Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

2 ÖN İNCELEME TEKNİĞİ

3 GİRİŞ 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak ön incelemelerde görevlendirilecek, memur ve kamu görevlileri ön incelemeci olarak adlandırılmakla birlikte, genel manada yürüttükleri görev muhakkikliktir. Ön İncelemecinin yürüttüğü görev muhakkiklik olduğundan Araştırma/Disiplin Soruşturması Tekniği bölümünde değinilen, dikkat edilecek hususlar ve uyulması gereken kurallar aynı şekilde ön inceleme görevi için de geçerlidir. Bu bölümde farklılık arz eden hususlar izah edilecektir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesinde; ‘izin vermeye yetkili merci, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya dolaylı olarak öğrendiğinde, bir ön inceleme başlatır.’ denilmektedir. Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendirebileceği bir veya birkaç denetim elamanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırabilir.

4 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3628 sayılı Kanun hükümleri kapsamına giren suçlarla ilgili, delil veya emare elde edildiğinde doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarına durum intikal ettirilecektir. Bu hususta ayrıca ilgisine göre disiplin ve tazmin raporları düzenlenecektir. Muhakkikler tarafından yapılan araştırma/disiplin soruşturması sırasında yada vaki bir ihbar ve şikayet üzerine öğrenilen veya tespit edilen yolsuzluk, vb. olaylarla ilgili, yetkili mercilerden araştırma emri talep edilerek olay incelenecek, eğer durum 4483 sayılı Kanun kapsamına giriyorsa bu husus bir üst yazı ile yetkili mercie (Valilik ve Kaymakamlık) intikal ettirilecek, ayrıca konunun disiplin ve tazmin yönünden değerlendirilmesi yapılarak rapora bağlanacak ve yetkili mercilere sunulacaktır. Devlet memurlarının disiplin hukukuna giren, yada genel hükümlere göre adli yönden yada tazmin yönünden yapılan araştırma ve disiplin soruşturmalarında, 4483 sayılı Kanuna göre yapılacak ön incelemelerde ve buna bağlı olarak CMK’nda belirtilen bir takım usul, yetki ve hükümlerin uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Şöyle ki; ön incelemelerde hakkında inceleme yapılan kişiden sadece ifade alınması zorunluluğu bulunduğu halde, disiplin soruşturmasında muhakkik tarafından ifade alınarak yetinilebileceği gibi, 7 günlük süre tanınarak savunma ifadesi de alınabilecektir. Yine ön inceleme de CMK hükümlerinin uygulanabilmesine imkan tanınırken, disiplin soruşturmasında bu hükümlerin uygulanacağına dair bir kayıt bulunmamaktadır.

5 ÖN İNCELEME BİLDİRİM YAZISI
T.C. ANKARA VALİLİĞİ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Muhakkikliği Sayı :1 Konu : Ön İnceleme …/…/2014 VALİLİK MAKAMINA (İl İdare Kurulu Müdürlüğü) ANKARA İlgi : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün …/…/2014 tarihli ve … sayılı Olur’ları. İlgi Olur gereğince; tarafımdan yapılmakta olan Disiplin Soruşturması esnasında; (Buraya, tespit edilen suç konuları ve ortaya çıkarılış şekilleri açıkça yazılacaktır) hususları anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen fiilleri işleyen hakkında/haklarında, 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ön inceleme yapılması gerektiği kanaati hasıl olmuştur. Takdirlerine arz ederim.   …………… Muhakkik İl Müdür Yardımcısı

6 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre yetkileri: - Bakanlık müfettişlerinin yetkileri. - Kendilerini görevlendirenlerin yetkileri. - Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda CMK’nda yer alan yetkiler. Muhakkikler yada ön incelemeciler, 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre Bakanlık Müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin (Bakan, Vali, Kaymakam gibi) bütün yetkilerine haizdir. Ancak müfettişlerin veya yetkili mercilerin, görevden uzaklaştırma, atama, düzenleme yapma, disiplin cezası verme gibi yetkilerinin muhakkikler tarafından bizzat kullanılması mümkün değildir. Zira bu yetkiler özel kanunlarda belli mercilere verilmiş olup, Danıştay kararına göre de idari işlem niteliğinde olan görevden uzaklaştırma yetkisini bizzat kullanamayacakları öngörülmüştür. Fakat zaruret halinde bu yetkinin muhakkikler tarafından yetkili merciin (Bakan, Vali, Kaymakam) onayını almak suretiyle kullanılabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

7 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEKLİFİ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ Muhakkikliği Sayı :1 Konu : Ön İnceleme …/…/2014 VALİLİK MAKAMINA (İl İdare Kurulu Müdürlüğü) ANKARA İlgi : Makamınızın …/…/2014 tarihli ve … sayılı Olur’ları. İlgi emir gereğince, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön inceleme devam etmekte olup, nın, nedenlerden dolayı ön incelemenin selametle yürütülmesini sağlamak bakımından görevi başında bulunmasının sakıncalı olduğu kanaatine varılmıştır. Adı geçenin, 4483 sayılı Kanunun 6 ncı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 ve 138 inci maddeleri uyarınca, görevinden uzaklaştırılmasını takdir ve tensiplerine arz ederim.  …………… Ön İncelemeci İl Müdür Yardımcısı

8 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Ön İnceleme ile görevlendirilenlerin CMK hükümlerine göre yetkileri: Yeminli zabıt katibi görevlendirme. Muhbir-Müştekinin çağrılarak açıklayıcı beyanının alınması. Konu ile ilgili belge ve dosya vb. delillerin toplanması ve incelenmesi. Tanığın çağrılması ve ifadesinin alınması. Bilirkişi atamak. Keşif talep etmek. Zabıt (Müsadere-El koyma) yapmak. Arama yapmak. İstiktap (Karşılaştırma) yapmak. İstinabe yoluyla soruşturma (ön inceleme) yaptırmak. Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesi, celpname ile davet etmek ve ihzar müzekkeresi çıkarmak. Hakkında ön inceleme yapılan memurun tutuklanmasını talep etmek.

9 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Yeminli zabıt katibi görevlendirme: Yeminli katip bulundurulması zorunlu olmamakla birlikte, bu hususun ön incelemeci tarafından konunun önemine binaen değerlendirilmesi uygun olacaktır. Yeminli katip görevlendirildiği takdirde de, bir tutanakla yemin verildiğinin tevsik edilmesi gerekmektedir. Muhbir-Müştekinin çağrılarak açıklayıcı beyanının alınması: Ön incelemeye başlandığı ilk aşamada, öncelikle konuyla ilgili muhbir, müşteki veya şikâyetçi varsa, incelemeye esas dilekçeleri kendilerine gösterilerek, dilekçenin ve dilekçedeki imzanın kendisine ait olup olmadığının sorulması, incelemeye açıklık getirmesi bakımından faydalı olacaktır. Konu ile ilgili belge ve dosya vb. delillerin toplanması ve incelenmesi: Muhakkik tarafından, ön incelemeye başladıktan sonra, müşteki veya şikâyetçinin açıklayıcı beyanında ileri sürülen iddialara esas veya bu iddiaları aydınlatacak, tüm kanıt, kayıt ve belgeler incelemeye alınmalı ve bunlar gerektiğinde bir tutanağa bağlamalıdır. Uygulamada bunun için İnceleme ve Tespit Tutanağı düzenlenmektedir. Ancak, kayıt ve belgelerin aslı yada tasdikli suretleri dosyaya konulacaksa, İnceleme ve Tespit tutanağına gerek olmayabilir.

10 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Tanığın çağrılması ve ifadesinin alınması: Ön İnceleme sırasında muhakkikin, olay hakkında bilgisi olan şahısları dinlemesi gerekir. Tanık ön incelemenin her safhasında, hüviyeti hakkında sorulan sorulara doğru cevap vermeye mecburdur. Aynı zamanda, doğru beyanda bulunmaya, yani yalan söylememeğe, hakikati bildirmeğe ve bildirdiklerini gizlememeğe mecburdur. Bu mecburiyetin müeyyidesi cezadır. Zira tanığın yalan söylemesi, hakikati inkâr etmesi veya bildiklerini az veya çok gizlemesi suçtur. Tanığın celpname ile çağrılması asıldır. Acele hallerde şifahen çağrılması da mümkündür. Tanıklık kanuni ve zorunlu bir görev olup, usulüne göre çağrılan tanığın soruşturmacının huzuruna gelmesi mecburidir. Tanığın gelmemesi veya geçerli bir özür göstermemesi halinde, CMK’nun 46 ncı maddesi gereğince zorla getirttirilir. Gelmeyen veya geçerli bir özür ileri süremeyen tanığın zorla getirtilmesi için zorla getirmeye ilişkin, soruşturmacı tarafından bir belge düzenlenir ve icrası için emniyet makamlarına gönderilir. CMK’nun 154 üncü maddesi hükmü gereğince emniyet görevlileri bu emri yerine getirmek zorundadırlar.

11 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Bilirkişi atamak: Bilirkişi; kendilerinin yada üçüncü şahısların vakıf oldukları hadiseler hakkında ihtisasları sebebiyle netice çıkaracak olan kimselerdir. Bilirkişi şahit olmadığından olay hakkında bilgi sahibi değildir. Onun teknik bilgisi, delil muhtevasının öğrenilmesi ve tecrübe kaidesinin bulunması bakımındandır.

12 BİLİRKİŞİ TALEBİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ Muhakkikliği Sayı :1
Konu : Bilirkişi …/…/2014 VALİLİK MAKAMINA ANKARA İlgi : Makamınızın …/…/2014 tarihli ve … sayılı Olur’ları. İlgi emir gereğince, tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede, bilirkişi kanaatine başvurulması gereği hasıl olduğundan, konularında teknik ve fenni kanaat belirtebilecek görevlerinde bulunan adet elamanın C.M.K. hükümlerine göre bilirkişi olarak görevlendirilmek üzere adlarının bildirilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim. …………… Ön İncelemeci İl Müdür Yardımcısı

13 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Keşif Talep Etmek: Keşif, kanunda tanımlanmıştır. Hakimin beş hissi vasıtasıyla yapmış olduğu tetkiktir. Keşif hakim kararı ile olmaktadır. Gecikmede sakınca olan durumlarda Cumhuriyet Savcısının da keşif yapmasına CMK’nun 78 inci maddesine göre izin verilmiştir. Keşif, suçun nasıl işlendiğini, işlendiği yerin ve eşyanın durumunu, suçun iz ve eserlerini tespit için yapılan bir işlemdir. Bu durumda keşfin konusunun yer, taşınabilir veya taşınmaz eşya yahut şahıslar olduğu sonucuna varılmaktadır. Keşfin, ön inceleme sırasında zorunlu olması halinde yetkinin asıl sahipleri olan Cumhuriyet Savcılıkları kanalıyla yaptırılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir

14 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Zabıt (Müsadere-El koyma) yapmak: El koyma işlemi; ön inceleme sırasında bir kimsenin elinde bulunan eşyanın onun rızasına bakılmaksızın yetkili makamlarca saklama ve güven altına alınması işlemidir. Esas itibariyle, bir eşyanın zaptına karar vermek yetkisi hakime ait olmakla birlikte, ön incelemeci, Cumhuriyet Savcısının yetkisini kullandığına göre, ancak gecikmesinde sakınca ve zarar bulunan hallerde yargıç kararı olmaksızın da zapta karar verebilir. Suç delili olan defter, dosya ve belgelere el konulabilir. İlgili kurumlardan suç delili olan belge ve kayıtlar istenebilir. El koyma yetkisi uygulamada ön incelemeciler tarafından direk olarak pek fazla kullanılmamaktadır. Böyle bir durumda, el koyma işleminin, yetkinin asıl sahipleri olan hakimlere müracaat edilerek icrası uygun olacaktır.

15 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Arama talep etmek: Arama, suç işlendiğinden şüphe edilen bir kişinin yakalanması için onun bulunması imkanı olan yerlerde veya delillere el koymak için konutta ve üst başta yapılan bir işlemdir. Arama yetkisinin, asıl sahibi olan hakimden talep edilerek icra edilmesi yerinde olacaktır.

16 ARAMA TALEBİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ Muhakkikliği Sayı :1
Konu : Arama talebi …/…/2014 CUMHURİYET SAVCILIĞINA nın gün ve sayılı emirleri gereğince, 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede suç konusu bir kısım evrakın/eşyanın yok edilmesi ihtimaline karşın, muhbir-tanıklarca suç evrakı bulunduğu öne sürülen aşağıda kimlik ve adresleri olan kişilerin evlerinde/işyerlerinde arama/zabıt kararı istihsaline başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur. Buna ilişkin soruşturma dosyası örneği ilişikte sunulmuştur. Sulh Ceza Hakiminden zabıt ve arama kararı istihsaline delaletleriniz ile soruşturma dosyasının, işin bitiminde iadesini arz ederim/iadesi talebiyle müzekkeredir. …………… Ön İncelemeci İl Müdür Yardımcısı Arama/Zabıt yapılacak kişilerin ve Yerlerin açıklanması:

17 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
İstikrap (Karşılaştırma) talep etmek: Karşılaştırma, suçla ilgili parmak izi, el yazısı, imza yada mührün kime ait olduğunu tespit etmek, belgenin doğruluğunu veya sahteliğini araştırmak yahut failini bulmak için yapılır. Gerçeğin ortaya çıkarılması bu yolla sağlanır. Böylece suç delillerinden olan belge ve yazının sanıkla ilgisi tespit olunmaya çalışılır. Hakkında ön inceleme yapılacak personelin ve suç ortakları ile dinlenecek tanıkların, çeşitli nedenlerle ön inceleme yapıldığı yerde bulunmamaları halinde istinabe yoluyla soruşturma-ön inceleme yapılır. İstinabede, sorulacak sorular önceden tespit edilerek, bir listeye madde madde yazılır. Liste muhakkikin resmi mühürü ile mühürlenip imzalandıktan sonra ayrıca bir ön yazıya bağlanarak, bu hususta yetkili olan ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi gerekmektedir. Aslında yasa bu yetkiyi sadece C.Savcılarına vermişse de, uygulamada istinabe ile soruşturma yapılması hususunda, muhakkikler (ön incelemeci) tarafından, C.Savcısı dışındaki görevlilere de (incelemeyi yapacak kişinin sanıkla aynı derecede veya üstü bir derecede olması da dikkate alınarak) müracaat edilerek, kendileri vekil tayin edilmek suretiyle işlem yapılabilmektedir.

18 İSTİNABE TALEBİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ Muhakkikliği Sayı :1
Konu : İstinabe …/…/2014 Sayın: (İstinabe C.Savcılığından talep edilebileceği gibi, soruşturmaya uygun bir görevliden de istenebilir) 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede, tanık olarak beyanına başvurulması gereken aşağıda kimliği yazılı kişinin C.M.K.’nun 63,216,226,282,337 sayılı maddeleri gereğince, ilişikte gönderilen örnekte belirtilen konularda (tanık ise yemin yaptırılarak) yeminli katip kullanılarak (isteğe bağlı) istinabe yoluyla alınacak beyanının, 3 nüsha olarak aşağıdaki adresime gönderilmesini rica ederim. …………… Ön İncelemeci İl Müdür Yardımcısı Beyanına başvurulacak kişinin Kimliği ve açık adresi:

19 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesi, celpname ile davet etmek ve ihzar müzekkeresi çıkarmak: Bir memur ve kamu görevlisi hakkında, 4483 sayılı yasada belirtilen yetkililerce ön inceleme yapıldığında, hakkında ön incele yapılan kişilerin ifadesinin alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Hakkında ön inceleme yapılanların ifadesi alınmadan düzenlenen ön inceleme raporları itiraz halinde yetkili idari mahkemelerden eksiklik nedeniyle dönmektedir. Bu nedenle ifadelerin alınması zorunluluk taşımaktadır. a) Celpname ile davet etmek; Buna göre; sanık hakkında düzenlenecek celpnamede; sanığın, kimliği, işi, yaşı, ikametgahı, hangi gün ve saatte nereye geleceği, sanık sıfatıyla çağrıldığı ve suçu ile gelmediği takdirde zorla getirileceği, yani ihzar müzekkeresi çıkaracağı gibi hususların yer alması gerekmektedir. Hakkında ön inceleme yapılanın davet edilmesine rağmen gelmemesi durumunda gerekli tutanak düzenlenir.

20 İFADEYE DAVET T.C. ANKARA VALİLİĞİ Muhakkikliği Sayı :1
Konu : İfade …/…/2014 Sayın; nın gün ve sayılı emirleri gereğince, tarafımdan 4483 Sayalı Kanun hükümlerine göre yapılmakta olan ön incelemede tanık olarak (hakkında ön inceleme yapılanlar için ifade) ifadenize başvurulması gerekmektedir. günü, saat.....da tarafımı soruşturma için tahsis edilen hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde hakkınızda C.M.K.’ nun (tanıklar için) 46 ncı/ (hakkında ön inceleme yapılanlar için 132.ncı maddesi, hükmünün uygulanarak ifade için zorla getirttirileceğiniz, bilgilerinize rica olunur/tebliğ olunur. …………… Ön İncelemeci İl Müdür Yardımcısı Beyanına başvurulacak kişinin Kimliği ve açık adresi:

21 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
b) İhzar müzekkeresi çıkarmak: İhzar; usulüne göre celpname ile çağrılan sanığın uygun bir özüre dayanmaksızın gelmemesi durumunda, kolluk gücü ile zorla getirilmesidir. İHZAR MÜZEKKERESİNE İLİŞKİN KARAR ÖRNEĞİ KARAR NO : KARAR TARİHİ : nın, .....gün ve sayılı emirleri gereğince 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre tarafımdan yapılmakta olan ön incelemede tanık olarak ifadesine başvurulması gereken ye, yapılan tebligata rağmen çağrıya icabet etmediği anlaşılmakla, hakkında C.M.K. ’nun 46.ncı (hakkında ön inceleme yapılanlar için 132 ve 133.maddeler) maddesi hükmünün uygulanmasına ve gün ve saatte tarafıma tahsis edilen de bulundurulmasına karar verildi.

22 İHZAR MÜZEKKERESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ Muhakkikliği Sayı :1
Konu : İhzar müzekkeresi …/…/2014 EMNİYET ’NE Tarafımdan 4483 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmakta olan ön incelemede, tanık olarak ifadesine başvurulması gereken, ancak kendisine yapılan duyuruya rağmen çağrıya icabet etmeyen ve aşağıda kimliği ile adresi yazılı kişinin ilişikte belirtilen karar gereğince zorla getirttirilmesine karar verilmiştir. Anılan kişinin kararda belirtilen gün ve saatte tarafıma tahsis edilen de, C.M.K’nun 46 ve 154 üncü maddeleri hükümleri gereğince hazır bulundurulmasını rica ederim. …………… Ön İncelemeci İl Müdür Yardımcısı Beyanına başvurulacak kişinin Kimliği ve açık adresi:

23 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
c) İfade/Sorgu ve savunma alınması: Hakkında ön inceleme yapılanın sorgusunda; kimliği tespit edildikten sonra, kendisine isnat edilen suç anlatılır. Müdafi tayin hakkı bulunduğu ve isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylenir. Kendisi aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek imkanı verilir. Şahsi halleri hakkında bilgi alınır. Daha sonra, sorgu bir tutanakla tespit edilir ve bu tutanakta; sorgu işleminin yapıldığı yer ve tarih, sorguya çekilen kişinin açık kimliği ve hazır bulunan müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı, imzadan çekinme halinde bunun nedenleri yer alır.

24 ÖN İNCELEMECİLERİN YETKİLERİ
Hakkında ön inceleme yapılan memurun tutuklanmasını talep etmek: Tutuklamaya karar verme yetkisi Anayasa ve C.M.K.’nun 104.maddesine göre hakime ait olmakla birlikte, ön incelemecilerde, Cumhuriyet Savcılarının yetkilerinden hareketle, hakkında ön inceleme yapılan memur ve kamu görevlilerinin tutuklanmasını sulh ceza hakiminden talep edebilirler. Hakim bu talebi ret yada kabul eder.

25 ÖN İNCELEME RAPORU 4483 sayılı Kanun hükümlerine (7.madde) göre ön incelemeci tarafından, azami 30+15=45 gün içerisinde yapılacak inceleme sonucu ön inceleme raporu düzenlenerek, yetkili mercilere (Valilik, Kaymakamlık) intikal ettirilir. Raporun sonuç kısmında ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi yada verilmemesi yönünde teklifler getirilir. Yetkili merciler ek süreyle birlikte 45 günlük süre içerisinde, soruşturma izni verilmesi yada verilmemesi yönünde karar verir.

26 ÖN İNCELEME RAPORU T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖN İNCELEME RAPORU
Muhakkikliği Sayı : 1 Konu : …..Müdürlüğü …/…/2014 ÖN İNCELEME RAPORU I- ÖN İNCELEME EMRİ: Makamın … gün ve …sayılı olurları ve … gün ve… sayılı görev emirleri gereğince bu Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir (Ek../..-..) II- İDDİA: Bu bölüme, kamu hukuku, muhbir veya müştekiden gelen ve ön inceleme konusu olan iddia/iddialar yazılmalıdır. III- MUHBİR VE MÜŞTEKİ: Bu bölüme, varsa muhbir ya da müştekilerin kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır. IV- OLAY YERİ VE TARİHİ: Bu bölüme, ön inceleme konusu eylemin işlendiği yer ve tarih yazılmalı, eylemin işlendiği tarih net olarak belirli ise bu tarih, değilse ay veya yıl şeklinde yazılmalıdır.

27 ÖN İNCELEME RAPORU V-ÖĞRENME TARİHİ:
Bu bölüme hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılacaktır. VI- HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR: Bu bölüme haklarında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri ve soruşturmaya konu fiillerinin işleniş tarihleri itibariyle görev ve unvanları yazılacaktır. VII- ÖN İNCELEME KONUSU/KONULARI Bu bölüme, iddialar esas alınmak suretiyle görev emrinde yer alan ön inceleme konuları yazılmalıdır. 1. KONU : Bu bölüme, iddia esas alınmak suretiyle görev emrinde yer alan ön inceleme konusu yazılmalıdır. A-Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar: Bu bölüme, birinci konu ile ilgili hakkında ön inceleme yapılanların adı ve soyadı ile suç tarihi itibarıyla görev unvanları yazılmalıdır. B-Kayıt ve Belgeler: Bu bölüme, birinci konu ile ilgili yapılan ön inceleme sonucu elde edilen bilgi, belge, bilirkişi raporları, adli tıp raporları vs. yazılmalıdır (Ek:../..-..). C-Ön İnceleme Konusu İle İlgili İfadeler: Birinci konu ile ilgili alınan ifadeler veya ifade özetleri yazılmalıdır (Ek:../..-..). D- Değerlendirme: Bu bölüme, birinci konu ile ilgili ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle tahlili yazılmalıdır. E- Sonuç: Bu bölüme, birinci konu ile ilgili “Değerlendirme” bölümüne dayanarak varılan kanaat kısa, öz ve anlaşılır bir biçimde yazılmalıdır.

28 ÖN İNCELEME RAPORU … iddiası ile ilgili olarak yapılan ön inceleme sonucunda; …. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince “Soruşturma izni verilmesi/verilmemesi” gerektiği, Kanaat ve sonucuna varılmıştır. VIII-GENEL SONUÇ: Her bir konunun sonucu ayrı ayrı yazılmalıdır. Tarafımca düzenlenen bu Ön İnceleme Raporunun bir örneği eksiz, bir örneği ise dizi pusulasına bağlı ekleriyle birlikte, (2) örnek olarak Ankara Valiliğine sunulmuştur. …………. Muhakkik

29 RAPOR SUNUM YAZISI ÖRNEĞİ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ Muhakkikliği Sayı : 1 Konu : …..Müdürlüğü …/…/2014 VALİLİK MAKAMINA İlgi: …/…/2014 tarihli ve …. sayılı emirleriniz. İlgi emirleriniz gereğince; ………….. Müdürlüğünde yapılan ön inceleme sonucunda tarafımdan düzenlenen …/…/2014 tarihli ve …. sayılı Ön İnceleme Raporu iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. Arz ederim.   ………………… İl Müdür Yardımcısı Ek: 2 Dosya

30 GÜRDAL GÜMÜŞ - K.GÜRSOY SÜLEK
DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜRLER GÜRDAL GÜMÜŞ - K.GÜRSOY SÜLEK Başdenetçi Denetçi


"DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları