Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CEZA SORUŞTURMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CEZA SORUŞTURMASI."— Sunum transkripti:

1 CEZA SORUŞTURMASI

2 DİSİPLİN AMİRLERİ KİMLERDİR
Yükseköğretim Kurul Başkanı : Yükseköğretim Kurulu İle Üniversite Rektörlerinin, Rektör : Üniversitenin, Dekan : Fakültenin, Yüksekokul Müdürleri : Enstitü ve Yüksekokulların, Bu Birimlerin Genel Sekreter veya Sekreterleri : Sekreterlik Personelinin, Disiplin Amirleridir.

3 CEZA SORUŞTURMASI USULU
Yükseköğretim Üst Kuruluşları Başkan ve Üyeleri İle Yükseköğretim Kurumları Yöneticilerinin, Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının, Bu Kuruluş ve Kurumların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Memurlarının, Görevleri Dolayısıyla ya da Görevlerini Yaptıkları Sırada İşledikleri İleri Sürülen Suçlar Hakkında Aşağıdaki Hükümler Uygulanır.

4 DANIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER-1
Yükseköğretim Üst Kuruluşları Başkan ve Üyeleri İle Yükseköğretim Kurumları Yöneticilerinin, Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının, Bu Kuruluş ve Kurumların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Memurlarının, Görevleri Dolayısıyla ya da Görevlerini Yaptıkları Sırada İşledikleri İleri Sürülen Suçlar Hakkında Aşağıdaki Hükümler Uygulanır.

5 DANIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER-2
“Dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin ………………….. Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçelerinde, şüphelinin ……………. Üniversitesinde düzenlenen Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Kış Okulu toplantısında konuşma yaptığı, bu sunumunda şikayetçilerin daha önce yayınladıkları bilimsel eserler için aşırma, uydurma ve kıyak yazarlık örnekleri olduğunu söylemek suretiyle hakaret ettiğini ileri sürerek şikayette bulundukları, yapılan soruşturma sonucunda şüpheli hakkında men-i muhakeme kararı verildiği anlaşılmaktadır. Şüphelinin hakaret içerdiği iddia olunan sözlerinin, görevi sırasında ya da görevi dolayısıyla söylenmiş olmadığı, yapılan bir toplantıda konuşmacı sıfatıyla ifade edilmiş olması nedeniyle şüpheliye isnat edilen suçun Sayılı Kanunun 53/c maddesi kapsamına girmediği anlaşıldığından, adı geçen hakkında verilen men-i muhakeme kararının kaldırılmasına, genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın ………………….. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için ……………………… Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine,”

6 DANIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER-3
“Dosyanın incelenmesinden, şüphelinin Üniversite Yönetiminin sergilediği bazı olumsuzlukları yansıtan Cumhurbaşkanlığı Makamına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dilekçeler gönderdiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu dilekçelerdeki iddiaların araştırarak sonucundan Kurula bilgi verilmesinin istenilmesi üzerine ………. Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan komisyonun hazırladığı raporun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderildiği, bu kez Üniversite Genel Sekreterinin anılan dilekçelerde hakaret ve iftirada bulunulduğu iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekeye dayanılarak şüpheli hakkında lüzum-u muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır. Şüphelinin hakaret ve iftira içerdiği iddia olunan dilekçelerinin …………………. Üniversitesindeki görevi sırasında ya da görevi dolayısıyla verilmemiş olması nedeniyle şüpheliye isnat edilen suçun 2547 Sayılı Kanun kapsamına girmediği ve şüpheli hakkında anılan kanun hükmüne göre karar verilmesine yer olmadığı anlaşıldığından adı geçen hakkında verilen lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın ……………….. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için ………………………. Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine,”

7 DANIŞTAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER-4
“Dosyanın incelenmesinden, …………….. Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Okutman olarak görev yapan şüpheliye verilen disiplin cezasının iptali istemiyle ………………….. İdare Mahkemesine açtığı E:2001/1309 sayılı dosyada davalı idarenin savunmasına karşılık verdiği dilekçede Enstitü Müdürü ……………’nın dedikoducu olduğu ve derslere girmeden ücret aldığı yolunda ifadelere yer vermesi nedeniyle ………………..’nın şikayeti üzerine yapılan soruşturma sonucunda …………….. Üniversitesi Yetkili Kurulunca şüpheli hakkında lüzum-u muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır. Şüphelinin hakaret içerdiği iddia olunan mahkemeye sunduğu dilekçenin Okutmanlık görevi sırasında ya da görevi dolayısıyla verilmediği, …………………….. İdare Mahkemesinde görülen bir davada davacı sıfatıyla verilmiş olması nedeniyle şüpheliye isnat edilen suçun 2547 Sayılı Kanun kapsamına girmediği ve sanık hakkında anılan Kamun hükmüne göre karar verilmesine yer olmadığı anlaşıldığından, adı geçen hakkında verilen lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın ……………….. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için ………………………. Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine,”

8 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
Bu kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır.

9 İLK SORUŞTURMA Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İçin;
kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurumu Üyelerinden teşkil edecek en az üç kişilik bir kurulca Diğerleri İçin; Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.

10 SORUŞTURMA YAPMAKLA GÖREVLENDİRİLENLERİN YETKİLERİ
2547 Sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca üniversite personeli hakkında yetkili kurul tarafından verilen kararın cezai soruşturma niteliğinde olması nedeniyle bu karara esas olan soruşturma raporunu hazırlamakla yetkili kılınan soruşturmacının, bu kapsamda 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan yetkileri kullanmaktadır.

11 MUHAKKİK’İN SORUŞTURMADA YAPMASI GEREKEN İŞLER
Suçla İlliyet bağı olanları ismen ve görev unvanlarıyla belirlemek, Şüphelilerin Savunmasını Almak, Suçlarla ilgili lehte ve aleyhte tüm delilleri toplamak, Suç konusu eylemde tanıklığı bulunan kişilerin tanık olarak ifadelerini almak, Şikayetçinin ifadesini almak.

12 MUHAKKİK’İN YETKİLERİ
Kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilme, verilmediği takdirde suç duyurusunda bulunabilme, Gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırma, Gerekirse keşif yaptırma, Gerekirse Adli Tıp Kurumundan rapor alma.

13 FEZLEKEDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
Şikayet dilekçesinden başlayarak soruşturmada elde edilen tüm bilgi ve belgelerin değerlendirmesini yapmak, Ulaştığı kanaate göre şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme şeklinde öneri getirmek, Tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasını fezleke ile birlikte soruşturma emri veren makama teslim etmek.

14 Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların hakkında soruşturma yapılacak öğretim elemanının akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır.

15 SON SORUŞTURMANIN AÇILAMAMASINA KARAR VERECEK YETKİLİ KURULLAR
Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında: Danıştay 1. Dairesi Üniversite Rektörleri, Rektör Yardımcıları İle Üst Kuruluş Genel Sekreterleri hakkında: Yükseköğretim Kurulu Üyelerinden teşkil edecek üç kişilik kurul.

16 Üniversite, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri, Fakülte Dekanları ve Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ve Yardımcıları, Üniversite Sekreterleri hakkında, Rektörün başkanlığında Rektörce görevlendirilen Rektör Yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul, Öğretim elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından oluşturulacak üç kişilik kurul, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu Karar Verir.


"CEZA SORUŞTURMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları