Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ÖN İNCELEME TEKNİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ÖN İNCELEME TEKNİĞİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ÖN İNCELEME TEKNİĞİ Başmüfettiş Ömür İŞLER Müfettiş K.Gürsoy SÜLEK

2 GİRİŞ 4483 Sayılı yasa hükümlerine göre yapılacak ön incelemelerde görevlendirilecek, memur ve kamu görevlileri de ön incelemeci olarak adlandırılmakla birlikte, genel manada yürüttükleri görev muhakkikliktir. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkındaki kanunun 5.maddesinde;” izin vermeye yetkili merci, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya dolaylı olarak öğrendiğinde, bir ön inceleme başlatır.

3 ÖN İNCELEME KİMLER TARAFINDAN YAPILIR
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendirebileceği bir veya birkaç denetim elamanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırabilir.

4 ÖN İNCELEME SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3628 Sayılı yasa hükümleri kapsamına giren suçlarla ilgili olarak ta, delil veya emare elde edildiğinde doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına durum intikal ettirilebilecektir. Bu hususta ayrıca ilgisine göre disiplin ve tazmin inceleme raporları düzenlenecektir.

5 ÖN İNCELEME SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Muhakkikler tarafından yapılan inceleme sırasında yada vaki bir ihbar ve şikayet üzerine öğrenilen veya tespit edilen yolsuzluk, v.b. olaylarla ilgili olarak, yetkili mercilerden inceleme emri talep edilerek olay incelenecek, eğer durum 4483 sayılı yasa kapsamına giriyorsa bu hususta bir üst yazı ile yetkili mercie (Valilik, Kaymakamlık gibi) intikal ettirilecek, ayrıca konunun disiplin ve tazmin yönünden incelemesi yapılarak rapora bağlanacak ve yetkili mercilere (Vali, Kaymakam) sunulacaktır.

6 Ön İnceleme İzin Yazısı
T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU : Tarih ’na, İLGİ : tarih ve sayılı emir. İlgi emir gereğince tarafımdan yapılmakta olan, inceleme/soruşturma esnasında; (Buraya, tespit edilen suç konuları ve ortaya çıkarılış şekilleri açıkça yazılacaktır) Tarafımdan tespit edilmekle/anlaşılmakla, yukarıda belirtilen fiilleri ika eden/işleyen hakkında/haklarında, 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde inceleme yapılmasını teminen, ön inceleme emri/yetkisi verilmesini, Takdir ve tensiplerine arz ederim. (İmza) MUHAKKİK (Ön incelemeci)

7 ÖN İNCELEME SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Devlet memurlarının disiplin hukukuna giren, yada genel hükümlere göre adli yönden yada tazmin yönünden yapılan inceleme ve soruşturmalarda, 4483 Sayılı yasaya göre yapılacak ön incelemelerde ve buna bağlı olarak C.M.K.’ da belirtilen bir takım usul, yetki ve hükümlerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Şöyle ki; ön incelemelerde hakkında inceleme yapılan kişiden sadece ifade alınması zorunluluğu bulunduğu halde, disiplin soruşturmasında muhakkik tarafından ifade alınarak yetinilebileceği gibi, 7 günlük süre tanınarak savunma ifadesi de alınabilecektir. Yine ön inceleme de C.M.K hükümlerinin uygulanabilmesine imkan tanınırken, disiplin soruşturmasında bu hükümlerin uygulanacağına dair bir kayıt bulunmamaktadır.

8 ÖN İNCELEME SIRASINDA, C.M.K. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Bu kanunun 6.maddesinde “ön incelemeci olarak görevlendirilen kişi ve kişilerin bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine haiz olup bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda C.M.K’ na göre işlem yapabilirler. Hakkında işlem yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar” denilmektedir.

9 ÖN İNCELEME SIRASINDA, C.M.K. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Muhakkikler yada ön incelemeciler, 4483 Sayılı yasanın 6.maddesine göre Bakanlık Müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin (Bakan, Vali, Kaymakam gibi) bütün yetkilerine haizdir. Ancak müfettişlerin veya yetkili mercilerin, görevden uzaklaştırma, atama, düzenleme yapma, disiplin cezası verme gibi yetkilerinin muhakkikler tarafından bizzat kullanılması mümkün değildir. Zira bu yetkiler özel kanunlarda belli mercilere verilmiş olup, Danıştay kararına göre de idari işlem niteliğinde olan görevden uzaklaştırma yetkisini bizzat kullanamayacakları öngörülmüştür. Fakat zaruret halinde bu yetkinin muhakkikler tarafından yetkili merciin (Bakan, Vali, Kaymakam) onayını almak suretiyle kullanılabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

10 Görevden Uzaklaştırma Teklif Yazısı
T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU : Görevden uzaklaştırma Tarih VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMI’ NA İLGİ : gün ve sayılı emir. İlgi emir gereğince, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön inceleme devam etmekte olup, nın, nedenlerden dolayı incelemenin selametle yürütülmesini sağlamak bakımından görevi başında bulunmasının sakıncalı olduğu kanaatine varılmıştır. Adı geçenin, 4483 sayılı yasanın 6 ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 138.maddeleri uyarınca, görevinden uzaklaştırılmasını takdir ve tensiplerine arz ederim. MUHAKKİK

11 ÖN İNCELEME GÖREVLİLERİNİN C.M.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE YETKİLERİ
Ön İnceleme İle görevlendirilenlerin C.M.K. hükümlerine göre yetkileri nelerdir?

12 ÖN İNCELEME GÖREVLİLERİNİN C.M.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE YETKİLERİ
Yeminli zabıt katibi görevlendirme. Muhbir-Müştekinin çağrılarak açıklayıcı beyanının alınması. Konu ile ilgili belge ve dosya vb. delillerin toplanması ve incelenmesi. Tanığın çağrılması ve ifadesinin alınması. Bilirkişi atamak. Keşif talep etmek. Zabıt (Müsadere-El koyma) yapmak. Arama yapmak. İstiktap (Karşılaştırma) yapmak. İstinabe yoluyla soruşturma (ön inceleme) yaptırmak. Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesi, celpname ile davet etmek ve ihzar müzekkeresi çıkarmak. Hakkında ön inceleme yapılan memurun tutuklanmasını talep etmek. 12

13 Yeminli zabıt katibi görevlendirebilmek
Yeminli katip bulundurulup bulundurulmaması zorunlu olmamakla birlikte, bu hususun soruşturmacı tarafından konunun önemine binaen değerlendirilmesi uygun olacaktır. Yeminli katip görevlendirildiği takdirde de, bir tutanakla yemin verildiğinin tevsik edilmesi gerekmektedir.

14 Muhbir-Müştekinin çağrılarak açıklayıcı beyanının alınması
Ön incelemeye başlandığı ilk aşamada, öncelikle konuyla ilgili muhbir, müşteki veya şikâyetçi varsa, incelemeye esas dilekçeleri kendilerine gösterilerek, dilekçenin ve dilekçedeki imzanın kendisine ait olup olmadığının sorulması, incelemeye açıklık getirmesi bakımından faydalı olacaktır.

15 Konu ile ilgili belge ve dosya vb. delillerin toplanması ve incelenmesi
Muhakkik tarafından, ön incelemeye başladıktan sonra, müşteki veya şikâyetçinin açıklayıcı beyanında ileri sürülen iddialara esas veya bu iddiaları aydınlatacak, tüm kanıt, kayıt ve belgeler incelemeye alınmalı ve bunlar gerektiğinde bir tutanağa bağlamalıdır. Uygulamada bunun için İnceleme ve Tespit Tutanağı düzenlenmektedir. Ancak, kayıt ve belgelerin aslı yada tasdikli suretleri dosyaya konulacaksa, İnceleme ve Tespit tutanağına gerek olmayabilir.

16 Tanığın çağrılması ve ifadesinin alınması
Hazırlık soruşturması sırasında muhakkikin, olay hakkında bilgisi olan şahısları dinlemesi gerekir. Tanık soruşturmanın her safhasında, hüviyeti hakkında sorulan sorulara doğru cevap vermeye mecburdur. Aynı zamanda, doğru beyanda bulunmaya, yani yalan söylememeğe, hakikati bildirmeğe ve bildirdiklerini gizlememeğe mecburdur. Bu mecburiyetin müeyyidesi cezadır. Zira tanığın yalan söylemesi, hakikati inkâr etmesi veya bildiklerini az veya çok gizlemesi suçtur. Tanığın celpname ile çağrılması asıldır. Acele hallerde şifahen çağrılması da mümkündür. Tanıklık kanuni ve zorunlu bir görev olup, usulüne göre çağrılan tanığın soruşturmacının huzuruna gelmesi mecburidir. Tanığın gelmemesi veya geçerli bir özür göstermemesi halinde, C.M.K. ’nun 46.maddesi gereğince zorla getirttirilir. Gelmeyen veya geçerli bir özür ileri süremeyen tanığın zorla getirtilmesi için zorla getirmeye ilişkin, soruşturmacı tarafından bir belge düzenlenir ve icrası için Emniyet Makamlarına gönderilir. C.M.K.’nun 154.maddesi hükmü gereğince emniyet görevlileri bu emri yerine getirmek zorundadırlar.

17 Tanık İfade Tutanağı İFADE TUTANAĞI
oğlu, (Doğum tarihi ve yeri yazılacak) doğumlu, nüfusuna kayıtlı, dini....., (medeni hali-evli 2 çocuklu gibi), olup, halen ikamet eden ve iştigal eden, nin, tanık sıfatıyla ve yeminli olarak alınan ifadesidir. Tanıklığa engel bir hali olup olmadığı soruldu.Olmadığını beyan etmesi üzerine ifadesine geçildi. Soruldu: (Bu kısma tanığa öğrenilmesi gereken konu net bir şekilde sorulmalı ve soru yanlış anlamalara neden olmamalıdır.Diğer yandan sorulacak soru birden fazla ise dilekçedeki iddia sırasına göre sorular sorulmalıdır) Cevaben: (Bu kısma tanığın bilgisi net bir şekilde ve başka bir olayla ilgilendirilmeyerek, yani konunun dışına çıkılmayarak ve konu dağıtılmadan ifade tarzına uygun bir şekilde cevapları yazılacaktır) dedi ve başkaca bir bilgi,görgü ve duyumunun olmadığı ve söyleyeceğinin bulunmadığını beyan ederek, yazdırdığı ifadesinin doğru olduğunu okuyup,imzası ile tasdik etti.(Tarih ve yer) MUHAKKİK YEMİNLİ KATİP YEMİNLİ TANIK (Adı Soyadı ve imzası) (Adı soyadı ve imzası) (Adı soyadı ve imzası) 17

18 Bilirkişi Atamak Bilirkişi; kendilerinin yada üçüncü şahısların vakıf oldukları hadiseler hakkında ihtisasları sebebiyle netice çıkaracak olan kimselerdir. Bilirkişi şahit olmadığından olay hakkında bilgi sahibi değildir. Onun teknik bilgisi, delil muhtevasının öğrenilmesi ve tecrübe kaidesinin bulunması bakımındandır.

19 Bilirkişi Talep Yazısı Örneği
T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU : Bilirkişi Tarih /VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede, bilirkişi kanaatine başvurulması gereği hasıl olduğundan, konularında teknik ve fenni kanaat belirtebilecek görevlerinde bulunan adet elamanın C.M.K. hükümlerine göre bilirkişi olarak görevlendirilmek üzere adlarının bildirilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim. MUHAKKİK

20 Keşif Yapmak Keşif, kanunda tanımlanmıştır. Hakimin beş hissi vasıtasıyla yapmış olduğu tetkiktir. Keşif hakim kararı ile olmaktadır. Gecikmede sakınca olan durumlarda Savcı’ nında keşif yapmasına C.M.K.’nun78.maddesine göre izin verilmiştir. Keşif, suçun nasıl işlendiğini, işlendiği yerin ve eşyanın durumunu, suçun iz ve eserlerini tespit için yapılan bir işlemdir. Bu durumda keşfin konusunun yer, taşınabilir veya taşınmaz eşya yahut şahıslar olduğu sonucuna varılmaktadır. Keşfin, ön inceleme sırasında zorunlu olması halinde yetkinin asıl sahipleri olan Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla yaptırılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir

21 Zabıt (Müsadere/El Koyma) Yapmak
El koyma işlemi; ön inceleme sırasında bir kimsenin elinde bulunan eşyanın onun rızasına bakılmaksızın yetkili makamlarca saklama ve güven altına alınması işlemidir. Esas itibariyle, bir eşyanın zaptına karar vermek yetkisi hakime ait olmakla birlikte, ön incelemeci, C.Savcısının yetkisini kullandığına göre, ancak gecikmesinde sakınca ve zarar bulunan hallerde yargıç kararı olmaksızın da zapta karar verebilir. Suç delili olan defter, dosya ve belgelere el konulabilir. İlgili kurumlardan suç delili olan belge ve kayıtlar istenebilir. El koyma yetkisi uygulamada ön incelemeciler tarafından direk olarak pek fazla kullanılmamaktadır. Böyle bir durumda, el koyma işleminin, yetkinin asıl sahipleri olan hakimlere müracaat edilerek icrası uygun olacaktır.

22 Arama Talep Etmek Arama, suç işlendiğinden şüphe edilen bir kişinin yakalanması için onun bulunması imkanı olan yerlerde veya delillere el koymak için konutta ve üst başta yapılan bir işlemdir. Arama yetkisinin, asıl sahibi olan hakimden talep edilerek icra edilmesi yerinde olacaktır.

23 Arama/Zabıt Talep Yazısı
T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU : Zabıt ve arama Tarih CUMHURİYET SAVCILIĞINA nın gün ve sayılı emirleri gereğince, 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede suç konusu bir kısım evrakın/eşyanın yok edilmesi ihtimaline karşın, muhbir-tanıklarca suç evrakı bulunduğu öne sürülen aşağıda kimlik ve adresleri olan kişilerin evlerinde/işyerlerinde arama/zabt kararı istihsaline başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur. Buna ilişkin soruşturma dosyası örneği ilişikte sunulmuştur. Sulh Ceza Hakiminden zabt ve arama kararı istihsaline delaletleriniz ile soruşturma dosyasının, işin bitiminde iadesini arz ve rica ederim/iadesi talebiyle müzekkeredir. MUHAKKİK Arama/Zabıt yapılacak kişilerin ve Yerlerin açıklanması:

24 İstiktap (Karşılaştırma) Yapmak
Karşılaştırma, suçla ilgili parmak izi, el yazısı, imza yada mührün kime ait olduğunu tespit etmek, belgenin doğruluğunu veya sahteliğini araştırmak yahut failini bulmak için yapılır. Gerçeğin ortaya çıkarılması bu yolla sağlanır. Böylece suç delillerinden olan belge ve yazının sanıkla ilgisi tespit olunmaya çalışılır.

25 İstinabe Yapmak Hakkında ön inceleme yapılacak sanık ve suç ortakları ile dinlenecek tanıkların, çeşitli nedenlerle ön inceleme yapıldığı yerde bulunmamaları halinde istinabe yoluyla soruşturma-ön inceleme yapılır. İstinabede, sorulacak sorular önceden tespit edilerek, bir listeye madde madde yazılır. Liste muhakkikin resmi mühürü ile mühürlenip imzalandıktan sonra ayrıca bir ön yazıya bağlanarak, bu hususta yetkili olan ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi gerekmektedir. Aslında yasa bu yetkiyi sadece C.Savcılarına vermişse de, uygulamada istinabe ile soruşturma yapılması hususunda, muhakkikler (ön incelemeci) tarafından, C.Savcısı dışındaki görevlilere de (incelemeyi yapacak kişinin sanıkla aynı derecede veya üstü bir derecede olması da dikkate alınarak) müracaat edilerek, kendileri vekil tayin edilmek suretiyle işlem yapılabilmektedir.

26 ............VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI
İstinabe Talep Yazısı T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU : İstinabe Tarih Sayın: (İstinabe C.Savcılığından talep edilebileceği gibi, soruşturmaya uygun bir görevliden de istenebilir) 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede, tanık olarak beyanına başvurulması gereken aşağıda kimliği yazılı kişinin C.M.K.’nun 63,216,226,282,337 sayılı maddeleri gereğince, ilişikte gönderilen örnekte belirtilen konularda (tanık ise yemin yaptırılarak) yeminli katip kullanılarak (isteğe bağlı) istinabe yoluyla alınacak beyanının, 3 nüsha olarak aşağıdaki adresime gönderilmesini rica ederim. MUHAKKİK Beyanına başvurulacak kişinin Kimliği ve açık adresi:

27 Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesi, celpname ile davet etmek ve ihzar müzekkeresi çıkarmak
Bir memur ve kamu görevlisi hakkında, 4483 sayılı yasada belirtilen yetkililerce ön inceleme yapıldığında, hakkında ön incele yapılan kişilerin ifadesinin alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporları itiraz halinde yetkili idari mahkemelerden eksiklik nedeniyle dönmektedir. Bu nedenle ifadelerin alınması zorunluluk taşımaktadır. a) Celpname ile davet etmek; Buna göre; sanık hakkında düzenlenecek celpnamede; sanığın, kimliği, işi, yaşı, ikametgahı, hangi gün ve saatte nereye geleceği, sanık sıfatıyla çağrıldığı ve suçu ile gelmediği takdirde zorla getirileceği, yani ihzar müzekkeresi çıkaracağı gibi hususların yer alması gerekmektedir.

28 Hakkında Ön İnceleme Yapılanı İfadeye Davet Etme Yazısı
T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU : Tarih Sayın; nın gün ve sayılı emirleri gereğince, tarafımdan 4483 Sayalı Kanun hükümlerine göre yapılmakta olan ön incelemede tanık olarak (hakkında ön inceleme yapılanlar için ifade) ifadenize başvurulması gerekmektedir. günü, saat.....da tarafımı soruşturma için tahsis edilen hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde hakkınızda C.M.K.’ nun (tanıklar için) 46 ncı/ (hakkında ön inceleme yapılanlar için 132.ncı maddesi, hükmünün uygulanarak ifade için zorla getirttirileceğiniz, bilgilerinize rica olunur/tebliğ olunur. MUHAKKİK-Ön incelemeci

29 Tanığın Gelmemesi Halinde Yapılacak Tesbite İlişkin Tutanak Örneği
Tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede beyanına başvurulması gereken in Kendisine yapılan tebligata rağmen belirtilen gün ve saatte, tarafımıza tahsis edilen soruşturma odasına gelmediği görülmekle, iş bu tespit tutanağı tarafımızdan, soruşturma için tahsis edilen yerde saat de düzenlenerek müştereken imza altına alındı.(Tarih ve yer) Muhakkik Görevli veya Yer tanığı Yeminli Katip

30 İhzar Müzekkeresi Çıkarmak
b) İhzar müzekkeresi çıkarmak; İhzar; usulüne göre celpname ile çağrılan sanığın uygun bir özüre dayanmaksızın gelmemesi durumunda, kolluk gücü ile zorla getirilmesidir. İHZAR MÜZEKKERESİNE İLİŞKİN KARAR ÖRNEĞİ KARAR NO : KARAR TARİHİ : nın, .....gün ve sayılı emirleri gereğince 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede tanık olarak ifadesine başvurulması gereken ye, yapılan tebligata rağmen çağrıya icabet etmediği anlaşılmakla, hakkında C.M.K. ’nun 46.ncı (hakkında ön inceleme yapılanlar için 132 ve 133.maddeler) maddesi hükmünün uygulanmasına ve gün ve saatte tarafıma tahsis edilen de bulundurulmasına karar verildi MUHAKKİK

31 İhzar Müzekkeresinin İnfazı İçin Yazılan Yazı
T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU :İhzar müzekkeresi Tarih EMNİYET ’NE Tarafımdan 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmakta olan ön incelemede, tanık olarak ifadesine başvurulması gereken, ancak kendisine yapılan duyuruya rağmen çağrıya icabet etmeyen ve aşağıda kimliği ile adresi yazılı kişinin ilişikte belirtilen karar gereğince zorla getirttirilmesine karar verilmiştir. Anılan kişinin kararda belirtilen gün ve saatte tarafıma tahsis edilen de, C.M.K’nun 46 ve 154 üncü maddeleri hükümleri gereğince hazır bulundurulmasını rica ederim. MUHAKKİK (ÖN İNCELEMECİ)

32 İfade/Sorgu ve Savunma Alınması
c) İfade/Sorgu ve savunma alınması; Hakkında ön inceleme yapılanın sorgusunda; kimliği tespit edildikten sonra, kendisine isnat edilen suç anlatılır. Müdafi tayin hakkı bulunduğu ve isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylenir. Kendisi aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek imkanı verilir. Şahsi halleri hakkında bilgi alınır. Daha sonra, sorgu bir tutanakla tespit edilir ve bu tutanakta; sorgu işleminin yapıldığı yer ve tarih, sorguya çekilen kişinin açık kimliği ve hazır bulunan müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı, imzadan çekinme halinde bunun nedenleri yer alır.

33 Hakkında Ön İnceleme Yapılan İfade Tutanağı
İFADE TUTANAĞI oğlu, (Doğum tarihi ve yeri yazılacak) doğumlu, nüfusuna kayıtlı, dini....., (medeni hali-evli 2 çocuklu gibi), olup, halen ikamet eden ve iştigal eden/görev yapan, nin, (hakkında ön inceleme yapılan sıfatıyla) alınan İfadesidir. (Yada disiplin soruşturması ile birlikte ise savunma ifadesidir.) Soruldu: Cevaben: (Buraya iddia konuları birden fazla ise dilekçedeki sırasına uygun olarak herbiri ayrı ayrı ve yeterli bir şekilde açıklanarak ilgilinin ifade vermesi talep edilir İlgili ifade vermek istemediği takdirde başkaca bir husus olmadan bu durum yazılır ve tutanak tamamlanır) dedi ve ekleyeceği başka bir husus olmadığını, yazılanların söylediklerinin aynı olduğunu ve ifadesinin özgür iradesine dayandığını belirterek, ifadesini okuyup imzası ile tasdik etti.(Tarih ve yer) MUHAKKİK YEMİNLİ KATİP İFADE SAHİBİ (Buraya ifadesi alınan ibareside yazılabilir)

34 Hakkında Ön İnceleme Yapılan Memurun Tutuklanma Talebi
Tutuklamaya karar verme yetkisi Anayasa ve C.M.K.’nun 104.maddesine göre hakime ait olmakla birlikte, ön incelemecilerde, Cumhuriyet Savcılarının yetkilerinden hareketle, hakkında ön inceleme yapılan memur ve kamu görevlilerinin tutuklanmasını sulh ceza hakiminden talep edebilirler. Hakim bu talebi ret yada kabul eder.

35 ÖN İNCELEME RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
4483 Sayılı yasa hükümlerine (7.madde) göre ön incelemeci tarafından, azami 30+15=45 gün içerisinde yapılacak inceleme sonucu ön inceleme raporu düzenlenerek, yetkili mercilere (Valilik, Kaymakamlık) intikal ettirilir. Raporun sonuç kısmında ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi yada verilmemesi yönünde teklifler getirilir. Yetkili merciler ek süreyle birlikte 45 günlük süre içerisinde, soruşturma izni verilmesi yada verilmemesi yönünde karar verir.

36 ÖN İNCELEME RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU : …………… Tarih  ÖN İNCELEME RAPORU ÖN İNCELEME EMRİ Bu bölüme Makam Onayı ve görev emirleri yazılacak. ÖN İNCELEME NEDENİ Bu bölüme varsa muhbir ya da müştekilerin kimlik ve adresleri veya soruşturma isteminde bulunan merci yazılacaktır. SUÇ YERİ VE TARİHİ Bu bölüme suçun işlendiği yer ve tarih yazılacaktır. SUÇUN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH Bu bölüme hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılacaktır. HAKLARINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR Bu bölüme haklarında soruşturma yapılanların açık kimlikleri ve soruşturmaya konu fiillerinin işleniş tarihleri itibariyle görev ve unvanları yazılacaktır.

37 ÖN İNCELEME RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
ÖN İNCELEME KONUSU/KONULARI Bu bölüme Makam Onayında yer verilen soruşturma konu/konuları yazılacaktır. ÖN İNCELEME KONUSUYLA İLGİLİ KAYIT VE BELGELER Bu bölümde incelenen tam kayıt ve belgeler özetlenecektir. KONUYLA İLGİLİ İFADELER Öncelikle tanıkların ifadeleri, görevli personelin görüş ve mütalaaları daha sonra hakkında soruşturma yapılanın savunması özetlenecektir. (Bu işlem her konu için ayrı ayrı yapılacaktır.) KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMU Bu bölümde ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmek suretiyle konunun yorumu yapılacaktır. SONUÇ VE ÖNERİ/ÖNERİLER Bu bölümde inceleme konuları birden fazla ise her konu ayrı ayrı numaralandırılacak, soruşturma izni vermeye yetkili merciinin gerekçeli kararına esas teşkil edecek nitelikte varılan kanaat yazılacaktır.

38 Ön İnceleme Raporu Teslim Yazısı
T.C. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Muhakkikliği SAYI : (Yazılan yer) KONU : …………… Tarih ……………. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞINA ………………. İlgi: …/…/2011 tarih ve …. Sayılı emirleriniz. İlgi emirleriniz gereğince; ………….. hakkında yapılan ön inceleme sonucunda tarafımdan düzenlenen …/…/2011 tarih ve …. sayılı Ön İnceleme Raporu iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. Arz ederim.   …………….. Ön İncelemeci Ek: 2 Dosya

39 SHÇEK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başmüfettiş Ömür İŞLER Müfettiş K.Gürsoy SÜLEK


"T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ÖN İNCELEME TEKNİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları