (Bu takdirde PTT makbuzları muhafaza edilmelidir) veya acil durumlarda bu tebligatın sanığın bağlı bulunduğu birim amirine yazı yazılarak tebliği istenebilir. Tebliğ yazısına bu takdirde savunma yazısı kapalı zarf içinde eklenir ve kapalı zarf içindeki savunmanın açılmadan ve aynen sanığa tebliği istenerek tebellüğ belgesinin gönderilmesi talep edilmelidir.)   2. (Bu işlem ya bulunulan yerin uzaklığından veya muhakkikin özel hükümler gereği savunmayı böyle almasının belirtilmesine ilişkin hükümden kaynaklanan bir savunma usulü olup, savunmanın makul bir süre tanınarak yazılı olarak alınmasıdır. Danıştay Birinci Dairesinin tarih ve E:1993/29,K:1993/26 ve tarih ve E:1995/195,K:1995/220 sayılı kararlarına göre de, makul bir süre tanınarak sanık ifadesinin yazılı olarak alınması mümkün bulunmaktadır.)

25 Muhakkik Zabıt Katibi İfade Sahibi
19- Hakkında soruşturma yapılan kişi sözlü veya yazılı ifade vermekten imtina ederse bu durum aşağıdaki tutanak örneği ile tespit edilir. TUTANAK Yazılı (veya sözlü) davetimiz üzerine, …………….Yazı İşleri Birimine gelen ……………………’nin şikayet edilen hususla ilgili bilgisine müracaat edilmiştir……………….’nın ifade vermekten çekinmesi üzerine iş bu tutanak bir sayfa ve iki örnek olarak tarafımızca düzenlenmiştir. ……/…./20… ………… …………… …………….. Muhakkik Zabıt Katibi İfade Sahibi Not: (İfade sahibi imzadan imtina ederse bu husus belirtilir.)

26 20- Savunma İstek Yazısı

27 21- Verilen 10 gün içerisinde savunma verilmezse aşağıdaki tutanak düzenlenir.
………………. görevli, Dr.……………….,Baştabipliğimizin …./…../.20…. tarih ve …… sayılı savunma istek yazısını …../…./.20… tarihinde tebellüğ etmesine rağmen, yasal süre (10 gün) içerisinde savunmasını vermediği tespit edilmiş olup, iş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. …../…./.20 ……………… ………… Disiplin Amiri V.H.K.İ Not: ( Savunma süresi içerisinde verilirse Disiplin Amiri yazılı savunmayı inceler, savunmanın uygun görülmemesi halinde, disiplin amirinin bizzat kendisi savunma yazısının sol alt tarafına derkenar, savunması yetersiz veya benzer bir ifade ve memurun hangi ceza ile cezalandırılacağını açıkça yazar.(ör. DMK 125 .Md. B/h)

28 22-Ceza yazısı aşağıdaki örneğe uygun hazırlanır.

29 23- Memurun savunması uygun bulunmuşsa aşağıdaki yazı hazırlanır ve memura tebliğ edilir.  
SAYI : KONU: Savunmanız.   Sayın :……………………… ……………………….    İLGİ: a) …./…/…. tarihli ve ………. Sayılı savunma istek yazımız. b)…/…/…. tarihli savunmanız. Hastanemizde …………. olarak görev yapan Dr………… tarafından düzenlenen ………. tarih ve …………… sayılı tutanakta bahsi geçen hususlarla ilgili olarak hakkınızda Baştabipliğimizce yaptırılan Disiplin Soruşturması neticesinde düzenlenen ………… tarihli Disiplin Raporunda, hakkınızda getirilen teklif doğrultusunda ilgi (a)'da kayıtlı yazımızla savunmanız istenmişti. İlgi (b)' de kayıtlı savunmanızın Baştabipliğimizce değerlendirilmesi neticesinde; savunmanız yeterli görülmüş olup tecziyenize gerek görülmemiştir. Bilgilerinizi rica ederim. ……………… Disiplin Amiri

30 24-Bir alt ceza verilecekse aşağıdaki örneğe uygun ceza yazısı hazırlanır.

31 25- Disiplin Soruşturma Dosyası İşlemden Kaldırma

32 TEŞEKKÜR EDERİZ


"AMASYA VALİLİĞİ İl İdare Kurulu Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları