Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör.Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör.Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN"— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör.Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN
PROJE TABANLI ÖĞRENME Öğr. Gör.Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi, İzmir.

2 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?
Proje Tabanlı Öğrenmenin Özellikleri Proje Tabanlı Öğrenme Süreci Proje Tabanlı Öğrenmende Değişen Roller Proje Tabanlı Öğrenmede Değerlendirme Proje Tabanlı Öğrenmenin Yararları Örnek Projeler Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

3 Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?
Bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla doğal koşullar altında yaşama benzer bir yaklaşımla problemlerin çözümünü amaçlayan bir öğretim yöntemidir (Özden, 1999). Katz’a (1994) göre hayatı destekleyecek nitelikte, ilgi alanı çok geniş bir konu alanı hakkında çok derin araştırma yapmaya proje çalışması, ortaya konan ürüne proje ve bu süreçte yer alan yönteme de Proje Tabanlı Öğrenme yöntemi denir. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

4 Proje Tabanlı Öğrenme; bireysel ya da grup içinde sorumluluk alarak öğrencilerin bir konu üzerinde işbirliğine dayalı olarak ve kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırmaya, öğretmenin ise çalışmalarda öğrencilere rehber rolünde olduğu, araştırma sonunda ürünlerle veya sunumlarla sonuçlanan, yani öğrencilerin ileri düzeydeki bilişsel becerilerini ortaya çıkaran ve öğrencilerin kendilerini kendi öğrenmelerinden sorumlu tutan bir yaklaşımdır. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

5 Projeler, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek basına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre bireysel veya birlikte çalışmaları olarak tanımlanırlar. Projelerin temel amacı, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek ve onları başkalarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya motive etmektir (Saban, 2000). Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

6 Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin kökleri 20
Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin kökleri 20. yüzyılın baslarındaki ilerlemecilik felsefesine dayanmaktadır. John Dewey’in yeniden yapılanma, Klipatrick’in proje metodu, Bruner’in bulus yoluyla öğrenme yaklaşımı ve Theien’in grup araştırması modelleri, Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının oluşmasındaki temel taslar olarak görülebilir ( Muniandy, 2000,s.67). Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

7 Proje Tabanlı Öğrenmenin Özellikleri
Öğrenciler proje kapsamını ve niteliğini seçme özgürlüğüne sahiptirler. Öğretmen öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rol oynar. Etkinlikleri düzenler, kaynak sağlar ve yol gösterici önerilerde bulunur. Öğrenciler bilgi toplar, çözümler, keşfeder ve sonuçları raporlaştırır Projeler, öğrencileri ilgilendiren gerçek dünya sorunlarını ele almaktadır. Öğrenciler proje çalışmaları içinde çoklu bilgi kaynaklarından yararlanırlar. Projeler anlamlı bir zaman dilimine yayılabilir. Öğrenciler proje çalışmalarında birçok bilim alanından yararlanırlar. Proje çalışması bireysel ya da gruplar biçiminde düzenlenebilir. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

8 Proje Tabanlı Öğrenme Süreci
Proje Tabanlı Ögrenme genelde üç temel evreyi göz önünde bulundurur. Bu evreler, planlama, yaratma ve sonuçtur. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

9 Bu süreçte işlem basamaklarını ise;
Proje Amacının Belirlenmesi: Öğrencilerin projelerini niçin yapacaklarını ve sonunda neler kazanacaklarını saptanır. Öğretmen öğrencilerle birlikte bu amaçları bir anlamda öğrencilerin bu proje ile karşılamak istedikleri ihtiyaçlarını tespit eder. Amaçların çok genel ifade edilmesi yerine, açık, somut, kısa ve öğrenci seviyesine uygun bir anlatımla belirtilmesi gerekir. Proje Amacının Soru Şekline Dönüştürülmesi: Projenin amacı belirlendikten sonra amaca nasıl ulaşabileceğimizi göstermesi için, amaç soru sekline dönüştürülür. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

10 3. Bilgi Toplamak İçin Başvurulacak Kaynakların Belirlenmesi: Proje amaçları soruya dönüştürüldükten sonra projenin basarıyla sonuçlanması için başvurulacak kaynaklar belirlenir. 4. Amaca Ulaşmak İçin Gerekli Aşamaların Açıklanması: Projenin nasıl yapılacağı, projede hangi kaynaklardan yararlanılacağı, verilerin nasıl toplanacağı, analiz edileceği ve sunumun nasıl gerçekleştirileceğine karar verilir. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

11 5. Projede Araştırılmak İstenen Önemli Fikirler ve Kavramlar Yazılır: Yapılan projenin konusuyla ilgili önemli görülen fikir ve kavramlar not edilir. 6. Projenin Sunumunun Gerçekleştirilmesi: Yapılan projeyle ilgili somut bir ürünün yapılıp raporu ile birlikte sınıfta sunulması. 7. Projenin Nasıl Değerlendirileceği: Proje sonunda ortaya çıkan ürünün ve projenin aktarıldıktan sonra sınıftaki öğrencilerin projeyle ilgili görüşler ve geri bildirim alınır. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

12 Proje Tabanlı öğrenmede Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Proje istendik etkileri kapsayıcı olmak ve bos uğraşmalardan arınık olmalıdır. Projenin hazırlanması için ayrılan süre yeterli olmalıdır. Proje islenen konuyla ilgili olmalı, ulaşılacak davranışlar açıkça belirtilmelidir. Projeden elde edilecek yarar, araç-gereç ve kaynaklar için yapılan yatırıma değer nitelikte olmalıdır. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

13 5. Proje, öğrenenleri düşünmeye, incelemeye ve araştırmaya yöneltmelidir.
6. Öğrenenlere etkinlikler yoluyla sorunlarını çözebilme imkânı vermelidir. 7. Öğrenenin yaratıcılık, sorumluluk ve basarı duygusunu tatmasına yoğun olmalıdır. 8. Proje, öğrenenler için gerçek yasamda kullanabilecekleri bilgileri içerir nitelikte olmalıdır. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

14 Proje Tabanlı Öğrenmede Değişen Roller
Öğretmenin Rolü Rehber (Yönlendirici) Cesaretlendirici, Grup dinamiğini sağlayan Teknik araçları kullanabilme Planlayıcı Araştırma ve çalışma becerisi Değerlendirme becerileri Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

15 Proje Tabanlı Öğrenmede Değişen Roller
Öğrencinin Rolü Araştırma ve çalışma becerisi Grup çalışması yapabilme becerisi Veri toplama ve bilgiyi organize edebilme Karar verme becerisi Değerlendirme becerisi Sorumluluk Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

16 Proje Tabanlı Öğrenmede Değerlendirme
Değerlendirme projeye dayalı öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Michael Simkins’e göre değerlendirmeler hem bireysel hem de grup çalışmalarını içermelidir ve çoklu formatlarda olmalıdır. Örneğin yazılı ödevler, gözlemler, sunumlar, informal tartışmalar, gelişim dosyaları (portfolyo), dereceleme ölçekleri (Rubrikler) gibi. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

17 Öğrenci Takım Çalışmasının Değ. Bireysel Öğrencinin Değ.
Sunum Değ. Portfolyo Değ. Çalışmanın Değ. Kendi kendini Değ. Öğrenci Takım Çalışmasının Değ. Bireysel Öğrencinin Değ. Toplumdaki Uzmanlar Öğretmenler Öğrenciler Portfolyo Sunum Çalışma Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

18 Değ.Metodu: Sunum Uygulayan: Uzmanlar Kriterler Ürün dizaynı
Sunum dizaynı Pazarlama ve reklam Takımın sözel sunumu Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

19 Uygulayan: Öğretmen ve uzmanlar Kriterler
Değ.Metodu: Portfolyo Uygulayan: Öğretmen ve uzmanlar Kriterler Konuyla ilgili kavramları belirleme Sağlıklı veri toplama Problem çözme ve karar vermede sistematik düşünme Yansıtıcı düşünme Kavramsallaştırma Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

20 Hipotezleri ortaya koyma Olası yolları tartışma
Değ.Metodu: Çalışma Uygulayan: Öğretmen Kriterler Problemi tanımlama Hipotezleri ortaya koyma Olası yolları tartışma Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

21 Değ.Metodu: Kendini Değerlendirme Uygulayan: Öğrenciler Kriterler
Takım toplantılarına katılma Takım üyelerini dinleme Grupça çalışabilme Takım içindeki girişkenlik Projede katıldığı görev sayısı Takım etkinliklerine katılım Projenin okul yaşantısına etkisi Grup içindeki sosyal durumu ve öğretmenle iletişimi Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

22 Proje Tabanlı Öğrenmenin Yararları
PTÖ yönteminin en büyük avantajı, gerçek hayattaki yetenekleri ve bilgileri en iyi öğretme ve öğrenme bilgileriyle bütünleştirmesidir. PTÖ sınıf dışındaki hayatla bağlantı kurarak, öğrencilerin ilgili ve faydalı öğrenmeyi gerçekleştirmelerine yardım eder. Sunumlar gerçek dünyayı ilgilendirir ve gerçek hayat becerilerini geliştirir (Goldman, 2000, Akt: Demirhan, 2002). Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

23 Yararları Bilimsel düşünce aşamalarını geliştirme, araştırmaya teşvik etme, Sosyal davranışları geliştirme, Bellek, algı ve problem çözme becerilerini geliştirme, Olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini kurabilme, Kitap, insan, internet vb. gibi bilgi kaynaklarını arama ve kullanabilme becerisi kazandırma, Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN

24 Yararları Çalışmaların sonucunda elde ettikleri ürünleri diğer öğrenciler ile paylaşarak kendine güven duygusunu, özyeterlik inançlarını geliştirme, Çalışmalara katılım sağlayarak, kendi kendine bilgiyi elde etme sonucu kalıcı öğrenmeyi destekleme, öz düzenlemeyi sağlama Çalışmalara katılarak kendini ifade etme duygusunu kazandırma..... Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN


"Öğr. Gör.Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları