Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ"— Sunum transkripti:

1 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ

2 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunun tarihi itibari ile tüm yurtta uygulanmaya başlaması ile çalışan denetçi sayısında meydana gelen artışa bağlı olarak, vize işlemi sırasında istenen belgelerin temini ve bu belgelerin Bakanlığımıza intikal ettirilmesi ile belgenin vize edilmesinden sonra ilgilisine teslim edilmesi sürecindeki zaman kayıplarının önüne geçilmesi amacı ile tarihi itibari ile Denetçi Belgesi Vize İşlemleri İl Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir.

3 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
VİZE İŞLEMİ HANGİ İLDE YAPILACAK ? Denetçiler, belgelerinin vize işlemi için, Yapı Denetim Sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinin yer aldığı Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.

4 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
HANGİ BELGELER İSTENECEK? Başvuru dilekçesi Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Gerek belge sahibinin yapılan işlemden haberdar olması, gerekse belgenin usulsüz kullanımının önüne geçilmesi amacı ile özellikle Yapı Denetim Kuruluşlarının, bünyelerinde çalıştırdıkları denetçilere ait Denetçi Belgelerinin vize edilmesine dair müracaatları kabul edilmeyecektir.

5 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
Bakanlığımızca verilmiş Denetçi Belgesi’nin aslı, başvuru dilekçesi ekinde sunulmuş olmalıdır. Denetçi Belgesi’nin silinti, kazıntı gibi dış etkenler nedeni ile tahribata uğradığı, üzerindeki bilgi ve imzalar okunamayacak durumda olduğu tespit edilmesi halinde, vize işlemine müteakip, denetçi belgesi, yeniden düzenlenmek üzere, vize evrakları ile birlikte Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

6 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
Denetçi Belgesi arka yüzünün belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Denetçinin imzası bulunmayan belgeler, teslim edilmeden önce, bizzat belge sahibinin bu bölümü imzalaması sağlanacaktır. Bu amaçla, arka yüzünde imza bulunmayan denetçi belgesinin vize işlemine müteakip bizzat denetçinin kendisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler vekaletname ile bir başkasına teslim edilmeyecektir.

7

8 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesinin 3. fıkrasının b bendi gereği, denetçi belgesi alma koşulları sırasında da istenen bu belgenin, vize işlemlerinde bu belgenin güncellenmesi gerekmektedir. Söz konusu sağlık raporu, rapor düzenleme yetkisine sahip her türlü sağlık kuruluşunda düzenlenebilir. Raporu düzenleyen kuruluşça, protokol tarihi ve sayısı verilmiş, raporu imzalayan doktor adı, soyadı ve sicil numarası belirtilmiş olmalıdır.

9 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu Müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içersinde düzenlenmiş olmalıdır. Rapor içeriğinde “Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını” belirten ifadelere yer verilmiş olmalıdır. Bu ibarenin sonradan doktor tarafından elle yazılması halinde, bu bölümde ilgili doktorun tashihat parafı ve kaşesi aranacaktır.

10

11 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
Adli Sicil Beyanı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesinin 3. fıkrasının e bendi gereği, denetçi belgesi alma koşulları sırasında da istenen bu belgenin, vize işlemlerinde bu belgenin güncellenmesi gerekmektedir. Merkez Yapı Denetim Komisyonu web sayfasında “Kütüphane/Standart Formlar” bölümünde yer alan formata uygun adli sicil beyanın, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Sunulan beyanlar, vize işleminin yapılmasına müteakip İl Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılıklarından yazılı olarak teyit edilecektir. Aykırı beyanda bulunuldukları tespit edilen denetçilerin bilgi ve belgeleri, gerekli işlemleri yürütmek üzere Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

12 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
Adli Sicil Beyanı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinde, adli sicil kaydı ile ilgili olarak “affa uğramış olsa bile” ifadesine yer verilmiş olduğundan, adli sicil kayıtlarında, arşiv kayıtlarının da sorgulanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, beyan yerine Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınmış adli sicil kaydının sunulmuş olması halinde, Adli sicil kaydının, müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içersinde alınmış ve adı soyadı, doğum tarihi ile birlikte konusunun “Resmi Kurum” ibareli olarak sorgulanmış olması gerekmektedir. (Ancak bu konu başlığında yapılan sorgulamada arşiv kayıtları görülebilmektedir. ) Adli sicil beyanları için sonradan, Cumhuriyet Başsavcılıklarından yapılacak teyitlerde bu hususlara dikkat edilecektir. Yapılan teyitlerde Yönetmelikte belirtilen suçlardan hüküm giymiş olduğu anlaşılan denetçinin mevcut bilgi ve belgeleri, işlem yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.

13

14 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
İlgili meslek odası kayıt belgesi Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi gereği, denetçi belgesi alma koşulları sırasında da istenen bu belgenin, vize işlemlerinde bu belgenin güncellenmesi gerekmektedir. Müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içersinde düzenlenmiş olmalıdır. Belge aslının başvuru dilekçesi ekinde sunulmuş olması gerekmekte olup, temsilciliklerin şubelerden faks yolu ile aldıkları belgelerde, faks nüshasının yetkili temsilcinin adı soyadı ve unvanı belirtilmek sureti ile imzalamış olması gerekmektedir. DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ

15 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
Banka Dekontu Halkbankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı, 101 nolu ücret koduna yatırılmış ve ilgili denetçi adına düzenlenmiş, 54 TL tutarındaki vize işlemi banka dekont aslı kabul edilecektir. Dekont üzerinde ilgili denetinin adının yazılmış olmasına dikkat edilmelidir. EFT, Bankamatik veya havale dekontları kabul edilmeyecektir. Vize ücretleri ile diğer işlemler için alınan bedeller, her yıl Ocak ayında, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yayımlanan Birim Fiyat Listelerinde güncellenmektedir. DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ

16

17

18 DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ
Vize Kaşesi Tüm belgeleri uygun olan denetçinin belgesi üzerinde uygun bir alana, önceden hazırlanmış vize kaşesi basılarak Onay’a sunulur. İl Yapı Denetim Komisyon Başkanı yoksa yedek Başkan Üye tarafından o günün tarihi atılarak imzalanır ve isim kaşesi basılır. Bu bölüme Müdürlük mührü basılarak belge üzerindeki vize işlemi tamamlanır. Belge üzerindeki vize işleminin tamamlanmasına müteakip, vize tarihi YDS üzerinde güncellenerek vize müracaatı sonuçlandırılır. Vize edilmiş belgenin ilgilisine teslim edilmesi aşamasında, belge fotokopisi üzerine, ilgilinin kendi el yazısı ile “Belge aslını elden teslim aldım” ibaresi ile adı soyadı ve tarih yazarak imzalaması gerekmektedir. Vize edilmiş belge fotokopisi ile birlikte denetçi tarafından sunulan diğer belgeler Müdürlük arşivinde muhafaza edilir. DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ

19


"DENETÇİ BELGESİ VİZE İŞLEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları