Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL Mayıs -2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL Mayıs -2009."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL Mayıs -2009

2 “ÖN İNCELEME” VE “DİSİPLİN SORUŞTURMASI” RAPORLARINDA DÜZENLENECEK TUTANAKLAR
Mülkiye Başmüfettişi

3 Tutanaklar a) 657 sayılı DMK’nu hükümlerine göre yapılan “disiplin soruşturması” görevlerde, düzenlenecek tutanaklara ilişkin herhangibir yasal düzenleme bulunmamaktadır. b) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan “ön inceleme” görevlerde ise, Kanunun 6 ncı maddesinde, “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde CMK’na göre işlem yapılabilir.” hükmü bulunduğu, 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, CMK’nun “soruşturma evresine” ilişkin hükümlerinin dikkate alınacağı anlaşılmaktadır. 5271 sayılı CMK’da “Tutanaklar” ile ilgili hükümlere; “Soruşturma” başlıklı ikinci kitabının “soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması” başlıklı 169 uncu maddesinde yer verilmiştir.

4 Tutanaklar Bu maddeye göre;
(1) Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hakimin yanında zabıt katibi bulunur. Acele hallerde, yemin verdirilmek koşuluyla bir başka kişi yazman olarak görevlendirilebilir. (2) Her soruşturma işleminin tutanağa bağlanır. Tutanak, adli kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hakimi ile hazır bulunan zabıt katibi tarafından imza edilir. (3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasının yer verilir. (4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir. (5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okunmaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. (6) İmzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa geçirilir.

5 “İhbar/Şikayetçi” İfade Tutanağı
İFADE TUTANAĞI ADI SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : MEDENİ HALİ : NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : TAHSİLİ : İŞİ : İKAMET ADRESİ : Yukarıda açık kimliği yazılı ....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek ihbar/şikayetçi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, konu anlatıldı ve soruldu. Alınan ifadesinde; ---- Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ... İfadeyi Alan İfadeyi Sahibi İfadeyi Yazan

6 “Yeminli Tanık” İfade Tutanağı
İFADE TUTANAĞI ADI SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : MEDENİ HALİ : NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : TAHSİLİ : İŞİ/GÖREVİ : İKAMET ADRESİ : Yukarıda açık kimliği yazılı ....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, tanıklık yapmasına engel halinin bulunmadığını beyan etmesi üzerine usulüne uygun yemini yaptırıldı, konu anlatıldı ve soruldu. Alınan ifadesinde; ---- Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan yeminli ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ... İfadeyi Alan İfadeyi Sahibi İfadeyi Yazan

7 “Yeminsiz Tanık” İfade Tutanağı
İFADE TUTANAĞI ADI SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : MEDENİ HALİ : NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : TAHSİLİ : İŞİ/GÖREVİ : İKAMET ADRESİ : Yukarıda açık kimliği yazılı ....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, tanıklık yapmasına engel halinin bulunmadığını beyan etmesi üzerine yeminsiz olarak ifadesine başvurulmak üzere konu anlatıldı ve soruldu. Alınan ifadesinde; ---- Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ... İfadeyi Alan İfadeyi Sahibi İfadeyi Yazan

8 Hakkında Ön İnceleme Yapılanın “Sözlü İfade” Tutanağı
İFADE TUTANAĞI ADI SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : MEDENİ HALİ : NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : TAHSİLİ : GÖREVİ : İKAMET ADRESİ : Yukarıda açık kimliği yazılı ....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek hakkında ön inceleme yapılan sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, 5271 sayılı CMK’nun 147 nci maddesinde yazılı hak ve yükümlülükleri ile ifadesi sırasında müdafi bulundurabileceği açıklandı, konu anlatıldı ve soruldu. Alınan ifadesinde; ---- Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. ... İfadeyi Alan İfadeyi Sahibi İfadeyi Yazan

9 Hakkında Ön İnceleme Yapılandan “Yazılı İfade” İstem Yazısı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu : Sayın: İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; 1-... 2-.... İddialarına ilişkin olarak yazılı ifadenizi 5271 sayılı CMK’nun 147 nci maddesinde yazılı hak ve hükümlülükler ile bir avukatın hukuki yardımından yararlanabileceğiniz hususu göz önünde tutularak en geç .... gününe kadar aşağıda yazılı adresime gönderilmesini, aksi halde yazılı ifade vermemiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim. Ön İnceleme Görevlisi ADRES:

10 “Yazılı İfade” İstem Yazısı Tebliği
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu : VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; Yazılı ifade istemime ilişkin kapalı zarfın açılmaksızın, hakkında ön inceleme yapılan ....’e tebliğ edilerek teslim edilmesini ve ilişikteki “teslim-tesellüm belgesinin” eksiksiz doldurularak aşağıdaki adrese iadesini arz/rica ederim. Ön İnceleme Görevlisi EKİ: (...) adet Kapalı Zarf ve Teslim-Tesellüm Belgesi ADRES:

11 Teslim-Tesellüm Belgesi Tutanağı
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ... tarafından adıma gönderilen ... gün ve ... sayılı yazıyı kapalı zarf içinde teslim alarak tebellüğ ettim. TESLİM EDEN TESLİM TARİHİ TESLİM ALAN Adı Soyadı Adı Soyadı Görevi Görevi İmzası İmzası

12 “İstinabe Usulü” İfade Tutanağı
İFADE TUTANAĞI ADI SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : MEDENİ HALİ : NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER : TAHSİLİ : GÖREVİ : İKAMET ADRESİ : Yukarıda açık kimliği yazılı....., ....Valiliğinde tarafımıza tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek istinabe suretiyle (ihbarcı)(şikayetçi)(tanık) sıfatıyla ifadesine başvurulacağı kendisine açıklandı, konu anlatıldı ve soruldu. Soru 1-. Alınan İfadesinde, .... Soru 2-. Alınan ifadesinde; Başka bir diyeceği olmadığını beyan ederek alınan ifadesini okudu, tam ve doğru yazıldığını belirtmesi üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. .... İfadeyi Alan İfadeyi Sahibi İfadeyi Yazan

13 “İstinabe Usulü” İfade Alınması Yazısı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu : GİZLİ VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; Görevlendirilecek bir personel aracılığıyla ... Müdürülüğünde görevli ... isimli personelin (...adresinde ikamet eden ... isimli kişinin) ekli istinabe tutanağına göre ihbarcı/şikayetçi/tanık sıfatıyla ifadesinin alınarak en geç ... tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmesini arz/rica ederim. Ön İnceleme Görevlisi EKİ: (...) adet Kapalı Zarf ve Teslim-Tesellüm Belgesi ADRES:

14 Yeminli Katip Atama ve Yemin Tutanağı
YEMİNLİ KATİP ATAMA VE YEMİN TUTANAĞI İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve ... görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; Yeminli katip olarak görevlendirilmek üzere bilgisayar kullanımını bilen, güvenilirliği ve ketumiyeti denenmiş bir personelin Valilik/Kaymakamlık Makamından talep edilmesi üzerine gönderilen ... isimli memur, ... Valiliğinde tarafıma tahsis edilen çalışma odasına alınarak CMK hükümlerine göre yeminli katip olarak görevlendirileceği kendisine beyan edilmiş, yeminli katip özellikleri anlatılmış, engel bir halinin bulunmadığını beyan etmesi üzerine “...Yeminli katip olarak tarafıma yazmak üzere söylenenleri hiçbir şey katmadan ve çıkarmadan aynen yazacağıma ve görevle ilgili hiç kimseye bilgi vermeyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim...” şeklinde yemini yaptırılmak suretiyle yeminli katip olarak atanmış ve bu tutanak imza altına alınmıştır. ... Ön İnceleme Görevlisi Yeminli Katip

15 Cumhuriyet Başsavcılığı Aracılığıyla “Bilirkişi” Talep Yazısı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu : CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; 1-... 2-... Hususlarında özel ve teknik bilgi sahibi uzmanların bilirkişi olarak görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle, CMK’nun 64 üncü maddesine göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonunca hazırlanan listede yer alan iki bilirkişi isminin Müfettişliğime en geç ... tarihine kadar bildirilmesini arz ederim. Ön İnceleme Görevlisi

16 Komisyon Listesinde Yer Alan “Bilirkişilerin” Atanma Tutanağı
BİLİRKİŞİ ATAMA TUTANAĞI İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; Müfettişliğim talebi üzerine ... Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından düzenlenen listelerde yer alan bilirkişilerden isimleri bildirilen; 1-... 2-... Bilirkişiler, ... Valiliğinde Müfettişliğime tahsisli çalışma odasına davet edilerek yürütecekleri görev kendilerine anlatılmış, bilirkişi olarak görev yapmalarına engel bir halin bulunmadığının ifade edilmesi üzerine bilirkişi olarak atamaları yapılmıştır. Hususlarında hazırlayacakları bilirkişi raporlarını yazılı olarak en geç ... tarihine kadar Müfettişliğime teslim edeceklerini beyan etmeleri üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. .... Ön İnceleme Görevlisi Bilirkişi Bilirkişi Yeminli Katip

17 İdari Makamlardan “Bilirkişilik” İçin Personel Talep Yazısı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu : VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; 1-... 2-... Hususlarında özel ve teknik bilgi sahibi uzmanların bilirkişi olarak görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle, anılam konuların uzmanı olan iki personelin bilirkişi olarak görevlendirilmek üzere isimlerinin Müfettişliğime en geç ... tarihine kadar bilidirlmesini arz/rica ederim. Ön İnceleme Görevlisi

18 BİLİRKİŞİ ATAMA VE YEMİN TUTANAĞI
Komisyon Listesinde Yer Almayan “Bilirkişilerin” Atanma ve Yemin Tutanağı BİLİRKİŞİ ATAMA VE YEMİN TUTANAĞI İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; ... gerekçesine bağlı olarak İl Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan listeler dışından bilirkişi görevlendirmesi yapılması ihtiyacının ortaya çıkması üzerine Müfettişliğimin talebi üzerine Valilik Makamının ... gün ve ... sayılı yazısı ile bildirilen; 1-... 2-... İsimli görevliler, ... Valiliğinde Müfettişliğime tahsisli çalışma odasına davet edilerek yürütecekleri görev kendilerine anlatılmış, bilirkişi olarak görev yapmalarına engel bir halin bulunmadığının ifade edilmesi üzerine CMK’nun 64/5 maddesi uyarınca, “...Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim...” şeklinde yeminleri yaptırılmak suretiyle bilirkişi olarak atamaları yapılmıştır. Hususlarında hazırlayacakları bilirkişi raporlarını yazılı olarak en geç ... tarihine kadar Müfettişliğime teslim edeceklerini beyan etmeleri üzerine bu tutanak topluca imza altına alındı. .... Ön İnceleme Görevlisi Bilirkişi Bilirkişi Yeminli Katip

19 Bilirkişi Ücret Tespit Kararı
BİLİRKİŞİ ÜCRET TESPİT KARARI İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; Müfettişliğimce, ... tarihinde bilirkişi olarak görevlendirilen, 1-... 2-... İsimli personel, görevlerini tamamlayarak bilirkişi raporlarını Müfettişliğime teslim etmişlerdir. Adı geçenlere yürüttükleri görev nedeniyle CMK’nun 72 nci maddesi uyarınca, ... YTL bilirkişi ücreti ödenmesi kararlaştırılmıştır. ... Ön İnceleme Görevlisi

20 Bilirkişi Ücret Tespit Kararının Kuruma Gönderilmesi
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu : ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve ....sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; Müfettişliğimce, ... tarihinde bilirkişi olarak görevlendirilen, 1-... 2-... İsimli personel, görevlerini tamamlayarak bilirkişi raporlarını Müfettişliğime teslim etmişlerdir. Adı geçenlere yürüttükleri görev nedeniyle CMK’nun 72 nci maddesi uyarınca, ... YTL bilirkişi ücreti ödenmesi kararlaştırılmıştır. Belirlenen söz konusu bilirkişi ücretinin, bütçesinin ilgili bölümünden kendilerine ödenmesini arz ederim. Ön İnceleme Görevlisi

21 Bilgi ve Belge İstem Yazısı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu :Bilgi ve Belge İstemi. VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; 1-... 2-... 3-... Konularına ilişkin bilgi ve belgelerin, en geç ... tarihine kadar dizi pusulasına bağlı olarak aşağıdaki adresime gönderilmesini arz/rica ederim. Ön İnceleme Görevlisi

22 Tespit Tutanağı TESPİT TUTANAĞI İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; ... Müdürlüğüne ait kayıtlar üzerinde yapılan incelemede; Hususlarının tarafımızdan tespit edilmesi üzerine, bu tutanak topluca imza altına alınmıştır Ön İnceleme Görevlisi Hazır Bulunan Hazır Bulunan Yeminli Katip

23 “Farklı Bir Suç” Tespiti Halinde Yeni Ön İnceleme Onay Talebi
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu :Ön İnceleme Onayı (Teftiş Kurulu Başkanlığına) ANKARA İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme sırasında; 1-... 2-... 3-... Hususları tespit edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu eylemlerle ilgili olarak 4483 sayılı Kanuna göre ..., ..., ... isimli görevliler hakkında ön inceleme yapılabilmesi için gerekli onayın alınmasını takdirlerinize arz ederim. Ön İnceleme Görevlisi

24 (Teftiş Kurulu Başkanlığına)
Suça “Başka Görevlilerin” Katılması Halinde Ek Ön İnceleme Onayı Talebi T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu :Ön İnceleme Onayı (Teftiş Kurulu Başkanlığına) ANKARA İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme sırasında; İddia konusu eylemlere, ..., ..., ... isimli kamu görevlilerinin de katıldıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle, adı geçenler hakkında da 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilmesi için gerekli onayın verilmesini takdirlerinize arz ederim. Ön İnceleme Görevlisi

25 Görevden Uzaklaştırma
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu :Görevden Uzaklaştırma Sayın: İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; Yapılan ön inceleme sırasında; 1-... 2-... Hususları tespit edilmiştir. Bu nedenle, ön incelemenin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve tamamlanabilmesi amacıyla 657 sayılı DMK’nun 138 inci maddesi uyarınca, ... tarihinden itibaren Müfettişliğimce görevden uzaklaştırılmanız uygun görülmüştür. Bilgi edinilmesini rica ederim. Mülkiye Başmüfettişi

26 Görevden Uzaklaştırma Yazısının “Tebliği”
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu :Görevden Uzaklaştırma VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; ... Müdürlüğünde görevli ... isimli personel, Müfettişliğimce 657 sayılı DMK’nun 138 inci maddesi uyarınca ... tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Müfettişliğimin görevden uzaklaştırmaya ilişkin ... gün ve ... sayılı kapalı zarf içindeki yazısının kendisine tebliği ile eksiksiz olarak doldurulacak teslim ve tesellüm belgesinin Müfettişliğime gönderilmesini arz/rica ederim. Mülkiye Başmüfettişi EKİ: 1- Kapalı Zarf 2- Teslim ve Tesellüm Belgesi

27 Teslim ve Tesellüm Belgesi Tutanağı
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ... tarafından adıma gönderilen ... gün ve ... sayılı yazıyı kapalı zarfı teslim içinde teslim alarak tebellüğ ettim. TESLİM EDEN TESLİM TARİHİ TESLİM ALAN Adı soyadı Adı soyadı Görevi Görevi İmzası İmzası

28 Görevden Uzaklaştırma İşleminden “Mülki Makamlara” Bilgi Verme
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu :Görevden Uzaklaştırma VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; ... Müdürlüğünde görevli ... isimli personel, Müfettişliğimce 657 sayılı DMK’nun 138 inci maddesi uyarınca ... tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. . Mülkiye Başmüfettişi EKİ: Görevden Uzaklaştırma Yazısı

29 Görevden Uzaklaştırma İşleminden “Bakanlığa” Bilgi Verme
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı : Konu :Görevden Uzaklaştırma VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA ... İçişleri Bakanlık Makamının .... günlü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının .... gün ve .... sayılı görev emirleri uyarınca, tarafımdan yürütülmekte olan bir ön inceleme nedeniyle; ... Valiliği ... Müdürlüğünde görevli ... isimli personel, Müfettişliğimce 657 sayılı DMK’nun 138 inci maddesi uyarınca ... tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Buna ilişkin görevden uzaklaştırma yazısının bir örneği ilişikte sunulmuştur. Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. . Mülkiye Başmüfettişi EKİ: Görevden Uzaklaştırma Yazısı

30 Tutanaklar Tutanaklar, “delil” niteliğindeki belgelerdir. Bu nedenle;
Usulüne uygun olarak düzenlenmesine önem verilmelidir.

31 Görevi Kötüye Kullanma Md.257
(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan yada kişilere haksız kazanç sağlayan kamu görevlisi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan yada kişilere haksız kazanç sağlayan kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


"İSTANBUL Mayıs -2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları