Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar"— Sunum transkripti:

1 Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar
Turan ERGÜN Mülkiye Başmüfettişi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

2 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Giriş: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak “4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması” şeklinde onay verilmiş ise, sadece “ön inceleme raporu” düzenlenecektir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

3 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Giriş: Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak “araştırma ve gerekiyorsa 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması” şeklinde onay verilmiş ise, “araştırma raporu” ya da “ön inceleme raporu” düzenlenebilecektir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

4 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Giriş: Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak, “araştırılması ve disiplin soruşturması ile 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması şeklinde onay verilmiş ise, “araştırma raporu” ya da “ön inceleme raporu” ile “disiplin raporu” düzenlenecektir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

5 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Giriş: Ancak yetkili merci tarafından yukarıda örneği verilen her üç onaydan hangisi verilirse verilsin, iddia konusu eylemin özelliğine bağlı olarak gerekmesi halinde “tevdi raporu” ile “tazmin raporu” da düzenlenebilecektir. Şimdi bu raporlara kısaca değinelim; İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

6 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Ön İnceleme Raporu: 4483 sayılı Kanuna göre verilen ön inceleme onayına istinaden, ön inceleme yapmak üzere görevlendirilenler tarafından, yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hakkında ön inceleme yapılanların da ifadeleri alınmak suretiyle, yetkili mercilerin soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek üzere düzenlenen rapordur. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

7 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Ön İnceleme Raporu: Ön inceleme raporu, biri ekli, ikisi eksiz olmak üzere üç örnek olarak düzenlenir. Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler, raporun üç örneğini de soruşturma izni vermeye yetkili mercie sunarlar ve bu merciler raporun eksiz bir örneğini hakkında ön inceleme yapılanın kurumuna gönderirler. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

8 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Ön İnceleme Raporu: Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı görüşlerin bulunması halinde bu husus raporda gerekçesiyle ayrı ayrı belirtilir. Ön inceleme sırasında zamanaşımı, af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde, bu husus özellikle belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi” önerisinde bulunulur. Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması veya tazmini gerektirmesi halinde, ayrıca disiplin veya tazmin raporu düzenlenir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

9 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Araştırma Raporu: 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme yapılmasına gerek olup olmadığını tespiti, yürütülen ön inceleme sırasında iddia konusunun daha önce bir ön incelemeye tabi tutulduğu veya karara bağlandığının anlaşılması, hakkında ön inceleme yapılan memur ya da diğer kamu görevlisinin ölmesi, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

10 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Araştırma Raporu: iddia edilen suçun genel hükümlere göre soruşturulması gereken suçlardan olması ve hakkında ön inceleme emri verilen memur ya da diğer kamu görevlisinin Kanun kapsamına giren görevlilerden olmaması hallerinde düzenlenen raporudur. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

11 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Disiplin Raporu: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemede, iddia konusu eylemin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması halinde görevliler hakkında verilmesi gereken disiplin cezalarına esas olmak üzere düzenlenen rapordur. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

12 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Tevdi Raporu: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön inceleme sırasında, iddia konusunun genel hükümlere göre soruşturulacak suçlardan olduğunun anlaşılması ya da genel hükümlere göre soruşturulacak farklı bir suç tespiti yapılması halinde yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve 4483 sayılı Kanun kapsamına giren farklı bir suç işlendiğinin anlaşılması halinde yetkili mercilere gönderilmek üzere düzenlenen raporlardır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

13 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Tevdi Raporu: Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda “Tevdi Raporu” düzenlerler. Bu hususla ilgili olarak ayrıca ön inceleme raporu düzenlenmez. Ancak, ön inceleme onayı alan birim tarafından ön inceleme talebinde bulunan Cumhuriyet başsavcılığına veya ilgili kuruma bu tevdi raporunun bir örneği üst yazı ekinde gönderilir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

14 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Tevdi Raporu: Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler düzenleyecekleri tevdi raporunu ekleri ile birlikte görevlendiren mercie sunarlar. Vali ve kaymakamlar bu tevdi raporlarını ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

15 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Tazmin Raporu: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön inceleme sırasında, memur ve diğer kamu görevlilerinin haksız fiilleri sebebiyle idareye verdikleri zararlar ile haksız iktisaplarının tespiti halinde bunların tazmini için adli mercilerde gerekli dava açmak üzere kendisini görevlendiren yetkili mercilere sunulan raporlardır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

16 Ön İnceleme Raporu Bölüm ve Başlıkları
Ön inceleme raporları 4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesine eklenen (1) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir. (4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesinin 46.maddesi) Bu başlıklar aşağıya çıkarılmıştır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

17 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
1-BAŞLANGIÇ: Bu bölüme, ön incelemeyi başlatan merci tarafından verilen onay ve görev emirlerinin tarih ve numaraları yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

18 2-RAPOR KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KONULAR VE NEDENLERİ:
Bu bölüme yapılan ön incelemede kapsam dışında bırakılan konular ile nedenleri yazılacaktır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

19 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
3-MUHBİR VE MÜŞTEKİ: Bu bölüme, varsa muhbir ya da müştekilerin kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır. Ön inceleme raporlarında “muhbir-müşteki” başlığı altında olayı bildirenin “muhbir” mi “müşteki” mi olduğu hususu ayırt edilecek şekilde yazılmalıdır. Bölüm başlığı da olayı bildireninin vasfına göre yalnızca “muhbir“ veya “müşteki” olarak adlandırılacaktır. (Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 3094–18 sayılı yazısı) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

20 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
4-İDDİA: Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikâyetçiden gelen ve ön inceleme konusu olan iddia/iddialar yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

21 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
5-ÖĞRENME TARİHİ: Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılmalıdır. Öğrenme tarihi; ihbar, şikâyet veya soruşturma izin talebinin yetkili merci tarafından havale edilmesi veya ön inceleme onay ve görev emri verildiği tarihtir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

22 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
6-OLAY YERİ VE TARİHİ: Bu bölüme, ön inceleme konusu eylemin işlendiği yer ve tarihi yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

23 7-HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR:
Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri ile olay tarihi itibarıyla görev unvanları yazılmalıdır. Ayrıca ön inceleme raporlarının kapaklarına konunun ve hakkında ön inceleme yapılanların yazılmasına özen gösterilmelidir.(Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 3094–18 sayılı yazısı) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

24 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
8-ÖN İNCELEME KONUSU: Bu bölüme, iddialar esas alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından ön inceleme yapılmak üzere verilen onaylara istinaden inceleme konuları yazılmalıdır. Ön inceleme raporlarında “ön inceleme konusu” başlığı altında “iddia” olduğu gibi yazılmayacak, ön inceleme konusu, iddianın özünü içerecek mahiyette olmak üzere kısaca yazılmalıdır.(Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 3094–18 sayılı yazısı) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

25 9-HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLARIN İFADELERİ:
Bu bölüme, hakkında inceleme yapılanların ifadeleri ya da ifade özetleri yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

26 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
10-DİĞER İFADELER Bu bölüme muhbir ya da şikâyetçilerle, tanıkların ifadeleri yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

27 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
11-BİLİRKİŞİ RAPORU: Bu bölüme yaptırılmışsa bilirkişi raporu özetlenmelidir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

28 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
12-İNCELEME VE TAHLİL: Bu bölüme, ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle tahlili yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

29 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
13-SONUÇ: Bu bölüme, inceleme ve tahlil bölümüne dayanarak soruşturma izni vermeye yetkili merciin gerekçeli kararına dayanak teşkil edecek nitelikte varılan kanaat yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
13-SONUÇ: Ayrıca inceleme konularının birden fazla olması durumunda her bölüm ayrı ayrı numaralandırılarak “GENEL SONUÇ” başlığı altında bir arada görülecek şekilde yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

31 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
13-SONUÇ: Raporlarda “Sonuç” bölümü diğer bölümlerle birleştirilmeyecek ve ayrı olarak yazılacaktır. Sonuç bölümü yeterli açıklıkla düzenlenecek, olayın somut bir biçimde özetlenmesi, fail ve fiil arasındaki bağlantının kurulması, olayın hukuki değerlendirilmesinin kısaca yapılması ve önerinin gerekçesinin belirlenmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca iddia ile incelenen konunun ve varılan sonucun aynı olması gerekmektedir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

32 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
13-SONUÇ: Hakkında ön inceleme yapılan görevlilerin tümü için mutlak surette “soruşturma izni verilmemesi-verilmemesi” yönünde öneri getirilecektir. (Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 3094–18 sayılı yazısı) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

33 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Bazı Notlar: Ön İncelemeci tarafından ön inceleme raporunun her sayfası mühürlenir ve imzalanır. Birden fazla ön incelemeci varsa, tamamı raporu imzalar. Aykırı görüş ve kanaate varılması halinde, iki ön incelemeci görevlendirilmiş ise yetkili, kıdemli ya da üst konumunda olan tarafından yazılan kanaat ve görüşe diğer ön incelemeci “sonuç” bölümünde aykırı görüşünü gerekçesi ile yazar. İkiden fazla ön incelemeci görevlendirilmiş ise, azınlıkta olanlar aykırı görüşlerini gerekçeli olarak “sonuç” bölümüne yazarlar. İkiden fazla iddia ile ilgili olarak ön inceleme raporu düzenlenecek ise başlıkların başına 1,2,3…..rakamları verilerek ön inceleme raporu düzenlenir. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

34 Tevdi Raporunun Bölüm ve Başlıkları:
Cumhuriyet başsavcılığı veya yetkili mercilere iletilecek tevdi raporları, Yönergeye eklenen (2) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir. (4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesinin 47.maddesi) Bu başlıklar aşağıya çıkarılmıştır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

35 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
BAŞLANGIÇ: Bu bölüme, soruşturma izni vermeye yetkili merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

36 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
MUHBİR VE MÜŞTEKİ: Bu bölüme, varsa muhbir ya da şikâyetçinin açık kimliği yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

37 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
İDDİA KONUSU: Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikâyetçiden gelen iddia yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

38 HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKENLER:
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi halinde. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

39 HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILMASI GEREKENLER:
Cumhuriyet başsavcılığı dışında kalan mercilere gönderilmesi halinde. Bu bölüm başlıkları altında, hakkında suç tespiti yapılması nedeniyle hakkında soruşturma veya ön inceleme yapılması gereken memur ve diğer kamu görevlilerinin adı soyadı ile görev unvanları yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

40 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
SUÇ TARİHİ VE YERİ: Bu bölüme, suçun işlendiği yer ile suç tarihi yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

41 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
TAHLİL VE SONUÇ: Bu bölümde, elde edilen bilgi ve belgeler tahlil edilerek, kanaat ve sonuç özet olarak yazılmalıdır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

42 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Dizi Pusulası: Ön inceleme ve diğer raporlara eklenmesi gereken dizi pusulası örneği aşağıya çıkarılmıştır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

43 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
EVRAK DİZİ PUSULASI SIRA NO PARÇA ADEDİ GÜNÜ SAYISI ÖZÜ 1 2 3 4 …….. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

44 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
Dizi Pusulası: Bu dizi pusulası ( ) sırada ( ) parça evraktan ibarettir. …./…./2008 Ön İnceleme Görevlisi Adı Soyadı, İmzası İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

45 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

46 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

47 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

48 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ
SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. Turan ERGÜN Mülkiye Başmüfettişi İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu- ANKARA Tel: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ


"Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları