Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İNCELEME/SORUŞTURMA TEKNİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İNCELEME/SORUŞTURMA TEKNİĞİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İNCELEME/SORUŞTURMA TEKNİĞİ Başmüfettiş Ömür İŞLER Müfettiş K.Gürsoy SÜLEK

2 İnceleme/Soruşturma Tekniği
Muhakkiklerin İnceleme/Soruşturma Sırasında Dikkat Etmesi Gerekli Kurallar Nelerdir?

3 İNCELEME/SORUŞTURMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İnceleme ve Soruşturma görevini ifa edebilmeleri için usule ve mevzuata uygun bir soruşturma emri (onay) bulunmalıdır. Soruşturma öncesi bir inceleme yapılmalı ve hakkında soruşturma yapılana isnat edilen fiilin hangi kanun maddesini ilgilendirdiği tespit edilmeye çalışılmalıdır. İsnat edilen fiilin, hakkında soruşturma yapılan tarafından nerede ve ne zaman işlendiği hususuna dikkat edilmelidir. Zira, izinli/raporlu veya mesai saatleri haricinde işlenen fiillere göre izlenecek durum değişiklik gösterecektir.

4 İNCELEME/SORUŞTURMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Hakkında soruşturma yapılan memura isnat edilen fiil, onun göreviyle ilgili olması hâlinde, memurun bu suçu işlemeye ehil veya yetkili bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir. Takibi şikâyete bağlı suçlarda yetkili mercilere usulüne göre verilmiş bir şikâyet dilekçesinin bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli; sözlü ihbar ve şikâyetler yazılı hale getirilmelidir. Şikâyet edilen suçun, zamanaşımına uğrayıp uğramadığına, çıkarılmış bulunan af kapsamına girip girmediğine, müştekinin şikâyetinden vazgeçip geçmediğine ya da suç isnat edilen kişinin ölüp ölmediğine bakmalıdır.

5 İNCELEME/SORUŞTURMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Soruşturma sırasında suç isnat edilen kişinin yeni suçlarına veya başkalarının suçlarına muttali olunması halinde yeni bir onay alınarak bu suçlar da soruşturma kapsamına alınmalı, suçun adli yönü varsa ilgili mercie veya Cumhuriyet Savcılığına durumu intikal ettirmelidir. Müşteki ya da muhbirin isim, adres ve ihbarlarının doğru olup olmadığına bakılmalıdır. İddialar konusunda daha önce soruşturma yapılıp yapılmadığına, yargı organlarınca verilmiş bir karar bulunup bulunmadığına, bu arada; uygulanmış bir disiplin cezası olup olmadığına dikkat edilmelidir. Raporlara eklenilmesi gerekli görülen belge asılları, aslına uygunluğunu belirten örneği veya fotokopisi yerine konulmadıkça alınmamalıdır. İnceleme konularına göre izlenecek yol ile hakkında soruşturma yapılana ve tanıklara sorulacak sorular önceden belirlenmelidir.

6 İnceleme/Soruşturma Tekniği
Muhakkiklerin Uymaları Gereken Kurallar Nelerdir?

7 Muhakkiklerin Uymaları Gereken Kurallar
İnceleme veya soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işleri açıklamamalı İnceledikleri defter, evrak ve kayıtlar üzerinde, görüldüğünü gösteren işaretler dışında şerh, ekleme ve düzeltme yapamamalı İnceleme ve soruşturma sırasında gizliliğe aykırı hareket etmemeli İnceleme ve soruşturma vesilesiyle vakıf oldukları bilgileri, yaptıkları soruşturma ve sonuçlarını, raporları verdikten sonra da yetkililer dışında kimseye açıklamamalı

8 Muhakkiklerin Uymaları Gereken Kurallar
İnceleme ve soruşturma ile ilgili kişi ya da kurum personelinin özel hizmet ve ikramlarını kabul etmemeli İnceleme ve soruşturma yaptığı personel ya da kişilerle borç-alacak, alışveriş, hediye kabul etme ilişkisine girememeli Sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamalı Bizzat incelemek zorunda oldukları belge ve işlemleri başkalarına inceletmemeli (bilirkişiler hariç), resmi evrak ve defterleri ait olduğu kurum dışına çıkarmamalı

9 Muhakkiklerin Uymaları Gereken Kurallar
İnceleme üzere alınmasını gerekli gördükleri evrak ve belgeleri, sorumlulardan bir tutanakla teslim almalı İnceleme ve soruşturmayı şahsileştirmekten kaçınmalı, kişilere değil icraata ya da suça dönük çalışmalı Muhakkik, görüş ve öneri makamı olduğundan iddialar ve kişilerle ilgili incitici sözcük ve kesin suçlamalardan kaçınmalı (savunma talebi dahil), yapılan inceleme sonucu edinilen bilgi, ulaşılan delil ve alınan ifadelerle sanık beyanlarından edinilen kanaat belirtilmeli

10 Muhakkiklerin Uymaları Gereken Kurallar
İnceleme ve soruşturma sırasında karşılaştıkları yanlışlık, eksiklik ve aksaklıkları, alınması gereken tedbirlerle birlikte ilgili makama bildirmeli Görevlendirildiği konu ile ilgili olarak, görevde kalmasında sakınca görülen sanık ya da sanıkları görevden uzaklaştırma konusunda yetkili makamlara öneri getirmeli İnceleme ve soruşturma yetkilerini mevzuatta belirtilen süre içersinde (süre belirtilmeyen hallerde, makul en kısa süre) bitirmeli ve hazırlayacağı raporları (genel anlamda) ilgili makama geciktirmeden sunmalı

11 Muhakkiklerin Uymaları Gereken Kurallar
Temsil sorumluluklarını dikkate alarak, kılık-kıyafet, hal, tavır, konuşma ve çalışmalarında örnek olacak şekilde davranmak, saygı ve güven kazanmalı (nazik olmalı, kaba ve kırıcı davranmamalıdır) İncelemesini veya soruşturmasını yaptığı personele, herhangi bir işin yapılması veya herhangi bir eylemde bulunulmaması hususunda emir vermemeli İnceleme veya soruşturma sırasında, mesleki yardım dışında personelin yaptığı işe karışmamalı

12 SORUŞTURMA YAPILMASI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde soruşturma yürütülmelidir.

13 Soruşturma Onay’ ının verilmesi
Disiplin soruşturmalarında izlenecek yol ve uygulanacak yönteme ilişkin özel bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte, muhakkikler kendilerine verilen; “disiplin yönünden soruşturulması”, veya “inceleme veya gerekiyorsa soruşturulmasına” şeklindeki emirler üzerine soruşturmaya başlarlar. 13

14 Muhakkik Görevlendirmesi Onay’ ı
T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sayı : ……… …/…/2011 Konu : Muhakkik Görevlendirilmesi VALİLİK MAKAMI’ NA Ahmet YENİYILDIZ Keçiören/ANKARA isim ve adresiyle yazılarak doğrudan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirilen tarihsiz şikâyet dilekçesi ekte sunulmuştur. Söz konusu dilekçede özetle; ………. Müdürlüğünde bakım altında bulunan çocuklara baskı yapılarak harçlıklarına Kuruluş Müdürü …… tarafından el konulduğu, çocukların personel tarafından şiddete maruz bırakıldıkları, hizmet alımı personeli arasında uygunsuz ilişkiler bulunduğu, grup sorumlularının çocuklarla yeterince ilgilenmedikleri, haksız yere hizmet alımı personelinin işine son verildiği iddia edilmektedir. Söz konusu dilekçedeki iddialarla ilgili olarak yapılacak inceleme veya gerekiyorsa disiplin soruşturmasına …………. İl Müdür Yardımcısı ………..’ nün Muhakkik olarak görevlendirilmesini tensiplerine arz ederim. Ek: 1 adet dilekçe ……………………… İl Müdürü …./…/2011 Uygun Görüşle Arz Ederim. …………….. Vali Yardımcısı O L U R …/…/2011 …………………… Vali

15 Muhakkik Görevlendirilme Yazısı Tebliği
T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sayı : ……… …/…/2011 Konu : Muhakkik Görevlendirilmesi ……………………. İl Müdür Yardımcısı Ankara Valiliğinin …/…/2011 tarih ve …. Sayılı Olur’ u ile eki bir dilekçe ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu Olur ekinde yer alan dilekçedeki iddialar ile ilgili olarak inceleme ve gerekiyorsa disiplin soruşturması üzere Kuruluş Müdürü ………. ‘ ün Muhakkik olarak görevlendirilmesi Valilik Olur’ u ile uygun görülmüş olup, konu ile ilgili soruşturmanın tarafınızdan yapılarak düzenlenecek raporun iki nüsha halinde Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim. …………… İl Müdürü Ek: 1 Onay Ve eki bir dilekçe

16 Soruşturma Planı Hazırlanması
Soruşturmacı öncelikle soruşturma konusunu dikkatli şekilde incelemeli, iddia konusunun hukuki çerçevesini belirlemek suretiyle bir “soruşturma planı” hazırlamalıdır. Ancak bu plan, durağan bir plan değil, soruşturma aşamasında ortaya çıkabilecek gelişmelere göre yenilenebilen bir plan olmalıdır.

17 Evrak İncelemesi, Delil Toplanması ve Değerlendirmesi
Resmi kayıtlardan rapora geçirilmesi gerekli görülen hususlar not edilmeli, önemli bulunan ve delil olarak rapora eklenmesi gerekli görülen kayıt, defter ve belgelerin ilgili kısımlarının onaylı örnekleri alınmalı, olayı veya iddiaları açıklığa kavuşturabilecek her türlü delilin eksiksiz toplanmasına, şikayetçi ya da itham edilenler tarafından incelenmesi istenilen kayıt ve belgelerden iddia konularıyla ilgili olanlarının incelenip değerlendirilmesine gereken özen gösterilmelidir. Çok fazla evrak ve yazışmanın bulunduğu hallerde, kırtasiyeciliğe yol açmamak amacıyla kurum görevlileri ile birlikte düzenlenecek ve imzalanacak bir tespit tutanağı ile belgelerin niteliği ve içerikleri özetlenmek suretiyle belge örnekleri alınmayabilir.

18 İfadelerin Alınması Şikayetçi veya Muhbirin dinlenmesi
Tanıkların dinlenmesi Hakkında soruşturma yapılan memurun dinlenmesi 18

19 Örnek İfade Tutanağı İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No : Baba Adı : D. Yeri ve Yılı : Medeni Durumu : Görevi : İkametgâh Adresi : Yukarıda açık kimliği kayıtlı ilgiliye, davet edildiği Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü odasında, konu hakkında bilgi verildikten ve tanıklığa engel bir hali olmadığı öğrenildikten sonra alınan tanık ifadesinde: Soruldu: (Bu kısma tanıktan öğrenilmesi gereken konu net ve bir şekilde sorulmalı ve soru yanlış anlamalara neden olmamalıdır. Diğer yandan sorulacak soru birden fazla ise dilekçedeki iddia sırasına göre sorular sorulmalıdır) Cevaben: (Bu kısma tanığın bilgisi net bir şekilde ve başka bir olayla ilgi kurulmadan, yani konunun dışına çıkılmayarak ve konu dağıtılmadan ifade tarzına uygun bir şekilde cevapları yazılacaktır) dedi. Başkaca bir bilgi, görgü ve duyumunun olmadığı ve söyleyeceğinin bulunmadığını beyan ederek, yazdırdığı ifadesinin doğru olduğunu okuyup, imzası ile tasdik etti. (tarih ve yer) (Adı Soyadı ve imzası) (Adı soyadı ve imzası) Muhakkik İfade Sahibi

20 Belge ve Bilgilerin Tamamlanması
Disiplin soruşturması sırasında gerek muhbir yada müşteki, hakkında disiplin soruşturması yapılanlar ve tanıkları ifadeleri ile ve gerekse ortaya çıkan yeni durumlar karşısından bilgi ve belge tamamlanmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu hallerde, eksik bilgi ve belge tamamlanarak dosya ikmal edilmelidir.

21 Sonuç Çıkarma Soruşturma konusu fiil ve durumların yasal unsurlarının açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi, Hakkında soruşturma yapılanın/şüphelinin/sanığın lehindeki ve aleyhindeki bütün kanıtların toplanması, gösterilmesi ve değerlendirilmesi, Sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntı ve açıklamalara girilerek kusurun, esas kanıt ve bulguların ikinci plana düşürülmemesi, Raporun bütün soruşturma konularını kapsayacak şekilde doğru ve eksiksiz olması, Konulara duygu, etki ve isabetsiz yorumlardan uzak bir düşünceyle yaklaşılması, Sebep ve sonuçların açıkça belirtilmesi, Raporun bölümleri arasında herhangi bir çelişkiye meydan verilmemesi ve böylece sağlıklı bir sonuca ulaşılması gereklidir.

22 Belgelerin Tasnif Edilmesi
İnceleme ve soruşturmanın tamamlandığına, iddiaların doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyabilecek tüm belge ve kanıtların toplandığına kanaat getirilmesi üzerine soruşturma ile ilgili belgeler tasnif edilerek bir dosya düzenlenir. Belgeler; Görevlendirme ve soruşturma emirleri ile varsa ekleri, Toplanan ve değerlendirilen evrak ve doküman veya bunların onaylı örnekleri, Şikayetçi veya muhbire ait ifade, tanıkların ifadeleri ve hakkında soruşturma yapılan/yapılanların ifadeleri, şeklinde sıralanır. Daha sonra, dizi pusulasındaki sıra numaraları doğrultusunda numara verilerek sağ üst köşeleri mühürlenip paraflanmalıdır.

23 Savunma İstemi Anayasanın 129 ve 657 sayılı Kanunun 130 uncu maddelerine göre memurlar, diğer kamu görevlileri ve meslek kuruluşları mensuplarına, savunma alınmaksızın disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, usulüne uygun olarak savunma alınmadan verilen disiplin cezaları idari yargı tarafından iptal edilmektedir. 657 sayılı Kanuna göre, savunma için en az 7 günlük bir süre verilmesi zorunludur. Böylece verilen süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar. Danıştay’ ın önceki kararlarına göre, soruşturmacı tarafından alınan ifadenin savunma olmadığı, soruşturmayı yapan ifadesinden disiplin cezası vermeye yetkili amirin anlaşılması gerektiği ve bu nedenle disiplin amiri ya da kurulu tarafından ayrıca savunma istenmesi gerektiği yönünde kararlar verilmekte iken, daha sonra soruşturmacı tarafından savunma alınması halinde disiplin amiri ya da kurulu tarafından savunma alınmasına gerek bulunmadığı kararları alınmaya başlandığı dikkate alınmalıdır.

24 Savunma İstek Yazısı Örneği
Sayı : ANKARA Konu : Savunmanız …/…/2011   …………………. Kuruluş Müdürü ……………………………..Müdürlüğü ANKARA İlgi : Valilik Makamı’nın …/…/2011 tarih ve … sayılı emirleri. İlgi emir gereğince; tarafımdan yapılmakta olan Disiplin Soruşturmasına esas olmak üzere; 1- ……………………………………………… 2- ………………………………………………. 3- ………………………………………………. İddiaları ile ilgili savunmanızı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 130. maddesi uyarınca, bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 8(Sekiz) gün sonra yaparak aşağıda belirtilen adresime göndermenizi ya da vermenizi, aksi takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim. …………… Muhakkik A D R E S : İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü / ANKARA …………………….. İl Müdür Yardımcısı

25 Raporlama İdari teklifler getirilirken, kesinlik kazanan eylemin boyutu, görevin yürütülmesinde kamu yararı ve zararı, kurumun gelişmesine tesir edebilecek etkiler, kişisel durumlar, ilgilinin bu görevinde kalmasındaki sakıncalar dikkatle değerlendirilmeli, görevinde kalmasında sakınca bulunduğu sonucuna ulaşılmışsa, nedenleri belirtilerek idareye ışık tutulmalıdır. İdari yönden herhangi bir öneri getirilmesini gerektirecek bir durum görülmediğinde “işlem tayinine gerek bulunmadığı”nın belirtilmesi yerinde olacaktır. Disiplin teklifi getirilirken “ölçülülük ilkesi” nin (İşlenen suçla verilen disiplin cezası arasında adil bir denge bulunması) dikkate alınması gerekmektedir. İşlenen fiil ile verilen disiplin cezası arasında adil bir denge bulunmamasının hukuka uygun olmadığına ilişkin Danıştay kararları mevcuttur. Mali yönden herhangi bir kesinti veya para ödettirilmesi teklifinde, kısaca nedeni ve ne kadar miktarın nereye kesilmesi gerektiği açıklanmalıdır. Birlikte ödettirilmesi istenecek tekliflerde, kişilere isabet eden miktarlar belirtilmelidir.

26 Raporlama Soruşturmacı, inceleme ve soruşturma sonucuna göre, ulaştığı kanaati ve buna ilişkin tekliflerini Raporunda bildirmekle yükümlüdür. Bu teklifleri yaparken; “ … cezası ile tecziye edilmesinin uygun olacağı” “ ... olarak nakledilmesinin uygun olacağı” “ … TL’ nin …’ dan yasal faizi ile tahsil edilmesinin gerekeceği” “ … hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı” şeklinde kanaate ulaştığını belirten ifadelerle raporunu bağlamalıdır. Raporların bu bölümünde, kesin tekliflerde bulunmak yerine, “Takdir Makama aittir” şeklinde bir ifadeye yer vermek doğru değildir. Getirilen tekliflerin uygulanıp uygulanmaması hususu zaten mevzuatta yer alan sınırlar dahilinde Makamın takdirindedir. Aynı kişi ile ilgili birden fazla kusurun kesinleşmesi halinde her kusurun karşılığı olan ceza ve ilgili maddesi belirtilmelidir.

27 Raporlama Raporlar yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:
Açık bir anlatımla kaleme alınmalı. İncelenen ve soruşturulan konularla ilgili fiil ve durumlar ile bunların yasal unsurları açık şekilde belirtilmeli. Hatalı, kusurlu fiil ve durumlar, itham edilen kişinin yararına ve zararına olan tüm kanıtlar değerlendirilmeli. Sonucu etkilemeyecek gereksiz açıklamalara girilmemeli. Bütün soruşturma konularını kapsayacak nitelikte olmasına özen gösterilmeli. Yapılan incelemeler eksiksiz şekilde aksettirilmeli. Konular pürüzsüz bir anlatımla ortaya konulmalı ve çözümlenmeli. Konulara, yanlış yorumlamalara yol açmayacak bir şekilde, objektif bir tutumla yaklaşılmalı. Getirilen tekliflerin sebep ve dayanakları açıkça belirtilmeli. Bir önceki bölümün bir sonraki bölümü açıklayıcı ve geliştirici nitelikte olmasına, bölümler arasında denge bulunmasına dikkat edilmeli, kullanılan yasal ve mesleki deyim ve kelimelerin seçimi ve kullanılmasında özenli davranılmalı.

28 Raporlama Raporun şekil yönünden eksiksiz olması bakımından dikkat edilecek hususlar: Usule uygun bir rapor kapağı düzenlenmesi, Dizi pusulası düzenlenmesi, Raporun ve dizi pusulasının düzgün bir ifade ile silintisiz ve kazıntısız şekilde yazılması, Tarih, sayı, imza eksikleri bulunmaması, Raporun ve dizi pusulasının son sayfaları hariç tüm sayfalarının düzenleyenler tarafından parafe edilmesi, Raporun ve dizi pusulasının son sayfalarında yer alan isim ve unvanların üstünün imzalanmış olması, İfade tutanaklarında ilgililerin paraf ve imzalarının noksan olmaması,

29 İnceleme/Disiplin Raporu Örneği
Sayı : ANKARA Konu : ………. Müdürlüğü …/…/2011 İNCELEME/DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORU İNCELEME/SORUŞTURMA EMRİ Bu bölüme Makam Onayı ve görev emirleri yazılacak. İNCELEME/SORUŞTURMA NEDENİ Bu bölüme varsa muhbir ya da müştekilerin kimlik ve adresleri veya soruşturma isteminde bulunan merci yazılacaktır. HAKLARINDA İNCELEME/SORUŞTURMA YAPILANLAR Bu bölüme haklarında soruşturma yapılanların açık kimlikleri ve soruşturmaya konu fiillerinin işleniş tarihleri itibariyle görev ve unvanları yazılacaktır. İNCELEME/SORUŞTURMA KONUSU/KONULARI Bu bölüme Makam Onayında yer verilen soruşturma konu/konuları yazılacaktır.

30 İnceleme/Disiplin Raporu Örneği
İNCELEME/SORUŞTURMA KONUSUYLA İLGİLİ KAYIT VE BELGELER Bu bölümde incelenen tam kayıt ve belgeler özetlenecektir. KONUYLA İLGİLİ İFADELER Öncelikle tanıkların ifadeleri, görevli personelin görüş ve mütalaaları daha sonra hakkında soruşturma yapılanın savunması özetlenecektir. (Bu işlem her konu için ayrı ayrı yapılacaktır.) KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMU Bu bölümde soruşturma sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında fiilin disiplin suçu oluşturup oluşturmadığı ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmek üzere konunun yorumu yapılacaktır. SONUÇ VE ÖNERİ/ÖNERİLER Bu bölümde soruşturulan her konu ayrı ayrı numaralandırılacak fiile uygun disiplin cezası önerilecek, eğer fiil sabit değilse işlem yapılmasına gerek olmadığı belirtilecek ayrıca tazmin, 3628 sayılı Kanun ve 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması ve yerine getirilmesi gerekli görülen diğer idari tedbirler varsa bunlar yazılacaktır.

31 Raporun Sunulması İdari soruşturma raporları, birisi belgeli olmak üzere asgari iki nüsha olarak düzenlenmeli ve soruşturmanın tamamlanmasından sonra, görevlendirme emrini veren makama makul bir sürede verilmelidir. 31

32 Rapor Teslim Yazısı Örneği
Sayı : ………. …/…/2011 Konu : Muhakkik Görevlendirilmesi İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: …/…/2011 tarih ve …. Sayılı emirleriniz. İlgi emirleriniz gereğince; ………….. Müdürlüğünde yapılan soruşturma sonucunda tarafımdan düzenlenen …/…/2011 tarih ve …. sayılı Disiplin Soruşturması Raporu iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. ………………… İl Müdür Yardımcısı Ek: 2 Dosya

33 ÖNEMLİ NOTLAR Disiplin cezası verilebilmesi için mutlaka disiplin soruşturmasının yapılması gerekir. Savunma almadan disiplin cezası verilmemelidir. Aynı eylem ve işlemle ilgili olarak adli soruşturma ve kovuşturmanın devam etmekte olmasının, 657 sayılı Kanunun 131. maddesinde öngörüldüğü şekilde, disiplin soruşturmasını engellemez. Ceza mahkemelerinde yapılan yargılama sonucunda suçun oluşmadığı, ya da suçun o kişi tarafından işlenmediğinin saptandığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verilmiş ise, bu durum disiplin hukuku yönünden bağlayıcıdır. Adli yargılama sonucunda, aynı zamanda disiplin suçu sayılan fiilin memur tarafından işlenmiş olduğuna karar verilmiş ise bunun dikkate alınması gerekir. Delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararları disiplin hukuku yönünden mutlak anlamda bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

34 ÖNEMLİ NOTLAR Memurun yanlış eylemiyle önerilen disiplin cezası arasında uygunluk bulunmasına (ölçülülük ilkesi) dikkat edilmelidir. Disiplin hukukunda kıyas yoluyla ceza uygulaması mümkün değildir. Memuriyete girmeden önce işlenmiş suçlardan dolayı, disiplin soruşturması yapılamaz. Memuriyetten emeklilik, istifa gibi nedenlerle ayrılmış olsalar bile disiplin işlemlerinin gerek soruşturma ve gerekse ceza önerisi yönünden devam ettirilmesi gerekmektedir. Ceza hukuku alanındaki özel af, sadece cezayı etkileyeceğinden, disiplin suçları üzerinde bir etki yapmayacaktır. Disiplin affının, ancak Yasa koyucunun iradesine göre çizilmiş sınır ve koşullarda uygulanabilecektir. Soruşturma yapmakla görevlendirilen soruşturmacının, memuriyet statüsü veya rütbesinin, hakkında işlem yapılan memurun statü veya rütbesinden üst konumda, en azından eş değer konumda olması gerekir.

35 SHÇEK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başmüfettiş Ömür İŞLER Müfettiş K.Gürsoy SÜLEK


"T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İNCELEME/SORUŞTURMA TEKNİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları